އެއީ މަންހާގެ ފަރާތުން އައި މެސެޖެކެވެ. މަންހާވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޭނައަށް ގުޅާލުމަށް އެދިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް މަންހާ އެ މެސެޖުކުރީ ބޮޑު ކަމަކުހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް މަންހާ މާޝާއާއި ބައްދަލު ނުވާތާވެސް ވަނީ އެތައް ދުވަހެއްވެފައެވެ. ވީއިރު މަންހާގެ ފަރާތުން އޭނަ ކަންބޮޑުވެދާނެ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް އިވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި އެ ސުވާލުން އެ ވަގުތުގައި މަންހާއަށް މެސެޖަކުން ވިޔަސް ޖަވާބެއްނުދީ މާޝާއަށް ފަސްކޮށްލެވުނީ އެވަގުތު އޭނަ ވަށައިގެން ވެސް ސީރިއަސް ވާހަކައެއް ދެކެވެމުން ދިޔައީތީވެއެވެ. އެ ވާހަކަ ނިމިގެން ދިޔައީ ވެސް ދޮންބެގެ އަންހެނުން ވީތަނެއް އަންދާޒާ ކުރަން ވެސް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގިއެވެ. އެ މީހުން ގެއަށް ދިޔައީ، މާޝާ ފަރުވާކުޑަކޮށްލި އެ މެސެޖަކީ އެމީހުންނަށް އެކަމުގައި އެހީވެދޭނެ ކަމެއްކަން ރޭކާނުލައެވެ. އަދި ނުހަނު އަވަހަށް އެމީހުން ނުފެނިގެން އުޅޭ ފަރާތް އެމީހުންނަށް ފެންނަން އުޅޭކަން ވެސް ނޭނގިއެވެ.

 

 

**

 

އައްޒާމް ލަންޑަނަށް ދިޔަތާ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭނަ އިނީ އޭނަގެ ބައްޕައާއެކީ ބައްޕަމެން އުޅޭ ޝާހީ ގޭގެ ކިޔަވާ ކޮޓަރީގައެވެ. މިއީ ލަންޑަނަށް އައިފަހުން އައްޒާމާއި ޒަމީންގެ ކޮންމެ ރެއެއްގެ އާދައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެކަން ފެށިގެން ދިޔައީ އައްޒާމްގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ ބައްޕަމެން ކިޔައި އުޅޭ ދީނާއި ދެކޮޅު ފޮތްތައް ބަލާށެވެ. ކުރީކޮޅު ޒަމީން އުޅުނީ އައްޒާމް އެތަނަށް ނުވެސް ގެންދާށެވެ. އޭނަ ކިޔާ ޒާތުގެ ފޮތްތައް ފެނިފައި އައްޒާމް އޭނައަށް ނަފްރަތުކުރަން ފަށާފާނެހެން ހީވުމުންނެވެ. އެހެންނޫނީ އެ ދެމެދުގައި ޙައްލުނުވާނެ ޒުވާބެއް އުފެދިގެން ހިނގައިދާނެތީވެއެވެ. އެހެނަސް ކަންތައްވެގެން ދިޔައީ ޒަމީން ހީކުރި ގޮތަކަށް ވެސް ނޫނެވެ. އައްޒާމް އޭނަ ތަބާވާ ދީނާއިމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކަށް ވެސް ޖަވާބު ދެމުން ދިޔައީ ނުހަނު ހަމަޖެހިގެން އިނދެއެވެ. އެފަދައިިން ދެކެވޭ ވާހަކައަކުން އެ ދީން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްނުލެވޭނެކަން އައްޒާމަށް ޔަޤީންވެފައިވި މިންވަރު އެކަމުން ޒަމީނަށް ދޭހަވިއެވެ. އައްޒާމް އެ ފޮތްތަކުން ފެންނަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ވާހަކައަކަށް ރައްދުދެމުން ދިޔަ ގޮތުން ޒަމީނަށް ހުރެވުނީ އަޖާއިބުވެ އަންތަރީީސްވެފައެވެ. އައްޒާމްގެ ވާހަކަތަކަށް އިތުރަށް ދެިވހިފުނީ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އައްޒާމް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ޙިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތުންނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ޒަމީނަށް އިވިފައިވީ މަދު އާޔަތްތަކެއް ކަމަށްވިޔަސް އެއީ ކިހާ ބާރުގަދަ ބަސްތަކެއްކަން ޒަމީނަށް މިހާރުއްސުރެ އިޙްސާސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. އޭނަ ހުރީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައްޒާމް ކައިރިން ޤުރުއާނުގެ ހުރިހާ އާޔަތެއްގެ މާނަ އެނގެން ބޭނުންވެފައެވެ. އެހެނަސް…

 

“ޒާމް…ޑޭޑް މާދަމާ ރޭ ފުރަން އެބަޖެހޭ މެލޭޝިޔާއަށް. ކޮންމެވެސް އޮފީސް މީޓިންގްއަކަށް. ވަރަށް ދެރަ އަސްލު ދާންޖެހުނީމަ. އަނބުރާ އައިމަ ބާކީ ހުރި ސެންޓެންސްތަކުގެ މާނަ ކިޔައިދެއްޗޭ.” ޒަމީން އެރޭވެސް އައްޒާމް އާޔަތެއްގެ މާނަ ކިޔައިދިނުމުން ކިޔަވާ މޭޒު ދޮށުގައި އޭނަ ކައިރީގައި އިން އައްޒާމް ކުރެން އެދުނެވެ.

 

“ހެހެ….ސެންޓެންސް ނޫނޭ ޑޭޑް. އާޔަތްތައް. އިން ޝާ ﷲ ޑޭޑް އައިމަ އަދި ކިޔައިދޭނަން….ޑް…ޑޭޑް އަދިވެސް ތި ދަނީ ދީނާއި ދެކޮޅަށް އެއްވާ މީހުން ކައިރިއަށްތަ؟” އައްޒާމަށް ފަހު ސުވާލު ކޮށްލެވުނީ ޖެހިލުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އޭނަގެ ނަޞޭޙަތްތަކުން ބައްޕައަށް އައިސްފައިވި ބަދަލުތައް ފެނިފައި އޭނަ އުފާވެއެވެ. އެހެނަސް ބައްޕަ އަދިވެސް އޭނަ ނަމާދުކުރަން އެދުމުން ވާހަކަ އޮޅުވާލާ ގޮތުން ބައްޕަގެ ގޮތް އޭނައަށް ވަނީ ސާފުނުވެފައެވެ.

 

“ނޫނޭ…ދެން ދާކަށް ނެތިން އެކަހަލަ ތަނަކަށް. މިދަނީ ހަމަ މި ވޯކްކުރާ ކުންފުނީގެ ކޮންމެވެސް ފަންކްޝަނަކަށް. އެކޮޅުގަވެސް ކުންފުނީގެ ބްރާންޗެއް ހުރީމަ މިފަހަރު އެތާނގަ އެނުއަލް ފަންކްޝަން އޮތީ. ދެން ދާންވީ ޕެކްކުރަން. ވިލް މިސް ޔޫ!” ޒަމީން ގޮނޑިން ތެދުވެ ފަހު ބަސްތައް ބުނެލީ ގޮށްމުއްކަވައި އައްޒާމްގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހައި ކޮއްޕަމުންނެވެ. ޒަމީންގެ އެ ޙަރަކާތައް އައްޒާމް ހީލުމުން ޒަމީން ވެސް އޭނައަށް ފަސްދިނީ ލުއި ގޮތަކަށް ހީލަމުންނެވެ. އެހެނަސް ކޮޓަރިން ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޒަމީން ދެވަނަ ފަހަރަށް އައްޒާމަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ޑޭޑް އެކޮޅުގަ ހުއްޓަސް މާލެއަށް ކޮންޓެކްޓްކުރަން އެއްވެސް ދަތިކަމެއް އޮތިއްޔާ އަންގާލައްޗޭ. ގޭގަ ދެން ހުންނަ މީހާ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔުނަސް ނޫންކަމަށް ހަދައިގެން ހުންނާނީ. އެއީ އަޅާލާ ކަންތަކެއް ނޫން!” ޒަމީން ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ މޫނަށް ގޮތެއް ހަދާލަމުންނެވެ. އައްޒާމް ‘ކޫލް’ އޭ ބުނެލުމުން ޒަމީން އެއްލޯ މަރާލާފައި އެތަނުން ދިޔައީއެވެ. އެ ހިނދު އައްޒާމަށް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އެ ހިނދުން ފަށައިގެން ވެސް އޭނައަށް ބައްޕަގެ ހުސްކަން އިޙްސާސްކުރެވެން ފެށިއެވެ. ލަންޑަނަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އޭނަގެ ފޯނަށް ވެފައި އޮތްގޮތް ފެނިފައި އެއީ މަންމަގެ ކަމެއްކަން އައްޒާމަށް އެނގުނީ ބައްޕަގެ އެހީގައެވެ. ބައްޕަ މަންމަ ލައްވާ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުވަން އުޅުނެއްކަމަކު އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. މަންމަ ވާހަކަ އޮޅުވާލީއެވެ. އެކަމާމެދު އައްޒާމަށް ހިތާމަކުރެވުނެވެ. މަންމަ އޭނަގެ ފޯނަށް އެހެން ހެދީ އޭނައާއި ކާފަ ދުރުކޮށް އޭނަ ދީނާއި ދުރުކުރުވަން ހެން އައްޒާމަށް ހީވިއެވެ. އެހެނަސް ބައްޕަގެ ފޯނުން ބައްޕައާ އެކީގައި ކާފައާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން އައްޒާމް ހިތްހަމަޖައްސައިގެން ހުރީ އޭނަ ވަކި ފޯނަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާތީވެއެވެ. އޭނަ އެ ސިމުން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ އޭނަގެ ނަންބަރު އޭނަގެ ސެންޓަރަށް ފޮނުވާލުމެވެ. އެއިން އޭނަގެ މަސައްކަތް ކުރެވުމުން އައްޒާމަށް އޭނަގެ ކުރީގެ ނަންބަރު ނުލިބުނަސް އައްޒާމަށް ފުދުނެވެ. އޭނަގެ ކުރީގެ ނަންބަރަށް މާޝާ ގުޅާފާނެއޭ ހިތަށް އެރިއެއްކަމަކު އައްޒާމް އެ ޚިޔާލުމަތިން ހަނދާން ނައްތާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މާޝާއަކީ މިހާރު އޭނަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކުއްޖެއްނޫންހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އައްޒާމް އެހެން ކަމަކާމެދު ވިސްނަން އޭނަ ހިތާއި ދެކޮޅަށް ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އޭނަގެ ހިތަށް އިތުރަށް ދަތިވެގެން ދިޔައީ ލަންޑަނަށް އައިތާ ދެވަނައަށް ދުވަހު މަންމަ ޓީވީ ބަލަން އިނދެފައި ދެއްކި ވާހަކައިންނެވެ. އެވަގުތު މަންމަ ބަލަން އިނީ ކޮންމެވެސް އިނގިރޭސި ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

 

“ބަލާބަލަ ޒާމްވެސް މިގޮތަށް ހެދިނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު؟ ކައިވެނި ނުކޮށް ރައްޓެހިވެގެން އުޅެ ބޭނުންކަމެއް ކޮށްލާފަ އެކަމެއް ކުރިޔަސް ރަނގަޅުވާނެއޭ. ކާފަ އެކްސްޓްރީމްވެގެން ގޮސް ދެއްކި ވާހަކައާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ހަދައިގެން އައްޒާމަށް ލަނޑު ތި ލިބުނީ. ދެންވެސް ރީތި ކުއްޖަކު ހޯދައިގެން ކައިރީގަ ގެންގުޅެންވީ. އެހެންނޫނީ މުސްކުޅިވެދާނެ ތިހާ ހޭންޑްސަމް ކުއްޖަކު މެރީ ނުކޮށް ހުއްޓާ. ދެޓް ވުޑް ބީ އަ ޝޭމް!” އާޝިޔާ އެތާ ދުރުގައި ޒަމީނާއެކީ މައްސަލަ ޖެހިފައިހުރި ލެޕްޓޮޕެއް ބަލަން އިން އައްޒާމްގާތު އެހެން ބުނެލީ އައްޒާމްގެ ހިތުގައި ދީނަށްޓަކައި ނަފްރަތެއް އުފެއްދުމަށެވެ. އޭނަގެ އެ އެދުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކާމިޔާބުވެސްވިއެވެ. އައްޒާމަށް އޭނަގެ މަންމަ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން މަންމައަށް ބަލާލެވުނެވެ. މަންމަ އެ ދެއްކީ އޭނައަށް ހިތާމަވެރިކަން ދިމާވިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ޝައިޠާނާ އޭނައަށް ދޭ ވަސްވާސްތަކެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެ ވަސްވާސްތަކަށް ހެއްލެން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަގެ ހިތުގައިވި އީމާންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އައްޒާމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ނޯ މަންމާ…އިޓް ވުޑް ނޮޓް ބީ އަ ޝޭމް. އަހަންނަށްޓަކައި ކައިވެންޏެއް އަހަރެންގެ ތަޤްދީރުގައި ލިޔުއްވާފައިވާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވޭނެ އެކަކުވެސް ނުވާނެ. އަދި އަހަރެންގެ ކައިވެންޏެއް ވާން ނެތްނަމަ މަންމަ ތިބުނި ގޮތްތައް ޚިޔާރުކޮށްގެން ވެސް އަހަންނަށް ދުވަހަކުވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ. އަދި އެހެންނޫނަސް އެހާ ދުވަސްވަންދެން އަހަރެން ދުނިޔޭގަ ހުންނާނެ ކަމެއްވެސް އެނގެނީއެއްނޫން…އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިތާމައެއްނުކުރަން އަހަރެން ރަނގަޅު ގޮތް ޚިޔާރު ކުރި ކަމަށްޓަކާ. އަހަރެން ހެދީ ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތަށްކަން އަހަރެންގެ ހިތަށް އެނގުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން މާ ބޮޑު. އެހެން ނޫނަސް އަހަންނަށް ލަނޑު ލިބުނީ އަހަރެންގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން. ކާފަ ކުރިން ވެސް ނަޞޭޙަތްދިން ގޮތަށް އަހަރެން މާޝާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އޮތް ނަމަ މިހެން ނުވީސް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވެފައިވިޔަސް އަހަރެން ﷲ ގެ ރޭވުމަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރަން. އަހަންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތަކީ އެއީ.” އައްޒާމް ވީހާވެސް ތަފްޞީލުކޮށް އޭނަގެ މަންމައަށް ކިޔައިދިނީ ކިތަންމެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްވެސް ދަމައި ނަގައިގެން މަންމަ ޒުވާބުކުރަން ފަށާނެކަން ދަނެގެންނެވެ. އޭނަގެ ޖަވާބަކަށް މަންމައަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވުނެއްކަމަކު މަންމަ އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދައި ކަޅި މައްޗަށް ހިންގާލަމުން ދުރުބަލަން ފެށި ގޮތުން އައްޒާމްގެ ހިތްދެރަވިއެވެ. އެހެނަސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ބައެއް ނަޞޭޙަތްތައް އަޑުއަހާފައިވި އޭނަގެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އާޝިޔާއަށް ނުފެނޭތަ ޒާމް މި ބިލީވް ކުރާ ކަންތަކާމެދު ޒާމް ކިހާ ޔަޤީންކަމާއެކީކަން މި ވާހަކަ ދައްކަނީ. އައި އެޑްމަޔާރ ދެޓް! އަމިއްލައަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކާމެދު ވާހަކަ ދައްކައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކަށް. އައި ރެސްޕެކްޓް ޔޫ ފޯ ވަޓް ޔޫ ޑިޑް ޒާމް!” ޒަމީން އައްޒާމަށް ބަލާލަމުން އެހެން ބުނެލީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފަޚުރުވެރިވެފައި ހުރެއެވެ. އައްޒާމް އެ ވާހަކައަށް ހިނިތުންވެލީ ހިނދު އޭނަގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. ވަރުގަދައީ އޭނަގެ ޝަޚުޞިއްޔަތެއްނޫންކަން ބައްޕައަށް އެނގޭނެނަމައޭ އެވަގުތު އައްޒާމްގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ވަރުގަދައީ އޭނަގެ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވި ޙަޤީޤަތްތަކެވެ. ބޭރުފުށުން އޭނަގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފަތަކުގެ އަސްލަކީ އެ ޙަޤީޤަތްތަކެވެ. ބައްޕައަށް އެ ޙަޤީޤަތްތައް ފަހުމްވާނެގޮތް ހައްދަވާދެއްވުމަށް އެދި އެވަގުތު އައްޒާމަށް ދުޢާކުރެވުނެވެ.

 

އައްޒާމްގެ ބައްޕަވަނީ ވޭތުވި 3 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ނޫނަސް އެކި ފަހަރުމަތިން އޭނަގެ މަންމައާއި ދެކޮޅަށް އޭނަ ދިފާޢުކޮށްފައެވެ. ބައްޕަ މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިގެން ދިޔަ ދުވަހު އޭނައަށް އެކަނިވެރިކަމެއް އިޙްސާސް ކުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އައްޒާމް އެދުވަހު އެއާރޕޯޓުން ގެއަށް އައީ ބައްޕަ އަނބުރާ އަންނަންދެން އޭނަގެ ދުވަސްތައް ވޭތުވާނީ ހިމޭންކަމާއެކީ ކަމަށް ހީކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް ކަންތައް ވާންފެށީ އޭނަ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދައަކުންނެވެ.

 

އޭނަ އެއާރޕޯޓުން ގެއަށް ގޮސް އޭނައަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވި މަތީގައި ހުރި ކޮޓަރީގައި ހުރެފައި ނިކުތް ވަގުތަކީ ގޭގެ ބެލް އަޅުވާލެވުނު ވަގުތެވެ. އައްޒާމް ސިޑި ބަރީގެ ރެއިލިންގްގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ތިރީ ބައިން ފެންނަމުން ދިޔަ ގޭގެ މައިދޮރަށް ބަލާލީ ޙައިރާންވެފައި ހުރެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެ ވަގުތު އެގެއަށް އަންނާނީ ކާކުކަން ނުވިސްނުމުންނެވެ. އިތުރަށް އަޖާއިބުވެގެން ދިޔައީ މަސައްކަތު މީހަކު އެ ދޮރު ހުޅުވަން ދަނިކޮށް މަންމަ އެމީހާ ހުއްޓުވައި އަމިއްލައަށް އެ ދޮރު ހުޅުވަން ދިޔުމުންނެވެ. މަންމަ ހުރީ ވެސް އެހެން ރޭތަކާއި ޚިލާފަށް މާ ބޮޑަށް ނަލަ ހެދިލައިގެންނެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ދޮރު މަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ މަންމައާއި ދާދި އެއް ޢުމުރެއްގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ފެނުމާއެކު މަންމަ ‘ސޫން’ އޭ ކިޔައި އޭނަ ގައިގައި ބައްދާލި ގޮތުން އައްޒާމްގެ ބުމަގޮށްޖެހި ރެއިލިންގް ގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ދެއަތް ބާރުވިއެވެ.

 

“މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް ބޭބް….ހައު އާރ ޔޫ؟” އާޝިޔާ އެ ސުވާލު ކޮށްލީ ވެސް މައިސޫންގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެއެވެ.

 

“ފިރިސޮރު ނެތީތަ މާ ގާތްވެގެން ތިއުޅެނީ؟” މައިސޫން ގޭގެ ވަށައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޯދާލަމުން ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނަގެ އެ ސުވާލުން އައްޒާމްގެ ދެލޯ ހަނިވިއެވެ.

 

“އޭނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ. މަ ކިތައް ދުވަހު ބުނެފިން ސޫން ކައިރި. އަބަދު އަބަދު އެކަކާއެކީ ނުއެއް އުޅެވޭނެއޭ! ބަލާބަލަ ސޫން ވެސް ތިއުޅޭ ގޮތް އެ އަމީރަކާއެކީ. ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް އެކްސްޗޭންޖްކޮށްލީމަ މާ ސަޅިވާނެހެން ހީވޭ!” އާޝިޔާ ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އެހެން ބުނެލުމުން މައިސޫން ހީލިއެވެ.

 

“ހެހެހެ…..ދެން ހިނގާދޯ ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަމާ؟ ޝަހާނީވެސް އެބައުޅޭ މިކޮޅުގަ. އެބަކިޔާ ބޮޑު ޚަބަރެއް އެބައޮތޭ…..އައި އަޑު ކަންނޭނގެ.” މައިސޫން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ހުޅުވިފައިވި ދޮރާއި ދިމާލުން ކާރެއްގެ އަޑު އިވިފައި ބުނެލިއެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އެ ދެމީހުންނަށް ވެސް އެގޭގެ ގޭޓުން ވަތް ޝަހާނީ ފެނުނެވެ.

 

ޝަހާނީ ވަނުމާއެކު އާޝިޔާ އޭނައާއި މައިސޫނާއިއެކީ ގޮސް ސޯފާގައި އިށީން މަންޒަރު ވެސް ބަލަން އައްޒާމް ހުއްޓެވެ. އޭނަ ހުރީ އޭނަގެ މަންމަ އެހެން ފިރިހެނަކާއި ގާތްވަމުން ދިޔަ ގޮތް ފެނި މޭނުބައި ކޮށްފައެވެ. މަންމަ އިށީންނަން ވެސް ޚިޔާރުކުރީ އެ ފިރިހެން މީހާގެ ކައިރީގައި ކަމަށްވުމުން އައްޒާމް އެ މަންޒަރަށް ފަސްދޭންވެސް ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް ޝަހާނީ ގެނައި ‘ބޮޑު ޚަބަރު’ އެނގެން ބޭނުންވެފައިވި މިންވަރުން އައްޒާމަށް އެތާ ހުރެވުނެވެ. މަންމަ އެ ޒާތުގެ މީހުންނާއެކީ ކުރަން އުޅޭނީ ސަހަލުކަމެއްނޫންހެން  ހީވުމުންނެވެ. ތިން މީހުން އިށީނދެ ކޮންމެވެސް ދީނީ ފޮތްތަކެއް ލިޔާ އަންހެނަކަށް މަލާމާތް ކޮށްކޮށްފައި އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޝަހާނީގެ ފަރާތުން އެ ޚަބަރު އައްޒާމަށް އިވުނެވެ.

 

“އެ އަންހެނާ ލަންޑަނަށް އައިއްޔާ އައީ މިހާރު. އިހަކަށް ދުވަހުވެސް އޭނަ ހުރި މާލޭގަ. މަށަށް ހީވަނީ އޭނަ މިހާރު ރަނގަޅުވެސް ވީހެން. ވަރަށް ފެނޭ އޮފީސް ކައިރިން ވެސް. އަހަރެން ފެނިފަ ބިރުން ކަންނޭނގެ އޭނަ އޭނަ މިރްޒާން ކުރިމައްޗަށް ނުދަނީ. އޭނަ ފުރަތަމަ ފެނުނީއްސުރެ އޭނައަށް ފާރަލެވުނުކަން އެއީ އަހަރެންގެ ނަސީބު. ފަހަކަށް އައިސް އޭނަ މިރްޒާން ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގަ ޕާރުސަލެއް ބާއްވަން ފެށި. އޭގެއިން އެއްވެސް ޕާރުސަލެއްގަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯވޭ. އަދި އޭގެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގަ އޮންނަނީ މިޒްއޭ ޖަހާފަ. މިރްޒާންއަށް ފެންނައިރަށް މަށަށް ޔަޤީން އޭނައަށް އެނގޭނެކަން. ދެމީހުން ގެންގުޅޭ ކޯޑެއް ކަންނޭނގެ އައީ. ވާ ފޫއްސެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގޭ!” ޝަހާނީ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ. ޝަހާނީ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ‘މިރްޒާން’ ގެ ނަން އިވުމުން އައްޒާމްގެ ހަނދާނަށް އައީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން މަންމައަށް އޮޅުމަކުން އޭނައަށް ގުޅުނު ހަނދާނެވެ. އޭނައަކީ ޝަހާނީ ކަމަށް ހީކޮށް އޭނައަށް ގުޅައި މިރްޒާނާއި އޭނަގެ ދަރިފުޅު ވަކިކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ގޮތެވެ. އޭނައަށް އެދުވަހު ހީވީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯ ހިތަށް އެރި ވަގުތު އާޝިޔާ ވާހަކަ ދެއްކި އަޑު އިވުނެވެ.

 

“ހެހެހެ…..ޗިލް އައުޓް ޝަހޫ…ޝަހޫވެސް މިރްޒާނާއެކީ އެކި ޝޯތައް ހަދަމުން އަމިއްލަ ކޯޑެއް ހަދާލިނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް! މުޅި މި މައްސަލަ އެއްބުރުން ޙައްލުވީސް އެހާރުން.” އާޝިޔާ ސަމާސާވެރި ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“އައި ނޯ ރައިޓް! މަ ފޮނުވުނީވެސް ތިކަމަށްޓަކައެއްނު؟ އެކަމަކު އެ މިރްޒާނަށް ޒުވާން ކުދިން ކަމުނުދަނީ ކަންނޭނގެ. އަހަންނަކީ އަހަރެންގެ ބެޗްގެ ކުއީންއަށް ވިޔަސް އޭނައަށް ކަމުދާނީ ހަމަ އޭނަގެ ކުއީންތާ!” ޝަހާނީ ބުނެލިއެވެ. އޭނައަކީ މިރްޒާން ހީކުރި ފަދައިން އޭނައާއެކީ އެއްޔުނިވާރސިޓީއެއްގައި ކިޔެވި ކުއްޖެކެވެ. އެހެނަސް ޝަހާނީ ކިޔަވަމުން ދިޔައީ މިރްޒާނާއި އަމްނާއަށްވުރެ އެއްއަހަރު ދަށްކޮށެވެ. އެހެންކަމުން މިރްޒާންމެނަށް ޝަހާނީ ނޭނގުނެއްކަމަކު ޝަހާނީއަށް މިރްޒާންމެންގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ޚަބަރުތައް ލިބިފައިވެއެވެ. ޝަހާނީއަކީ ސިއްރުން އަބަދުވެސް މިރްޒާނާހެދި މޮޔަވެގެން އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. އޭނަގެ ރީތިކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ލަންޑަންގެ ވަކި ހިސާބުގަނޑަކަށް އޭނަ މަޝްހޫރުވެގެން ގޮސްފައިވީ ދުވަސްވަރު އޭނަގެ އަތުގައި ހިފީ އާޝިޔާއެވެ. އާޝިޔާގެ އެދުމަކަށްވީ މިރްޒާން ލައްވާ އަމްނާ މަތިން ހަނދާން ނައްތައި އެހެން ހެދުމުގައި އަމްނާ މުޅިން ބާކީކޮށްލުމެވެ. އެހެނަސް މާލެއަށް ގޮސް މިރްޒާނާއި އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ވެސް އެކަންވީ ނާކާމިޔާބެވެ. ޝަހާނީ ބަލި ޤަބޫލުކުރި ފަހު ވަގުތާއި ޖެހެންދެން ވެސް މިރްޒާން ވަފާތެރި ފިރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުއްޓެވެ.

 

“ދެން މިހާރު ކޮބައިތަ އެ އަމްނާއަކު؟ އަހަރުމެން މިހެން ތިއްބާ ފެންނާނީ އޭނަގެ އަންހެނުން 15 އަހަރު ފަހުން ފެނުމުގެ އުފަލުގަ އެ މިރްޒާން ލަތީފޭ ކިޔާ މީހާ އެކަމާބެހޭގޮތުން ޝޯއެއް ހަދާލިތަން! ވީ ނީޑް ޓު ޑޫ ސަމްތިންގް!” މައިސޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. އޭނަގެ އެ ޖުމްލަތަކަކުން އައްޒާމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ވާހަކަތަކުން އެ ދެކެވެނީ ހަމަ މާޝާގެ ދޮންބެގެ ވާހަކަކަން ޔަޤީން ކުރެވުމުންނެވެ.

 

“ނޯ ވޮރީސް…..މަ މިކޮޅަށް މިއައީ އޭނަ އެކޮޅުން ފުރިކަން ޔަޤީންކޮށްފަ. އޭނަ އައީ ހަމަ ލަންޑަނަށް. ޝީޒް އެލޯން. ޔޫ ކޭން ޑޫ އެނީތިންގް ޓު ހާރ.” ޝަހާނީ ބުނެލިއެވެ. އެ ހިނދު މައިސޫން ސީރިއަސްކަމާއެކީ ބޯޖަހާލަމުން ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

“އައި ޑޯންޓް ނޯ ވާއި…..މިފަހަރު ހަމަ އެއްފަހަރާ އޭނަގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން މަށަށް ފެންނަނީ. އެއްދޮނަކުން ދެބުޅި ޖެހޭނީ އޭރުންނެއްނު؟ އެއްކޮޅުން އޭނަ އެ ކުރިއަރުވާ ދީނެއްގެ ނިމުން. އަނެއްކޮޅުން އޭނަގެ ހިތާމައިގަ އުޅޭ މަޖުނޫނު ފިރިމީހާގެ ހުރިހާ އުއްމީދެއް ފުނޑުފުނޑުވީ.” މައިސޫން އެ ފަހު ބަސްތައް ބުނެލީ މަލާމާތް ކުރާ ފަދައަކުން ހިތާމަވެރި ރާގެއް އަޅުވަމުންނެވެ. އެ ހިނދު މަތިން އެ މަންޒަރު ބަލަން ހުރި އައްޒާމްގެ ހިތުގައި ކިތަންމެ ސުވާލެއް ވިއެއްކަމަކު މައިސޫންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތަށް އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ ދަތްކުނޑި ވިކުނެވެ.

 

“އަޅެ ތިހާ ފަސޭހަކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެއްނު؟ ހިތުން ނުލާހިކު ޠާހިރު އަންހެނެއް ކަމަށް ހެދިގެން އޭނަ އެ އުޅެނީ. އޭގެ ބޭނުން ހިފަން މައިސޫންގެ އެކުވެރިންކޮޅެއް ފޮނުވާލަން ވާނެއެއްނު؟” އާޝިޔާ ވެސް ހުނުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ވާހަކަ ދެއްކީ މައިސޫން ވާހަކަ ދެއްކި ރާގަށެވެ. އެއާއެކު މައިސޫނާއި ޝަހާނީ ހެމުން ހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރަމުން އަމްނާގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާނެ ފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެމީހުން އެ ދައްކަމުން ދިޔައީ އައްޒާމަށް ނޭނގޭ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށްވިޔަސް ޢިއްފަތްތެރި އަދި ދީންވެރި އަންހެނެއްގެ އަބުރު ކަތިލެވޭހެން ހީވި ވަގުތު އައްޒާމް އައި ރުޅީގައި އަޑު އުފުލުނެވެ.

 

“ހުއްޓާލާ!!!” އައްޒާމްގެ ހަރުއަޑު މުޅި ގޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔަދިޔަހެން ސިޓިންގް ރޫމުގައި ތިބި އެންމެންގެ ނަޒަރު މައްޗަށް އަމާޒުވިއެވެ. އެމީހުން އޭނައަށް ބަލާލުމާއެކު އައްޒާމް ރުޅިން ތުރުތުރު އަޅާ ޙާލު ސިޑިން ފައިބަން ދިޔައެވެ.

 

“ތިހީވަނީ ތި ދެއްކެނީ މާ މޮޅެތި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށްތަ؟! ހީވަނީ އެހެން މީހަކަށް ހަލާކަށް އެދިގެން އަމިއްލައަށް ކާމިޔާބީއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށްތަ؟! އެނ!” އައްޒާމަށް އައިސްފައިވި ރުޅީގައި ސިޑިން ފޭބުމަށްފަހު ސިޓިންގް ރޫމުގައި ތިބި މީހުންނާއި ކުރިމަތިލެވުނީވެސް އޭނަ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަސްކޮށެވެ. އޭނަ އެ މީހުންނާއި ހަމަވުމާއެކު ތިން މީހުން އެކީގައި ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ.

 

“މީ އަދި ކާކުތަ؟” މައިސޫން އެހެން އަހާލީ ނުރުހުންތެރިކަމާއެކީގައެވެ.

 

“މީ މަގޭ ދަރިއޭ ކިޔާ މީހާ….ދާން އުޅޭ މިތަނުން! މާ މޮޅުވާން ނޫޅޭތި މިތާ!” އާޝިޔާ އެހެން ބުނެލީ އިންޒާރެއް ފަދައަކުންނެވެ.

 

“މޮޅުވާކަށް ނުއުޅެން. މި ބުނާހާވެސް އެއްޗަކީ ތި ކުރެވެނީ ވަރަށް ގޯސްކަމެކޭ. ތި ދައްކަނީ އަހަންނަށް އެނގޭ މީހެއްގެ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން. އެކަމަކު އެމީހާގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ތި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެ؟ ހަމައެކަނި އޭނަ ދީނީ ފޮތްތައް ލިޔާތީ؟ އޭނަ….” އައްޒާމްގެ ވާހަކަ އާޝިޔާ މެދުކަނޑާލިއެވެ.

 

“އެ ފޮތްތައް ހަމައެކަނި އޭނަ ލިޔަނީއެއްނޫން. އެ ފޮތްތަކުން އޭނަ އެ ފަތުރަނީ ބޮޑު ނުރައްކާތެރިކަމެއް! ބޯ ގޯސް ވާހަކަތައް އެއީ!” އާޝިޔާ އަޑުހަރު ކުރީ ހިތުން އައްޒާމް މައިތިރި ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އައްޒާމް ފަހަތަކަށް ނުޖެހުނެވެ.

 

“ސީރިއަސްލީ މަންމާ! މިތާނގަ ބޯ ގޯސް ވާހަކަތައް ދައްކަނީ ކާކު؟ އަމިއްލައަށް ދީނަކާމެދު އުނގެނި އެ ދީނުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގުމުން އެ ދީނަކަށް ތަބާވި މީހެއްތަ؟ އެހެންނޫނީ އެއްވެސް ދީނަކާމެދު ރަނގަޅަށް ނުއުނގެނި ދުނިޔޭގަ އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ނެތި ވަކި ދީނަކަށް ހުރިހާ ނަފްރަތެއް އަމާޒުކުރާ މީހެއްތަ؟ އެމީހަކު އެ ދައްކަނީ ބޯގޯސް ވާހަކަތަކަށް ވިއްޔާ މަންމަމެން ދުލުން އޭނައަށް ރައްދުދީ. ކީއްވެ އޭނަގެ އަބުރަށާއި އޭނަގެ ޙަޔާތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ތިއުޅެނީ؟ އޭނަގެ އެ ބަސްތަކުން އަންނަ އަސަރު ނުހުއްޓުވޭނެހެން މަންމައަށް ހީވަނީތަ…..” އައްޒާމް ޖޯޝުން ފުރެމުން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ މިފަހަރު ހުއްޓުމަކަށް އައީ އާޝިޔާ އޭނަގެ ކޯތާފަތަށް ހޫނު އެތިފަހަރެއް އެރިއެވެ. އައްޒާމަށް ދެލޯ މަރައި ތަގުޅި ކޮށްލެވުނު ހިނދު އޭނަގެ ތަދުވި ކޯތާފަތުގައި ވެސް ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އޭނަގެ ތުންފަތުގެ ކައިރިން މަންމަގެ އަނގޮޓީގެ ބައެއް ޖެހުނުތަނުން ލޭ އަންނަން ފަށާފައިވިކަން އައްޒާމަށް އެނގުންވިއެވެ. އޭނަ ކޯތާފަތުގައި ފިރުމަމުން ތުންފަތުގައި ވެސް އަތްޖައްސަމުން އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ރުޅިވެރި ނަޒަރުތަކާއެކީ ތިބި ތިން މީހުންނަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“އާޝިޔާ ނުބުނަމެއްނު އާޝިޔާގެ ދަރިއަކީ ކިހާ އަނގަގަދަ މީހެއްކަމެއްވެސް؟” މައިސޫން ބުމަގޮށްޖެހިފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެ ހިނދު އައްޒާމަށް އެއްފަހަރު އޭނައަށް އަނެއްފަހަރު އޭނަގެ މަންމައަށް ބަލާލެވުނެވެ.

 

“މަ މިއުޅެނީ މީނައަށް ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނޭ މަ ބުނީމެއްނު؟!” އާޝިޔާ އައްޒާމަށް އައިސްފައިވި ރުޅިގައި ބުނެލިއެވެ.

 

“އަހަރުމެން މީ ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ތިބޭ ބައެއްނޫން.” މައިސޫން ބުންޏެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަ އެއްއަތުގެ ދެ އިނގިލިން ދެ އަޑު ލައްވާލުމާއެކު ގޭގެ މައިދޮރު ކައިރީގައި ތިބޭ ދެ ބިޔަ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ގޭގެ ތެރެއަށްވަނެވެ. އިސާހިތަކު މައިސޫން އައްޒާމްގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެ ދެމީހުން ކައިރި އެންގިއެވެ. އައްޒާމަށް ވިސްނާނެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުލިބެނީ އެ ބާރުގަދަ ދެ ފިރިހެނުން އައިސް އޭނަގެ ދެ ފަރާތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ސަލާމަތްވާން އޭނަ މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު އާޝިޔާ ހާސްވެފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ސޫން އޭނައަށް ކަމެއް ނުކުރައްޗޭ. ޒް…ޒަމީން ސަކަރާތްވާނެ ކަމެއްކޮށްފިއްޔާ.” އާޝިޔާ އެހެން ބުނެލީ ހިސާބެއްގެ ބިރުވެރިކަމާއި އެކީގައެވެ. މިހާރު އައްޒާމަށް ކޮށްފައި ހުރިވަރުން ވެސް ޒަމީން ނުރުހުންވާނެ ވަރު އެނގުންވުމުންނެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ ސޯ ޔޫ އާރ ލަކީ ޑެޑީސް ބޯއި! އެކަމަކު ކަލެއަކަށް ނުހުރެވޭނެ މިކަހަލަ ގެއެއްގަ އަރާމުކޮށް. ކަލޭ ތި ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ނުހުއްޓަނީސް ކަލޭ އުޅޭނީ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބެއްގެ ތެރޭގަ.” މައިސޫން އެހެން ބުނެލީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. އޭނަގެ އެ ޖުމްލައިން އައްޒާމްގެ ޢަޒުމް ވަރުގަދަވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

 

“އާޚިރަތުގެ ޢަޒާބު މާ ބޮޑުވެފައި މާ ވޭންދެނިވި. ކަލޭ މަށަށް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް އަހަންނަށް އަޑެއް ލިބިފައިވިހާ ހިނދަކު އަހަރެންގެ ދީނާއި އެއްކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓައެއްނުލާނަން!” އައްޒާމް ހައްޔަރުވެފައިވާ ޙާލުވެސް އެހެން ބުނެލީ ސާބިތުކަމާ އެކީގައެވެ.

 

“ކަލޭ އެދޭގޮތެއް!” މައިސޫން އެހެން ބުނެ ވަގުތުން އައްޒާމް އޭނަގެ ކާރާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ގާޑުން ކައިރި އެންގިއެވެ. އެރޭ އައްޒާމަށް މައިސޫންގެ ކާރުގެ އޭނަގެ ގެއަށް ގެންދެވެންދެން އޭނަވީ އެ ގާޑުންގެ ދެމެދުގައި ޤައިދުވެފައެވެ. އެ ގެއަށް ދެވުމާއެކު އޭނަ ކާރުން ނެރުނީވެސް ގަދަކަމުންނެވެ. އައްޒާމް ގެންދެވުނީ ގެސްޓް ހައުސްއެއް ކަހަލަ ގެއެއްގައި ހުރި ކުޑަ ސްޓޯރ ރޫމެއްގެ ތެރެއަށެވެ. ސްޓޯރ ރޫމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުމާއެކު އޭނަ އެތާތެރެއަށް ކޮއްޕާލެވުނެވެ. ބިންމަތީގައި ޖެހުނު ހިނދު ބާރަށް ހިފަހައްޓާލެވިފައިވި އޭނަގެ ދެއަތަށް ވަމުން ދިޔަ ތަދާއެކީ ބުރަކަށްޓަށްވެސް ތަދެއް އެރިއެވެ.

 

“ދެންވެސް އަހަރުމެންނަށް ގޮންޖެހޭތޯ ނުއުޅޭތި! ކަލޭތީ އަދި އެއްވެސް މީހެއްނޫން!!” މައިސޫން އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރައި ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެވެސް މީހެއް ކައިރި އޭނަގެ އަތަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ގެނެސްދިނުމަށް އެދުނެވެ. އައްޒާމް ބަލަބަލާ ހުއްޓާ ދުރުގައި ހުރި މީހަކު އޭނައަށް އުކާލި ސިރިންޖެއްގައި މައިސޫން ފަރިތަކަމާއެކީ ހިފެހެއްޓިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މައިސޫން ދިގު ދެ ފިޔަވަޅު އަޅާލަމުން އައްޒާމްގެ އަތްމައްޗަށް ބޫޓުން އަރައި އޭނަ ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ ސިރިންޖާއެކީ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވުމުން އަތަށް ވީ ތަދާއެކީ އައްޒާމްގެ އަނގައިން ހަޅޭކެއްގެ އަޑު ނިކުތެވެ.

 

“ތި ބުނާ ސުވަރުގެއެއް ފެނޭތޯ ބަލާ މި މަސްތުގެ ތެރޭގަ.” މައިސޫން އެހެން ބުނެ އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ސިރިންޖު އައްޒާމްގެ އަތަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނި މައިސޫން ދެންމެ ބުނި ބަސްތައް ދޭހަކުރެވުނު އައްޒާމްގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަމެއް ވެރިވިއެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރަން ފެށިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަގެ ލޮލަށް ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތައް ފުސްވާން ފެށިއެވެ. އެސްފިޔަ ޖެހިއެއްކަމަކު އެ މަންޒަރުތައް ސާފުވާ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ހޭގައި ހުންނަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއެއްކަމަކު އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައްޒާމަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގުނެވެ.

 

 

**

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނު މާލެއަށް އިރުއެރީ އެތާނގައި އުޅެފައި ދިޔަ މީހަކަށް ބޮޑުކަމެއް ވެއްޖެކަމުގެ ހިލަމެއް ވެސް ނެތިއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން ދިޔައީ އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްގޮތަށެވެ. މުޙްސިން ސްކޫލަށް ލާފައި އައިސް މިރްޒާން އޮފީހަށްދާން ތައްޔާރުވެ ނިކުންނަން ދިޔައީ 8 ޖަހަން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނަ މުޙްސިނާއެކީ ސިންގަޕޫރަށް ފުރަން އޮތީ އޭގެ އަނެއްދުވަހު ކަމަށްވުމުން މިއީ މިރްޒާން ޗުއްޓީގެ ކުރިން އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ފަހު ދުވަހެވެ. މިރްޒާން ލިފްޓުން ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ގޮސް ޢިމާރާތުގެ ގޭޓާއި ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަގުތަކީ އެ ގަޑީގައި ހުރި ގާޑު ބޭބެ ރޭގަ ހުރި ބޭބެއާއި ބަދަލުވީ ވަގުތެވެ. މިރްޒާން ގޭޓާއި ހަމަވީ ވަގުތު ހުރީ އިއްޔެ ހެނދުނުއްސުރެ ހަވީރު ވަންދެން ހުރި ބޭބެއެވެ.

 

“ސަލާމް ބޭބޭ.” މިރްޒާން ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އެހެން ބުނެ ދާން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ހަމަ އެވަގުތު އެ ބޭބެ އޭނައަށް ގޮވާލުމުން މިރްޒާނަށް ބަލާލެވުނެވެ.

 

“މިރްޒާން ބޭބެ އަތުގަ އެބައޮތޭ މިރްޒާނަށް ދޭން އެއްޗެއް. އިއްޔެ ހަވީރު މިރްޒާން ގެއަށް ވަންފަހުން އައި އަންހެން ކުއްޖަކު ދިން އެއްޗެއް. ފަހުން މިރްޒާން ނުފެނުނީމަ ނުދެވިފަ މި އޮތީ. އެކުއްޖާ ބުނީ ހަމަ މިރްޒާން އަތަށޭ މީތި ދޭންވާނީ. މަޑުކޮށްލައްޗޭ!” އެ ބޭބެ އެހެން ބުނެ ބޭބެ ގެނައި ބޭރު ނުފެންނަ ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ނެގީ ކުޑަކުޑަ ޕާރުސަލެކެވެ. އެ ހުދުކުލައިގެ ޕާރުސަލުގައި ރަތްކުލައިގެ ފަށެއްލާފައި ހުރިތަން ފެނި ދެންމެ ބޭބެ ބުނި އެއްޗެއް ހަނދާންވީ ވަގުތު މިރްޒާންގެ ނޭވާ ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ބޭބެ އޭތި ދިއްކުރި ހިނދު އޭގެ މަތީގައި ކަޅުކުލައިން ‘މިޒް’ އޭ ލިޔެވިފައި އޮތްތަން ފެނިފައި މިރްޒާނަށް ހުރެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އިޙްސާސް ކުރަންވީ ގޮތެއް ނޭނގިފައި އޭނައަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ބް…ބޭބެ މިއީ ކާކު ދިން އެއްޗެއް؟ ކިހިނެއް ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއް؟ ކޮބާ އެ އަންހެން ކުއްޖާ؟ އޭނަގެ ޙާލު ރަނގަޅުތަ؟” މިރްޒާނަށް އެއީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރަމުން އެއްފަހަރާ އެތައް ސުވާލެއް ކުރެވުނެވެ.

 

“ހަމަ ނަލަކޮށް ހުރި ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް. ކަޅުކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެއް ލައިގެން ބުރުގާ އަޅައިގެން. ވަރަށް ހިތްހެޔޮ ވައްތަރެއް ޖެހީ….އެކުއްޖާ ދިޔައީ ފުރަންހެން ބޭބެއަށް ހީވަނީ. ފޮށިވެސް ހިފައިގެން ހުރީ…އަދި ބުންޏޭ…މިރްޒާން ކައިރި ބުނައްޗޭ ކުރިން ފޮނުވި ހަދިޔާ ވެސް ބަލާލައްޗޭ.” ބޭބެ އެންމެ ފަހަކަށް ބުނެލި ވާހަކައިން އެންމެ ފުރަތަމަ މިރްޒާންގެ ނިތަށް ރޫގިނަވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެ ޕާރުސަލުގައި ތުރުތުރު އަޅާފައި ހުރި ލިޔުން ފެނިފައި އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ އެދުވަހު ޕޯސްޓުން އައި ޕާރުސަލެވެ. އިސާހިތަކު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ މިރްޒާން އޭނަގެ އެޕާޓްމެންޓަށް ދާން މިޞްރާބު ޖެހިއެވެ. ލިފްޓު މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔަ ހިނދު ވެސް އޭނަގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުން ދިޔައެވެ. އެޕާޓްމެންޓަށް ވަދެ އެ ޕާރުސަލް ހުރި ކަބަޑާއި ގާތްވީ ވަގުތު މިރްޒާންގެ ޙަރަކާތްތައް ލަސްވިއެވެ. އެ ޕާރުސަލް ނަގައި ސޯފާގައި އިށީންނަމުން އޭނަ އޭތި ކަނޑަން ފެށީ މަޑު ތުރުތުރެއް އެކުލެވިފައިވި އަތަކާއި އެކީގައެވެ. މުށި ގަނޑެއް ލެވިފައިވި އެ ޕާރުސަލްގެ ތެރޭގައި ވެސްވީ ދެންމެ މިރްޒާނަށް ލިބުނު ފަދަ ހަމަ އެކުލައިގެ އޭނަގެ ނަން ލިޔެވިފައިވި ހަދިޔާއެކެވެ. އޭގައި އޭނަގެ ނަން އޮތް އިރު މާ ބޮޑަށް ތުރުތުރު އަޅާފައިވިކަން އޭނައަށް ފާހަގަވިއެވެ. އޭނަ ލަސްލަހުން ރަތްކުލައިގެ ރިބަންކޮޅު ނިއުޅާލަމުން އެ ޕާރުސަލް ހުޅުވާލިއެވެ. އެ ހިނދު އޭގައި އޮތީ ކޮންމެވެސް ރަތްކުލައިގެ ގަނޑުކޮޅަކުން ކޮށި ގޮތަކަށް ކަފާލެވިފައިވި ހިތެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮތް ގަނޑުކޮޅެކެވެ. މިރްޒާން ޙައިރާންކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެ އޭތި ނެގިއެވެ. އޭގައި ހުރީ ޚުދު އޭނަގެ ޢަރަބި ލިޔުންކަން އެނގުންވުމުން މިރްޒާންގެ ނިތަށް ރޫގިނަވިއެވެ. އެހެނަސް ހަމަ އެހިނދު އޭނަގެ ސިކުނޑި މާޒީގެ ހަނދާނެއް އާ ކޮށްދިނެވެ. އަމްނާ އޭނައާއި އެކުވެރިވެގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އަމްނާގެ ހިތް އަތުލުމަށްޓަކައި އޭނަ އެއްދުވަހު ހަމަ އެފަދައިން ހިތެއް ކަފައި ޢަރަބި ފޮތަކުން ލޯބީގެ ޅެމެއް ނަގައި އޭގެ ތެރޭގައި ލިޔުނެވެ. އޭރު އޭނައަށް އެނގެނީ ޢަރަބިން ލޯތްބަށް ކިޔާނަން އެކަންޏެވެ. އެ ޅެމުގައި އެ ބަސް އޮތުމުން އެއީ ލޯބީގެ އުފާވެރި ޅެމެއްކަމަށް މިރްޒާނަށް ހީކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އޭތި އަމްނާއާއި ޙިއްސާ ކުރުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ އެއީ ލޯބިވެރިޔާއާއި ވަކިވެގެން އުޅޭ ޝާޢިރަކު ލިޔެފައިވި ޅެމެއްކަމެވެ. އަމްނާ ވަނީ ނުހަނު އަސަރާއެކީ އެދުވަހު އެޅެމުގެ މާނަ އޭނައަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަ އެހިނދު އެ ބަސްތައް މިރްޒާނަށް ފަހުމްވިއެވެ. އޭގައި ލިޔެވިފައިވީ ލޯބިވާއާއި ވަކިވުމީ ޤަރުނެއްގެ ޙަރީފު މޫސުމާއި އެއްގޮތްކަމެއް ކަމަށެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ އަލިކަން ކުރުވެފައި ދިގު ރޭތަކުގެ އަނދިރިކަމާއި ފިނިކަމުން ސާލުލާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ފިނީގެ ވޭނުގައި ހިތް ފިސްފިސްވެ ފަޅިފަޅިވެގެން ދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލޯބިވާ އެނބުރި އައިސް އެ ހިތުގެ ދާނުގައި ބަހާރުގެ މާތައް ފޮޅުވާލަދިނުމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޅެން އަމްނާއާއި ޙިއްސާކޮށް އަމްނާ އޭނައަށް އޭގެ މާނަ ކިޔައިދިން ދުވަހު މިރްޒާން ލަދުން ހަލާކުވާވަރުވިއެވެ. އޭނައަށް އަމްނާއާއި މި ޙިއްސާ ކުރެވުނީ ކޯޗެއްތޯ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެނަސް އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ހަމަ އެ ޅެން ބައިތު ފެނިގެން ދިޔުމުން މިރްޒާންގެ ހިތަށްކުރީ ތަފާތު އަސަރެކެވެ. އެ ބައިތުގައި ސިފަ އެކުރެވިފައިވަނީ އަމްނާއާއި ވަކިން އޭނަ ހޭދަކުރި މި ދިގު އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރެއިން އޭނަ ތަޙައްމަލުކުރި ވޭންތަކެވެ. މީތި އޭނައަށް ފޮނުވީ ހަމަ އަމްނާ ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ ފަދައިން އަމްނާ ވެސް އޭނައާއި ދުރުގައި އުޅުނު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރީ ފުން ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްޔެވެ؟ އަމްނާ އެފަދަ ހިތާމައެއްގައިވާކަށް މިރްޒާން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭދެއެވެ. އަމްނާ ރޯ މަންޒަރު ޚިޔާލަށް ގެންނަން ވެސް މިރްޒާނަށް ދައްޗެވެ. އެވަގުތު ވެސް އެ ޚިޔާލު ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެގެން ދިޔުމުން އޭނަގެ ލޯ ކަރުނުން ފުސްވިއެވެ. އިސާހިތަކު އެ ކަރުނަތައް އޭނަގެ ލޮލުން ފައިބައިގެން ގޮސް އޭނަގެ ކޯތާފަތް ތެމެން ފެށިއެވެ. އޭނަގެ ލޮލަށް އިތުރު ކަރުނަތަކެއް ޖަމާވެ، ރަނގަޅަށް ކަރުނަ އެޅެން އުޅުނު ވަގުތު އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ހިތަށް ސުވާލުތައް ވެރިވާން ފެށިއެވެ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަމްނާ ފޮނުވި އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ނޫންގޮތަކަށްވުން ވަރަށް ދުރެވެ. އިއްޔެގަ އޭނަ ނުދެނެ ހުއްޓާ އޭނަގެ ގެ ކައިރިއަށް އައީ ހަމަ އަމްނާ ހެއްޔެވެ؟ އަމްނާ އޭނައާއި ބައްދަލު ނުކޮށް ދިޔައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނައަށް އަނިޔާވެރިވާން އުޅޭ ބައެއްގެ ބިރަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭނައަށް ނާންގާ އަމްނާ ފުރައިގެން ވެސް ދިޔައީ ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށް ވެރިވި އެ ސުވާލާއެކީ މިރްޒާނަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި ހާސްކަމާއެކީ އެ ސިކުނޑި އޭގެ މުރާދާއި ހަމައަށް ވާޞިލުވާން ވެސް ނުހަނު އަވަހަށް މަގުކޮށައިފިއެވެ. ދެންމެ އޭނަ ކަނޑާލި ޕާރުސަލް އޭނައަށް ލިބުނީ ޕޯސްޓުންކަން އެނގުންވި ތަނާހެން އަމްނާ ހުންނާނެ ތަނެއް ހޯދަން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއް މިރްޒާނަށް ޔަޤީންކުރެވުނެވެ.

 

**

 

އެދުވަހުގެ މެންދުރު ވަގުތު މާޝާ އިނީ އޭނަ ބްލޮކް މޯޑަށް ކިޔަވާ މާއްދާއެއްގެ ކުލާހުގައެވެ. ކުލާސް ނިމެމުން ދިޔަ ވަގުތުވެސް މާޝާ އިނީ ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި ލެކްޗަރާ ކިޔަވައިދެމުން ދިޔަ އެއްޗެއްގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ނޯޓުކުރާށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ކައިރީގައި އޮތް ފޯނު މެސެންޖާއިން ރިންގުވާން ފެށުމުން އޭނައަށް އުދަގޫވާ ގޮތްވިއެވެ. ލެކްޗަރާއާއެކީ އޭނަގެ ވަށައިގެން ތިބި ބީރައްޓެހި މީހުންގެ ނަޒަރުވެސް އޭނައަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔުމުން މާޝާ އެ ގުޅި މީހަކަށް އިތުރަށް ނުރުހުންވާ ގޮތްވިއެވެ. މާޝާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށް އެއީ ބްރޭކް ގަޑި ޖެހުނިއްޔޭ ކިޔައި ސަމާސާއަކުން ލެކްޗަރާ ކުލާސް ނިންމާލުމުން އެންމެންނަށް ވެސް ހެވޭ ގޮތްވިއެވެ. މާޝާއަށް އޭނަގެ ފޯނަށް ސަމާލުކަން ދެވުނީ އެ އެންމެން ކުލާހުން ނިކުންނަމުން ގޮސް މަދުވުމުންނެވެ. ސްކްރީނަށް ބަލާލިއިރު އެ ހުރިހާއިރު ވަންދެން އޭނަގެ ޑޭޓާ ޖެއްސިފައިވިކަން އެނގުންވުމުން މާޝާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުރުހުންވާ ގޮތްވިއެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނައަށް ގުޅަނީ މަންހާކަން އެނގުންވުމުން މާޝާގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެ ހިނދު މަންހާ އޭނައަށް ކުރީ ރެއަކުވެސް މެސެޖު ކުރިކަން ހަނދާންވުމުން މާޝާއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެލެވުނީ މީ ސީރިއަސްކަމެއްކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާޝާ ފޯނު ހިފައިގެން ކުލާހުން ނިކުމެ އޭނަ ދެން ދާންޖެހޭ ކުލާހާއި ދިމާލަށް މިޞްރާބު ޖެހިއެވެ.

 

“އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.” ކެމްޕަހުގެ ކޮރިޑޯއެއްގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން މާޝާ ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

 

“ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް. ކީއްވެތަ މާޝް އަހަންނަށް ނުގުޅީ އެދުވަހު؟ އަހަރެން ފޯނުގަ ލާރިއެއް ނެތިގެން ވައިފައި ވެސް ނުލިބިގެން އަހަންނަށް އެދުވަހު މާޝްއަށް ނުގުޅުނީ. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކުއޭ މި ގުޅީ.” މަންހާގެ އަޑުގައި ހާސްކަމެއްވިއެވެ.

 

“ކޮން ކަމެއްތަ މަންހާ؟ އެދުވަހު މަންހާގެ މެސެޖު ލިބުނުއިރު އެހެން ތަނެއްގަ ހުރެވުނީ. ފަހުން މެސެޖު ކުރަން ހުއްޓާ ހަނދާންނެތުނީ. ކިހިނެއްވީ؟” މާޝާ ގޮސް އޭނަ ވަންނަން ޖެހޭ ކުލާހަށް ވަންނަމުން ހިސާބެއްގެ ކަންބޮޑުވުމަކާއެކީ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެއީ ބްރޭކް ގަޑި ކަމަށްވުމުން އެ ކުލާހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތުމުން މާޝާއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފަސޭހަވިއެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނުމާއެކު މަންހާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލި އަޑަށް އޭނަ އިތުރަށް ޙައިރާންވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

 

“މާޝާގެ ދޮންބެއާއި އިންނަން ރޭވުނު ކުއްޖަކު މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ނުވެސް ގުޅޭނެ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު މާޝާގެ ދޮންބެ ގެއްލިގެން އުޅޭ އަންހެނުން ވީ ތަނެއް އަހަންނަށް އެނގޭ.” މަންހާގެ އެ ޖުމްލައާއެކީ މާޝާގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހި އޭނަ ހުއްޓުމަކަށްއައެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަގެ ދޮންބެ އަމްނާ ދައްތިއޭ ކިޔާފައި ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހަނދާނަށް އައުމުން މާޝާއަށް ކުއްލިއަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކޮބައިތަ އަމްނާ ދައްތި؟ ކޮން ތަނަކުން ފެނުނީ؟” މާޝާއަށް އަހާލެވުނީ އަވަސްއަވަހަށެވެ.

 

“މާޝް ހަމަޖެހިލާ ފުރަތަމަ. އަހަރެން ކިޔައިދޭނަން ހުރިހާ ވާހަކައެއް. މާޝްއަށް ވަގުތެއް އެބައޮތްތަ އަޑުއަހަން؟” މަންހާ އަހާލިއެވެ. އެ ހިނދު މާޝާ ކުލާހުގައި ތިބި ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ ކުލާހުގައި ހުރި ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ހޫންލައްވާލީ ކެތްމަދުވެފައިވާ ޙާލުގައެވެ.

 

“ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައްޗޭ މާޝް….މިއީ މާޝްގެ ފަހަރި ދައްތައަށް ދިމާވި ގޮތަކީ.” މަންހާ ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.

 

****

 

އާދައިގެ މަތިން އަމްނާ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރަން ދިޔައީ މިރްޒާން އޮފީހަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ގޭގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ދޮށުގައި މަސައްކަތްކުރަން އިންދައެވެ. ނާސްތާއަށްޓަކައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އޭނަ ކާ މޭޒުމައްޗަށް އެއްޗެހި އަރުވަމުން ދިޔަ ވަގުތު ޢަބްދު ﷲ ރޯ އަޑު އިވެން ފެށީ ވެސް ދާދި އެއްގަޑިއެއްގައެވެ. އަމްނާ އަތްމަތި އަވަސްކުރަމުން ދަނިކޮށް މިރްޒާން އަނގަ ވަށްކޮށްފައި ބައްޕަގެ ލޯބިއޭ ކިޔާލި އަޑަށް އެ މަންޒަރު ނުފެނުނަސް އަމްނާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ޢަބްދު ﷲ ގެ ރުއިން ހުއްޓުމުން އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ވެސް އަމްނާގެ ހިތުގައިވި ލޯބި ފުންވެގެން ދިޔައެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން މިރްޒާނަކީ ނަމޫނާ ބައްޕައެއްތާއޭ އަމްނާގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އަދި ޢަބްދު ﷲ ވެސް ވާނީ ހެޔޮ ބަސްއަހާ ކުއްޖަކަށްކަމަށް އޭނައަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަމްނާ ގޮސް ކޮޓަރީގެ ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުމައްޗަށް އެރި ހިނދު މިރްޒާން ޢަބްދު ﷲ އަތްމައްޗަށް ނަގައި ލޯބިކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައި އޭނަގެ ހިތް ލޯބިން ފުރިގެންއައެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ދެބަފައިންނަށް ބަލަން ހުރެފައި އޭނަވެސް އެކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ޢަބްދު ﷲ ބޮޑަށް ވައްތަރީ އޭނައާއި ކަމަށް ބުނެލީ މިރްޒާން ރުޅި އަރުވާލުމަށެވެ. އެ ކުޑަ ސަމާސާވެރި ބަހުސަށް ފަހު އަމްނާ މިރްޒާންގެ އަތުން ޢަބްދު ﷲ ނެގީ، މިރްޒާން ނާސްތާކޮށް ނިމެންދެން ޢަބްދު ﷲ ނިދާ ހެދުން ބަދަލުކުރުމަށެވެ. މިރްޒާން ނާސްތާކޮށް ނިމޭހާއިރަށް އާދައިގެ މަތިން އެދުވަހުވެސް އަމްނާ ފަހު ފަހަރަށް މިރްޒާން ދެކިލަން ނިކުތެވެ. މިރްޒާން އޮފީހަށްދާން ނިކުތީ އޭނަގެ ނިތަށް ބޮސްދީފައި ވަރަށް ލޯބިވާކަމަށް ބުނުމަށްފަހުގައެވެ.  މިރްޒާންގެ އެ ޙަރަކާތުން ގަތް ލަދާއެކީ ވެސް އަމްނާ އޭނަވެސް މިރްޒާންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާކަމަށް ބުނެލީ މިއީ އެދެމީހުންނަށް ދެމީހުން މިދުނިޔެއިން ފެންނާނެ ފަހު ދުވަހަށް ވެސް ވެދާނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭނަ ލޯބިވާ ވާހަކަ ނުބުނެވި އޭނަ މިރްޒާނާއި ވަކިވެއްޖެނަމަ މިރްޒާން ހިތްދަތިވާނެ މިންވަރު ހިތަށްގެނެސްގެނެއެވެ. އެދުވަހު މިރްޒާނަށް އަލްވަދާޢު ކިޔުނު އަމްނާއަށް ނޭނގުނުކަމަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި އޭނައަށް މިރްޒާން ގާތު އޭނަ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެވޭނެ ފަހު ފަހަރުކަމެވެ.

 

އެދުވަހު އިރުއޮއްސެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އަމްނާވީ މުޙްސިން ނިންދެވުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މުޙްސިން ނިންދަވަމުން ދިޔައިރު ވެސް ކުރީ ރޭ މިރްޒާން ދިން ނަޞޭޙަތުގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް އޭނަ ޒިކުރު ކިޔަން އެތައް ފަހަރަކު ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އެ ޚިޔާލު އޭނަގެ ސިކުނޑީގައި ދައުރުވަނީ ހަވީރުއްސުރެއެވެ. އެހެނަސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އޭނައަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްނުލެވެއެވެ. އެހެންނޫނީ ހަނދާންނެތެނީއެވެ. އެދުވަހުގެ އެވަގުތު ޢަބްދު ﷲ ނިންދެވުމަށްފަހު ޢަބްދު ﷲގެ ކޮޓަރިން ނިކުތް ވަގުތަކީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އެޕާޓްމެންޓްގެ ބެލް އަޅުވާލި ވަގުތެވެ. މިރްޒާން ގެއަށް އައިއްޔޭ ހިތައި އަމްނާ ދޮރާއި ދިމާލަށް ދިޔައީ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އެހެނަސް ތަޅުގައި ހިފާލި ވަގުތު އެތާ ކައިރިން މަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސީސީޓީވީގެ ސްކްރީނުން އެތާ ބޭރުގައި ހުރި މީހަކު ފެނިފައި އެ ހިނިތުންވުން ފިލައިދިޔައެވެ. އެއީ މައިސޫން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. މައިސޫން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހުއްސުރެ ވެސް އެއީ އަމްނާ ޤަދަރު ކުރާ ކަހަލަ މީހަކަށް ނުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ މައިސޫން އޭނައަށް ދޭ ނަޒަރުތަކެއްގެ ޒާތުންނެވެ. އޭނަ އެ ވާހަކަ މިރްޒާނާއި ޙިއްސާ ނުކުރީ ދެބެއިންގެ ދެމެދުގައި ހުޅު ރޯ ކުރާ މީހަކަށް އަމިއްލައަށް ނުވުމަށެވެ. އެހެނަސް އޭނަގެ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން މިރްޒާން ވެސް ވީހާވެސް ވަރަކުން އޭނަ އެކޮޅުގައި އުޅުނު އިރު ވެސް އޭނަ އެކަނި ނުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިކަން އަމްނާއަށް ފާހަގަވިއެވެ. ކަންތައް މިހެން ހިނގާފައިވަނިކޮށް އޭނަ އެކަނި ހުރި ވަގުތެއްގައި މައިސޫން މި އައީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނުމެއްގައި އަމްނާ އެ ސްކްރީނަށް ބަލަން ހުއްޓާ ބޭރުގައި ހުރި މައިސޫން ކެމެރާއަށް ބަލާލުމުން މައިސޫންގެ މޫނު ސީދާ އޭނައަށް އަމާޒުވުމުން އަމްނާގެ މެއަށް ފިނިވިއެވެ. ހިތުތެރޭގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނީ މައިސޫން އެއްމިޔަކަނުގެ ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލުމުންނެވެ.

 

“ބޭބް ދެން ހުޅުވާލަބަލަ. މިއުޅެނީ ކަރުހިއްކައިގެން. ބޭބްގެ ފިރިސޮރުވެސް އަންނާނެއެއްނު އިރުކޮޅަކުން؟ އޯކޭވާނެ.” މައިސޫން ބުނެލިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ މައިސޫން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން އެވަގުތު އަމްނާ ރުޅިއެއްނައެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެ މުޅި މީހާ ދާހިއްލިއެވެ.

 

“ކިހާ ކަޑަވާނެދޯ ފިރިމީހާގެ ބޭބެއަކަށް ފެން ނުދީ ފޮނުވާލިއްޔާ؟ އަވަހަށް ހުޅުވާ!” މައިސޫން އަންގާލިއެވެ. އެ ހިނދު އަމްނާއަށް ހުރެވުނީ އާދައިގެ ބުރުގާއަކާއެކީ އާދައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލަމުން އޭނައަށް ދޮރު ހުޅުވާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެ ހިނދު މައިސޫންގެ ހިނިތުންވުން ފެނިފައި އޭނައަށް ރުޅި އިސްކުރެވުނީވެސް ދެ ޚިޔާލެއްގެ މަތީގައި ހުރެއެވެ.

 

“ފެން ދޭނަން. ދިނީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިގެއިން ނިކުމެގެންދާނީ!” އަމްނާ އިންޒާރެއް ފަދައަކުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިސޫން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމުން އަމްނާ އޮޅުން އެރިއެވެ.

 

“ހެހެހެ…..ފިރިމީހާ ހަދާފަ އޮންނަ ޤަވާޢިދެއްދޯ ތިއީ. ދެން އިތުރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ފެން ތަށްޓެއް ހިފައިގެން އާދޭ!” މައިސޫން ވެސް ހިސާބެއްގެ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ އަންގާލިއެވެ. އަމްނާ ރުޅި މޫނެއް ދައްކާލަމުން އޭނައަށް ފަސްދީފައި ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ބަދިގެއަށް ދިޔައީ އޭނައަށް އެއަށް ރައްދުނުދެވުނީ ކީއްވެކަމާމެދު ޙައިރާންވެފައި ހުރެއެވެ. އޭނަ ބަދިގެ ތެރެއިން ތަށްޓެއް ނަގައި ފެން އަޅާލުމަށްފަހު ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. އޭނަ ނިކުމެ ބަލާލިއިރު މައިސޫން ސިޓިންގް ރޫމުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އޭނަ އަނެއްފަރާތަށް ބަލާލިއިރު އޭނައާއި މިރްޒާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވި މަންޒަރު އޭނައަށް ފެނުނެވެ. އެއާއެކު މައިސޫން އެކޮޓަރިއަށް ވަނީކަން އެނގުންވުމުން އޭނަގެ ގާތަށް އައީ ގަދަ ރުޅިއެކެވެ. އޭނަ ގޮސް އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުމައްޗަށް އެރިއިރު މައިސޫން ހުރީ ގަމީހަކާއި ނުލައި ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެފައެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނަ ބެލްކަނީގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ޕޮޓްތަކެއްގެ ތެރެއިން ޕޮޓެއްގައި އެއްޗެއް ވަޅުލަނީއެވެ. އޭނަ އެކަމާމެދު ޙައިރާންވިއެއްކަމަކު އޭނަ މައިސޫނަށް ރުޅި އިސްކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެހެން ނެހެދެނީސް އޭނަގެ ބޮލުގައި އުފެދުނީ ގަދަ ރިހުމެކެވެ. އެ ރިހުމުގައި އޭނަ ދުލުން އެއްޗެކޭ ބުނަން ވެސް ނުކުޅެދުނެވެ.

 

“އޮހް! ބޭބް ތި އައީ ދޯ؟ ތޭންކްސް!” މައިސޫން އަމްނާގެ ކައިރިއަށް ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އައިސް އޭނަގެ އަތުން ފެންތަށި ހޯދައި ފެން ބޯން ފެށިއެވެ.

 

“ހައު ޑޫ ޔޫ ފީލް އައްނު؟” މައިސޫން ކަތި ނަޒަރަކުން އަމްނާއަށް ބަލަން ހުރެ ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ރް….ރަނގަޅު…..ރަނގަޅެއްނޫން! އަހަންނަށް ތިހެން ނުކިޔާ. އަހަންނަށް ތި ނަމުން ގޮވާނީ އެންމެ މީހަކު!” އަމްނާ އޭނަގެ އަޑު އޭނަގެ ކިބައިން ދަނީހެން ހީވި ވަގުތު އެ އަޑު އިސްކުރިއެވެ. މައިސޫން ލާނެތް ގޮތަކަށް ހީލަމުން ފެންތަށި އެތާ ކައިރީގައި ހުރި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓައި އަމްނާއާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އަމްނާ ދުރަށް ޖެހެން ކިތަންމެ ބޭނުންވިއެއްކަމަކު އެކަމަށް ނުކުޅެދުނީ ބޮލުގައި އުފެދިފައިވި ރިހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެނަސް މައިސޫން އަތުގެ ނުފުށުން އޭނަގެ މޫނުގައި ބީހުމަށްޓަކައި އަތް އުފުލާލުމުން އޭނަގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. މައިސޫންގެ އަތް އޭނަގެ މޫނުގައި ޖެހުމާއެކު އަމްނާ އޭނަގެ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެހެން ހީވި ބޮލާއިއެކީވެސް މައިސޫންގެ މޫނުމައްޗަށް ހޫނު އެތިފަހަރެއް ވިއްލާލިއެވެ. އަދި އޭނަގެ ގަޔަށް އަތްނުލުމަށް އަންގައި ސިޓިންގް ރޫމަށް ނިކުތެވެ. މައިސޫން ދެންވެސް އޭނައާއި އެއްހަމަ ކުރަމުން އޭނަގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅާލި ވަގުތު އަމްނާއަށް ހަޅޭއްލެވުނެވެ.

 

“ދުރުގަ ހުރޭ! އަހަންނަށް ގާތްވާން ހިތަށްވެސް ނާރުވާތި!!” އަމްނާ އަންގާލިއެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު މީހަކު ދޮރުގައި ބާރަށް ތަޅަން ފެށި އަޑަށް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އަމްނާގެ ހަށިގަނޑު ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މިރްޒާނަށް ވެދާނެއޭ ހިތަށްއެރި ވަގުތު އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އޭނަގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އެކަމާމެދު އޭނަ ޙައިރާންވެފައި ވަނިކޮށް މައިސޫން ގޮސް އެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

 

“އޫޕްސް….ގޭގެ ވެރިމީހާ އައިއްސި. ޓޫ ބޭޑް ދޯ އައްނު؟ އިތުރަށް މަޖަލެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.” މައިސޫން އެހެން ބުނެ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލި ތަނާހެން އަމްނާ އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ ބޮލުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނާއި އެކީ ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކަލޭ ކައިރި ބުނެފިން މަށަށް އެހެން ނުކިޔާށޭ! ނިކުމެގެން ދޭ މިގެއިން!! އަހަރެން ހުވަފެނަކުން ވެސް އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ނޫން އެހެން މީހަކާ ގާތްނުވާނަން! އަޑުއިވިއްޖެ؟” އަމްނާ ދުވަހަކުވެސް ރުޅި ނާންނަވަރަށް ރުޅި އައިސްފައިހުރެ ހަރުއަޑުން އެންގިއެވެ. އެ ހިނދު ސިކުނޑީގެ ނާރުތަކަށް ވާންވަމުން ގޮސް ނާރެއް ފިތެން އުޅޭހެން ހީވާ ދަރަޖައަށް އޭނަގެ ބޮލުގެ ރިހުން ގަދަވިއެވެ. ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދިޔަ ހިނދު އޭނަގެ ގައިން ތުރުތުރުވެސް އަޅަން ފެށިއެވެ. މައިސޫނާއި މިރްޒާނާއި ދެމެދު ވާހަކައެއް ދެކެވެމުން ދިޔަ އަޑު އިވުނެއްކަމަކު އޭނައަށް އެ ވާހަކަތައް ސާފެއްނުވިއެވެ. އެނގުނުހާ ވެސް ކަމަކީ މައިސޫން އެވަގުތު އެގޭގައި ހުރުމުން މިރްޒާން ރުޅި އައި ކަމެވެ. މިރްޒާން ރުޅި އައީ އޭނައަށްހެން އޭނައަށް ހީވާން ފެށީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަމުން އޭނަގެ ހިތް ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އެ ނުތަނަވަސްކަމާމެދު އަމްނާ ޙައިރާންވިއެއްކަމަކު އޭނައަށް އެ އިޙްސާސުގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނުހިންގުނެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން މައިސޫން ދިޔުމާއެކު އޭނައަށް މިރްޒާންގެ ގާތަށް ދެވުނީވެސް ތުރުތުރު އަޅާ ޙާލުގައެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އޭނައަށް ހީވަމުން ދިޔައީ މިރްޒާން އޭނައަށް އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެ ހެންނެވެ. އެކަމާމެދު ހިތް ދެރަވާ ގޮތްވެސްވިއެވެ. އޭނަ މިރްޒާންދެކެ އެހާ ލޯބިވާ ހިނދު މިރްޒާން އޭނައަށް އަނިޔާއެއް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށްޓަކައެވެ. އެހެން ނެހެދުމަށް މިރްޒާންގާތު އާދޭސް ކުރެވުނީ މިރްޒާނާއި ވަކިވާން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭދުމުންނެވެ. އެހެނަސް މިރްޒާން އޭނަގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލުމާއެކު އޭނަ ކެއްސަން ފެށުމުން އެ އިޙްސާސްގެ މަތިން އޭނަ ކުއްލިއަކަށް ހަނދާން ނެތުނެވެ. ކެއްސިއިރު އޭނަގެ އަނގައިން ލޭ އައިކަން އެނގުމުން ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ކުރިމައްޗަށް ބަލާލުމާއެކު އޭނައަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހެއްގެ ސޫރަ ފެނިގެން ދިޔައީ ބިރުވެރި ސިފައެއްގައެވެ. އިސާހިތަކު އޭނައަށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން ދުއްވައިގަނެވުނީ އެހެންވެއެވެ. ދުވެފައި ގޮސް އޭނައަށް ވަދެވުނީ ކޮންތަނަކަށް ކަމެއްވެސް އޭނައަށް ސާފެއްނުވިއެވެ. އޭނަގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވީ އެހާ ވެސް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ބިންމަތީގައި އިށީނދެގެން އިންއިރު އޭތި އޭނަ ކައިރިއަށް އަންނަ އަޑު އިވިފައި ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ އޭނައަށް ކުކުރެން ފެށިއެވެ. މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭތި އެތާތެރެއިން ވެސް ފެނިގެން ދިޔުމުން އޭނަގެ މޭގަނޑު އަތަށްއައެވެ. އޭތި އޭނަގެ ގާތަށް އަންނަން ފެށުމުން އަމްނާއަށް ކަބަޑު ހުޅުވައި ވަޅިއެއް ނަގައި އެ ވަޅިން އޭތި ޒަޚަމްކޮށްލެވުނީ ކިހިނެއްކަމާމެދުވެސް ޔަޤީން ކުރަން އަމްނާއަށް ދަތިވިއެވެ. އެހެނަސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ދަރިފުޅު ރޯ އަޑު ފާހަގަވުމުން އޭނަ އެކަމުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނެވެ. އޭނައަށް ވަގުތުން ޢަބްދު ﷲ ގެ ކައިރިއަށް ދެވުނީ އެ ދަރިފުޅާއި މެދު ކަންބޮޑުވީ ވަރުންނެވެ. ޢަބްދު ﷲ ފެނުމާއެކު އަމްނާ ދެންމެ އޭނައަށް ފެނުނު ބިރުވެރި އެތީގެ މަތިން ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހަނދާންނެތޭ ގޮތްވިއެވެ. ޢަބްދު ﷲ މަސަލަސްކޮށްފައި އަމްނާ ސިޓިންގް ރޫމުގައި ހުރި އޭނަގެ އަނގައިން ލޭ ވެއްޓުނުތަން ސާފުކުރީ ބައްޕައަށް ގުޅަން ޚިޔާލުކުރަމުންނެވެ. ބައްޕައަށް އެ މަންޒަރު ފެނިފައި އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އޭނައާއި ކުރެވެން އަމްނާ ނޭދުމުންނެވެ. އޭނަ ބައްޕައަށް ގުޅާފައި ކަންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނީވެސް އިންތިހާއަށް ބިރުގެންފައި ހުރެއެވެ. އެރޭ ޢަބްދު ﷲ އާއެކީ އެގެއިން ނިކުތް ހިނދު އަމްނާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިރްޒާންގެ މަތިން ހަނދާނެއްނެތެވެ.

 

ގެއަށް ގޮސްފައި ދެދުވަހެއްހާ ދުވަސް ވޭތުވީ މިގޮތުގައެވެ. އެހެނަސް އެއްރެއަކު އޭނަގެ ބައްޕަ އޭނައަށް ސިޙުރެއް ޖެހުނިއްޔޭ ބުނަން ފެށުމުން އަމްނާ ބައްޕައަށް ވެސް ނުރުހުންވާ ގޮތްވިއެވެ. އެކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. ބައްޕަ އޭނައަށް ރުޤްޔާކުރަން އުޅުމުން ވެސް އޭނައަށް ކުރެވުނީ އިންކާރެވެ. ކިރިޔާވެސް އާޔަތްތަކެއް އަޑުއަހަން އެއްބަސްވެވުނީ ބައްޕަ ހަރުކަށިކަން އިސްކުރުމުންނެވެ. އެއީ ބައްޕަ އޭނައަށް ރުޅި އައި ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވުމުން އޭނައަށް ކޮންމެވެސް ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަން އަމްނާއަށް އެނގުންވިއެވެ. އެރޭ ބައްޕަ ކިޔަވަމުން ދިޔަ އާޔަތްތައް އަޑުއަހަން ހިމޭނުން އޭނައަށް އިނދެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އާޔަތްތައް އިވެން ފެށި ހިނދު އެތައް ދުވަހެއްފަހުން އޭނަގެ ހިތަށް ދިރުމެއް ލިބެން ފެށިހެން އަމްނާއަށް ހީވިއެވެ. އެ އިޙްސާސާއިމެދު އޭނައަށް ވިސްނެން ފެށިތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް އޭނަގެ މޭނުބައިކޮށް އޭނަ ހޮޑުލަވަން ފެށިއެވެ. އެއްފަހަރު ލުމަށްފަހު ހުއްޓުނީއެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނަގެ މޫނަށް އަނދިރިވަންދެން އޭނަވީ އެފަދަ ޙާލެއްގައެވެ.

 

އެރެއަށްފަހު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި އަޅުކަންތަކާއިވެސް ދުރުވުމަށް އަމްނާއަށް އިތުރު އުޒުރެއް ލިބުނެވެ. ނަމާދާއިމެދު ވިސްނުން ވެސް ހުއްޓާލީ އެއިން އޭނަ އިތުރަށް ބަލިވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ގާތު ބުނަމުންނެވެ. އެކަމާމެދު އޭނައަށް ބައްޕައާއި ވެސް ބަހުސްކުރެވެން ފެށިއެވެ. ބައްޕަ އޭނައަށް ރުޤްޔާކުރަން އެހެން އަންހެނަކު ގެންނަން ފެށީ އޭނަ ބައްޕަގެ ބަސް އަޑު ނާހާނެކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ. މަމްދޫހާ ދައްތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަމްނާއަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްހިޔޮ ދައްތައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދައްތަ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އައިސް އޭނަ ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ރުޤްޔާ ކުރާކަށް ނުފަށައެވެ. ބަދަލުގައި އޭނައާއި އެކުވެރިކަމެއް ބަދަހިކުރިއެވެ. ދައްތަ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ދައްތައާއެކީ ދައްތަގެ ދަރިފުޅު މަންހާ ވެސް އެގެއަށް ގެންގޮސް ހަދައެވެ. މަންހާ އަމްނާއަށް ވުރެ ޢުމުރުން ކިތަންމެ ހަގުވިޔަސް އަމްނާގެ ހިތުގައި މަންހާއަށްޓަކައި ލޯތްބެއް އުފެދުނެވެ. މަމްދޫހާ ދައްތަ ކައިރިން ރުޤްޔާކުރަން އަމްނާއަށް އެއްބަސްވެވުނީ މި ސަބަބުތަކާ ހެދިއެވެ. މިފަހަރު ޤަވާޢިދުން ރުޤްޔާ ކުރެވެން ފެށުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރޭ ބައްޕަ އެ އާޔަތްތައް ކިޔަވަން ފެށި ހިނދު ކުރެވެން ފެށި އިޙްސާސް އަމްނާގެ ހިތުގައި އަށަގަންނަން ފެށިއެވެ. އެ އާޔަތްތަކުގެ ސަބަބުންނާއި މަމްދޫހާ ދައްތަ ދެމުން ދިޔަ އެކި ނަޞޭޙަތްތަކުގެ ސަބަބުން ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ލިބެނީ ހަމައެކަނި ﷲ ގެ ހަނދުމައިންކަން އޭނައަށް އެނގުންވެގެން ދިޔައީ އެއީ ކުރިން އޭނައަށް ނޭނގޭ ޙަޤީޤަތެއްހެން ހީވާ ފަދައަކުންނެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އަމްނާއަށް ފެންނަމުން ދިޔަ ބިރުވެރި ހުވަފެންތަކާއި އެހެނިހެން ވޭންދެނިވި ކަންތައްތައް މަދުވާން ފެށިއެވެ. އަދި އޭގެއިން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވާއިރަށް ވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އެހީއަށް އެދެން އޭނައަށް ދަސްވިއެވެ. މަމްދޫހާ ދައްތަ އޭނަ ގާތު ވީހާވެސް ގިނައިން ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔެވުމަށް ބުނުމުން އަމްނާ އެ ނަޞޭޙަތުގައި ވެސް ހިފީ އޭނައަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ މުޞީބާތްތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯއެވެ. އެކަން ވެސް އޭނަ އުއްމީދު ކުރި ފަދައިން ވެގެން ދިޔުމުން އަމްނާއަށް ނޭނގި އޭނަގެ ހިތުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޤުރުއާނަށްޓަކައި ލޯތްބެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

 

މި ހުރިހާ ކަމެއްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އަމްނާ ދެންވެސް މިރްޒާންގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުކުރެއެވެ. އޭނަގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައެއް ހުރެދާނެއެކޭ ވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. އެފަދަ ވާހަކައެއް މީހަކު ދެއްކުމުން ވެސް އޭނައަށް އިސްކުރެވެނީ ރުޅިއެވެ. އެއީ ކީއްވެކަމެއް އަމްނާއަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނެއެވެ. އެހެނަސް ފަހަކަށް އައިސް އޭނަ ހިތުގެ އަޑިން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ މަތިން ހަނދާންވެއެވެ. އެމީހެއްގެ ހުސްކަން އެއީ އޭނައާއި ވަރަށް ގާތް އަދި އޭނަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ މީހެއްކަން އޭނައަށް ޔަޤީންވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ އުޅެއުޅެ އެމީހެއްގެ ސޫރަ ސާފުވާ ގޮތެއްނުވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އެމީހެއްގެ މަތިން ހަނދާން ވާވަރުން އަމްނާއަށް ރޮވެން ވެސް ރޮވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އޭނަގެ އިޙްސާސްތައް އެހެން މީހަކަށް ކިޔައިދޭން ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ.

 

އަމްނާގެ ޙަޔާތުގައި ދުވަސްތައް އޮމާންކޮށް ފާއިތުވަމުން ދަނިކޮށް ކަންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައީ އޭނަގެ ރުޤްޔާ ކުރެވެން ފެށިތާ ހަފްތާތަކެއް ފަހުންނެވެ. އޭނަ ޢަބްދު ﷲ ނިންދަވާފައި ބަދިގޭގައި އުޅެއުޅެފައި ގޮސް އެ ކޮޓަރި ބަލާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން އަމްނާގެ ފައި ދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެން ދިޔަހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އޭނަ ބިރުގަންނަވާލި މަޚްލޫޤް ހުރީ އޭނަގެ ދަރިފުޅު އަތަށް ނަގައިގެންނެވެ. އިސާހިތަކު އޭނައަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެއްކަމަކު ދެން ވީނުވީއެއް އޭނައަށް ސާފުނުވީ ބޮލުގައި އުފެދުނު ރިހުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މަންމަ ގޮސް ޢަބްދު ﷲ އަތަށް ނެގި މަންޒަރު ފުސްކޮށް ފެނުނެއްކަމަކު އެއްވެސް މީހަކު ދައްކަމުން ދިޔަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޭނައަށް ސާފުވާ ގޮތެއްނުވިއެވެ. މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަ އަނެއްކާވެސް އެތައް ދުވަހެއްފަހުން މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވުނެވެ.

 

އެރޭ އަނެއްކާވެސް އަމްނާގެ ހިތް ބިރުވެރިކަމުން ވަށާލެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ނިދޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ދެލޯ މަރާލުމާއެކު ސިފަވެގެން ދަނީ އޭނަގެ ދަރިފުޅު އެ ނުރައްކާތެރި މަޚްލޫޤުގެ އަތުތެރޭގައި ވަނިކޮށެވެ. ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ނިދުނު ކުޑަ ހިނދުކޮޅުގައި ފެނުނު ހުވަފެނުން އެ މަޚްލޫޤު ޢަބްދު ﷲ އަށް ހެދިގޮތް ފެނިފައި އަމްނާއަށް ލުއްކެއްޖަހައި ތެދުވެވުނެވެ. އެ ހިނދު އޭނަގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޭނައަށް ބަލާލެވުނީ އެރޭ އޭނަގެ ކައިރީގައި ނިދިފައި އޮތް ޢަބްދު ﷲ އަށެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް ފަހަރެއްގައި ވެސް އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބެން ނޭދުމުން އަމްނާ ވަގުތުން އެނދުން ތެދުވެ ސިޓީއެއް ލިޔުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނައާއި ޢަބްދު ﷲ ގެ ބައެއް ހެދުންތައް ފޮށްޓަކަށް އަޅައި ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެ ‘ފުރޭތަ’ ފެންނާނެ ތަނެއްގައި ވެސް ހުންނަން ބޭނުމެއްނުވުމުންނެވެ.

 

އެރޭ ދަންވަރު ބަނދަރު ކައިރިއަށް ގޮސް އޭނަ ބީރައްޓެހި ބަޔަކާއެކީ ދޯންޏަކަށް އެރީ ޖެހިލުންވުމަކާއެކީ ކަމަށްވިޔަސް އޭނަގެ ދަރިފުޅަށްޓަކައި އަމްނާ އެ ފިޔަވަޅު އެޅިއެވެ. އެ ދޯނި ށަވިޔަނި އަތޮޅަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ފުރި ވަގުތު ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އަމްނާއަށް މާލޭގެ ބަނދަރާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ކޮންމެވެސް ގާތް މީހަކާއި ވަކިވަމުން ދާކަމުގެ އިޙްސާސާއި އެކީގައެވެ. އޭނަގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްވެސްމެއެވެ. އެހެނަސް އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން އަމްނާ ނުކުޅެދުނެވެ. ބަދަލުގައި މިއީ ވެސް އެ ސިޙުރުގެ އަސަރެކޭ ހިތާ އަމްނާ ދޯނި ތެރޭގައި ހުރެގެން ވެސް ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔަވަން ފެށީ މަމްދޫހާ ދައްތަގެ ނަޞޭޙަތުގެ މަތިން ހަނދާން ކުރަމުންނެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އޭނައަށް އެ ސޫރަތް ކިޔެވޭލެއް ގިނަވެފައިވުމުން އޭނަ ވަނީ އެ ސޫރަތުގެ ކުރީ ބައި ހިތުދަސްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދޯނި މަތިން ޢަބްދު ﷲ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެވެސް އޭނަ ހަނދާން ހުރި ހިސާބަށް އޭނަ ކިޔެވިއެވެ. އެއްދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިނދެ އެ ހިމޭން މާޙައުލުގައި އިނދެ އާޔަތްތައް ކިޔަވަމުން ދިޔައިރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރުޤްޔާ ކުރެވެން ފެށި ފަހުން އޭނައަށް އެ އާޔަތްތަކާއިމެދު ވިސްނެން ފެށިއެވެ. އެ ފޮތަކީ އެއާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ފޮތެއްކަމަށް އަމިއްލަ ދުލުން ކިޔަވަމުން ދިޔަ އާޔަތުން އިވެމުން ދިޔަ ހިނދު އަމްނާގެ ހިތަށް ތަފާތު އަސަރެއްކުރިއެވެ. އޭނަ އެ ފޮތާއިމެދު ޝައްކުކުރި ދުވަސްކޮޅެއް އޭނަގެ ހަނދާނަށްއައެވެ. އަދި އެ ފޮތާއިމެދު ހުރި ޝައްކުތައް ފިލައިގެން ދިޔަ ގޮތްވެސްމެއެވެ. ޔުނިވާރސިޓީގައި އޭނަ އުޅުނު ދުވަސްތައް ހަނދާނަށް އައުމުން އެއީ އޭނައަށް އާ ހަނދާންތަކެއްހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ސޫރަތް ކުރިއަށް ދަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަމްނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. މިއީ ތަޤްވެރިވެރިންނަށްޓަކައި ހުރި ހިދާޔަތެއްކަމަށް އިވުމުންނެވެ. ޣައިބަށް އީމާންވެ ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް ﷲ ދެއްވި އެއްޗެހިން ހޭދަކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި ވެސްމެއެވެ. އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ބާއްވައިލެއްވުނު ފޮތަށާއި އޭގެ ކުރިން ބާއްވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކަށް އީމާންވެ އަދި އާޚިރަތާއިމެދު ޔަޤީންކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި ވެސްމެއެވެ. އެމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައިވާ މީހުންނަކީ އެއީ ކަމާއި އަދި ކާމިޔާބު ލިބިގެންވި މީހުންނަކީ ވެސް އެއީކަން އިވިގެން ދިޔުމުން އަމްނާއަށް ގިސްލެވުނެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހުންގެ ތެރެއިންވުމަށް އަމްނާގެ ހިތް އެދުނެވެ. އެ ސޫރަތުގައި މުނާފިޤުންގެ ވާހަކަތައް ސިފަކުރެވިފައިވިގޮތުން އަމްނާއަށް ގަދައަށް ރޮވުނެވެ. އޭނައަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްކަން ޤަބޫލުކުރެވުމުންނެވެ. ބޭރުފުށުން އޭނައަކީ ވެސް ﷲ އަށް އީމާންވެ އެކަލާނގެއަށް ތަބާވުމުގައި ދެގޮތްވާ މީހަކަށް ވާތީވެއެވެ. އޭނައަކީ މިހާރު ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ މީހަކަށް ނުވާތީވެއެވެ. އަދި ﷲ އަށްޓަކައި ހޭދަކުރުން ފަދަ ރަނގަޅު ކަންތައްކުރުމުން ދުރުވެފައިވާ މީހަކަށްވާތީވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށްވުމަށް އަމްނާގެ ހިތުގައި ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއް ކަނޑައެޅުނީ އެ ދަތުރު މަތީގައި ވަނިކޮށެވެ.

 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަނޑުމަގުން ކުރި އެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް އައިސް އޭނައަށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ދެވުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އަމްނާގެ ޙަޔާތުގައި ފެށިގެން ދިޔައީ އާ ބާބެކެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ދަރިފުޅާއެކީ ބީރައްޓެހި ރަށެއްގައި އުޅެން ވެއްޖެކަން އެނގުންވުމުން އޭނަ ޖެހިލުންވިއެއްކަމަކު އޭނަ އެހީއަށް އެދުނީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އޭނަ ކުރި މަސައްކަތުން އޭނައަށް ކުއްޔަށް އުޅެވޭނެ ނުހަނު ރަނގަޅަށް ހަދާފައި ހުރި ގެއެއް ލިބުނެވެ. އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އޭނައަށް ނުހަނު ފަސޭހައިން ރަށު އޮފީހުން ވަޒީފާއެއް ވެސް ލިބުނެވެ. އެ ރަށު މީހުން އަމްނާއަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ނުހަނު ހިތްހެޔޮ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ކަމަށް އޭނައަށް ނިންމުނީ އެ ރަށުން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުދިންގެ ވެސް އަޚްލާޤް ރަނގަޅުވުމުންނެވެ. ހިތުތެރޭގައި އާލާވެގެން ދިޔަ އީމާންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އަމްނާ ބޭނުންވީ އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ދުނިޔެ ހޯދައިދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ ދަރިފުޅުގެ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ކުރާށެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް ހިދާޔަތް ލިބިއްޖެނަމަ ދަރިފުޅަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެކަން ވެސް ޔަޤީންކުރަމުންނެވެ. އަމްނާއަށް އެރަށަށް ދެވުނީ ވެސް އޭނަ ދީނީ މަޢުލޫމާތުތައް ނޯޓުކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ފޮތްތަކާއެކީ ކަމަށްވުމުން އަމްނާ އެ ފޮތްތަކާއި ވެސް ނުހަނު ގާތްވިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނަގެ އީމާންތެރިކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަވަމުން ދިޔައެވެ.

 

އެހެންކަމުން އަމްނާއަށްޓަކައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވާން ފެށީ އޮމާންކަމާއި އެކީގައެވެ. ބަޤަރާ ސޫރަތް ގިނަގިނައިން ކިޔަވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ އެތައް ދަތިތަކެއް ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ފިރިއެއްވެސް ހުންނާނެތާއޭ ހިތަށްއަރަން ފެށީ ޢަބްދު ﷲ އަށް 4 އަހަރުވެސް ވީ ފަހުންނެވެ. އެހެނަސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ ފިރިއަކު ހޯދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން އަމްނާގެ ހިތުގައި އެދުމެއް ނެތެވެ. ޢަބްދު ﷲ އޭނަ ކައިރިން ބައްޕަގެ ވާހަކަ އެހުމުން އޭނައަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދެވެނީ ކީއްވެކަމާމެދު ވެސް އަމްނާއަށް ޔަޤީނެއްނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު ޢަބްދު ﷲ ހުއްޓުމެއްނެތި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނައަށް އެ މައުސޫމް ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް އަތް އިސްކުރެވިފައިވެސް ވެއެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް އޭނަގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ވާ ކަންތަކެވެ. ޢަބްދު ﷲ ރޯ މަންޒަރު ދެކުމަކީ އަމްނާގެ ހިތަށް ކެތްވާވަރުގެ ކަމެއްނޫނެވެ. އޭނަ އަމިއްލަ އަތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުމަކީ އަދި އަމުދުން އަމްނާގެ ހިތުގައި ނުފިލާ ރިހުމެއް އުފައްދާ ކަމެކެވެ. ޢަބްދު ﷲ ކައިރި ރޮއިރޮއިފައި މަޢާފަށް އެދި އެ ވާހަކަ ނޭހުމަށް އެދެވެން ފެށީ އެހެންވެއެވެ. އަމްނާގެ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން އެ ކުއްޖާ އޭނަގެ މަންމައަށް ހެޔޮ ހިތުން މަޢާފު ކުރެއެވެ. އަދި އޭގެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު މަންމަ ގައިގައި ބައްދާލަނީ ލޯތްބާއި އެކީގައެވެ.

 

ކަންތައް މިހެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ދެންވެސް އަމްނާގެ ޙަޔާތަށް ލޮޅުމެއް އައީ އެއްދުވަހު އޮފީހުން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކޮންމެވެސް އަންހެނަކު އޭނައަށް ގޮވާލުމުންނެވެ.

 

“އޭ އަމްނާ މަޑުކޮށްބަލަ! މިއޮތީ ކޮންމެވެސް މީހަކު މަގޭ އަތަށް ދިން އެއްޗެއް. ބުނީ ޢަބްދު ﷲ މުޙްސިންއޭ ކިޔާ ކުއްޖަކު މި ރަށުގަ ހުރިއްޔާ އެ ކުއްޖަކަށް މީތި ފޯރުކޮށްދެއްޗޭ. އެއީ ކަލޭގެ ދަރިފުޅެއްނު؟  އެއީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަތަ އަނެއްކާ؟ މާލޭ މީހަކު ވައްތަރު ޖެހީ…” އަމްނާ ދެކެ ފަރިތަ އެ އަންހެން މީހާ އޭނައަށް ޕާރުސަލެއް ދިއްކުރަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެމީހާ ކޮށްލި ފަހު ސުވާލާއި އެ ޕާރުސަލުގައި ހުރި ދެކުލަ ފެނިފައި އަމްނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ އަންހެން މީހާ ސިފަކުރި އެ މީހަކު ލޮލަށް ސިފަވާން ފެށި ވަގުތު އަނެއްކާވެސް އެ އަންހެން މީހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަނހަ ބަލާ! އެއޮތް ދަނީ އެމީހާ!” އަންހެން މީހާ އޭނަގެ ފަހަތަށް ޢިޝާރާތްކޮށް އެހެން ބުނެލުމާއެކު އަމްނާއަށް ފަހަތް ބަލާލެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު ގޯޅިއަކުން އަނބުރަމުން އޭނައަށް ފަސްދިން މީހަކު ފެނިފައި އޭނަގެ ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔައީ އެއްކަލަ ބިރުވެރި މަޚްލޫޤެވެ. އެމީހާގެ ސޫރަ ފެނުނެއްކަމަކު އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން އޭނަ ނުކުޅެދުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނަގެ ހިތް އިންތިހާއަށް ބިރުގަންނަން ފެށިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނައަށް އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރި ބާރު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދާން ފެށީ އަންހެން މީހާގެ އަތުން ޕާރުސަލް ހޯދުމެއްވެސް ނެތިއެވެ. އަންހެން މީހާ އޭނައަށް ގޮވާލުމުން އަމްނާ ދުވެފައި ގޮސް ގޯޅިއަކުން އަޅާލަމުން ނިވާވެލީ އޭނަ ބިރުގަންނަ އެ މީހަކަށް އޭނަގެ ނަން އިވިފައި ނުވާނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ. ކަންވީ ވެސް އެހެންނެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އޭނަ ކައިރިއަށް އައިސް ދެންވެސް އެއީ ކާކުތޯ އަހަން ފެށިއެވެ. އެމީހަކު އެފަރާތަށް ވަރަށް ބެލި ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަންހެން މީހާ ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ފެށުމުން އަމްނާއަށް އެމީހާއާއި ދިމާލަށް ވެސް ރުޅި އިސްކުރެވުނެވެ. އެތާނގައި މަޑުކުރުމެއްވެސް ނެތި އޭނަ ދިޔައީ ގެއަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ވަގުތުން އެ ރަށުން ވެސް ފުރައިގެން ދިޔުމުގެ ޚިޔާލުގައި ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާން ފެށިއެވެ. އެއްކަލަ އަންހެން މީހާ ޕާރުސަލް އޭގެ ވެރިފަރާތާއި ރައްދުކުރަން ގެއަށް އައީ އޭނަ އެ މަސައްކަތުގައި ހުއްޓައެވެ. އެމީހާ އޭތި ލައިދިނީ ޢަބްދު ﷲ ގެ އަތަށެވެ. އޭގައި އޮތީ ޢަބްދު ﷲ ގެ ނަން ވިއްޔާއެވެ. އަމްނާ ހުރީ ކޮޓަރީގެ ބޭރުން އެމީހާގެ އަޑު އިވުމުން ވީ ފޫހީގައި ނުވެސް ނިކުންނާށެވެ. އެހެނަސް ނުހަނު އުފާވެފައި ހުރި ޢަބްދު ﷲ އައިސް އޭނައަށް އެ ޕާރުސަލް ދިއްކުރުމުން އަމްނާ އަތުން ޖަހައި އެ ޕާރުސަލް ވިހުރާލީ ބިރުވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން އެއްވެފައިވި ހިތަކާއެކީގައެވެ. އެއަށްފަހު ތުރުތުރު އަޅާ ޙާލު އޭނަ ދަރިފުޅު ރައްކާތެރި ކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ޢަބްދު ﷲ އަށް ވަޢުދުވީ ކަރުނުން ފުރެމުން ދިޔަ ދެލޮލާއި އެކީގައެވެ.

 

އަމްނާ އޭނަގެ އެ ވަޢުދު ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފުއްދިއެވެ. އޭގެ 3 ދުވަސްފަހުން އޭނަ މުޅިން އެހެން އަތޮޅަކަށް ފުރައިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ބިރުވެރިކަން އޭނަ ފަހައި އައިސްދާނެއޭ ހިތައި އޭނަ އެއްވެސް ތަނެއްގައި މާ ގިނަ ދުވަހު މަޑުކުރާ ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. ކޮންމެވެސް އެހެން ރަށަކަށް ދިޔުމުން ވެސް ހަމަ އެ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔުމުން އޭނަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ނިންމީ އޭނައަށް މިކަމުން މިންޖުވެވޭނެ ގޮތަކީ އެއީހެން ހީވުމުންނެވެ. އޭނަ ކޮންމެ ރަށަކުން ހޯދަމުން ދިޔަ ވަޒީފާތަކުންނާއި ކުރަމުން ދިޔަ އަތްތެރި މަސައްކަތުން ނުހަނު އަވަހަށް އޭނަ އެފަދަ ހިޖުރައެއް ކުރަން މާލީގޮތުން ފުދުންތެރިވިއެވެ. އިންޑިޔާއަށް ގޮސްވެސް އަމްނާ ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ހުއްޓުމެއްނެތި އޭނަގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނަ އިންޑިޔާގައި ވެސް ގިނަ ދުވަހު ނުހުންނަން ނިންމީ ޢަބްދު ﷲ ގެ މުސްތަޤްބަލާއި މެދު ވެސް ވިސްނާފައެވެ. ޢަބްދު ﷲ އާއެކީ އޭނަ މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ އެ ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 5 އަހަރުގައެވެ.

 

އަމްނާ އުއްމީދުކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް މެލޭޝިޔާއަކީ އޭނައާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ނުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަށްތަކާއި އިންޑިޔާއަށް ވުރެ ވެސް އަވަހަށް އޭނަ އެތަނުގެ މާޙައުލަށް ފެތުނެވެ. އޭގެ އެއްސަބަބަކަށްވީ އޭނަ މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށުގެ މަޝްހޫރު ޕްރައިވޭޓް ކުންފުންޏަކުން ހޯދި ވަޒީފާގެ ތެރެއިން އޭނައަށް ލިބުނު ހިތްހެޔޮ މުސްލިމް އެކުވެރިންގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ އެކުވެރިންނަކީ ސިންގަޕޫރަށް ނިސްބަތްވާ އެކުވެރިންނަށްވުމުން އެ ޤައުމަށް ވެސް އަމްނާއަށް ގިނަގިނައިން ދަތުރު ކުރެވެން ފެށިއެވެ. ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަމްނާގެ ލޯ ހުޅުވެން ފެށިއެވެ. ޒުވާން އެ އެކުވެރިންނާއެކީ އުޅެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އޭނަގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުތައް އާލާކުރުމުގެ ރޫޙެއްވެސް އޭނަގެ ހިތުގައި އުފެދެން ފެށިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަމްނާ އަނެއްކާވެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިޔުމަށް ނިންމިއެވެ. މިގޮތުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނަ ލިޔަން ފަށާފައިވި ފޮތް އޭނަ އެއްކޮށް ނިންމައި ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ޝާޢިއުކުރީ އެކުވެރިން ދިން ހިތްވަރާއެކީގައެވެ. އެ ފޮތް ނެރުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އަމްނާގެ ނަން މެލޭޝިޔާގެ އެ ހިސާބުގަނޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައެވެ. އަމްނާގެ ޚިޔާލުތަކަށް ގިނަ މީހުން ތާޢީދުކުރަން ފެށިއެވެ. އަމްނާގެ ފޮތުގެ ސަބަބުން ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާތު ބަދަލުވީ ވާހަކަ އިވެން ފެށިއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އަމްނާ އިތުރު ފޮތްތައް ލިޔަން ފެށިއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ބެހޭގޮތުން އޭނަ ލިޔަން ފެށީ އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ފަތުރަމުންދާ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެނި އޭނަގެ ހިތަށްވާ އުދަގުލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނަ އެ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ލިޔުނު ފުރަތަމަ ފޮތްވެސްވެގެން ދިޔައީ ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އަމްނާގެ ނަން ވިދާލި ފޮތަކަށެވެ.

 

މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު އަމްނާ ޙަމްދުކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނަ މެލޭޝިޔާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރިތާ ދެވަނަ އަހަރު ކޮންމެވެސް ދިވެހި ފިރިހެނަކު އޭނައަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށިއެވެ. މައިސޫން ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ފިރިހެނަކާއި އަމްނާ ދިމާވީ އޭނަ އުޅޭ ޢިމާރާތާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ޕާކަކަށް ޢަބްދު ﷲ ގޮވައިގެން އޭނަ ގޮސް ހުއްޓައެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ އޭނައަށް އެނގޭހެން އަމްނާއަށް ހީވިއެއްކަމަކު އޭނަ އެނގެނީ ކޮންތަނަކުން ކިހިނެއްކަމެއް އަމްނާއަކަށް ސާފެއްނުވިއެވެ. އެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭނަ ތިމަންނައަކީ ކާކުކަން އެނގޭތޯ އެހުމުން އަމްނާއަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އެހެނަސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން އަމްނާ ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. އެކަމާމެދު އޭނަ ޙައިރާންވެސްވިއެވެ. އޭނައަކީ ރުހިގެން އެއްވެސް ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކުވެރިވެގެން ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް އެ މީހާއާއި އޭނައާއި ދެމެދު އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ އަމްނާގެ ހިތަށްއަރަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ އެކަނި އުޅެމުންދާ އެޕާޓްމެންޓަށް މައިސޫން ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށުމުން ވެސް އަމްނާއަކަށް އިންކާރެއް ނުކުރެވުނެވެ. މައިސޫން އޭނައާއި ގާތްވާން ނުއުޅުމުން އޭނަ ކޮއްޕައި ފޮނުވާލާކަށް ވެސް ނުވާނެ ނޫންކަމުގެ އުޒުރު އޭނަގެ ހިތް ދެމުން ދިޔަ ގޮތުން އޭނަ އަޖާއިބުވާހާވިއެވެ. މައިސޫން އަންނަން ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އޭނަގެ ބަސްމަގު ހުރިގޮތުން އޭނަގެ ބޭނުމަކަށްވެފައިވީ ކޮންކަމެއްކަން އަމްނާއަށް އެނގުންވިއެވެ. ދުރުދުރުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް މައިސޫން ބޭނުންވީ އޭނަ ފޮތް ލިޔުން ހުއްޓުވަންކަން އަމްނާއަށް އެނގުންވީ މައިސޫން އޭނައަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށިތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން އޭނަ ދެއްކި ވާހަކައިންނެވެ.

 

“ދެން އަމްނާ ކީއްކުރަން މިތާ ހުރެގެން ބުރަ މަސައްކަތްކޮށް ތި ފޮތްތައް ލިޔެ އުޅެނީ؟ ތި ފޮތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގެއްލޭ ވާހަކަ އަޑުއެހިން. ޓްރަސްޓް މީ….އަހަރެން މީ އެކްޓިވިސްޓެއް. އެމީހުން އަމްނާއާއި ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ފަދަ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފާނެ.” އެދުވަހު އެޕާޓްމެންޓްގެ ސޯފާގައި އިނދެ އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އިން އަމްނާ ގާތު މައިސޫން އެހެން ބުނެލީ ހިތުން އަމްނާ ނުތަނަވަސް ކުރުމަށެވެ. އެހެނަސް އަމްނާއަށް ވަގުތުން މައިސޫންގެ ނިޔަތް ނަގައިގަނެވުނެވެ. މައިސޫންގެ އެ ބަސްތަކާއި ދީނާއި ދެކޮޅު މީހުންގެ ބަސްތަކާއި ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަގެއް އަމްނާއަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން މައިސޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އޭނަގެ އެ ނަޒަރުން މައިސޫން ޙައިރާންވީކަމެއް ނޫނީ ނުތަނަވަސްވީކަމެއް އަމްނާއަށް ޔަޤީނެއް ނުކުރެވުނެވެ.

 

“އަމް….އަސްލު އަމްނާއަށް ރަނގަޅަކަށް މި ވާހަކަ މި ދެއްކީ. އަހަރެން މިހާރު އަމްނާއާއިމެދު ދެކެނީ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ. އެހެންވީމަ…..އަމްނާ ލަންޑަން ކަހަލަ ތަނަކަށް ދާންވީއެއްނު؟ އެތަނުން އަމްނާގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅު ސްކޫލަކަށްވެސް ލެވޭނެ.” މައިސޫން އޭނަގެ ވާހަކަ ރާވާލީ އަމްނާ އޭނަގެ ބަސްތަކަށް ނުހެއްލުނުނަމަ އަމްނާ އެހެން މަޅިއެއްގައި ފަސޭހައިން ޖެއްސިދާނެ ފަދައަކުންނެވެ. އެހެނަސް އަމްނާ އެ ވާހަކަ އިވިގެން ދިޔުމާއެކު ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ.

 

“އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އެނގޭނީ އަހަންނަށް. އެއީ ކޮންމެވެސް ބީރައްޓެއްސަކު އަހަންނަށް ބުނެދޭންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އަހަންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްވެސް އެނގޭނީ އަހަންނަށް. އަހަރެން ކުރަންވީ ކަމަކާއި ނުކުރަންވީ ކަމެއްގެ ޚިޔާރު އަހަންނަށް ލިބިގެންދޭ. މައްސަލައެއްނެތް ކިތަންމެ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ކުރުވިޔަސް. އަހަރެން ކުރާ ހެޔޮ ކަމެއް އަހަރެން ހުއްޓައެއްނުލާނަން!” އަމްނާ އެހެން ބުނެލީ ސާބިތުކަން އެކުލެވިފައިވި ފަދައަކުންނެވެ. އޭނަގެ ވާހަކަތައް އިވިފައި މައިސޫން ނުރުހުންތެރިކަމާއެކީ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އޭނައަށް ބަލަން އިނެވެ. އެއަށްފަހު އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހު މައިސޫން އޭނައަށް ޒިޔާރަތެއް ނުކުރެއެވެ. އޭނަ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ނުރުހުންވީވަރުން މައިސޫން ދެން ނާންނާނެކަން އަމްނާއަށް އެނގުންވިއެވެ. އޭނައަށް ރަނގަޅީ ވެސް އެގޮތެވެ. އޭނަ އެދެނީ އޭނައަށް ދެން މައިސޫންގެ ނަންވެސް ނުއިވުމަށެވެ. އެހެނަސް ތިން ވަނައަށްވީ ދުވަހު އޭނައާއި ބައްދަލުކުރަން އައި ބީރައްޓެއްސަކުވެގެން ދިޔަ މައިސޫންގެ އަންހެނުން ނޫން ދެވަނަ މީހަކަށް ނޫނެވެ. އެ ދުވަހު އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރުގައި ބާރަށް ޓަކި ދިން އަޑަށް އަމްނާ ޙައިރާންވެފައިހުރެ ދޮރު ހުޅުވާލީ، ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް އޭނައަށް ފަހުމްވާނެކަން ނޭނގިއެވެ. އަމްނާ އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އަމްނާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ އަމީރާގެ ރުޅިވެރި ބަސްތަކާއެވެ.

 

“ކަލޭ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެންތަ މީހުންގެ ފިރިން ފަހައި ތި ދުވަނީ؟ ކަލެއާހެދި މަގޭ ބޯހަލާކު! އަމިއްލަ ފިރިމީހާއާއެކީ އުޅުނުއިރުވެސް ހަމަ ތިހެން. މިހާރު ފިރިމީހާ ދޫކޮށްލާފަ މާ ބޮޑު މީހަކަށްވީމަ ވެސް ތިހެން. ކަލޭގެ ތިގޮތް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެއެއްނު؟! މިރްޒާންގެ ބޭބެއާއެކީ މި އެޕާޓްމެންޓުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާއިރު މިރްޒާނަކީ ކަލޭގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަކަން ވެސް ހަނދާން ނެތުނީތަ؟!” އަމީރާ ދެއްކި ވާހަކައިގައި ކިޔާލި ނަމަކުން އަމްނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ އޭނަ ހުއްޓުން އަރާގޮތްވިއެވެ. ‘މިރްޒާން’ އޭ ކިޔުމުން ކުއްލިއަކަށް އޭނަގެ ހިތުގައި އުތުރި އަރައިގަތީ އޭނަ މީހެއްގެ މަތިން ހަނދާންވާ އިޙްސާސެވެ. އަހަރުތަކެއް ވޭތުވީއިރު ވެސް އެ އިޙްސާސް އެގޮތުގައިވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އޭނައަށް ގޮތް ނޭނގޭ އެ ހަނދާންތަކުގައި އަމިއްލަ ހިތުގައި ވޭން އަޅާވަރަށް އޭނައަށް ރޮވެއެވެ. އެމީހެއްގެ ކައިރީގައި ހުންނަން އެދެވޭ މިންވަރުންނެވެ. އެ މީހަކީ އެ ‘މިރްޒާން’ ހެއްޔެވެ؟ މިރްޒާންއަކީ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ހެއްޔެވެ؟ އެ ހިނދު ‘މިޒް’ މި ނަން ވެސް އޭނަ ހަނދާންވެގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ވައި އަޑުން އެ ނަން ކިޔާލެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އެހެނަސް ދެންވެސް މިރްޒާންގެ ސޫރަ ހަނދާން ކުރުމުގައި އަމްނާ ނާކާމިޔާބުވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ސިކުނޑިއަށް ބާރު އަޅަމުން ދިޔަ ވަގުތު އަމީރާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަޑުއަހާ! ކަލޭ މިރްޒާން ދޫކޮށްލާފަ އައީ ކީއްވެކަމެއް މަށަކަށް ނޭނގޭ. ބޭނުމެއްވެސް ނޫން އެނގޭކަށް. މިރްޒާން އެކަނި ކޮށްފަ އައިސްހުރެ މަގޭ ފިރި ޖަހައިގަންނަން ނޫޅޭތި! ހުނ! ބިރުގަންނަނީދޯ ދެން އެކަހަލަ އިންނާނެ ރީތި މީހަކު ނުލިބިދާނެތީ؟ ހަމަ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގަ ކަލޭ ބެދިފަ ތިހިރީ. އެކަނިމާއެކަނި ދަރިއަކާއެކީ އުޅޭ ބޭނުންކޮށްފަ ހުރި އަންހެނަކާ ކާކު ގުޅެން ބޭނުންވާނީ؟ ރަނގަޅަށްވިއްޔާ މިހާރު މިރްޒާން ވެސް އުޅޭނީ އެހެން މީހަކާ އިނދެގެން. ކަލޭ އޭނައާ ދުރުގަ އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއްވެއްޖެ ވިއްޔާ! ޚަބަރުދާރު މައިސޫނާއި ކައިރިވާން ޚިޔާލުކޮށްލިޔަސް! މިއީ އިންޒާރެއް!!” އަމީރާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ އެހެން ބުނެ އަމްނާއަށް ފަސްދީފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އެ ހިނދު އަމްނާއަށް ހުރެވުނީ އޭނައަށް ނޭނގި ފެންކަޅިވެފައެވެ. ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިކަން އެނގުނީވެސް ލޮލުން ކަރުނައެއް ފައިބައިގެން އައުމުންނެވެ. އެ ހިނދު އޭނަގެ ހިތުތެރޭގައި އެތައް ސުވާލެއް އެނބުރެމުންދިޔައެވެ. މިރްޒާނަކީ ހަމަ އޭނަގެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހަމަ އޭނަގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ އެކަމާމެދު މިހާ ޔަޤީންވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މިރްޒާން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މިރްޒާން ހުންނަގޮތް އޭނައަށް ސާފު ނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނައަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހިތުގެ އަޑިން އެނގުނުހާ ވެސް ކަމަކީ މިރްޒާނަކީ އޭނަދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވީ ފަރާތެއްކަމެވެ. އަދި ބަދަލުގައި އަމްނާވެސް މިރްޒާންދެކެ ލޯބިވީ ކަމެވެ. އެހެނަސް ދެންމެ އެ އަންހެން މީހާ އެ ދެއްކީ ކޮން ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ މިރްޒާން ދޫކޮށްލީ ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ އެހެން ހަދާނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަނދާނެއް ނުވެއެވެ. ހަނދާން އާ ނުވުމުން ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ޚިޔާލެއް ވެސް އަމްނާގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. އެހެނަސް އެންމެ ފަހުން އަމީރާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ މަތިން ހަނދާން އާވުމުން އަމްނާގެ ހިތުގައި ރިހުމެއް ހިފާލިއެވެ. މިރްޒާން އޭނަ މަތިން ހަނދާން ނައްތައި އެހެން މީހަކާއި އިންނާނެ ވާހަކައެވެ. އެއީ ތެދަކަށްވެދާނެތޯ އަމިއްލަ ހިތާއި ސުވާލުކޮށްލުމުން އެ ހިތް މަޑުމަޑުން އާނއެކޭ ބުނެލީ ނާއުއްމީދުން ފުރިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އަމީރާ ބުނިހެން އޭނަ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއި ދުރުގައި އުޅޭތާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިހާރު އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މީހަކާ ނުއިނދެ އޭނަގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށް ވެރިވި އެ ސުވާލުން އިތުރު ކަރުނަތައް އަމްނާގެ ލޮލުން ފައިބައިގެން ދިޔަދިޔަހެން މުޅި އެމޫނުމައްޗަށް ހިތާމަވެރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. ހިތުގައި އުފެދިގެން ދިޔަ ރިހުން ތޫނުވެގެން ދިޔުމާއެކު އޭނައަށް ގިސްލެވެން ފެށިއެވެ. އެ ވެގެން ދިޔައީ އަމްނާގެ ޙަޔާތުގައި އައި ހިތާމަވެރި ބާބެއްގެ ފެށުމަށެވެ.

 

އެދުވަސްފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަމްނާ މިރްޒާންގެ މަތިން ހަނދާންވެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ހަނދާންތައް ނިމިގެންދަނީ ކަރުނަތަކެއްގެ ތެރެއަށެވެ. އޭނަދެކެ އެހާ ލޯބިވީ ފަރާތެއް ދެން ދުވަހަކުވެސް އޭނައަށް އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމުގެ ޚިޔާލުން ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހެމުން ދިޔަ ކަހަލަ އިޙްސާސެއް އަމްނާއަށް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. މި އިޙްސާސްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަމްނާއަށް އަނެއްކާވެސް ވިސްނުނު ޙައްލަކީ މާޙައުލު ބަދަލުކުރުމެވެ. މިގޮތުން އޭނަގެ ފޮތްތައް ވިކި ލިބެމުން ދިޔަ ލާރިން އޭނަ ޢަބްދު ﷲ އާއެކީ އެކި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ހެދިއެވެ. ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަމްނާއަށް އޭނަގެ ހިތާމަވެރި އިޙްސާސްތަކާއި ދުރުވެވޭ ގޮތްވިއެވެ. އެހެނަސް އެ އިޙްސާސްތަކުގައި އޭނަ ޤައިދުވާން ޖެއްސީ ޢަބްދު ﷲ އަށް 10 އަހަރުގައި އޭނަ ލަންޑަނަށް ދިޔަ ދިޔުމެވެ. ލަންޑަނަށް އޭނަ ދިޔައީ ފޭސްބުކްއިން ކުރި މެސެޖަކުން އޭނަގެ ތުއްތަ އޭނައަށް ކުރި އެދުމެއްގެ މަތިންނެވެ. ތުއްތަ ޢާއިލާއާއި ވަކިވި ސަބަބާއި ދީނާއި މެދު ތުއްތަގެ ނަޒަރިއްޔާތު ހުންނަ ގޮތް ހަނދާންވެފައި އަމްނާ އެކޮޅަށް ދާން ޖެހިލުންވެސްވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ދާން ނިންމީ ތުއްތައާއިމެދު އުއްމީދު ކަނޑާނުލުމަށެވެ.

 

އޭނަ ލަންޑަނަށް ދިޔަ ދުވަހު ތުއްތަ އެއާރޕޯޓަށް އޭނަ ބަލާ އައުމުން އަމްނާ އުފާވިއެވެ. އަމްނާ ހީކުރީ އާޝިޔާ އޭނަ ގެންދާނީ އާޝިޔާގެ ގެއަށް ކަމަށެވެ. އެހެނަސް ޚިޔާލު ތަފާތު ދެމީހުންނަށް އެއްތަނެއްގައި ނުތިބެވޭނެ ދޯއޭ ކިޔާފައި އާޝިޔާ އޭނަ ފޮނުވީ އެހެން ޢިމާރާތެއްގެ އެޕާޓްމެންޓަކަށެވެ. އަމްނާ އެކަމާމެދު މައްސަލައެއް ނުޖެއްސިއެވެ. އަދި ހަމަޖެހިގެން އެ އެޕާޓްމެންޓުގައި އުޅެމުން އޭނަގެ އާ ފޮތެއް ލިޔަން ޖެހުނެވެ. އާޝިޔާގެ ޙަޤީޤީ ކުލަ އަމްނާއަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އެ އާ ފޮތް ނެރުމަށްޓަކައި އެކަން ލަންޑަނުގައި ކުރާނެ ގޮތުގެ ޚިޔާލެއް އާޝިޔާ ކައިރިން އެހުމުން ކޮންމެވެސް ޢިމާރާތެއްގައި ފޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން އޭނަ ޚިޔާލު ދިން ދުވަހުއެވެ. އާޝިޔާގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް އޭނަ އެރޭ އެ ޢިމާރާތަށް ޢަބްދު ﷲ ގޮވައިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ޢަބްދު ﷲ އެތާހުރި ލައިބްރަރީއަކަށް ވައްދާފައި އޭނަ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ދިޔައެވެ. އެ ހޯލުގައި ނުހަނު ރީއްޗަށް ގޮނޑިތައް ރޭވި ކޮންފަރެންސަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވީއިރު ވެސް އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަމްނާ އެތާނގެ ވަށައިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބާރުގަދަ ފިރިހެނަކު އޭނަގެ އަނގަމަތީގައި ފޮތިގަނޑަކާއެކީ ބާރަށް އަތްއެޅިއެވެ. އެމީހާގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވާން އަމްނާ މަސައްކަތް ކުރިއެއްކަމަކު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަގެ ދެލޯ މެރިގެން ދިޔުމުން އެކަން ކާމިޔާބުވާގޮތެއްނުވިއެވެ.

 

އަމްނާއަށް ދެން ހޭލެވުނިއިރު އޭނައަށް އޮވެވުނީ ގުދަނެއް ކަހަލަ ތަނެއްގައެވެ. ވަށައިގެން ފޮށިފޮށިތަކާއި އެހެނިހެން އެފަދަ ބާ އެއްޗެހި ފެންނަމުން ދިޔައިރު އޭނައަށް އޮވެވުނީ އަތްކުރު ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއްގައިކަން އަމްނާއަށް އެނގުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު އަމްނާއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. އެތާ ބިޔަކޮށް ތިބި ދެ ފިރިހެނުން އޭނައަށް ފާހަގަވީ އެ ހިނދެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތު އެއްފަރާތަކުން ދޮރެއް ހުޅުވާލެވުނު އަޑަށް އަމްނާއަށް އެ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އެ ދޮރުމަތީގައި ތިބީ އާޝިޔާއާއި މައިސޫން ފިޔަވައި އެހެން ބަހެއް ނޫނެވެ. އަމްނާ ފެނުމާއެކު އާޝިޔާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

 

“އޯ ލުކް! ދަ ފޭމަސް ރައިޓާރ! އެތައް ކަންޓްރީސްތަކަށް ގޮސް އެތައް ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިގެން ލިޔާ ގްރޭޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އޯތާރ!!! ކިހިނެއްބާ މި އޯތާރއަށް މިވީ؟” އާޝިޔާ މައިސޫނާއެކީ އެތާ ތެރެއަށް ވަންނަމުން އެ ވާހަކަ ދެއްކީ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށެވެ. އެއިން އަމްނާގެ ބުމަގޮށްޖެހުނެވެ.

 

“އޭނަގެ ކުރާ ދުޢާގެ ބެޓަރީ ހުސްވީ ކަންނޭނގެ. އެހެންނޫނީ އަހަރުމެން ކަންނޭނގެ ދޯ އެ ބެޓަރީ ނަގާލީ. ލޮލް!” މައިސޫން ވެސް އެ ނުލަފާ ސަމާސާގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އެއާއެކު އަމްނާއަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“އިމްތިޙާންތައް ކުރިމަތިވަނީ ﷲ އަހަރުމެންގެ ދުޢާތައް އަޑު ނުއައްސަވާތީވެއެއްނޫން. އެކަމަކު އަހަރުމެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި. ކަލޭމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް އަހަރެން އަހަރެންގެ ފިޔަވަޅުމަތީގައި ދެމިހުންނާނަން އިން ޝާ ﷲ! ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެންމެ ރީތިވެގެންވާ އެނބުރިދިޔުންވަނީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް.” އަމްނާ އެމީހުން ކުރާނެ ކަމެއްގެ އެންމެ ގޯސް ޚިޔާލު ހިތަށް އައުމުން ވެސް އޭތި އުއްމީދަކަށް ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އޭނަގެ ވާހަކައިން މައިސޫނާއި އާޝިޔާ ވެސް އަނގަ ބަންދުވާ ގޮތްވިއެވެ. އަމްނާއަށް އިތުރު ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން އެތާ ތިބި ދެ ބިޔަ ފިރިހެނުން ގާތު އަމްނާއަށް ދޭންވީ އަނިޔާތަކެއްގެ ޒާތު ކިޔައިދިނެވެ. އެ ވާހަކަތައް އިވިފައި އަމްނާ ކިތަންމެ ހިތް ބިރުގަތެއްކަމަކު އޭނަ ފަހެއްނުޖެހުނެވެ. އޭނަގެ ދުޢާއަކަށްވެފައިވީ އާޝިޔާމެން ބުންޏަސް އެ އަނިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުން އޭނަގެ ގަޔަށް އަތް ނުލުމެވެ. އެ ދުޢާ އިޖާބަވީހެން އަމްނާއަށް ހީވީ އޭގެ 3 ދުވަސްވީއިރުވެސް ބިރުދައްކާފައި ޗެންޗޭނުން އޭނަ ތެޅުން ނޫންކަމެއް އެމީހުން ނުކުރާތީވެއެވެ. އަމްނާގެ އުއްމީދަކަށްވެފައިވީ އޭނަ ވަރުބަލިވެ ދެލޯ މެރޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ވެސް އެމީހުން އޭނައާއި ގާތް ނުވުމެވެ. އެވަގުތުވެސް އެމީހުން ތިބެނީ އޭނައާއި ދުރުގައިކަން އަމްނާއަށް އެނގުންވީ އެއްރެއަކު ގައިގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ ނިދީގެ ތެރެއަށް ވެސް ގެނބޭ ގޮތެއްނުވުމުންނެވެ. އޭނަ ބެލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފިރިހެން މީހާ ދުރުގައި ނިދިޖެހިފައި އިން މަންޒަރު އަމްނާއަށް ފެނުނީ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމީހާގެ ކައިރީގައި ބިންމަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ތަޅުދަނޑި ފެނިފައި އަމްނާއަށް އެތާނގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އިސާހިތަކު އަމްނާ ގައިގައި ނެތް ވަރަކާއެކީ ވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ގޮސް އެ ތަޅުދަނޑި ނެގިއެވެ. އެއަށްފަހު އެތާތެރެއިން ފެނުނު ފޮތިގަނޑެއް ބޮލާއި މޫނާއި އެކީގައި އަޅަމުން އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވައި ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

 

****

 

ފޯނުގެ އަނެއްކޮޅުން މަންހާ ކިޔައިދެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުން މާޝާއަށް އިނދެވުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭނައަށް މި އިވެނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއްތޯ ވެސް ހިނދުކޮޅަކަށް ހިތަށްއެރިއެވެ. މަންހާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް އޭނަގެ ޖަޒުބާތުތައް އެންމެ އުތުރި އަރައިގަތް ހިސާބުން ހުއްޓާލުމުން މާޝާގެ ހިތުގައި ޝަކުވާވެސް އުފެދުނެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވެނީސް މަންހާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

 

“އޭގެ ފަހުން އަމްނާ ބުނީ ތިމަންނަ އަނެއްކާވެސް ދިޔައީ އިންޑިޔާއަށޭ. އެމީހުންނާ ދުރުވާން. އެކަމަކު ތިމަންނަގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައެއްނުލަމޭ. އެހެން ނަމެއްގަ އޮންލައިންކޮށް ދީނީ ލިޔުންތައް ލިޔަމުން ގެންދަމޭ. އެކަމަކު ޢަބްދު ﷲ ގެއްލުނީމަ އަމްނާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފަ. ލަންޑަނަށް ނުދާން ހުރެފައިވެސް އޭނަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ލަންޑަނަށް ގޮސް ހަދަނީ ޢަބްދު ﷲ ފެނޭތޯ. ދެން މިފަހުން ޢަބްދު ﷲ ވެސް އޭނަގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕޭޖެއް ހަދައިގެން އުޅޭތީ އެކުވެރިޔަކު އެ ޕޭޖު ޙިއްސާކޮށްފަ ހުއްޓާ ފެނުނިއްޔޯ އަމްނާ ބުނީ. އެ ޕޭޖުން ޢަބްދު ﷲ ގެ ފޮޓޯއެއް ފެނިފަ އަމްނާއަށް އެނގުނީ ޢަބްދު ﷲ ހުރީ މިކޮޅުގަކަން. އެހެންވެ އޭނަ މީގެ 3 ހަފްތާ ކުރިން މާލެއަށް އައީ. އަހަރެންގެ މަންމައަށް އަމްނާ ފެނުނީ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން. މަންމަ އަމްނާ ފެނުމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކި. މަންމަ މިހާރު ރަނގަޅުތޯ އަހައި ފިރިމީހާއާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އަމްނާއަށް ބުނެދޭކަށް ނޭނގުނު. އެހާ ހިސާބުން އެނގުނީ އަމްނާ އަދިވެސް މުޅިން ރަނގަޅުނުވާކަން. ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ފުޅުން އެހާ ގިނަ އަހަރު ވީއިރުވެސް އަމްނާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ލިބިފަ ހުރީ. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން އަމްނާއަށް އެވަގުތު ސުވާލުކުރެވުނު ތިމަންނައަށް ޖެހިފަ ހުރި ސިޙުރެއްގެ ސަބަބުންހޭ ތިމަންނަގެ ފިރިމީހާ ހަނދާންނުވަނީ. މަންމަ ބުނި އާނއެކޭ. އެއަށްފަހު އަމްނާގެ އެދުމުގެ މަތިން މަންމަ އަމްނާއަށް ރުޤްޔާ ކުރަން ފެށި. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އަމްނާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާންވެ ހުރިހާކަމެއް އޭނައަށް ސާފުވެގެން ދިޔަ. އަމްނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އޭނަގެ ފިރިމީހާއަކީ މާޝާގެ ދޮންބެކަން އަހަންނަށް އެނގުނު. އަހަރެން ބުނަން ވެސް ބުނިން މިރްޒާން ހުރީ އަމްނާގެ އިންތިޒާރުގައޭ. އެކަމަކު އަމްނާ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުމެއްނުވި. އަމްނާ ބުނީ ނުއިނަސް މިރްޒާންގެ ޙަޔާތަށް މީހަކު އައިސްދާނެނޫންހޭ. ތިމަންނަ ވަރަށް ޖެހިލުންވެއޭ މިރްޒާންގެ ކުރިމައްޗަށް ދާން. އަނެއްކާވެސް ބިރުގެންފާނެތީ. އަދި އޭނަގެ ސަބަބުން ލިބުނު ހިތާމަތަކަށްޓަކައި މިރްޒާން އޭނައަށް މަޢާފު ނުކޮށްފާނެތީ. ވަރަށް ވިސްނައިދޭން އުޅުނިން. އެކަމަކު އަމްނާ އަޑެއްނޭހި. ބަދަލުގަ އެކި ގޮތްގޮތުން މިރްޒާންއަށް ހަދިޔާ ފޮނުވަން ފެށި. ބުނި ތިމަންނަ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ހަދިޔާއެއް ފޮނުވީމޭ. އެކަމަކު މިރްޒާންގެ ޚަބަރެއް ނުވިއޭ. އޭގެ މާނައަކީ މިރްޒާން އޭނަ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލީ ނޫންތޯއޭ ބުނަން ފެށީ…..އަހަރެން އެދުވަހު މާޝާއަށް ގުޅީ އަމްނާ ފުރަން އުޅުނު ދުވަހު. އެންމެ ފަސޭހައިން މި ޚަބަރު މިރްޒާނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މާޝާގެ ފަރާތުންހެން ހީވީމަ. އެކަމަކު މާޝާއާއި ގުޅުނުއިރު މިއޮތީ މާ ލަސްވެފަ. އެދުވަހު އަހަންނަށް ފަހުން މެސެޖު ނުކުރެވުނީވެސް އަމްނާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީތީ އަމްނާ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ދިޔައީ ލަންޑަނަށް. ބުނީ މިރްޒާން ގާތު ބުނެދެއްޗޭ ޢަބްދު ﷲ ރަނގަޅަށް ބަލައްޗޭ. ޢަބްދު ﷲ ހުރީ އޭނަ ކައިރީގަހެން ތިމަންނައަށް ހީވޭ. އޭނަ ލަންޑަނަށް ދިޔައީ މިރްޒާންގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވެ އޭނަގެ މަސައްކަތަށް ސަމާލުކަން ދޭން. އޭނަގެ ތުއްތައަށް ރަނގަޅުގޮތް ފެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. އެކަމަކު އޭނަ އެ ދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ބަރުބާދުގެ ތެރެއަށް. އޭނަ އެހާ ބޮޑަށް ނާއުއްމީދުން ފުރިގެން ދިޔައިމަ އެޅުނު ފިޔަވަޅެކޭ އެއީ އަހަރެން ބުނާނީ…..މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް މާޝާގެ ދޮންބެއަށް ކިޔައިދީ މާޝް. ކިޔައިދީފަ މާޝާގެ ދޮންބެއާއި އަމްނާ ދައްތި އަލުން ގުޅުވައިދީ. އެދެމީހުން އެކަކު އަނެކެއްދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ މާ ޝާ ﷲ!” މަންހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މާޝާއަށް އެ ވާހަކަ އަޑުއިވިފައި ބޯޖަހާލަމުން އާނއެކޭ ބުނެލެވުނެވެ.

 

**

 

އެދުވަހު މާޝާ ކުލާސް ނިންމާފައި ބޮޑުބޭބެ ކައިރީގައި އެދިގެން ދިޔައީ ދޮންބެގެ އެޕާޓްމެންޓަށެވެ. މާޝާ އެދުނު ފަދައިން ބޮޑުބޭބެ އޭނަ އެގެއަށް ބާލާފައި ދިޔައީއެވެ. މާޝާ އެ އެޕާޓްމެންޓަށް ވަންއިރު ދޮންބެއާއި މުޙްސިން ވެސް އަވަދިނެތި ދަތުރު ހަދަމުން ދިޔައެވެ.

 

“ކޮން ކަމެއްތަ ދޮންބޭ؟” އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށްފަހު އޭނައަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއްވެސް ނުދީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް މިޞްރާބު ޖެހި ދޮންބެ ކައިރިން މާޝާއަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“ލަންޑަނަށް މި ދަނީ. މުޙްސިންއާއެކީ. އަމްނާ ދައްތި ހުރީ ލަންޑަންގަކަން މިހާރު ޔަޤީންވެއްޖެ.” އޭގެ އިރުކޮޅެއްކުރިން ޕޯސްޓް އޮފީހުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދި މިރްޒާން ބުނެލިއެވެ.

 

“ކް…ކިހިނެއް ދޮންބެއަށް އެނގުނީ؟ އަހަރެން ވެސް މިއައީ ތި ޚަބަރު ހިފައިގެން!” މާޝާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެއާއެކު މިރްޒާނަށް އޭނަގެ ކޮއްކޮއާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ޚަބަރު ދިނީ ކާކުތޯ ސުވާލުކޮށްލެވުނީ މާޝާއަށް އޭނަގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދެމުންނެވެ. އެއާއެކު މާޝާ ދެންމެ އޭނައަށް އިވުނު ހުރިހާ ވާހަކައެއް ފަށައިގެން ގޮސް ނިމެންދެން ކިޔައިދިނެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔަ މިރްޒާންގެ ހިތުތެރޭގައި އެތައް ޖަޒުބާތެއް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ ހީކޮށްގެން ހުރީ ސިޙުރުގެ ސަބަބުން އަމްނާ އޭނަ މަތިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަނދާން ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ފަދައިން އަމްނާވެސްވީ އެމީހުން ވީ ލޯބީގެ ހަނދާނުގައިކަން އެނގުންވުމުން މިރްޒާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއް ނުވެ ހިތް ނަފްރަތުން ފުރިގެން ދިޔައީ އަމްނާއަށް ފަހުން ވެސް އަނިޔާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި މައިސޫންގެ ނަން ވެސް އިވިގެން ދިޔުމުންނެވެ. މާޝާގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން އިށީނދެ އިނދެފައި މިރްޒާނަށް ތެދުވެލެވުނީ ވެސް އެ ނަފްރަތާއި އެކީގައެވެ. އަދި ދެން އޭނަ ދިރިހުއްޓާ އެއްވެސް މީހަކަށް އަމްނާއަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދާއި އެކީގައި ވެސްމެއެވެ. މިރްޒާން ހަމަ އެދުވަހު ހަވީރު އޮތް ފްލައިޓުން މުޙްސިންއާއެކީ ލަންޑަނަށް ފުރައިގެން ދިޔައެވެ.

 

**

 

އެރޭ ލަންޑަނަށް ގަޑިން 9:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އަނދިރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތަޅުންމަތީގައި އޮށޯވިފައި އޮތް އައްޒާމްގެ ދެލޯ ހަނިގޮތަކަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އެ ހިނދު ސީދާ އޭނަގެ ލޯމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ އަލިން ވީ އުނދަގުލާއެކީ އޭނައަށް ލޯ ތަގުޅި ކޮށްލެވުނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ގަދަކަމުން ދެލޯ ހުޅުވައި ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެލީ ރޭގަނޑުވެއްޖެކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލެވުނީ އޭނައަށް މަޣްރިބް ނަމާދު ކުރެވުނުތޯއެވެ. އޭނައަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ގަދަކަމުން އޭނައަށް ދެވެމުން ދިޔަ މަސްތަވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އެއްޗެއް ހަނދާނަށް ގެންނަން ވެސް ފަހަކަށް އައިސް އޭނައަށް ވަނީ އުދަގޫވެފައެވެ. މަސްތުގައި އޭނައަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނުކުރެވޭކަމެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. އޭނައަށް ނޭނގި އޭނައަށް ކުރެވޭ ކަންތަކާމެދު އޭނަ ބިރުވެސް ގަނެވެ. ހޭއަރާއިރު ގިނަ ފަހަރު ހުންނަނީ އެ ކޮޓަރީގައި ރޭވިފައި ހުރި އެކިއެކި އެއްޗެހި އެކި ތަންތަނަށް އުކިފައެވެ. ހޭއެރުމަށްފަހު ވެސް ބައެއްފަހަރު އޭނައަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ އެކި އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުންވެއެވެ. އޭނަގެ ހަށިގަނޑުން އަބަދުވެސް އަރައަރާ ހުންނަ ހޫނެއްގެ ސަބަބުން އެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އަދި އަނެއްބައި ފަހަރު އޭނަ ހަމަހޭގައި ހުންނަތާ ގަޑިއިރުތަކެއް ފަހުން އޭނަގެ ގައިގައި ރިއްސާ އަތް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. އެވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޙަމްދަރުދީވެވޭ ވަގުތު އޭނަގެ ޙަޔާތުގައި ހިނގިހާ ހިތާމަވެރި ކަންތައް އޭނަގެ ހަނދާނަށް އާދެއެވެ. އެ ވޭނާއި އެކަނިވެރިކަމުގައި އޭނަ އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދާންވަމުން ދިޔައީ މާޝާ މަތިންނެވެ. މާޝާ މިހާރުވާނީ އެހެން މީހަކާއެކީ އުފަލުގައިދޯއޭ އޭނަގެ ހިތަށްއަރަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ މާޝާދެކެ ކިހާ ލޯބިވާކަން މާޝާއަށް އެނގޭނެތޯއޭ ބުނެ ހިތް ސުވާލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ މާޝާއަށް މިހާ ބޭނުންވި ދުވަހު މާޝާ އޭނަމަތިން ހަނދާންވާނެތޯ ހިތަށްއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އައްޒާމްގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އެ ކޮޓަރީގައި ހަރުލައެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އެ ޙާލުގައިވެސް އެހީ ހޯދަން ނިންމީ ނަމާދުންނެވެ. ބަންގި ގޮވާ އަޑު ނީވުނެއްކަމަކު އައްޒާމް އެ ކޮޓަރީގައި ހުރި ފާޚާނާއަށް ވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނަމާދުކުރަމުން ދިޔައީ ނަމާދު ވަގުތުތައް އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އަބަދުވެސް އަނދިރިކޮށް ހުންނަ އެކޮޓަރީގައި އަންދާޒާކުރަން ދަތިވިޔަސްމެއެވެ.

 

އެވަގުތުވެސް އައްޒާމް ތެދުވަން އުޅުނީ ޢިޝާ ނަމާދުކުރަން ކަމަށެވެ. އެހެނަސް ތެދުވުނު ތަނާހެން ބާރު އަޑަކާއެކީ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔުމުން އައްޒާމަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ދޮރުމަތީގައި ހުރީ އޭނައަށް މި ޙާލު ޖެއްސި މައިސޫން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. މައިސޫން އާދައިގެ މަތިން މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލިއެވެ.

 

“ކިހިނެއްތަ ސުވަރުގޭގެ ދާންތަކުގައި އަރާމުކޮށް އުޅޭ ކުއްޖާ؟ އަޅެ މިއީތަ ހަމަ ތި މީހުން އުޅެން ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ދިރިއުޅުމަކީ؟ ޕިސް ޕިސް ޕިސް……އައްޒާމް ބޭނުންނަމަ އަހަރެން އައްޒާމަށް ކޮށްނުދޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބުނީމަ ވެސް އަޑެއް ނޭހީމެއްނު؟ ދެން އޮންނަން ޖެހޭނީ މިގޮޅީގެ ތެރޭގަ. ތިކަހަލަ މީހަކު އަހަރެންގެ އަތުގަ ޖެހުނިއްޔާ އަހަރުމެން ހަދާގޮތްމީ!” މައިސޫން އައްޒާމަށް ލޯ އަޅަމުން ބުނެލިއެވެ. މައިސޫންގެ އެ ވާހަކައިން ވެސް އައްޒާމަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ އޭނަގެ ބަލިކަށިކަމެވެ. ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް މިއޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މައިސޫނަށާއި އޭނަގެ މަންމައަށް ވެވޭނެނަމަ އެމީހުންގެ ވިސްނުން ކިހާ ފުރިހަމަ ކަން އައްޒާމަށް ސާބިތުކޮށްދެވުނީހެވެ. އެހެނަސް ބަދަލުގައި އެމީހުން އޭނައަށް އަނިޔާކުރަމުން ދާ ދިޔުމާއި، ތަންކޮޅެއް ކުރިން އަމްނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކަށް މި މީހުން ހެދިގޮތުގެ ވާހަކަ އިވުމުން އައްޒާމްގެ އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަވުން ނޫންކަމެއްނުވެއެވެ. އެފަދަ ރައްދެއް ދޭން އައްޒާމް ބޭނުންވިއެއްކަމަކު ހޫނުވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނާއި ސިކުނޑިއަށް ހާސްކަމެއް ވެރިވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އައްޒާމަށް ވާހަކައެއް ނުދެކެވުނެވެ. އެ ހިނދު އޭނައަށް ބޭރުން އޭނަގެ މަންމަގެ އަޑު އިވުނެވެ.

 

“ކޮބާ ކިހިނެއްތަ މިގޭގަ އުޅޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާނު؟” އާޝިޔާ އެ ސުވާލު ނިންމި ހިނދު ހުރީ މައިސޫންގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެންނެވެ.

 

“މަނިކުފާނަށް ވީހާވެސް މޮޅެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭތޯ މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެކަމަކު މަނިކުފާނަށް ފަހަކަށް އައިސް ވާހަކައެއްވެސް ނުދެއްކޭ. ހީވަނީ މަނިކުފާނަށް މިހާރު ދޫ ހިއްލަން ވެސް އުދަގުލީހެން. ހިއެއްނުވޭ އަހަރުތަކެއް ވިޔަސް މީނައަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެހެން. ކިހާ ދެރަ! ދެން އޭނަގެ ލޯބިވާ އަނބުރާ އަޔަސް ކިހިނެއް އޭނައާ އިންނާނީ. މަސްތުގަ ނޭނގިވެސް އޭނައަށް މީހަކު މަރާވެސް ލެވިދާނެވިއްޔާ!” މައިސޫން އެ ވާހަކަ ބުނެލީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އައްޒާމް ބަލިކަށި ކުރުވުމަށެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވެސް ވިއެވެ. މައިސޫންގެ ބަސްތައް ދުނި ތީރުތަކެއް ފަދައިން ގޮސް އައްޒާމްގެ ހިތަށް ހެރުނެވެ. ހިތަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރީ މައިސޫން އެ ބުނިހެން މާޝާ އަނެއްކާ އަނބުރާ އޭނަގެ ޙަޔާތަށް އަޔަސް އޭނަ މާޝާއާއި އިންނަން ޤާބިލެއް ނޫންކަމާމެދު ޔަޤީންކުރެވުމުންނެވެ. އައްޒާމްގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބަން ފެށި ވަގުތު އާޝިޔާ އެމީހުންގެ ވާހަކައިގެ މިޞްރާބު ބަދަލުކުރިއެވެ.

 

“މީނަ ބަހައްޓާ! މީނަ މިރޭ ބަލާނީ އަހަރެން. ސޫން ދޭ ދެން ހުރި އަންހެން މީހާގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން. ހިތުން އޭނަ އަދި އަހަރުމެންނަށް ނަޞޭޙަތްދީފަ ސިޓީ އެބަ ފޮނުވާ. އޭނައާއި އަހަރެންގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމެއް އަހަރެން މިކޮޅުގެ އެކަކަށްވެސް އެނގޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން. މަރާލާ އޭނަ! މިރޭ ވާންޖެހޭނީ އޭނަގެ ޙަޔާތުގެ ފަހު ރެއަށް!!” އާޝިޔާ ލޮލުން އަލިފާންކަނި ބުރާ ޙާލު ބުނެލިއެވެ. އޭނަ ޙަޤީޤަތުގައި ބިރުގެންފައިވީ އަމްނާ ފޮނުވި ސިޓީތަކުން އަމްނާ އޭނައާއި ބައްދަލުކުރަން ވެސް ފަށާފާނެކަމަށެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އޭނައަށް ލަންޑަނުން ލިބިފައިވި ބޮޑު މުސާރައިގެ ވަޒީފާވެސް ގެއްލުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެ ވަޒީފާ އޭނައަށް ދީފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބޮޑު މީހެއް ވިއްޔާއެވެ. އާޝިޔާ އޭނަގެ އާޚިރަތް ވިއްކާލަން ޖެހިލުމެއްނުވީ ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

“ނޯ ވޮރީސް. ތިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކަމެއް ރޭވިފަ ހުރީ. ހަމަ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ އޭނަގެ ނިމުން ގޮސް އޭނައާއި ބައްދަލުކުރާނެ.” މައިސޫން ވެސް އާޝިޔާއާއި އެއްޒާތެއްގެ އެދުންތަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ވެސް ނުލަފާ ހިނިތުންވުންތަކެއް ބަދަލުވިތަން ފެނުނު އައްޒާމްގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އޭނައަށް ވަގުތުން އެމީހަކު މިމީހުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރެވުނީ އޭނަ ބޭނުންވިޔަސް އޭނައަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ.

 

**

 

9:45 ވީ ވަގުތު ލަންޑަންގެ މަގެއްގެ އެފަރާތުން އަންހެނަކު ހިނގާފައި ދިޔައީ ލަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައެވެ. ނިމެމުން ދިޔަ ފިނި މޫސުމުގެ ފިނިކަން އެ ރޭގަނޑުގައި ހިފާފައި ވީތީ މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ އެހެން މީހުން ފަދައިން އެ އަންހެން މީހާވެސް ހުރީ ކަކުލަށްވުރެ ތިރިއަށް އޮތް ކޯޓެއް ލައިގެންނެވެ. އެހެނަސް ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށްވީ އޭނަ އަޅައިގެން ހުރި ބުރުގާއާއި ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެވެ. އާނއެކެވެ. އެއީ އަމްނާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ.

 

އަމްނާ ދެކެ ފަރިތަވެފައިވާ އެ ޞަރަޙައްދުން ހިނގާފައި ދިޔައިރު އޭނަގެ މިޞްރާބު ހުރީ ކޮންމެވެސް ފިހާރައަކާއި ދިމާލަށެވެ. އޭނަ އެ ފިހާރަ ކައިރިއަށް ދަނީ އޭނަގެ އެކުވެރިޔަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ. އެއީ މެލޭޝިޔާގައި އޭނަ އުޅުނު ވަޒީފާގައި އޭނައާއި މާ ގާތްކޮށް އުޅުނު މުވައްޒަފެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެ އަންހެން ކުއްޖާ މިރޭ ކުއްލިއަކަށް އޭނައަށް ގުޅާފައި ކޮންމެވެސް ފިހާރައެއްގެ ކައިރިއަށް އައުމަށް އެދުނީ އެހީއަކަށް އެދެމުންނެވެ. އަމްނާއަށް އެ އެދުމަށް އިންކާރެއް ނުކުރެވުނެވެ. މީހަކު އެހީއަކަށް އެދުމުން އިންކާރުކުރުމަކީ އޭނަގެ ގޮތަށް ނުވާތީވެއެވެ. އޭނައަށް މި އާދަ ދަސްވެފައިވަނީ ކާކުގެ ފަރާތުންކަން އޭރުވެސް އޭނަގެ ހަނދާނަށް އަންނަމުން ދިޔަދިޔަހެން މޮޅިވެރިކަމެއް އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން އަމްނާއަށް ނިކުމެވުނީ ކުއްލިއަކަށް އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނަގެ ނަމުން ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އެ ހިނދު މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ހުރި އެއްކަލަ ފިހާރައިގެ ކުރިމަތިން އޭނަގެ އެކުވެރިޔާ އަމްނާއަށް ފެނުނެވެ. އަމްނާ މަގު ހުރަސްކުރަން ފެށީ މަގުގެ ދެކޮޅު ބަލާފައެވެ. އެ ހިނދު އެތާ ތަންކޮޅެއް ދުރު ހިސާބެއްގައި ސްޓާޓުގައި އޮތް ޓްރަކަކީ ބަޔަކު މީހުން ރާވައިގެން ބާއްވާފައި އޮތް އެއްޗެއްކަން ނޭނގި އަމްނާ މަގު މައްޗަށް ނިކުތެވެ. އެއާއެކު ޓްރަކެއްގެ އަޑު ގާތްވާން ފެށުމުން އަމްނާ އެފަރާތަށް ބަލައި އޭނަގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބާރުލިއެވެ. އެހެނަސް މަގުގެ މެދާއި ހިސާބަށް ދިޔަ ވަގުތަކީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އައި އެ ޓްރަކުގައި އަމްނާ ޖެހި މާ ދުރަށް ވިއްސިގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ބިންމަތީގައި އަނގަމަތިން އޭނަ ގޮސް ޖެހުނު ހިނދު އޭނަގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސް އޭނަގެ ދެލޯ މެރިފައިވިއެވެ. މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަގެ ބޮލުގެ ދަށުން ފައިބަން ފެށި ލޭ މަގުގެ ތާރުގަނޑު މައްޗަށް ފެތުރެން ފެށިއެވެ.

 

**

 

މިރްޒާނާއި މުޙްސިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓް ލަންޑަންގެ އެއާރޕޯޓެއްގައި ޖެއްސީ 12 ޖަހަން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ފްލައިޓުން ފޭބުމާއެކު މިރްޒާން މުޙްސިނާއެކީ މިޞްރާބުޖެހީ އަމްނާގެ ބޮޑުބޭބެ ހުންނަ ގެއެއް ހަނދާންކޮށް އެގޭގެ އެޑްރެހަށެވެ. އަމްނާ ހުންނާނީ އެގޭގައޭ ހިތާއެވެ. އެހެނަސް އަރާމުކުރުމެއްނެތި ކުރި އެ 3 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަށްފަހު އެގެއަށް ދިޔުމުން ލިބުނު ޖަވާބުން މިރްޒާން ކަންބޮޑުވިއެވެ.

 

“އަމްނާ ނާދޭ މިގެއަށް. އަހަރުމެން އަމްނާ ނުދެކޭތާވެސް މިހާރު އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ.” އެ ބޮޑުބޭބެ މިރްޒާން ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުދިނެވެ. އެއަށްފަހު ވެސް މިރްޒާން އުއްމީދު ކަނޑާލުމެއްނެތި އެ ހިސާބުގަނޑުގައި ތިބި އެކި މީހުންނަށް އަމްނާގެ ފޮޓޯ ދައްކައި އޭނަގެ ހޯދުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން މިރްޒާން މުޙްސިން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެޕާޓްމެންޓެއް ހިފިއެވެ. ވެފައިހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މުޙްސިނަށް ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެވުމާއެކު ނިދުނެވެ. އެހެނަސް މިރްޒާން ނިދަން އުޅުމުން ވެސް އޭނަގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނައެވެ. އޭނަ ހުރީ އަމްނާއާއި ނުހަނު ގާތުގައިހެން ހީވަމުން ދިޔަ ވަރުން އޭނަ ހުއްޓުމެއްނެތި އެމީހުންގެ ކުރީގެ އެކުވެރިންނަށް ގުޅައި އަމްނާ ދުށިންތޯ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. މިރްޒާން އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ރޭ ޖެހެން ވެސް ހޭދަކުރީ މި ފަދައަކުންނެވެ. ކުރި އެތައް ދަތުރަކަށްފަހު ވެސް އަމްނާ ފެންނަ ގޮތެއް ނުވުމުން މިރްޒާން އެންމެ ފަހުން ގުޅާލީ ހާޝިމަށެވެ. އޭނަ ހާޝިމަށް ގުޅާލީ ވަކި ޙައްލެއް ހޯދާކަށް ނޫނެވެ. އޭނަގެ ހިތްވަރު ދޫނުކުރަން ހިތްވަރެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެހެނަސް އެ ގުޅާލި ގުޅާލުމުން މިރްޒާނަށް ވަގުތުން ޙައްލެއް ލިބުނެވެ.

 

“ޒަމީނަށް ގުޅާބަލަ މިރްޒާން. ޒަމީން ބައްޕައަށް ނުގުޅާތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ. އައްޒާމްގެ ޚަބަރެއްވެސް ނުވޭ. ބައްޕައަށް ވަރަށް ހީވޭ ޒަމީން ދަރިފުޅަށް އެހީވެދޭނެހެން. މަޑުކޮށްލައްޗޭ. މީހެއް ކައިރި ބުނެގެން ދަރިފުޅަށް އެ ނަންބަރު އެބަ ފޮނުވަން.” ހާޝިމް އެހެން ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. މިރްޒާން އޭނަގެ ފޯނު ކަންފަތުން ވަކި ކުރިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަގެ ފޯނަށް މެސެޖެއްއައެވެ. މިރްޒާން ވަގުތުން އެ މެސެޖުގައިވި ނަންބަރަށް ވައިބާރއިން ގުޅަން ފެށީ ހިސާބެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމާއި އެކީގައެވެ. އޭނަ މި ގުޅަނީ އާޝިޔާގެ ފިރިހެނުން ކައިރިން އަމްނާގެ ޚަބަރެއް ހޯދަންކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އެހެނަސް ފޯނު އެކޮޅުން ނެގުމާއެކު އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ ދެންމެ ބައްޕަ ދެއްކި ވާހަކައަށް އިތުބާރުކުރަމުންނެވެ.

 

“ސަލާމް…..ޒަމީން ދެއްތޯ؟” މިރްޒާން އެ ސުވާލުކޮށްލީ މަގުމަތީގައި ހުރެއެވެ.

 

“އާދެ!” ޒަމީން ބީރައްޓެހި ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“އަމް….ޒަމީނަށް އަމްނާ ވީތަނެއް އެނގިލައްވާތޯ؟” މިރްޒާން ޖެހިލުންވުމަކާއެކީ ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“އަމްނާއޭ؟ އޮހް! ތިއީ އެއްކަލަ މިރްޒާންއޭ ދޯ؟ މައިސޫންގެ ކޮއްކޮ؟” ޒަމީން ކުއްލިއަކަށް އެނގުނު ގޮތަކަށް ސުވާލުކުރުމުން މިރްޒާނަށް ހޫންލައްވާލެވުނީ ބުމަގޮށްޖަހާލަމުންނެވެ.

 

“އަމްނާ ވީ ލަންޑަންގަ. ލަންޑަންގަ އޭނަ ޔުނިވާރސިޓީގަ އުޅުނުއިރު ބޮޑުބޭބެގެ ގޭގަ އުޅެމުން ވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އުޅެން ފެށީ އެހެން ޢިމާރާތެއްގަ ކަންނޭނގެ އޭނަ މިހާރުވެސް އުޅެނީ. އެހެން އަހަރެން އަޑުއެހީ.” ޒަމީން ބުންޏެވެ.

 

“ބަލައިފީމޭ އެ ޢިމާރާތްވެސް. އަދި މުޅި އެ ހިސާބުގަނޑުވެސް. އަމްނާގެ ބޮޑުބޭބެ ކައިރިން ވެސް އެހިން އެކަމަކު އެ ބޭބެއަކަށް ވެސް ނޭނގޭ. ދެން އަމްނާ ހުރެދާނެ ތަނެއް އެނގޭތަ؟” މިރްޒާން އޭނަގެ ޖިލުންވުމުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަމުން އެހިއެވެ.

 

“ނެތޭ؟! އަނެއްކާ އާޝިޔާ ކަމެއް ކުރީބާ! މަޑުކުރޭ މިރްޒާން. އަހަރެން މާދަމާ ހެނދުނު އެބަ އަންނަން ތިކޮޅަށް. އޭނަގެ ކަންތައް މިހާރު ހިސާބަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮއްސި! ނޭނގެ ޒާމްއަށް ވެސް ކިހިނެއްކަމެއް ހަދައިގެން އުޅެނީ. ޒާމްއަށް ވެސް ނުގުޅޭތީ އަހަރެން މިކޮޅުގެ ކަންތައް ނުނިމެނީސްވެސް މި އަންނަނީ. ކަންބޮޑުނުވޭ މިރްޒާން. އަހަރެން ޔަޤީންކުރާނަން މިރްޒާނަށް އަމްނާ ހޯދައިދެވޭތޯ.” ޒަމީން މިރްޒާނަށް ޔަޤީންކޮށްދިނެވެ. އެ ހިނދު މިރްޒާންގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނަ ފޯނު ކަނޑާލީ ޒަމީނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް އޭނައަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރަމުންނެވެ.

 

ޒަމީން ވަޢުދުވީ ފަދައިން އޭނަ އޭގެ އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު ހުރީ ލަންޑަންގެ އެއާރޕޯޓުގައެވެ. ލަންޑަނަށް އައިސް މިރްޒާނަށް ގުޅާލަން ހިތަށްއެރިއެއްކަމަކު އޭނަ ނުގުޅީ އައިސްފައިވި ރުޅިއެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެ ރުޅި އަމާޒުވެފައިވީ އާޝިޔާ ނޫން ދެވަނަ މީހަކަށް ނޫނެވެ. ޒަމީން އައްޒާމަށް ނުގުޅިގެން އާޝިޔާއަށް ގުޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނަ ޒަމީނަށް ގުޅަން ބޭނުމެއްނުވަނީއޭ ބުނެއެވެ. އެހެނަސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަން ޒަމީނަށް ޔަޤީނެވެ. ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނަގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ހޫނުކަން އާޝިޔާއަށް އިޙްސާސް ނުކުރެވުނީއެވެ. އޭނަ ހުރީ އެ ދާގޮތަށް ގޮސް އާޝިޔާއާއި ކުރިމަތިލާށެވެ.

 

**

 

ހެނދުނުގެ އެ ވަގުތުގައި އާޝިޔާ އިނީ ކުރާނެ ކަމެއްނެތުމުން ފޫހިވުމުން އޭނަގެ އަތުގެ ނިޔަފަތީގައި ކުލަ ޖައްސާށެވެ. އެއްއަތުގެ ނިޔަފަތީގައި ކުލަ ޖައްސާ ނިމުމުން އޭނަ އެ ނިޔަފަތަށް ފުމެލި ވަގުތަކީ މީހަކު ނުހަނު ގަދައަށް ބެލް އަޅުވާލި ވަގުތެވެ. އެ ހިނދު އާޝިޔާ ސިއްސައިގެން ދިޔުމުން އޭނައަށް ޗޮއްކަނޑާލެވުނެވެ.

 

“ދެން އެއްފަހަރު ތިއަށް ފިތާލިޔަސް އިވޭނެއޭ! އަންސިވިލައިޒްޑް ޕީޕަލް!” އާޝިޔާ ދޮރަށް ބަލަންހުރެ ކުދި ކިޔާލި ވަގުތު ގޭގެ ނޯކަރަކު ގޮސް އެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ފެނިގެން ދިޔަ ސޫރައިން އާޝިޔާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެތާހުރީ ރުޅިން ރަތްވެ ރޫރޫއަޅައަޅާހުރި ޒަމީން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. ޒަމީން ރުޅިއަންނަންވީ ކީއްވެކަން ހަނދާންވި ވަގުތު އާޝިޔާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނީ ވެސް އުނދަގުލާއި އެކީގައެވެ. ހަމަ އެހިނދު ޒަމީން އޭނައާއި ދިމާލަށް އަންނަން ފެށުމުން އާޝިޔާގެ މޭގަނޑު އަތަށް އަންނަހާވަރުވިއެވެ. އޭނަ ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޒަމީން އޮޅުވާ ނުލެވުނުކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އައިސް ޒަމީން އާޝިޔާއާއި އެއްފިޔަވަޅެއްހާ ދުރުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.

 

“އައްޒާމް ކޮބާ؟” ޒަމީން ކުރު ސުވާލެއް ކޮށްލީ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުންނެވެ. އެ ހިނދު އާޝިޔާ ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހެން މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

 

“ހް…ހެހެހެ…ޒާމް ހުރީ ކޮންމެވެސް އެމިއުޒްމެންޓް ޕާކަކަށް ގޮއްސައޭ ލޯބި. ތަންކޮޅެއް ދުރުގަ ހުރި ތަނަކަށް ވީމަ ބުނި މިއަދު ހަވީރޭ އާދެވޭނީ.” އާޝިޔާ އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. އެ ހިނދު ޒަމީން ވެސް އާޝިޔާ ބިރުގަންނަ ފަދަ ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލިއެވެ.

 

“ރައިޓް! މިހުރިހާ ދުވަހު ޒާމް ހުރީ އެމިއުޒްމެންޓް ޕާކެއްގަ. އެހެންވެ އޭނައަށް އަހަންނަށް ނުގުޅުނީ…” ޒަމީން ބޯޖަހަމުން އެހެން ބުނުމަށްފަހު އާޝިޔާއަށް ވެސް ހެވުނުތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް އާޝިޔާގެ މޫނުމައްޗަށް ހޫނު އެތިފަހަރެއް ވިއްލާލިއެވެ. އެ ހިނދު ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ވެސް ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔަ އާޝިޔާއަށް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އޭނަގެ ކޯތާފަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ.

 

“ބުނާށޭ އައްޒާމް ކޮބައިހޭ؟!!! ހީނުކުރާތި މަށަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ކަލޭ އައްޒާމަށް ކޮށްފާނެ ކަމެއް. މިތަނުން ދިޔައިރު ހީކުރިން ކަލެއަކީ އައްޒާމްގެ މަންމައަށްވީމަ ކުޑަމިނުން އައްޒާމަށް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެކަމަށް. އެކަމަކު ނޫން….ޒާމް ބުނަނީ ހަމަ ތެދެއް. ބައެއް މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ލޮލުން ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތްތައް ނުފެންނަހާ ވަރަށްވެސް އަނދިރިވެފައިވާ މީހުން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެ ވަރަށް ހިތްހަރު ވެފައިވާ މީހުން. ﷲ ގެ ހަނދުމައިން ޤަޞްދުގަ ދުރުވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޖަޒާއަކީ އެއީ.” ޒަމީން ރުޅިވެރިކަމާއެކީވެސް ދައްކަން ފެށި ވާހަކައިގެ ޒާތުން އާޝިޔާގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އޭނަގެ ޒަމީނަށް މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތުން ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ.

 

“ޙައިރާންނުވާތި…..ޒާމް އަހަންނަށް ވިސްނައިދިނުމުން އަހަންނަށް ޙަޤީޤަތް ފެނިއްޖެ. އަހަރެންގެ ފާފަތައް މާތް ﷲ ފުއްސަވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގަ އަހަރެން ތައުބާވެއްޖައިން. އާޝިޔާއަށް ވެސް ވިސްނުނުނަމަ އާޝިޔާއަށް ވެސް ރަނގަޅުވީސް. އެކަމަކު ނުވިސްނި ހުރެ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ކޮންމެ ފަދަ އަނިޔާއެއް ދީފައިވިޔަސް އޭގެ އަދަބު ކަލެއަށް ލިބޭނެ. ކަލެއާއި މައިސޫން ވެގެން އަމްނާއާއި ދެކޮޅަށް މީގެ އަހަރުތަކެއްކުރިން ހިންގި ޖަރީމާ އަހަރެން ރިޕޯޓްކޮށްފިން. ފުލުހުން އެބަތިބި މިގޭގެ ވަށައިގެން ކަލޭގެ އިންތިޒާރުގަ. ބޭނުން ދޮރަކުން ހަމަ ނިކުމެލަންވީ! ނުނިކުތިއްޔާ ގަދަކަމުން ވެސް ގެންދާނެ!” ޒަމީން ބުނެލި ވާހަކައިން އާޝިޔާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ވަގުތު އޭނައަށް ހިރިލާކަށް ވެސް ނުކެރުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ޒަމީނަށް ބަލަން ހުރެފައި އާޝިޔާ ޒަމީންގެ ދެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

 

“ލޯބި ޕްލީޒް ތިހެން ނަހަދާ. އަހަރުމެން އެކަކު އަނެކެއްދެކެވީ ލޯތްބަށްޓަކާ. ޒާމްއަށްޓަކާ. ޒާމްވެސް ބޭނުންވާނެއެއްނު މަންމައަކު؟ ޕްލީޒް ލޯބި އަޑުއަހް…” އާޝިޔާގެ އާދޭސް މެދުކެނޑުނީ ޒަމީން އަޑުގެ ކޮޅަށް ދާށޭ ބުނެލުމުންނެވެ. އެ ހިނދު ޒަމީންގެ ލޮލުން އޭނައަށްޓަކައި ކުޑަވެސް ރަޙުމެއް އާޝިޔާއަށް ނުފެނުމުން އޭނަ ބަލިވީ ކަމުގެ އިޙްސާސް އާޝިޔާއަށް ކުރެވުނެވެ. އޭގެ މާގިނައިރެއްނުވެ ފުލުހުން އެގެއަށް ވަދެގެން އައިސް އާޝިޔާ ގޮވައިގެން ދިޔުމުން އޭނައަށް އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ކަމެއް ނުކުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށްޓަކައި އާޝިޔާ ހާޒިރު ކުރެވުނީ މައިސޫނާއި އެކީގައެވެ. މައިސޫން އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާޢުކުރަން އުޅުނެއްކަމަކު އާޝިޔާ ގެންފައިވި ބިރެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދީ އިޢުތިރާފުވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މައިސޫނަށް ވެސް ސަލާމަތެއް ލިބޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން އޭނަވެސް އެންމެ ފަހަކަށް އަމްނާއަށް ހެދިގޮތުގެ ވާހަކައާއި ހަމައަށް ކިޔައިދިނެވެ. ތަޙުޤީޤުގެ ތެރެއިން އަމްނާ ވީ ކޮންމެވެސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓް ކުރެވިފައިކަން އެނގުމާއެކު ޒަމީން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން މިރްޒާނަށް ފޮނުވިއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އައްޒާމަށް ހެދިގޮތް އިވިފައި އޭނަ ވެސް ވީ ތަނެއް އެނގުމުން ޒަމީން އެ ގެސްޓް ހައުސްއަށް ދިޔައީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. ޒަމީން އެގެއަށް ގޮސް އެއްކަލަ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ހަމަވީ ވަގުތުވެސް އައްޒާމްގެ ހަޅޭކެއްގެ އަޑުއިވެއެވެ. ޒަމީން ގޮސް ބަލާލިއިރު އައްޒާމް ހުރީ ބާރަށް އޭނަގެ ބަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހަޅޭއްލަވާށެވެ. އައްޒާމަށް އެ ވަމުން ދިޔައީ ކިހިނެއްކަން އެނގުނު ހިނދު ޒަމީން ދުވެފައި ގޮސް އައްޒާމްގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ރޮވިފައި ހުރެއެވެ. އެއަށްފަހު ލޯތްބާއެކީ އައްޒާމްގެ ބޮލުގައި ފިރުމައި ބައްޕަ މިއައީއޭ ބުނެލިއެވެ. ދެން ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށްބުނެ އައްޒާމް ހިތްހަމަޖެއްސޭތޯ ބަލަން ފެށިއެވެ.

 

ޒަމީން އޭނަގެ ދަރިފުޅާއި ގުޅިގެން ދިޔަހެން ހަމަ އެދުވަހު މިރްޒާނާއި މުޙްސިން ވެސް ޒަމީން ބުނި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ އެމީހުންގެ ޢާއިލާ ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް އަމްނާ އޮތީ އެވަގުތު ނިދިފައިކަމަށް އެމީހުން ގާތު ބުނެވުނެވެ. އެހެނަސް މިހާރު މާ ގިނައިރެއްނުވެ ހޭލާނެ ވާހަކަ އަމްނާ ބަލަމުން ދިޔަ ނަރުހަކު ބުންޏެވެ. އަމްނާ ބެލުމަށްޓަކައި މުޙްސިނާއި މިރްޒާން އެ ޕްރައިވޭޓް ރޫމުގެ ކައިރިއަށް ދިޔައީ އެކުއެކީގައެވެ. މިރްޒާނަށް އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުނީ ތުރުތުރެއް އެކުލެވިފައިވި އަތަކާއި އެކީގައެވެ. އެނދުމަތީގައި ދެލޯ މެރިފައި އޮތް އަމްނާ ދުރުން ފެނިފައިވެސް އޭނަގެ ހިތަށް އެތައް ޖަޒުބާތެއް އެއްފަހަރާ ވެރިވިއެވެ. އަމްނާއާއި ކައިރިވަމުން ދިޔަދިޔަހެން އަމްނާއާއެކީ ހޭދަކުރި ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް އޭނަގެ ހަނދާނަށް އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އަމްނާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް މިރްޒާނަށް އަމްނާގެ އަތްމަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނީ ޖެހިލުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އެންމެ ފަހަކަށް އޭނަ އަމްނާ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލި ވަގުތު ވީ ގޮތް ހަނދާނަށް އައުމުންނެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އެފަދަ އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނުހިނގައެވެ. އަމްނާ އޭނަގެ އަތުގެ އިޙްސާސް ކުރެވުމުން ވެސް ފުން ނިންޖެއްގައި އޮތީއެވެ. އެ ހިނދު މިރްޒާނަށް ހިތާހިތުން ޙަމްދުކުރެވުނެވެ. އޭނަ އަނެއްކާވެސް ޖެހިލުންވާ ގޮތްވީ އަމްނާގެ މެރިފައިވި ލޮލުގެ ތެރެއިން ކަޅި ހިންގަން ފެށި މަންޒަރު ފެނުމުންނެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަމްނާގެ ދެލޯ ތަގުޅިވެ އެ ދެލޯ ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އެހިނދު ވަގުތުން އެތަނުން ދާން މިރްޒާންގެ ހިތަށްއެރީ އެންމެ ފަހުން އަމްނާއަށް އޭނަ ފެނިފައި ވާ ގޮތް ހަނދާންވުމުންނެވެ. އެހެނަސް މިރްޒާން އިންގޮތަށް އިންދާ އަމްނާ އޭނައަށް ބަލަން އޮވެފައި ހިނިތުންވެލީތަން ފެނިފައި މިރްޒާނަށް ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވިއެވެ.

 

“މިޒް…” އަމްނާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ވައި އަޑުންނެވެ. އެތައް އަހަރެއްފަހުން އަމްނާ އޭނައަށް ލޯބިން ގޮވާލި އަޑު އިވިފައި އޭނަގެ ލޮލަށް މިފަހަރު ޖަމާވެގެން ދިޔައީ އެތައް ހާސް އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތަކެވެ.

 

“އައްނު!” މިރްޒާން ކަރުނަތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ބުނެލީ ހިނދު އޭނަގެ އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރަށް އަނބުރާ ދެވުނު ކަހަލަ އިޙްސާސެއް އޭނައަށް ކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އޭނައަށް ރޮވެން ފެށުމުން އަމްނާ ހެއްވާލުމަށްޓަކައި ވެސް އެފަދަ ވާހަކައެއް އޭނައަށް ނުދެކެވުނެވެ. އޭނަ އަމްނާގެ އަތް ހިއްލައި އެ އަތަށް ބޮސްދިނީ އޭނަ ދުލުން ބަޔާންކުރަން ނުކުޅެދުނު އެތައް ވާހަކައެއް އެ ޢަމަލުން ދެއްކުމަށެވެ. އެ ހިނދު މުޙްސިން ވެސް އެމީހުންގެ ކައިރިއަށް އައިސް މަންމައޭ ކިޔައި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން މުޅި އެ މާޙައުލުގައި ގުގުމަން ފެށީ އުފާވެރި ވާހަކަތަކެވެ. އެ ރޫމުގެ ކުޑަދޮރުން ފެންނަމުން ދިޔަ މާޙައުލުން ވެސް ޙަރީފު މޫސުމުގެ އަސަރުތައް ފިލައި ބަހާރު މޫސުމުގެ މާތައް ހިނިތުންވާން ފަށާފައިވި ފަދައިން މިރްޒާންގެ ޙަޔާތުންވެސް ހިތާމަވެރިކަމުގެ ހުރިހާ އަސަރެއް ފިލައި އުފާވެރިކަމުގެ ހިނިތުންވުންތައް ފާޅުވާން ފެށިއެވެ.

 

**1 އަހަރު ފަސް**

 

ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރަށްފަހު ހާޝިމްގެ ގޭގައި އެތައް ބަޔަކު ހޭލަމޭލައަށް އުޅެމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ދުވަހަކީ އައްޒާމާއި މާޝާގެ ކައިވެނި އޮތް ދުވަހަށްވުމުން ތައްޔާރީތަކެއް ވެވެމުން ދިޔައީ އެކަމަށެވެ. ކައިވެނި ކުރެވެން އޮތީ އެދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު މިސްކިތެއްގައި ކަމަށްވިޔަސް ކެއުން ދޭން ނިންމާފައި އޮތީ ބީޗް ހޮޓަލެއްގައެވެ. އެއީ އަމްނާއާއި މުޙްސިންވެގެން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. މިރްޒާންގެ ބަހުރުވައިންނަމަ އަމްނާއާއި މުޙްސިންވެގެން ހެދި ހާއްޔެކެވެ. މިރްޒާން އެ ވާހަކަ އިވިފައި ލާރި ތިއްބަސް ކަންތައް ބޮޑުނުކުރަން އެންގިއެވެ.

 

“ބައްޕާ ހޭޒް ނޯ ޓޭސްޓް. ދޯ މަންމާ؟” މުޙްސިން އޭގެ ކުރީ ރޭވެސް ކޮންމެވެސް ފިލަގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރަން ގޭގެ ކަނެއްގައި ހުރެފައި ބުންޏެވެ. އެ ވާހަކަ ބުނެފައި މުޙްސިން މިރްޒާނަށް ބަލާލުމުން މިރްޒާން މޫނަށް ގޮތެއް ހަދާލިއެވެ.

 

“އާނދޯ؟ ވީ އާރ ސްޓަކް ވިތް ހިމް. ކަންތައް ބޮޑުކުރާކަށް ނޫން މިއުޅެނީ. ކުރާ ކަމެއް ވީހާވެސް ރީއްޗަށް ކުރަން. އެހެން ނޫނަސް ޚަރަދު ބޮޑުކޮށެއްނޫން މި ހަދަނީކީ. އަހަރުމެން އަތުގަ އޯލްރެޑީ ތިބި އެއްޗެހިން ގިނައިން މި ހަދަނީ. ކީކޭ މުޙްސިން؟” އަމްނާވެސް އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އާނ އާނ….ދެން އަހަރުމެން ކަހަލަ އަތުން ފައިން ކަމެއް ކުރަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް ތިކަން ކުރަން ނޭނގުނީމަ ދެއްކޭނީ މިކަހަލަ ވާހަކަތާ! ދެން ނިންމާލީ!” މިރްޒާން އެހެން ބުނެ އަނގަ ލައްޕާލި ގޮތުން އަމްނާއާއި މުޙްސިނަށް ވެސް ހެވުނެވެ.

 

ހަވީރު 4 ޖަހަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ޒަމީން އައްޒާމް ގޮވައިގެން ދިޔަ ކާރު ގޮސް މަޑުކޮށްލީ އަމްނާއާއި މިރްޒާންވެސް ކައިވެނިކުރި މިސްކިތުގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. އައްޒާމާއި މާޝާ މިގޮތަށް ނިންމީވެސް އެ ދެމީހުން ދިން އެ ޚިޔާލު ކަމުދިޔަވަރުންނެވެ. ޒަމީން ކާރު މަޑުކޮށްލުމުން ވެސް ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި ގަދަ މުށިކުލައެއްގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި އިން އައްޒާމަށް ކާރުން ނުފައިބައި އިނދެވުނެވެ. ޒަމީން އެ މަންޒަރު ފެނިފައި އައްޒާމަށް ގޮވާލަމުން އޭނަގެ ކޮނޑުގައި އެއްއަތް އަޅާލިއެވެ. އެއާއެކު އައްޒާމް ޒަމީނަށް ބަލާލުމުން ޒަމީން ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބޯޖަހާލީ ފައިބާށޭ ބުނާ ފަދައަކުންނެވެ. އެއާއެކު އައްޒާމް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ބޯޖަހާލީ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވައި ކާރުން ފޭބިއެވެ. އައްޒާމް ދޮރު ލައްޕާލި ވަގުތަކީ ހަމަ އެ ދިމާލަށް މިރްޒާންގެ ކާރު އަންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ވަގުތެވެ. އެ ކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭބިތަން ފެނުނީ މިރްޒާނާއި ލަތީފްގެ ހާފިޒާއެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ފައިބާނެ މީހުން ދެކުމަށްޓަކައި އައްޒާމް ކެތްމަދުވެފައި ވަނިކޮށް ހާފިޒާގެ އެހީއާއެކީ އެ ކާރުން ފޭބި އަންހެން ކުއްޖާ އޭނައަށް ފެނުނެވެ. ފަސްބައި ވަކިން ބޮޑުކޮށް އޮތް ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ހެދުމަކާއި ތަފާތު ގޮތަކަށް ދިގުކޮށް އެޅިފައިވި ޝޯލްއެއް އަޅައިގެން ހުރީ އޭނަގެ ހިތުގެ ވެރިޔާއެވެ. ހެދުމުގެ ފަސްބައި ރީތި ކުރުމަށްފަހު މާޝާ އިސްއުފުލާލުމާއެކު އައްޒާމް ފެނިގެން ދިޔުމުން އޭނަ ދައްކާލީ އުޖާލާވި ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އައްޒާމްވެސް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލި ވަގުތު އޭނަގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ނިރާލިއެވެ. މި ދުވަސް އޭނައަށް ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނާނެހެން ވޭތުވެ ދިޔަ ކައިރި މާޒީއެއްގައި އޭނައަށް ހީކުރެވިފައި އޮތުމުންނެވެ.

 

ބައްޕައަށް އެދުވަހު އޭނަ އޮތް ޙާލު ފެނިފައި އޭނަ ވަގުތުން ގެންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ބޭސްދިނުމުން އައްޒާމްގެ ޙާލަތު ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅުވަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް ބޭސްނުކައި ކުޑައިރުކޮޅެއް ހިނގައިދާއިރު ވެސް އޭނަގެ އަތް ތުރުތުރު އަޅައި އެހެންނޫނީ ބޮލުގައި ރިއްސަން ފަށައެވެ. ހާޝިމަށް މި ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނަ ވަގުތުން އައްޒާމް ދެކެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން އައްޒާމް މާލެއަށް ގެންދަން ޒަމީން ބޭނުންވިއެވެ. ޒަމީނަށް ނޭނގުނު ސަބަބަކާހުރެ އައްޒާމް އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. އެހެނަސް ޒަމީން އައްޒާމް ގެންދިޔައީ ކާފަ ދެކެން ބޭނުމެއްނޫންތޯ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. އައްޒާމް މާލެއަށް ގޮސްފައިވެސް ގެއިން ނިކުންނަން އިންކާރު ކުރިއެވެ. އެކަމާމެދު ހާޝިމާއި ޒަމީން ވެސް އިތުރު ސުވާލެއް ނުކުރީ އެއީ އައްޒާމް ބަލިވެ އުޅޭތީ އޭނަ ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ހީކުރެވުމުންނެވެ. އައްޒާމްގެ ބަލީގެ ސަބަބުން ހާޝިމްވެސް މާޝާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިފައިވިއެވެ. އެ ހަނދާން އާވެގެން ދިޔައީ އެއްދުވަހު ޒަމީން ގަދަކަމުން އައްޒާމް ގޮވައިގެން ބޭރަށް ދިޔުމުންނެވެ. އެ ދަތުރު މަތީގައި އެތައް ދުވަހެއްފަހުން އައްޒާމަށް މާޝާ ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެ ސޫރަ ފެނިފައި އޭނައަށް އުފަލެއް ލިބުނީ ހިނދުކޮޅަކަށެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާޝާއަކީ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤެއްކަމަށް އޭނަގެ ސިކުނޑި ބުނަން ފެށުމާއެކު މި ހުރިހާ ދުވަހުވެސް އޭނަގެ ހިތުގައި ނުފިލާ ހުރި ރިހުން އެތައް ގުނައެއް ތޫނުވެގެން ދިޔައެވެ. މާޝާ ފެނުނު ފަހުން އައްޒާމް މުޅި އެ ދަތުރު މަތީގައިވެސް ހިމޭންވިއެވެ. ގެއަށް ގޮސްފައިވެސް މާޝާގެ ޚިޔާލުތަކުގައ ޣަރަޤުވެ އޭނައަށް ރޮވެން ފެށި ގޮތަށް އޭނައަށް ހުއްޓަން ވެސް ދަތިވިއެވެ. އެ ހިތާމައިގައި އޭނަ ބޭސްކާން ވެސް ހަނދާން ނެތުމުން އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ޙާލަތު ގޯސްވާން ފެށިއެވެ. ޒަމީނާއި ހާޝިމަށް އެކުއެކީގައި އެ ކޮޓަރިއަށް ދެވުނީ އައްޒާމް ހޮޑުލަވާ އަޑަށެވެ. ހޮޑުލުމަށްފަހު ވެސް އޭނަ ހޫނުވެގެން އުޅެން ފެށުމުން ޒަމީން ބޭސްނުކަނީތޯ ސުވާލުކުރީ އެނދުގައި އިށީންނަން އައްޒާމަށް އެހީވަމުންނެވެ. އައްޒާމް އެ ވާހަކައަށް ބޯޖަހާލި ވަގުތު ވެސް އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ފައިބައިގެން އައެވެ. ޒަމީން އެއީ ކީއްވެތޯ އަހައި ޒާމް ރަނގަޅުވާން ބޭނުންވެއެއްނޫންހޭ ބުނުމުން އައްޒާމް ޖަވާބުދިނެވެ.

 

“ރަނގަޅުވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން…” ހިތަށްވެރިވެފައި ހިތާމައާއެކީ ރޮވިފައިވާ އަޑަކުން އައްޒާމަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނުމުން ހާޝިމާއި ޒަމީނަށް ވެސް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. އެހެނަސް އައްޒާމް އެވަގުތު ރޯން ފެށި ގޮތުން ހާޝިމް އެހެން ދުވަހެއްގެ މަތިން ހަނދާންވުމުން އޭނަ ވަގުތުން ޒަމީންގާތު ހަދަންވީ ގޮތް އެންގިއެވެ. ޒަމީން ހަމަ އެދުވަހު ހަވީރު މާޝާ އެގެއަށް އަންނާނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއެވެ.

 

އެމީހުން ދުށް އެތައް ހުވަފެނެއް ވިއްސިވިހާލި ވުމަށްފަހު އެތައް ދުވަހެއްފަހުން މާޝާއާއި އައްޒާމް ބައްދަލުވެގެން ދިޔައީ އެދުވަހުއެވެ. މާޝާ ފެނުނު ވަގުތު އޭނަ އަދި މީހަކާއި ނުއިންނަ ވާހަކަ އިވުމުން އައްޒާމަށް އޭނަގެ ކަރުނަތަކުގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނުފޯރުވުނެވެ. އައްޒާމްގެ ހިތާމަވެރި މޫނު ފެނިފައި އޭނަ ތަޙައްމަލުކޮށްފައިވި ވޭންތައް ހިތަށް ގެނެވުނު މާޝާއަށް ވެސްވީ އެކަހަލަ ގޮތެކެވެ. އައްޒާމާއި އޭނަގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުން ދައްކަން ފެށުމުން އައްޒާމް އިންކާރު ކުރިކުރުމުން މާޝާ އިތުރަށް ދެރަވިއެވެ. އައްޒާމް އޭގެ އުޒުރަކަށް ދެއްކި ސަބަބުތައް އޭނަ ސިފަކުރުމުންނެވެ. އޭނަ ބުނި ގޮތުގައި މާޝާއަށް ޙައްޤުވަނީ އޭނައަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ކުއްޖެކެވެ. އޭނައަކީ މިހާރު މީހަކާއެކީ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ޤާބިލު މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނައަށް މިކުރިމަތިވާ ޢަލާމާތްތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެހެން އޭނައަށް ހީނުވާ ވާހަކަ ވެސްމެއެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިނދެފައި މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުއެވެ. އޭނަ ކިޔާލީ އޭނައާއި އައްޒާމާއި ދެމެދު ޙިއްސާކުރެވިފައިވި އާޔަތެކެވެ. ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުން މެނުވީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާނުލާނެކަމަށް ދޭހަވާ އާޔަތެވެ. މާޝާ އެ އާޔަތް ކިޔުމާއެކު އޭގެ މާނަ އައްޒާމަށް އެނގުންވުމުން އަނެއްކާވެސް އުއްމީދުގައި ހިފަހައްޓަން އައްޒާމަށް ހިތްވަރެއް ލިބުނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ދެންވެސް މާޝާ އޭނަގެ ޙަޔާތަށް ގެންނަން ބޭނުންވީ އޭނަގެ ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވުމުންނެވެ. ކުޑަމިނުން އޭނައަށް ނޭނގި މާޝާއަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

މިއަދު އައްޒާމާއި މާޝާ ގުޅެން އެ އުޅެނީ އައްޒާމަށް ލިބުނު އެ އުއްމީދާއި ޔަޤީންކަމާއި އެކީގައެވެ. އައްޒާމަށް މިހާރު ކުރިން އޭނައަށް ކުރިމަތިވި އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ނުފެނެއޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މާޝާ އޭނައާއި ކައިރިވަމުން ދިޔަދިޔަހެން އައްޒާމް އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ފުންކޮށްލީ އެ ހިތި ހަނދާންތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައި އޭނަގެ އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލުގެ އުއްމީދުތަކުން ހިތް ފުރުވަމުންނެވެ.

 

އައްޒާމް މާޝާ އަނތްބެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު ދެމީހުންގެ ޕާޓީ އޮތްތަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ޒަމީން އޭނަގެ ކާރު ދޫކޮށްލިއެވެ. އައްޒާމާއިއެކީ އެކަނި ދަތުރެއްކުރަން ޖެހުމުން މާޝާއަށް ހުރެވުނީ ލަދުގެންފައެވެ. އައްޒާމް އޭނައަށްޓަކައި ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވައި ލައްޕާލަވެސް ދިން ގޮތުން މާޝާގެ މޫނު ރަތްވިއެވެ. އެހެނަސް ކާރުގެ ކުރިމަތިން އައްޒާމް ހިނގާފައި ދިޔައިރު ވެސް އޭނަގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ސީރިއަސްކަމުން މާޝާގެ ހިނިތުންވުން ހިސާބަކަށް ފޭދުނެވެ. އައްޒާމް ކަނޑައްތު ކޮށްފައިވި ދުވަސްތަކުގެ އަސަރުތައް އަދިވެސް ނުފިލަނީކަން މާޝާއަށް އެނގުންވިއެވެ. އޭނަ ހުރީ އައްޒާމްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދޭން އޭނައަށް ކުރެވޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވަޢުދުވެގެންނެވެ. އެވަގުތުވެސް އައްޒާމް ހެއްވާލުމުގެ ރޫޙެއް އޭނަގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. އައްޒާމް ކާރަށް އަރައި ދޮރު ލައްޕާލުމުން އޭނަ ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް އޭނަ އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފިއެވެ.

 

“ކީއްވެ ދޮރު ލައްޕާލީ؟” މާޝާ އެހެން އަހާލީ ދެއަތް މެއާއި ދިމާލުން ހުރަސްކޮށް ސީރިއަސްކަމާއި އެކީގައެވެ. އައްޒާމް އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނައަށް ބަލާލީ ވާނުވާއެއް ނޭނގިފައި ޙައިރާންވެ ހުރެއެވެ. އެހެނަސް މާޝާގެ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔަ ހިނިތުންވުމެއްގެ ސަބަބުން އޭނަވެސް އެދުވަސް މަތިން ހަނދާންވިއެވެ.

 

“ހާދަ ނުބައިކޮންނޭ ތި ވިސްނަނީ.” އައްޒާމަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ.

 

“މިތާނގަ ހެޔޮކޮށް ވިސްނަންވީ ޖާގައެއްނެތް…” މާޝާ ބުނެލިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ދެމީހުންނަށް އެކުއެކީގައި ހެވިގެން ދިޔައެވެ. އެވެގެން ދިޔައީ ދެމީހުން އެކީގައި އެގޮތަށް ސަމާސާކޮށް ހެވޭނެ ދުވަސްތަކުގެ ފެށުމަށެވެ.

 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ބޭއްވިގެން ދިޔަ އައްޒާމާއި މާޝާގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އައެވެ. ލަތީފާއި ހާފިޒާގެ މީހުންގެ އިތުރުން މިރްޒާންމެން އޮފީހުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ހާޝިމްގެ ތިމާގެ މީހުންވެސްމެއެވެ. ލަތީފާއި ހާފިޒާގެ ހިތުގައި ވެސް މިހާރު އައްޒާމަށްޓަކައި އެއްވެސް ބުރަކަމެއް ނެތެވެ. ޙަޤީޤަތް އެނގިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އަދި އައްޒާމްގެ ބައްޕަ ޒަމީން ތައުބާވެފައިވާތީވެއާއި އެ ބައްޕަ އޭނަގެ ނުލަފާ މަންމަ ވަރިކޮށްފައިވާތީވެއެވެ. އާޝިޔާއާއި މައިސޫންގެ ޙަޤީޤަތް ލަތީފްމެންނަށް އެނގުމުން އެމީހުން މައިސޫންދެކެ ވެސް މުޅިން ފޫހިވިއެވެ. އެހެނަސް ޖަލުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމަށްފަހު މައިސޫން އަމީރާއާއި އޭނަގެ ދެ ދަރިންނާއެކީ ގެއަށް އައުމުން ލަތީފް އެގެއަށް ވެއްދީ ހަމައެކަނި އެ ދަރިންނަށްޓަކައެވެ. އަދި ފަހަކަށް ކުރިއާއި ޚިލާފަށް ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި އަމީރާ ފެނުމުން ވެސްމެއެވެ. މައިސޫން އޭނައަށް ޖެއްސި ޙާލުން ކުރިމަތިވި މުޞީބާތުން އަމީރާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ލިބިފައިވި ފަދައެވެ. މައިސޫނަށް ކުރީ އޭނައަށް ކުރިމަތިވި ޙާލަތުގެ އަސަރު ކަމެއް ނޫނީ އަމީރާގެ އަސަރުކަމެއް އެކަކަށްވެސް ޔަޤީނެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް ރަށަށް ބަދަލުވި ފަހުން ފެންނަން ފެށީ މުޅިން ތަފާތު މައިސޫނެކެވެ. އެކަކާވެސް ވާހަކަ ނުދެއްކިއެއްކަމަކު އޭނަގެ ކިބައިގައި ހިތްހެޔޮ ގޮތެއްވިއެވެ. އޭނަ ނަމާދުކުރަމުން ދިޔައީ އަމީރާ އޭނައާއެކީ ހުންނާނީ ނަމާދުކުރާނަމަ ކަމަށް އަމީރާ ބުނެފައިވާތީވެއެވެ. އަމީރާގެ ބަސް އޭނަ އެހީ އަމީރާ ނޫންމީހެއް އޭނަގެ ޙަޔާތުގައި ނެތްހެން ހީވުމުން ކަންނޭނގެއެވެ. އަމީރާގެ އުއްމީދަކަށްވެފައިވީ ހަމައެކަނި އެ ނަމާދުތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަސް މައިސޫނަށް ބަދަލެއް އައުމެވެ.

 

ޒަމީންގެ ހިތުގައި ވެސް އާޝިޔާއާމެދު އެފަދަ އުއްމީދެއް އޮތެއްކަމަކު އެ އުއްމީދު ފުރިހަމަ ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް އޭނަގެ ހިތުގައި ނެތެވެ. އާޝިޔާއާއި އޭނައާއި ދެމެދު ހިނގި ފަހު ޒުވާބަށްފަހު އޭނަ ވަނީ އާޝިޔާ ވަރިކޮށްފައެވެ. ޖަލުން މިނިވަންވުމަށްފަހު ވެސް އާޝިޔާ އުޅެމުން ދިޔައީ ލަންޑަންގައެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އައްޒާމަށް ގުޅައި ހަދައެވެ. އައްޒާމްގެ ހިތްހެޔޮކަމުން އޭނަ ވަނީ އޭނަގެ މަންމައަށް މަޢާފު ކޮށްފައެވެ. ޒަމީން ވެސް އެކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެއްކަމަކު އެކަން ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއްނުވެފައެވެ. އާޝިޔާ އައްޒާމާއި މެދު ކަންތައް ކުރިގޮތުގެ އިތުރުން އޭނައާއި މައިސޫނާއި ދެމެދުވެސް އޮންނަން ނުޖެހޭ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ޒަމީނަށް ޔަޤީންވާތީވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މިއަދާއި ޖެހެންދެން ވެސް އާޝިޔާއާއި ޒަމީނާއި ދެމެދު ވަނީ ނުތެޅޭނެ ފާރެއް ލެވިފައެވެ. ކައިވެނި ޕާޓީގެ ތެރެއިން ދެމީހުންނަށް ދެމީހުން ފެނިފައިވެސް ދުރުވެގެން ދިޔައީ ވާހަކަ ދެއްކުމެއް ނެތިއެވެ. އެއީ މައްސަލައެއްކަމަށް ޒަމީން ނުބެލިއެވެ. އާޝިޔާގެ ފަރާތުން އައްޒާމަށް މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބުމުން އޭނައަށް ފުދެއެވެ. އާޝިޔާއާއި އިތުރު ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް އޭނަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އެކަން އެނގުންވުމުން ކަންނޭނގެއެވެ. އާޝިޔާ އައްޒާމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ހާޝިމް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުން ވެސް އެހެން މީހަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމެއްނެތި ފުރައިގެން ދިޔައީއެވެ.

 

ހަވީރު 5:30 ވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ހޮޓެލަށް ޖަމާވެފައިތިބި މެހުމާނުން މަދުވަމުން ދިޔަދިޔަހެން ޢާއިލީ މެންބަރުން އެކީގައި ސައިބޯން އެއްވިއެވެ. މިރްޒާން އެވަގުތުކޮޅުގެ ބޭނުން ހިފީ އަމްނާއާއެކީ ވަކިން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށެވެ. މިގޮތުން އަތިރި މަތީގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ބެންޗެއްގައި ދެމީހުން އިށީނީ ސައި ތަށިތައް ހިފައިގެން ގޮހެވެ.

 

“އަހަރުމެންގެ ކަންނުބައި އަލަތު ކައިވެނި ކުރި ދެމީހުންނަށްވުރެ ވެސް.” އަމްނާ ބުނެލިއެވެ.

 

“އާނދޯ؟ ދެމީހުންގެ ވަރު ބަލާބަލަ. މަށަށް ފެންނަނީ އަދި އަލުން އަހަރުމެންވެސް ޖައްސަން.” މިރްޒާން ބުނެލި ވާހަކައަށް އަމްނާއަށް ހީލެވުނެވެ.

 

“ހޭނެކަމެއްނެތޭ އައިމް ސީރިއަސް. އަދި އަހަރެން ބޭނުން އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް. އަދި ކަމަކު ނުދެއޭ!” މިރްޒާން ބުންޏެވެ.

 

“ލޮލް! މިހާރު އަހަރުމެން ކުއްޖަކު ހޯދިއްޔާ އެކުއްޖާ ބޮޑުވާއިރު އަހަރުމެން ތިބޭނީ އަސާޖަހައިގެނެއްނު؟ ވަރަށް މައްސަލަ ޖެހޭނެ އޭރުން!” އަމްނާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ.

 

“އޭރުން އެކުއްޖާ ބޮޑުވާނީ މާޝާ ގޮތަށް….މާޝާއާއި ބައްޕަމެންނާމެދު ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނު. އެކަމަކު ބަލާބަލަ މިހާރު އެކުއްޖާއަށް…..ހިއެއްނުކުރަން މާޝާ ދުވަހަކުވެސް އެކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ހިދާޔަތް ދައްކަވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ.” މިރްޒާން ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލެމުން ބުނެލިއެވެ. އަމްނާވެސް އެކަމާމެދު ވިސްނަމުން އަސްލުވެސްއޭ ބުނެލިއެވެ. ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅަށްފަހު ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މިރްޒާނެވެ.

 

“އައްނުއަށް އެނގޭތަ؟ އަހަރެން މުޙްސިން ހޯދަންވެގެން އެކިއެކި ހަދިޔާތައް ފޮނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ހަދިޔާގަ އޮތީ ކޯޗެއްކަން؟” މިރްޒާން އޭނައަށް ދެންމެ ބުނެވުނު ޖުމްލައިން ހަނދާންވި ކަމަކުން އަހާލެވުނެވެ.

 

“ޤުރުއާނުގެ މުޞްޙަފެއް؟” އަމްނާ އަހާލިއެވެ.

 

“ލައްބަ! ކިހިނެއް އައްނުއަށް ނޭނގިދާނީވެސް ދޯ؟ އެނގޭތަ މިހާރު އޭތިން މުޙްސިން މުޅިންވެސް ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ. އަހަންނަކަށްނު ދޯ ހުރިހާ ސަވާބެއް ލިބޭނީ؟ ހަމަ ފޮނި ކަނޑާލާހިތުން މިހެން މި ބުނެލީ.” މިރްޒާން ބުންޏެވެ.

 

“އެހެން؟ ކާކު ދިން އައިޑިއާއެއްތަ ތީ؟” އަމްނާ އެހެން ބުނެލުމާއެކު މިރްޒާންގެ ހިނިތުންވުން ފިލައިދިޔައެވެ. އެއީ އަމްނާ ދިން ޚިޔާލަކަށް އޭނަ ކުރި ކަމަކަށް ވުމުން އަމްނާއަށް ވެސް އޭގެ ސަވާބު ލިބޭނެކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އެއާއެކު މިރްޒާން ރުޅި މޫނެއް ދައްކާލިއެވެ.

 

“އަދި ބަލާތި އަހަރެން އައްނުއަށްވުރެ ގިނަ ސަވާބު ހޯދޭނެފަދަ ކަމެއްކުރާނަން އިން ޝާ ﷲ!” މިރްޒާން ބުނެލިއެވެ.

 

“ހެހެ….އިން ޝާ ﷲ! އަހަންނަށް ޔަޤީން ކުރާނެކަންވެސް. އެނގޭތަ؟ އަހަރެން މާޝާއަށް ވެސް ދީފިން އެކަހަލަ ހަދިޔާއެއް އައްޒާމަށް ދިނުމުގެ އައިޑިއާ. މާޝާ ހަމަ އަހަރެން ހެދި އެތީގެ ރިޕީޓެއް ޖައްސާނެ މިއަދު. ވަރަށް އުފާވޭ އެކަހަލަ ކުއްޖަކު އައްޒާމަށް ލިބުނީމަ. މާތް ﷲ އެދެމީހުންގެ ގުޅުމުގަ ބަރަކާތް ލައްވާށި. އާމީން!” އަމްނާ ބުނެލިއެވެ. މިރްޒާންވެސް އެ ދުޢާއަށް އާމީންއޭ ކިޔާލިއެވެ.

 

ހަމަ އެވަގުތު އެ އަތިރި މަތީގެ ތަންކޮޅެއް ދުރު ހިސާބެއްގައި ވަކަރުން ހެދި ހިޔާ ކުރެވިފައިހުރި ތަނެއްގެ މެދުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ހުދުކުލައިގެ އުނދޯއްޔެއްގައި މާޝާއާއި އައްޒާމް ތިއްބެވެ. އެއީ ހަމަ އެމީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހެދިފައިވި ތަނަކަށްވުމުން އެތަނަށް އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނާދެއެވެ. އެހެނަސް އައްޒާމްމެން އެކިއެކި ވާހަކައިގައި މައިސޫންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ކަމަށްވާ 7 އަހަރުގެ މިކްޔާލް ކޮންމެވެސް ކޮތަޅަކާއި ޕާރުސަލެއް ހިފައިގެން އެތަނަށް އައެވެ. މިކްޔާލް ހެވިފައިހުރެ ގޮސް އެ ޕާރުސަލް ދިއްކޮށްލީ އައްޒާމަށެވެ. އައްޒާމް މީ ކާކު ދިން އެއްޗެއްތޯ އެހުމުން މިކްޔާލް ހީހީފައި މާޝާއަށް ބަލާފައި އޭނަ ގެނައި ކޮތަޅާއެކީ ދުއްވައިގަތުމުން އައްޒާމަށް ވަގުތުން އޭނަގެ ޖަވާބު ލިބުނެވެ.

 

“މިކްއަށް އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވުނަސް ސިއްރެއް ނުބޭއްވޭނެ. އެ ހިނިގަނޑަކާހެދި.” މާޝާ އެހެން ބުނެލި ގޮތުން އައްޒާމަށް ހީލެވުނެވެ.

 

“މީ ކޯޗެއްތަ އަނެއްކާ؟” އައްޒާމް އެހެން އަހާލަމުން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވި އެ ޕާރުސަލުގައި ހުރި ރިބަން ފަށް ނަގާލިއެވެ. އައްޒާމް އޭތި ހުޅުވައި ބަލާލިއިރު އޭގައި އޮތީ އަމްނާ ބުނި ފަދައިން ޤުރުއާނުގެ މުޞްޙަފެކެވެ. އައްޒާމް އެއަށް ބަލާފައި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ މާޝާއަށް ބަލާލީ އޭގެ ފަހަތުގައިވި ފުން މާނަ އެނގުމެއްނެތިއެވެ.

 

“އައްޒާމަށް އެނގޭތަ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ކޮބައިކަން؟” މާޝާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެ ހިނދު އެ ވަގުތު މާޝާ އެސުވާލު ކުރަންވީ ކީއްވެކަން ނޭނގުމުން  އައްޒާމަށް ނޭނގެއޭ ބުނެލެވުނެވެ.

 

“އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އަގުހުރި ހަދިޔާއަކީ ހިދާޔަތް. މަގު އޮޅި ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް ދާންވީ ދިމާލެއް އެނގުން. މި ދުނިޔޭގެ އަނދިރި ދިރިއުޅުމުގައި ރަނގަޅު މިޞްރާބަކަށް ދާނެ މަގު ފެނިގެން ދިޔުން. އެ މަގު ފެނި އެ ހިދާޔަތް ލިބިގެން ދާނީ ﷲ ގެ އާޔަތްތަކުން. އެއީ އެ އާޔަތްތަކަކީ ވެސް ކަމަކަށް ޢިޝާރާތްކުރާ ކަންތައް. އެ ޢިޝާރާތްތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރުމެން އުޅުން ބައްޓަން ކޮށްފިނަމަ ކިތަންމެ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިޔަސް މި މަގުން އެއްކިބާވާކަށް އަހަރުމެންގެ ހިތް ނޭދޭނެ. އެއީ އަހަރުމެން ދާން އުޅޭ ރަނގަޅު މަންޒިލަށް ދެވެން އޮތީ މި މަގުން ކަން އެއްކަލަ އާޔަތްތަކުން އަހަރުމެންނަށް ޔަޤީންވާތީ. އެހެންވީމަ އަހަރެން އައްޒާމަށް މި ހަދިޔާ ދިނީ. އަހަންނަށާއި އައްޒާމަށް ވެސް ހިދާޔަތް އިތުރުވެ އާޚިރަތުގައި ރަނގަޅު މަންޒިލަކަށް ދެވޭނެ ފަދަ މަގެއްގައި ތިބެ މި އަގުހުރި ހަދިޔާގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ސާބިތުކަން އަހަރުމެން ދެމީހުންނަށް ވެސް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގަ އިން ޝާ ﷲ.” މާޝާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ކިޔައިދިނެވެ. އެ ވާހަކަތައް އިވިފައި އައްޒާމަށް ވެސް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އިން ޝާ ﷲ އޭ ކިޔާލެވުނެވެ.

 

**ނިމުނީ**

60

37 Comments

 1. Jana

  February 22, 2019 at 1:30 pm

  The Arabic word “hadhiyyaa” comes from the word “hidhaayaa” which means a guidance. Because for the Arabs who lived in the desert, the best gift they could ever receive is guidance. Someone telling them the direction that will lead them to their destination.
  This is true for us about our faith. The biggest gift we could receive in this dark journey of life is guidance from Allah. We get that guidance from His ayahs (miraculous ‘signs’) that show us the right way to go so that it leads us to our destination. And that destination is none other than Jannah.
  There are people who hold onto this ‘gift’ with all their might because they are determined to reach their destination. But then there are others, who do have this gift and yet leave it behind their back and live life aimlessly not sure of where they are headed. Which group do you belong to?

 2. Jana

  February 22, 2019 at 1:31 pm

  ޢަރަބި ބަހެއްކަމަށްވާ “ހަދިއްޔާ” މި ބަސް އަންނަނީ އެހެން ޢަރަބި ބަހެއް ކަމަށްވާ ‘ހިދާޔާ’ އިންނެވެ. ‘ހަދިއްޔާ’ ގެ މާނައަކީ ހަދިޔާއެކެވެ. މި ދެބަހުގައި ގުޅުމެއް އޮންނަނީ ސަހަރާއެއްގައި އުޅޭ ޢަރަބިންނަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކަށް ވަނީ އެމީހުން ދާންވީ މަންޒިލަށް ދެވޭނެ މަގެއް މީހަކު ބުނެދީ އޭނައަށް ‘ހިދާޔަތް’ ދެއްކުމެވެ.

  މިއީ އަހަރުމެންގެ ޙަޔާތުގައިވެސް ވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މި އަނދިރި ދަތުރުގައި އަހަރުމެންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ﷲ ގެ ހިދާޔަތެވެ. އެ ހިދާޔަތް އަހަރުމެންނަށް ލިބޭނީ އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކުންނެވެ. ‘އާޔަތް’ މި ބަހުގެ އެއްމާނައަކީ ވެސް ކަމަކަށް ޢިޝާރާތްކުރާ ކަމެކެވެ. މި އާޔަތްތަކުން އަހަރުމެންނަށް އަހަރުމެންގެ މަންޒިލަށް ދެވޭނެ މަގު ފެނިގެންދެއެވެ. އެ މަންޒިލަކީ ސުވަރުގެ ނޫން އެހެންތަނެއް ނޫނެވެ.

  މި ދުނިޔޭގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ބަޔަކުވެއެވެ. އެއީ މި ‘ހަދިޔާ’ ގައި އެމީހުންނަށް ވެވުނުހާ ވަރަކުން ހިފަހައްޓައިގެން ސާބިތުކަމާއެކީ ތިބޭ މީހުންނެވެ. އެމީހުން އެމީހުންގެ މަންޒިލާއި ހަމައަށް ވާސިލުވާން ބޭނުންވާތީވެއެވެ. އެހެނަސް އަނެއްބައި މީހުންނަކީ އެ ހަދިޔާ ލިބިފައިވެސް އެއަށް ފަސްދީފައި އެއްވެސް އަމާޒެއްނެތި ދަތުރުކުރަމުން ދާ މީހުންނެވެ. ތިބާ ބޭނުންވަނީ މީގެ ތެރެއިން ކޮން ކަހަލަ މީހަކަށް ވާން ހެއްޔެވެ؟

 3. jiji

  February 22, 2019 at 3:08 pm

  Me first dhw??????..kiyaafa comment eh kohlaanan In Sha Allah????..

 4. Nanni?

  February 22, 2019 at 3:11 pm

  Alhugadu dho first..v v reethi story..maasha allah..jana thee v molhu writer eh..maasha allah..jana ge next story akah keihtheri kamaa eku inthizaaru kuran
  Jana sis! Sis buneemeh nu surprise eh ge vaahaka? Kobaa e surprise?
  allah subhaanahoo watha’alaa jana thi kuraa masakkathugai barakaaiy lavvashi..aameen

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:36 pm

   Alhamdhulillah! (All praise and thanks belong to Allah) 🙂 surprise libijje dho Nanni? hope you like it 😀 Maai Allah alhamen kuraa komme heyo kameggai barkaaiy lavvai e masakkaiy alhamenge kibain qaboolu kuravvaashi. Ameen!

 5. Nanni?

  February 22, 2019 at 3:16 pm

  Oops second dhw..but comment kuri iru alhugadakah nufeney jiji ge comment eh ehenve first ey bunevunee..but i have read the story first dho?? Hehe..anyways congra jiji

  • jiji

   February 22, 2019 at 4:30 pm

   E kameh noon nanni rankolhaa❤❤??????..aee jiji ge comment awaiting moderation ga inyma..hehe

 6. jiji

  February 22, 2019 at 4:26 pm

  Masha allah????❤❤..Eh gadi iru fahun mi kiyaa levuny..vrh vrh rythi mi stry..nimun vx rythi ingey..ekm Liam ge baeh neiy..eyna ge bai himanaali nama..?????????..adhi eh hagygaiy enmenah ingun goiy hedhinama sis..ekm ok..mihaa long part eh genesdhinyma..sis ge ehn stry eh avas musthaqbalehga kiyaalan libeyne kamah..?????????????❤❤❤????.. sis thikuraa masaiykathah assari bahaa saabas..may Allah bless u nd bright ur future..Ly???????????????????????????????

  • jiji

   February 22, 2019 at 4:27 pm

   Aameen! ?

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:38 pm

   hehe….baeh kanthah kiyuntherin amilla ah dheyha kuran jana dhookollany ey jiji 😀 dhen enge ehnu Liam dhaiy kundi vikaane varu Maasha aa Azzaam marry kureema dho? hehe….Alhamdhulillah! May Allah bless you more. Ameen! Love you <3

 7. jiji

  February 22, 2019 at 4:35 pm

  Assu jiji bunan ulhefa aee eh gadi iru thereyga ey mi kiyaalevuny..ekm mi bunelevuny eh gadi iru fahun ney..sorry sis???

  • Jana

   February 22, 2019 at 5:16 pm

   its ok jiji loabi <3 🙂

 8. Thoo

  February 22, 2019 at 4:52 pm

  Maa Shaa Allah v reethi adhi iburaitheri vaahaka eh v gina filaavalhu dhas vehjje ♥️

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:39 pm

   Thoo ah faidha eh kuriyya kury hama ekani Allah ge iraadhafulhun. hidhaayaiy dhakkavany hama ekani Allah. Alhamdhulillah! 🙂

 9. Jana

  February 22, 2019 at 5:11 pm

  Assalaam’alaikum 🙂 anekkaves vaahaka eh liye nimmaalumuge tawfeeq libunu kamattakai hamdhu kuran. Alhamdhulillah! hama yageenunves hurihaa taureefakaai shukureh haqquvegenvany Allah ah. miadhu thiya kiyuntherinnaai vaki vumuge kurin jana angaala dheyn beynunvaa baeh kanthah eba huri.

  emme furathama kamaky jana dhen liyan khiyaalu koffai othy English vaahaka ekey. Mee jana varah kureessureves kuran beynunvegen huri kameh. dhivehi vaahaka thah nukiyaane kiyuntherinnah mi vaahaka thakun genesdhey msgs thah foarukohdhinumah jana migothah mi khiyaalu kuree. adhi furaavaruge kudhin shauquverikan hunna kahala rangalhu kanthah kurumah hiyvvaru libey ‘clean’ english vaahaka thah ves madhukan faahaga kureveythy migothah mi nimmmy. mithaaga mi vaahaka hissa mi kury mithaanga ves varah gina zuvaan kudhin thibefai e kudhinge ekuveringe thereyga ves dhivehi vaahaka thakuge badhaluga English vaahaka thakah shauquverikan hunnaane ekuverin thibeynethy. e ekuverinna mi vaahaka hissaa kollumaky jana ge varah bodu edhumeh. In Sha Allah jana English vaahaka upload kuraany Wattpad ah. e vaahaka May hisaabuga feshigen dhaane vaahaka ves bunelan. Wattpad link:

  https://www.wattpad.com/user/JanaMohamed

  mithaanga thibi gina kiyuntherinnah ey ufaaveri khabarakah nuvaane kanneynge. hehe…ekamaku kameh nufeshiyya hama nufeshi ovedhaane hen heeveema mifaharu English vaahaka eh liyan mi nimmy. English vaahaka eh liyan mi fashany beginner level ga kamah veema e vaahaka fudheyvarakah kurukuran jana mi nimmany. English vaahaka nimmaalaafa In Sha Allah August hisaabuga aneh dhivehi vaahaka genesdheyn nimmaigen mihiry. dhen jana ge dhivehi vaahaka eh faharegga esfiya in nufenidhaane. ehen thanakun fenuniyya fenigen dhaany dhiislam in In Sha Allah. jana dhiislam ah dhiyayas thiya kiyuntherinnaai dhuruvaakah khiyaaleh nukuran. hama mithaanga mi hadhaahen blog post thah post koh comment ves koh hadhaanan In Sha Allah. thiya kiyuntherinnaai gulhumeh dhamahattan kureven oiyhaa kameh kuraanan. eggothakavves beynumeh noon evves kiyuntheriaku jana aai medhu mee maa mathy meehegge gothuga dhekeykah ehen thanakah dhiyaeema. mi vaahaka thakuge maqsadhaky ves dheenaai gaai meehunnaai dheenaai dhuru meehunna dhemedhu oiy gulhun badhahi kurun. komme gothevviyas jana liyan qasdhukoggen mihiri dhivehi vaahaka aa medhuves varah excited. eygein jana ali alhuvaany adhi mihaathanah ali naalhuvaa kahala massala thah In Sha Allah.

  emme fahu vaahaka akah bunelan beynunvany jana arabi lesson thah hama blog ga kuriah gendhaanamey In Sha Allah. komme friday, monday adhi thursday ga Arabi lesson eh upload vaane In Sha Allah. mivaahakaige therein ves jana beynun vaavarah arabi basthah kiyainudhevunyma ekamattakai ves plan eh eba oiy. mi visnany insta through koh komme dhuvahaku Quranuge baheh e bahaai gulhey photo aa eky maana genesdheyn. In Sha Allah jana basthah fashaany emme fahu kolhuge surah thakuga huri basthakun. ey aharumenge therein gina meehun namaadhugai kiyavai ulheny e surah thah kamahvaathy. In Sha Allah mi vocabulary series ves jana maadhamaa in fashaanan. Insta link:

  https://www.instagram.com/jana_mohamed_0207/

  Maai Allah alhamen kuraa komme heyo kameggai barakaaiy lavvai alhamenge kibain e amaluthah qaboolu kuravvaashi. Maai Allah alhamenge faafathah fussavai alhamennah saabithukan dhevvaashi. Maai Allah alhamennah hidhaayaiy ithuru kuravvai alhamennaky ekalange ruhivodigenvaa bayaku kamugai lavvaashi. Ameen!

 10. Snow

  February 22, 2019 at 6:16 pm

  I was reciting surah yusuf..and came across the ayah that u shared and suddenly i remembered today the story will be uploaded and i felt very happy ? jazakillah khairan janaaa ? for such a lovely story..looking forward to ur stories..insha Allah..?

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:46 pm

   Snow darling…mi baiga jana genesdheefa othy Yusuf surathuge ayathegge maana nooney ingey. mi comment aa hedhi bodah comment thakah reply kuran mi jehuny ves….ey Yusuf surathuge aayathaa varah eggoiy Hijr surathuge aayatheh. Yusuf surathuga Ya’qub (AS) ge dhoofulhun anna vaahakaige onnaany kaafirun menuvy Allah ge rahmathun ummeedhu kandaeh nulaane ey. ekamaku Hijr surathuga onnaany gellenivegen vaa meehun noony Allah ge rahmathun ummeedhu kandaalaany kon baeh hey. mi aayaiy mi annany ves Ibrahim (AS) ge story ge varah salhi thankolhakun. check it out!

   ayah from surah Yusuf:

   http://tanzil.net/#12:87

   ayah from suratul hijr:

   http://tanzil.net/#15:56

  • snow

   March 1, 2019 at 1:08 am

   janaaa.. mi part vahaka e nooney. kuree part egga yusuf surathun ayatheh genes dhine nun.. caravan aa gulhey ayai.

 11. ?Shifna?

  February 22, 2019 at 9:11 pm

  Masha allah. Mee varah reethi vaahaka eh. Alhey. Mi vaahaka vx mi nimunee. Alhey jana ge ithuru vaahak eh fennaanee kn dhuvahakun?? Waiting 4 a nw stry….

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:48 pm

   Shifna varah comment nukiyan dho? 😛 jana viyya ves vaany thivaru. hehe…jana buny dhen jana genesdheyny English story ekey. ey May ga In Sha Allah. Wattpad link e dhigu comment ga onnane. dhivehi story eh genesdheyny August ga. probably dhiislam ah eythi up vaany 🙂

 12. liyaa

  February 22, 2019 at 11:45 pm

  maasha allah v v furihama ehaama iburaethari

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:49 pm

   Alhamdhulillah! 🙂

 13. joon

  February 23, 2019 at 11:15 am

  Masha Allah. V furihama.

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:50 pm

   Alhamdhulillah! 🙂 <3

 14. Sorry

  February 23, 2019 at 12:28 pm

  Hey jana!!! Do you use Snapchat??? Snap use kuranna can u give me ur id plss..snap nukuriyas okayy..i wont get angry with u.. reply asap

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:52 pm

   umm…jana belibelumuga snapchat aky vaki faidha huri kameh kuran beynun kureveyne ehcheh hen heenuvaathy snap ga noolhen. to be honest snap ah join kuraa hiyvves nuvany. for personal reasons 😀 for now you can follow me on insta:

   https://www.instagram.com/jana_mohamed_0207/

   enjoy the Quran vocabulary series ^__^

  • Sorry

   March 3, 2019 at 5:25 pm

   I dont use insta, Facebook..cuz im small..hehe..dhen madukollanee jana English story up kohllan dhekah..insha allah

 15. Rai

  February 23, 2019 at 3:08 pm

  Vaahaka vvvvv reethi ..and will miss you so much and your blog posts
  ??????❣?

 16. ainth

  February 24, 2019 at 3:26 pm

  reethi

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:55 pm

   Alhamdhulillah! 🙂

 17. Mimms

  February 25, 2019 at 12:44 am

  Masha Allah
  Janaa ge story’s thah vrh furihama. Ehmme like vany Islam dheenuge ethah vaahaka thakeh include kuraathyve. Thivaruge writer eh adhi nudheken Masha Allah. Varah bodah kamudhey I’m sure ehmmen vs vrh like vaane kan. Jana ge story’s thakuga vrh special gotheh hurey. Tbh rajje ge gina meehunge style mihaaru huhnnany Europe ge goithakah goss husvefa hedhun elhumaa hurihaa kameh. Specially Namaadhu nukurumaa kanthah vrh common.. miaky vrh iburaitheri vaahaka eh plus mi society aa gulhey kahala vaahaka eh. Vrh real. used to read hurihaa part ehvs up vaairah but comment nukurevey.. May Allah bless you always ? The bestest writer?

  • Jana

   February 28, 2019 at 9:59 pm

   hehe….Mimms ah faidha eh kuriyya Mimms ge ekuverinna aaila aa hissa kurumaky jana ge varah bodu edhumeh. jana ge amilla work ehen writers ge work aa compare kurumaky jana kuraa hiyvva kameh noon. jana amilla work alhaa kiyany kurin jana liyefa huri work ah balaafa kiyuntherin dhey feedback thakaa kiyuntherinnah kuraane faidha aa medhu visnaafa In Sha Allah. ummeedhaky kuriah oiy thaanga adhi mivvure ves furihama kurun mi masakkaiy In Sha Allah. May Allah bless you more. Ameen! Alhamdhulillah! 🙂 <3 <3 <3

 18. Jana

  February 25, 2019 at 10:28 pm

  Assalaam’alaikum. Blog ah change thakeh genaima hama mithaanga inform kollaanee ey hithah ery. mihaaru home page ah dhaairu archive side akun nufennaane. fennaany migothah

  http://guidancefromquran.blogspot.com/

  top left corner ga huri 3 rongah fithaaleema fennaane archive aa labels. Arabi kiyavaa kiyuntherin labels ah gossa ‘Arabic’ ah dhiyun edhen. eyrun fenigendhaane arabi hurihaa filaavalhuthah. arabi kiyavan fashaafa huri kiyuntherinna nufasha huri kiyuntherinves Ism lesson 1 in start kurun edhen. eyrun dhen rangalhah kuriah dhaany In Sha Allah. new lessons every monday, thursday and friday In Sha Allah.

  http://guidancefromquran.blogspot.com/2019/01/isms-lesson-1.html

  PS: jana adhi comment thakah reply kuraane vagutheh nuhoadhigen miulheny. In Sha Allah mi anna thursday ga reply kohdheynan. reply kuran jehey baeh comment thah hureema. 🙂

 19. FATIMA

  August 16, 2019 at 1:51 am

  Ya allah mi alhaage hithugai Qur’an aa medhu vaa laobi ithuru kohdheh vaan dheyve ! Adhi Qur’an aky alhamen hiyy thakuge nooor kamugai lah vaan dheyve .. maasha allah vrh reethi story ..

  • Jana

   August 16, 2019 at 5:40 pm

   Ameen Ya Rabb! Alhamdhulillah! 🙂 <3

 20. mal

  April 16, 2020 at 12:18 pm

  I just read this story because I read your other story and found this interesting. I love the way how you write islamic stories. today, I am unable to find such stories. I am highly grateful for you. I have learnt so many new things all thanks to you. I would never forget you for the brightness in life you showed me. THANKYOU

Comments are closed.