ޖެހެމުންދިޔަ ފިނިފިނި ލުއި ވައިރޯލިއާއެކު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ އަންހެން ކުދިންތަކެގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ..އަހަރެން އެއަޑު އައި ދިމާލަށް ބަލާލީމެވެ. އޭރު ތިންވަރަކަ އަންހެން ކުދިން އެކި ގޮއިގޮތަ ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔައެވެ..އެތަނުން އެއް އަންހެން ކުއްޖެ ބާކީވެފަ ހުރި މަންޒަރު ފެނުމުން އަހަރެންނަ ސިފަވީ މީގެ ނުވަ އަހަރުކުރީގެ އަހަރެންގެ ހިތި މާޒީއެވެ.
***********************************************
ނުވަ އަހަރުކުރި….
އދ.މަންދޫ ހިތްގައިމު ތުނޑިމަތީ އަހަރެން އިޝީދެލައިގެން އިނީ އެއްވެސް ހިޔާލެ ފިކުރެނެތިއެ ނޫނެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ލުއި ލުއި ރީތި ވައިރޯލިތަ ދިޔައީ އަހަރެންގެ ފަން އަދި އެހާމެ ކަލުކަން ދިގު އިސްތަށިގާނޑާ ގޯނާ ކުރަމުންނެވެ.ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރެން ފަރުވާޅެ ނެތެވެ.
އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްތިފައި ހުރީ ކުރިމަތިން ފެންނަ ގުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރު ތަކަށެވެ.

އަހަރެންނަ މިހެން އިނދެވުނީ ކިހާއިރެ ވަންދެން ކަމެވެސް ނޭނގެއެވެ..އަހަރެން ސިސްސައިގެން ދިޔާއީ ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ލޯމަތީ ގައި އަތްއެލުމުން ނެވެ.” އަކާލް.! މިތާ އެކަނި އިނދެ ކީތިކުރަނީ؟ ޝާޔަތައް އަބަދު ވެސް ބުނަމެނު އެކަނި ތަންތަނަ ދާކަށް ނުވާނޭ..އަދި އަކާލްއަށް ތިވީ އެންމެ ބާރަ އަހަރޭ..”ޝާޔަތައް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ ހުރެ އަހަރެންނާ ދިމާލައް އެއްޗިހި ކިޔެވެ.
“”ޝާޔަތައް އިނގެއެނު މީ އަކާގެ އާދަކަން..އެހެން ނޫނަސް ގޭގަ އުލުމަވުރެން މިތާންގަ އީނިމަވެސް މާ ހިތްހަމަޖެހޭ.. އެ ގެއަކުން ދުވަހަކު ވެސް އަކާ އަކަށް އުފާވެރި ދިރިއުލުމެ ނުލިބޭނެ” އަހަރެން ވަރަށް އަސަރާއެކު ބުނީމެވެ..

އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ބާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެ ނަމަވެސް ފިރިހެނުންގެ ހިތްތައް ކަތިލާ ފަދަ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.މާތްﷲގެ ކުލަދުންވަން ތަކަމުން އަހަރެންނަ ލިބިފައިވާ މަޑު ނޫކުލައިގެ ކަލީގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ބޮޑުދެލޮލުގެ ރީތިކަން އިތުރު ވެފައިވާފަދައެެވެ. އަހަރެންނަ ލިބިފައިވާ އާދަޔާހިލާފު ދޮން ކަމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑުގެ އަދިރިން އަހަރެން ފާހަގަ ކުރެވޭނެކަން ގައިމެވެ..

ނަމަވެސް މި ރީތި ކަމާމެދު އަހަރެން ފަހުރުވެރިއެނުވަމެވެ.މި ރީތި ކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަ ވަނީ އެތަކެއް ވޭންތަކެ އުފުލަންޖެހިފައެވެ.ރަށުގަ އުލޭ ފިރިހެނުންގެ ޝިކާރަކަ ވެނިފައެވެ. އަމިލައް ބަައްޕަގެ ވެސްމެއެވެ.އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި މަންމަ ނިޔާވުމުން ބައްޕަ ވަނީ ދެވަނަ ކައިވެންޔެ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ދޮންމަންމަ އަކީ ދަރިން ނުލިބޭ މީހެ ކަމުން އެކަމުގެ ނާޖާއިސް ފައިދާ ނެގީ އަހަރެންގެ ކިބައިންނެވެ.

އަހަރެންނަކީ އަމިލައް މީހާގެ ލޭކަން ވެސް ހަދާންނަތާލާފައެވެ.އެކި ރޭރޭ އެކި ފިރިހެނުން އަހަރެންނަ އަނިޔާކޮށްފަ ދަަނީ ބައްޕަ ބުނި ވަރަކަ ރުފިޔާ ދީފައެވެ.އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާހެެއްޔެވެ؟ދޮންމަންމަ އަށް ދަރިން ނުލިބުން ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ގެޔަށް ދިޔައިރު ދޮންމަންމަ އުލުނީ އެއްޗެހި ދޮވެއެވެ.އަހަރެން ފެނުމާއެކު ހަމްދަރުދީގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ.އަހަރެންނަކީ ދޮންމަންމަގެ ދަރިޔެ ނޫން ކަމުގަވިޔަސް ދޮންމަންމަ އަހަރެންދެކެ ނުލާހިކު ލޯބިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ދޮންމަންމަ އަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެނެތެވެ.އަހަރެންގެ ގަޔަށް އަރާ ވާހަކަ ބުނެފިނަމަ އަހަރެންނާ ދޮންމަންނަ މަރާލާނެ ކަމަށް ބައްޕަ ވަނީ އިންޒާރުދީފައެވެ.

” ދަރިފުޅާ އަކާލް..މިރޭ މި ގެޔަށް އަންނާނެ ދަރިފުޅުގެ އެނުލަފާ ބައްޕަގެ ވަރަށް ގާއި ރައްޓެސެގެ ދަރިޔެ..ބައްޕަ ބުނީ ދަރިފުޅު ކައިރީ ބުނާޝޭ ތައްޔާރު ވެގެން ހުންނަޝޭ..ދަރިފުޅާ މަންމަ އެނގޭ ދަރިފުޅުގެ ހިތުގައަލާ ވޭން..ދަރިފުޅާ މަންމައަކަށް ނެއްއި ދަރިފުޅު ތިކަމުން ސަލާމަތްކުރެވޭކަށް..މަންމައަށް މާފްކުރޭ ދަރިފުޅާ.”ދޮންމަންމަ ރޮއިފަ ދެކި ވާހަކައިން އަހަރެންގެ ބަޑިފަޅާގެން ދިޔައެވެ.

އަހަރެންނަ މިނޫން ދުވަހެ ނެތީ ހެއްޔެވެ؟އަހަރެންނަކީ ހަމައެހާ ބަދު ނަސީބު ކުއްޖެކީ ހެއްޔެވެ؟ކޮންމެ ގޮތެވިޔަސް ހެވެއެވެ.އަހަރެން ކެއްކުރާ ނަމަވެ.މާތްﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކެއްތެރިންނާ އެކުއެނޫން ހެއްޔެވެ؟ގަޑިން ބަރާބަރު 8 ޖެހިއިރު އަހަރެންގެ ނުލަފާ ބައްޕަގެ ރައްޓެހި މީހާގެ ދަރި ހުރީ އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގައެވެ.އެ ފިރިހެން މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންހެ އަހަރެން ގައިގަ އަތްލާކަ ނޫލެއެވެ.އެ ބެލުމުން އަހަރެންނަ އިހުސާސް ކުރެވުނީ ރައްކާތެރިކަމެވެ.

އަހަރެން މަޑުން ހުންނަން ފެށުމުން އޭނަ އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދަކަންފެށިއެވެ.
“ހެއި..މީ ޒުމައިން އިނގޭ..އަކާލް ބޭނުން ވަންޔާ ބޭބެ ކިޔަސް މައްސަލައެ ނެއްއި.އަހަރެން ދެކެ ބިރުނުގަންނަޗޭ އެނގޭ އާކޮއަހަރެން އާކޮއަށް ދެރަވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން..އަހަރެންނަކީ ޕޮލިހެއް..އަަހަރެންގެ ވާޖިބެ އެއީ އާކޮމެން ކަހަލަ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުން..އާކޮއަށް އެނގޭތަ ޒުމައިންބެ އެންމެ ފުރުތަމަ އާކޮ ދުށީ ތުނޑިމަތިން..އެދުވަހުން ފެށިގެން ޒުމައިންބެ މިއަންނަނީ އާކޮއަށް ފާރަލަމުން…އެންމެ ފަހުން އެފުރުސަތު ވެސް މި…”ޒުމައިންބެ ވާހަކަ ދައްކާނުނި މެނީސް އަހަރެން ޒުމައިންބެ ގައިގަ ބައްދާލީމެވެ.

ދުނިޔޭގަ ރަނގަޅު ފިރިހެނުންވެސް އުޅޭތާއެވެ.”ޒުމައިންބެ..އާދޭސް މިކުރަނީ އާކޮ މިތަނުން ގެންދޭ..އާކޮއަކަށް މިތާކު ނޫޅެވޭނެ..އާކޮ ބައްޕަ އަބަދު އަބަދު އާކޮ ގައިގަ ތަލަނީ..ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން ދިހަ ފިރިހެނުން އާކޮ ކައިރިޔަ ގެނޭ..އެ މީހުން އާކޮގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތަން މިތާ ވަކަޅި އަޅުވާ..އާކޮއަށް ވަރަށް ތަދުވޭ..އާކޮއަށް ނުވެސް ނިދޭ..އަބަދު ހީވަނީ އެމީހުން ކައިރީގަ އުލޭހެން..އާކޮއަށް ނިދޭ އިރަށް ސިސައިގެން ގޮސް ހެލެވޭ..ޒުމައިންބެ އާދޭސް މިކުރަނީ އާކޮ މިތަނުން ގެންދޭ..”

އަކާލްގެ ވާހަކަތަ އަޑު އަހާފަ ޒުމައިންގެ ރުޅިގަނޑު ފަލައިގެން ނުދިޔައީ ހަމަކިރިޔާއެވެ..ޒުމައިން ދެން މަޑަކުން ނުހުންނާ ނެއެވެ.އެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ މިހާރު ވާ ވަރަށް ކެއްކޮށްފިޔެވެ..ދުވަސްތަ އޭގެ ބާރު މިނުގަ ފާއިތުވަމުންދެއެވެ.މަދަމާއަކީ ސްކޫލް އޮންނަ ދުވަހެކަމުން އަހަރެން ނިދަން އޮޝޯތީމެވެ.އަހަރެންނަ ހޭލެވުނީ މީހެއްގެ ހޫނުނޭވާ އަހަރެންގެ މޫނަ އެލޭތީއެވެ..

އަހަރެން ލޯހުޅުވާލާފަ ބަލާލީމެވެ.އެއީ އަހަރެންގެ ބައްޕައެވެ.އެއްވެސް ނިވާކަމެއް ނެތި އެފިރިހެނާ އެހުރީ އަހަރެންގެ ކުރިމާތީގައެވެ.އަހަރެންނަ ރޮވެން ފެށުނެވެ.ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީހެއްޔެވެ؟މީ އަހަރެންގެ ތަގްދީރުގަ ވާން އޮއި ގޮތެވެ.މާތްﷲ އެއެވެސް މީހަކަށް ނުުއުފުލޭ ބުރައެނުޖަސަވާނެއެވެ.އަހަރެން ބައްޕަ ކައިރިން ސަލާމަތް ވެވޭތޯ އުލުނީމެވެ.ރޮއެ އާދޭސް ކުރީމެވެ.ނަމަވެސް އެ ހަރުހިތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރާނެއެނޫން ހެއްޔެވެ؟އަހަރެންގެ ކެއްތެެރިކަން ކޮލުންލައިފިއެވެ.”ބައްޕާ އަކާލްއަށް ތަދުވެޔޭ..ބައްޕާ އަކާއަށް ތިހެން ނަހަދާ ހެޔޮނުވާނެ..ބައްޕާ އަކާ ދޫކޮށްލާ..ބައްޕާ އަކާ މަރު” އަހަރެންނަ ބުނެވުނީ މިހާ ހިސާބަށެވެ.ދެން ވީގޮތެއް ނޭނގެއެވެ..

އަހަރެންނަ ހޭލެވުނީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެ ފެނިގެންނެވެ..އޭރު އަހަރެން އޮތީ މަންދޫ ހަސްފަތާލުގައެވެ.އަހަރެން ކައިރީ ދޮންމަންމަގެ އިތުރުން ޝާޔަތައް އާއި ޒުމައިންބެ ވެސް ހުއްޓެވެ.އަހަރެންނަ އެނގުނު ގޮތުން އަހަރެންގެ ގަޔަށް އެރި ހުރިހާ މީހުންވަނީ ކޯޓު އަމުރުނެރި އުމުރަ ޖަލަށްލެވިފައެވެ.މިކަން ކުރަން ޒުމައިންބެ އަށް އެންމެ ބޮޑަ އެހީވީ ދޮންމަންމައެވެ.އަހަރެން އެ ދެ މީހުންނަ ޝުކުރުވެރިވީމެވެ.ހެދެވި ފަރާތަ ވެސްމެއެވެ..

އަހަރެންނަ ވީގޮތް އަހަރެން ނޭހީއެވާހަކަތަ އަޑު އެހުމުގެ ޝައުގު އަހަރެންގެ ނެތީމައެވެ.ޒުމައިންބެ އަހަރެންނާ ދޮންމަންމަ ގޮވާގެން މެލޭޝިޔާ އަށް ބަދަލުވިއެވެ.އެތަކެ އަހަރެފަހުން އަހަރެންނަ ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވިއެވެ.ފިރިހެނުންދެކެ އަހަރެން ކިތަންމެ ފޫހިވިޔަސް ޒުމައިންބެ ދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ.

މިޔަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ އައި އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހެވެ.އަހަރެން ގެ ޑޮކުޓަރު ކޯސް ނިމި އަހަރެންމަ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ދުވަހެވެ..މިޔަދު އަހަރެންނަކީ ނަފްސާނީ ޑޮކުޓަރަކެވެ.އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެ ކެވެ.
**********************************************
ހިޔާލްތަކުން އަހަރެންނަ ނިކުމެވުނީ ކުޑަ ކުޑަ އަތަކުން އަހަރެން ލޯމަތީގައި އަތްއެލީމައެވެ.އެއީ އަހަރެން ދެލޮލުގެ ނޫރު ފަދަ ދަރިފުޅެވެ..ހިތުގެ ފިނިކަމެވެ.އަހަރެންނާ ޒުމާންގެ ލޯބީގެ ނިޝާންއެވެ.މިޔަދު އަހަރެންގެ ދިރިއުލުން މިވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ.އިރުއޮޝުމާއެކު އަހަރެން ދަރިފުޅު ގޮވާގެން ގެޔަދާން މިސްރާބްޖެހީމެވެ.އިރުވެސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ވާޖިބުތަ އަދާ ކުރުމަށް ފަހު ހަނދަ ފުރުސަތު ދެމުން ވިލާތަކާ ނިވާވެއްޖެއެވެ.

ނިމުނީ..??

7

5 Comments

 1. Mal

  May 2, 2019 at 9:34 am

  Salaam..
  This is my first story” HITHI MAAZY”.So there might be some mistakes so plz point out my mistakes and I will improve it in my next story in Sha Allah ??❤️❤️

 2. jiji

  May 2, 2019 at 9:35 am

  Kudhi kudhi mistakes faahaga kurevun?..name badhalu vefa nd typing mistakes..Ehenas hama vv salhi Ingey..gud job dear?❤

  • Mal

   May 2, 2019 at 9:48 am

   Thank you jiji..?❤️

 3. Nervii❤

  May 2, 2019 at 12:48 pm

  Wow masha Allah.❤❤ Vrh reethi story eh??.. Keep it up dear.?? U can improve.?? Waiting for your next story…❤❤

 4. Xim

  May 12, 2019 at 6:46 pm

  Wow girl it’s awesome story.. but kudhi kudhi mistakes eba huri..u can improve..keep it up..gud job ??❤️❤️❤️??

Comments are closed.