ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 12

- by - 66- January 13, 2019

“އަވްޔަން. އަވްޔަން އޭ.” ނިދާފައި އޮތް އަވްޔަންގެ އުނަގަނޑުގައި ކޮއްޓާލަމުން ސަމީމާ ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން ގޮވާލިއެެވެ. ދެބަދޭތެރޭގައި އޮތް އަވްޔަން އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކުކުރާލަމުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުން ސަމީމާ ގުދުވެލާފައި އޮވްޔަންގެ މެދުހަށީގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ ރޮގެއް ފާއްދާލީ މަޑު ގިސްލުމަކާއެކުގައެވެ. ނިދި މޫޑުގައި އޮތް އަވްޔަން ޗޮކެއް ކަނޑާލިއެވެ. “ރޯވަރު ކަމެއް ވެއްޖެތަ މަންމާ.” އޭނާ މަޑުމަޑުން އެއްސެވެ. “ކިރިޔާނު މަރުނުވީ. މަގުގެ ދެކޮޅު ނުބަލާ ހުރަސްކުރަން ތީ ކުޑަކުއްޖެއްތަ.” އަވްޔަންގެ ނިއްކުރީގައި އަޅާފައި ބެންޑޭޖުގައި ފިރުމާލަމުން ސަމީމާ ޝަކުވާކޮށްލިއެވެ. ލޮލުގެ ކޮއެ ފަދައިން ބަަލާ ބޮޑުކުރި ފިރިހެންދަރީގެ މޮޔަކަމާމެދު ހިތާމަކުރަމުންނެވެ.

“މަންމާ ކޮބާ އަލިޝްކާ.” ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވެރިވެފައިވާ ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ އަވްޔަންގެ އަނގައިން ނިކުތް ސުވާލެވެ. އަތުގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލާރސްޓަރު ގަނޑާ ކުޅެމުން ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ މޫނުމަތި ވަނީ މިލާމޯޅިވެފައެވެ. ފެންތަށްޓަށް ފެންއަޅަން ހުރި ސަމީމާ އަވްޔަންއަށް ބަލާލަމުން އެއްބުމަ އަރުވާލިއެވެ. އަވްޔަންއަށް ނުފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ސަމީމާ ދެކޮނޑި އަރުވާލިއެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުނިކުތީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަކުރާރުކޮށް އަވްޔަން އެކުރާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭނެ ގޮތެއް އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް ސަމީމާއަށް އިނގިފައި ނުވާތީއެވެ.

“ޕަޓާސް..” ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުނީ ބަޔެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑާ އެކުގައެވެ. އެނދުގެ ފަޑީގައި ލެނގިގަނެގެން އިން އަވްޔަން އިސްއުފުލާލިއެވެ. ކަންވީ އޭނާ ހީކުރި ގޮތަށެވެ. ފުއްޕާހަންތަކަކާއި ގިޓާ ފައުޗަކާއެކު ވަދެގެން އައީ ނާއިލްއާއި ސައިފްގެ އިތުރަށް އެދެމީހުންގެ ލޯބިވެރިންނެވެ. އަވްޔަން ނިއްއަރުވާލިއެވެ. ގިޓާ ފައުޗް ނޫން ދިމާލަކަށް އޭނާގެ ނަޒަރު ނުދިޔައެވެ. “ކަލޭގެ ގިޓާ ކަލެއަށްވުރެ ދެތިން ހާސްގުނަ ނަސީބު ރަނގަޅު.” އަވްޔަން އަތަށް ގިޓާ ދިއްކޮށްލަމުން ސައިފް ބުންޏެވެ. “އޭން..ހަލާކުވީތަ.” އައިވީ ގުޅާފައި އެހެންނަމަވެސް ސަލާމަތުން އޮތް އަތުން ގިޓާ ގެނެސް އަވްޔަން އުނގުމަތީގައި ބާއްވާލީ އަމިއްލަ ދަރިއަކުވެސް ނުގެންގުޅޭނެހާ ލޯބިންނެވެ.

“ނޫން ދުރަށް ވިއްސައިން ގޮއްސަ އޮތްއިރު އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ހަލާުކުނުވޭ. އަލިޝްކާޔާއެކީ މާގިނައިން ތީތި ކުޅުނީމަ ބަރަބޯ ޕަވާ ލިބުނީ ތޯއްޗެއް.” ސޯފާއަށް ވެޑުވެގަތް ނާއިލް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އެއްޗެއް ނުބުނިކަމަކު އަވްޔަން އެއްމިޔަކުން ހީލިއެވެ. އެތަށް ހަނދާންތަކަކާ ގުޅިފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ އޮފްއަރާ ގިޓަލުގައި ހުދުކުލައި ޖަހާފައި އިން “ބިލްބޯ” ނަންކޮޅުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

“ކޮބާ އިންވެސްޓިގޭޝަން ދަނީ ކުރިއަށް ދޯ.” ދެޙިޔާލެއްގައި އިނދެފައި ސައިފް އެއްސެވެ. ނާއިލްއަށް އޭނާ ބަލާލީ ޖަވާބެއް ބޭނުންވެފައެވެ. “މަ ބޭބެ ބުނީ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނޯ. ދެން މިރޭ އޮންނަ ކޯޓު އަޑުއެހުމުގަ ފައިނަލް އެތި އިއްވާނެ. އެހާ ގިނަދުވަހަކު ފުލުހުންވެސް އެއް މައްސަލައެއް ނުބަލާނެ. ސަސްޕެކްޓު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފަރާތުންވެސް ސްސްޕިޝިއެސް ކަމެއް ނުފެނުން ވިއްޔަ.” މާޔޫސްވެފައި ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ކަހަމުން ނާހިލް ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ޖަވާބާއެކު މާހައުލަށް ވެރިވީ ހިމޭންކަމެއް ހީވާގޮތުން އެންމެންގެ އަނގައިންވެސް ބަސްހުސްވީއެވެ. އެތަށް އުދާސްތަކެއް ބޭރު ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އޭނާގެ ދޫ ހަރަކާތެއް ނުކުރިއެވެ.

“އެހެންވީމަ ތިބުނީ އަޖްވަދު ނޫނީ ޒިޔަލްގެ ފަރާތަކުންވެސް އެއްވެސް ސަސްޕިޝިއަސް ކަމެއް ނުފެނުނޭދޯ.” ސައިފް ތުންފިއްތާލިއެވެ. ނާއިލް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. “ހްމްމް. ދެން ބަލަމާ ހިނގާ މިރޭ އޮންނަ އަޑުއެހެން އަވްޔަން ކައެ އަށް ދެވޭނެތަ. އައިވީ ހުސްކޮށްފަޔޯ މިތަނުން ނިކުމެވެނީ.” އޭނާގެ ވާހަކައިން އަވްޔަން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އޭނާއަކީވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ބާރުގެ ދަށުން އެއްވެސް އިރަކު ހިނގަން ބޭނުންވި މީހެއް ނޫނެވެ. “ޕިސް. އައިވީ ހުސްނުވިޔަސް ވިޔަސް މަ ބޭނުން އިރަކު މަ ނިކުންނާނީ. ދާނަން މިރޭ ކޯޓަށް.” އަނގައިގައި އޮތް ޗުއިންގަމުން ބޮއްކެއް އަރުވާލާފައި އަވްޔަން ފަޅާލިއެވެ. “އައްޗީޑި. އަހުމަދު ފަކުރީނާ ނޮޓް އަވްޔަން ” އަނގަ ޗޭ ކޮށްލަމުން ނާއިލް އޯކަށް ދެމިގަތެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

ޝަހީ ބޮޑު އާއިލާއަކަށް ދިރިއުޅެވޭވަރުގެ ބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ކަހަލަ ގެޔެކެވެ. މަތީގައި އެލުވާފައި ހުރި ރަނާއި ރިހީގެ ޗާންދަލިއާރ  ތަކުންނެވެ. މަހުމާފޮތީގެ ރަން ދޫލައެއް ގޭތެރޭގައި ފަތުރާލާފައިވާއިރު ރިހި ކުލައަަކަށްދާ ސޯފާތަކާއި ސިޓިންގް ރޫމް ފެންނަނީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެއާ ޙިލާފަށް ބަދިގެ ތެރޭގައި ޙާދިމުންތަށް ހޭބޯނާރާ މަސަތްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ފެންވަރުގެ މީރު ކާތަކެތި ބޮޑު ކާމޭޒުގައި އަތުރަމުންނެވެ. ތަށިތަށް ތަޅުވާއަޑާއި އެކި ބަހުރުވަ ތަކުން ޙާދިމުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު ގޭގެ ހިމޭންކަން ނަގާލައެވެ. ފިލްމް ތަކުން ފެންނަ ގަނޑުވަރުތަކާ މި ބޮޑު ގެޔޭ ވަނީ އެންމެ ތަފާތެކެވެ. ހަތަރު ފާރު ވަށައިގެން އެތެރޭގަޔާ ބޭރުގައި ކަޅު ޔުނީފޯރމުން ނިވާވެގެން ތިބި ޖާނުން ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުންނެވެ. ހަނގަޑާއި މޫނުމައްޗަށް ބަލާލާފައިވެސް އެއީ އެކި ނަސްލުތަކަށް ނިސްބަށްވާ ބަޔެއްކަން އިނގެއެވެ. ގުޑި ނުލާ އެމީހުން ތިބިއިރު ބަޔެއްފަހަރު އެއަތް ހިއްލާލާފައި ވޯކީޓޯކީ އަނގަޔާ ކައިރިކޮށްލަމުން ތުންތަޅުވާލައެވެ.

އަވްޔަންގެ ނަންބަރަށް މެސެޖް ޑައިލްކޮށްލަން އަލިޝްކާ އިނގިލި ހިއްލާލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓުނު މީހާ ބާރުގަދަ އަތަކުން އަލިޝްކާ އަތުގައި އޮތް ފޯނު ޖަހައިގަތެވެ. ސިހިފައި އަލިޝްކާ ފަހަތަށް އެނބުރިލިއެވެ. އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވީ މޫނާ ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ހުރި ޒިޔަލްގެ މޫނު ފެނުމުންނެވެ. ނުލަފާ ގޮތަކަށް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލި އެ މޫނު ފެނުމުން އަލިޝްކާ ގަތީ ބިރެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވީ ފޫއްސެވެ. ތުންއަނބުރާލަމުން އަތް އުރާލީ އެ ސަބަބާ ހުރެއެވެ. “ޕުއާ އަލިޝްކާ. ހަމަ އެއް ފަހަރުވެސް ތި ކުރާ މަސަތްކަތް ކާމިޔާބު ނުވަނީއޭ ދޯ. ކީއްކުރާނީ މި ނާށިގަނޑު ތެރޭ މޮޔަ ސިކުނޑިއެއް އޮންނާތީ ވާގޮތް.” ޝާހާދަތް އިނގިލިން އަލިޝްކާގެ ނިއްކުރީގައި އަޅާ ކުޑަކޮށް ކޮށްޕާލަމުން ޒިޔަލް ހީގަތެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާގެ ނަޒަރު ފޯނާ ސީދާކޮށްލިއެވެ. “އަވްޔަން އައި މިސްޔޫ. ބިލިމަގު ކޮޅު ކަމް ސޭވް މީ ބިލްބޯ ވޯންޓް ބީ ކޮމްޕްލީޓެޑް ވިތައުޓް ޔޫ.” އަލިޝްކާ ލިޔެފާ އޮތް މެސްޖް ކިޔާލާފައި ޑިލީޓް ކޮށްލަމުން ޒިޔަލް ފޯނު ޖީބަށް ލިޔެވެ.

“ބިލްބޯ އީކުއަލަސް ކަރަންޓު ބިލު އެންޑް މޮޔަބޯ ދޯ ” ޖެއްސުމަށް ޒިޔަލް ކިޔަމުން ދިޔަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ރައްދު ނުދީ އަލިޝްކާ ހުރީ ރުޅިގަނޑު ހިފާއްޓާލައިގެންނެވެ. އަތުގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި އަލިޝްކާގެ ހުޅުވިފައިވާ އަނގައިގައި ޒިޔަލް ހިފާ ފިއްތާލަން ދެކަށެވެ. “ކަރަންޓު ބިލަކަށްވެސް ފޯނު ބިލަކަށްވެސް ފޯނު ބިލަކަށްވެސް ތި އަލިޝްކާ އެއް ނުލިބޭނެ. ވައި. ކޮޒް ޝީ އިޒް މައިން.” އަލިޝްކާގެ ކޮލުގައި ހިފާ ދަމާލަމުން ފަޙުރުވެރިކަމާއެކު ޒިޔަލް ބުނެލިއެވެ. “މަ މިތަނުން ފިލައިފިއްޔާ ކަލެއަށް ކުރެވޭނީ ކީއް. މަ މަރުވިޔަސް ކަލޭ ބުނާނަން ދޯ އަލިޝްކާ އެއީ މަގޭ ހައްގެކޭ މަރުވާކަށް ނުޖެހެޔޭ. ހެހެ ހާދަ ހެއްވާ މީހެކޭ. މަށަށް ވުރެ މާ ބޮޑުތަންވެސް މޮޔަ. ކައެ އަތުން ވީއްލިގެން މަ ދާ ދުވަހަކުން ކަރަންޓު ބިލާ ފޯނު ބިލު ދައްކަން މި ބޮޑު ގޭގަ އެކަނި އޮންނަން ހަމަ ޖެހޭނީ. ” އަލިޝްކާ ޗޮކެއް ކަނޑާލަމުން ކަޅި އަނބުރާލިއެވެ. އޭނާވެސް ހުރީ ވަކި ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ޒުވާބު ކުރަން އިނގެނީ ޒިޔަލް އަށް އެކަނި ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ އަޒުމުގައެވެ.

“ކަލޭ ކޮންއިރަކު މަށާ ޖަދަލުކުރަން ފެށީ.” ރުޅި އައިސް ރަތްވެފައި ޒިޔަލް އެއްސެވެ. “އަބަދުވެސް ކުރަމެއްނު. މީހުން ބުނެއެއްނު ޖަދަލު ކުރީމަ ލޯބި އިތުރުވެޔޭ.” ކޮޓަރި ދޮރުގައި ލައްގަނެލަމުން އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން އަލިޝްކާ ޖެއްސުމަށް ބުުނެލިއެވެ. އެއްލޯ މަރާލަމުން ޒިޔަލްގެ ބޯ ތުންބުޅީގައި އޭނާ އަތް އުނގުޅާލީ ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާގެ ހަރަކާތްތަކުން ޒިޔަލް ހައިރާންކުރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ ހީކުރި ގޮތާ ޙިލާފަށެވެ. އެއްފަހަރު އަތް އުނގުޅާލުމަށްފަހު ޒިޔަލްގެ ކޯއްމައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައީ އަލިޝްކާ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެކެވެ. “ހާދަ ކަށިޖަހަޔޭ.” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި އަލިޝްކާ ފާހަނަ ތެރެއަށް ދުއްވައިގަތެވެ.

އަލިޝްކާގެ އެ ހަރަކާތަކީ ޒިޔަލްއަށް އާ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. “މިތަނުން ފިލަން ލާހިކެއް ނޫން. މިދަނީ އޮފީހަށް ކުޑަކަމަކު މަ ނެތަސް ކަަލެއަށް ފާރަވެރިވާނެ މީހުން ތިބިކަން ހަނދާންކުރައްޗޭ.” ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ފާހާނާ ތެރެއަށް އިވޭވަރަށް ހަޅޭއްލަވަމުން ޒިޔަލް ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

** *** ** *** ** *** ** ***

“އެކްސްކިއުޒް މީ ޕޭޝަންޓް ތީ މަނާކަމެއް. ބިލު ދައްކާފަ އިނގޭތޯ ދެވެނީ ” އައިވީ ނައްޓާލަމުން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެގެން ދިޔަ އަވްޔަންއަށް ނަރުސް ކުއްޖާ ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. “އިޓްސް ޕެއިޑް. ބިލު ޕޭ ކޮށްފިން ކައުންޓަރަށް” ފަހަތަށް އެނބުރި ބުނެލަމުން އަތުކުރީ ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ހިނދުކޮޅަކަށްވުރެ ހިނދުކޮޅެއް އަވްޔަން އޭނާގެ ހިނގުން ބާރުކޮށްލައެވެެ. “އޭ އާން ހަލޯ އާދޭ އަވަހަށް ގަޑި ޖެހެނީ އެހެރަގެން..ސެންޓު ފުޅިއެއް ގަނެގެން އަނައްޗޭ” ހޮސްޕިޓަލު ފުރަގަހަށް ދެވުމުން މާނޭވާ ލެވިހައި ހުރި އަވްޔަން ފޯނު ނެގިގޮތަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެކޮޅުން އެމީހާގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ޕާކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުގައި ލެނގިލައިގެން އޭނާ ހުރީ މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހެންހީވެއެވެ. މަޝްހޫރު ތަރިއެއްކަމުން މަގުމަތިން ލާފައި ދިޔަ އެތަށް ބަޔަކު އަވްޔަންއަށް ބެލަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް އަތުގައި އޮތް މާކަރުން އަނެއް އަތުގައި އަޅާފައިވާ ހުދު ޕްލާރސްޓަރު ގަނޑުގައި އަލިޝްކާގެ ނަންފަވާލި އަވްޔަން އެމީހުންނަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ.

“އަރާ އަވަސް ބުރޯ. ގަޑި ޖެހޭ ވައްތަރު ހުންނަނީ.” ސައިކަލު އަވްޔަން ކުރިމަތީގައި ހުއްޓާލި ނާއިލް އޭނާއަށް ދިއްކޮށްލީ ސެންޓު ފުޅިއެކެވެ. ގަޔަށް ސެންޓު ބުރުވާލަމުން ސައިކަލު ފަހަތަށް އަވްޔަން އެރިއެވެ. “ފެންވަރަށް މަސަތްކަތަށް ދޯ. ކަނެއް ވިޔަސް ބޮޑުވަރު.” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި ނާއިލް ބުނެލީ މާލޭ އެއްޗެހި ގިނަ މަގު ތަކުގެތެރެއަށް ސައިކަލު ދުއްވާލަމުންނެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

“ހަލޯ މަންމާ. އާން ދެން ކިއްތަ އަހަރުމެން ކުރާނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވެސް ފަސްހާސް ވަރަކަށް ރުފިޔާ ހަރަދުވާނޭ ވަރަށް ބައިވަރު ޓެސްޓުތަކެއްވެސް ހަދަން އެބަހުއްޓެއްނު. މި މަހު ލިބޭ މުސާރަކޮޅުންވެސް ހިޔެއް ނުވޭ ވާނެހެންނެއް.” ފޯނުގައި ހުރެ ހުރެ ބޯ ކަހަމުން ވާހަކަ ދެއްކި ޒުވާނާގެ އަޑުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުމެވެ. ސެކިއުރިޓީ ފޯސްޓުގައި ހުރެގެން ފޯނު ކުރުމަކީ މާނަކަމެއްކަން އެނގި ހުރެެވެސް އޭނާގެ އެކަން ކުރާނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ހުރީމަތާއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނެޔޭ ހިތާއެވެ. ނަމަވެސް އެ ސޮރަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއަހަން އޭނާގެ ފަހަތުގައި އަލިޝްކާ ހުރިކަމެވެ.

ކޮޓަރި ދޮރު ކުޑަކޮށް ހުޅުވާފައި ހުރުމުން ދޮރު ކުރިމަތީ ސެކިއުރިޓީ ކަން ކުރި މީހާ ދެއްކި ވާހަކަތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށްވެސް އަލިޝްކާއަށް އަޑު އިވުނެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑި ދިން މޮޅު ޙިޔާލާއެކު އެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިވީ ފަތަހައިގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނައިޓް ސްޓޭންޑުގެ ވަތްގަނޑު ތެރެއިން ނޫޓުތަކެއް ނަގަމުން ސޯޓުގެ ޖީބަށް އަލިޝްކާ ކޮށްޕާލިއެވެ.

މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލިއެވެ. ބިރުން ހުރެ ނަމަވެސް އެތް އަތް އުފުލާލީ ރަނުން ޖަރީވެފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށެވެ. ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުގެ ކޮނޑުގައި އެއް އިނގިލިން ކޮއްޓާލުމުން އޭނާ ސިހިފައި ފަސް ބަލާލިއެވެ. އަލިޝްކާ އަތް އުރާލިއެވެ. “މަންމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަދޭން ލާރި ބޭނުންތަ.” ހެވިފައި އަލިޝްކާ އެއްސެވެ. އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް ބޭކާރުކޮށްނުލާ އެ ފިރިހެންމީހާ ބޯ ޖަހާލި ގޮތުން އޭނާ އެކަމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރު ރަނގަޅަށްވެސް ހާމަވިއެވެ. “މަށަށް ކަމެއް ކޮށްދޭ މަތިން ދީފާނަން.” ލާނެއް ގޮތަކަށް އަލިޝްކާ އެހުމުން އެ ޒުވާނާގެ ސިކުނޑި ފުރުނީ ވަހުޝީ ޙިޔާލުންނެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ އެކަހަލަ ތަބީޢަތެކެވެ. ސޯޓާކާއި އަތްކުރު ޓީޝާރޓެއްގައި ހުރި އަލިޝްކާގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމައަށް ނަޒަރު ހިނގާލިއެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ވާ އެއްޗެއް އަލިޝްކާއަށް ހާމާވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެޔެވެ. އެކަހަލަ ނަޒަރުތަކަކީ އޭނާއަށް ޢާންމު އެއްޗެކެވެ.

“އައްޗީޗީ އެކަހަލަ ކަމެއް ނޫން.” ބޯ ހޫރާލަމުން އަލިޝްކާ ލޯ ކުޑަކޮށްލިއެވެ. ގާރޑު އިސްޖަހާލީ ކުރެވުނު ކަންތަކާ މޮޔަހީވެ ލަދުންނެވެ. “މަށަށް ތި ފޯނު މިގަޑީގަ ކޯލެއް ކޮށްލަން ދީފިއްޔާ އަގެއްގެ ގޮތުގަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ދޭނަން.” އެއްވެސް އަސަރެއް ނުދައްކާ އަލިޝްކާ ބުނެލީ ވަރަށް ފަސޭހައިންނެވެ. “އެކަމަކު ބޮސް ބުނުއްވީ މޭމްއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މިގެއިން ބޭރަށް މުއާސަލާތު ކުރެވޭ ކަހަލަ ވަސީލަތެއް ނުދެއްޗޯ.” ކިޔަންމަންތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާއެކު އޭނާ ބުނެލިއެވެ. “ތިހެންވިއްޔާ ނޯ ފަސްހާސް ރުފިޔާ. މަ މި ހުށެއެޅީ ބޮސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޑަކުޑަކަމެއް ކޮށްލައިން ފަސްހާސް ރުފިޔާ ދޭން.” އަލިޝްކާ ހުރީ ހިތްވަރު އެލުވާލާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން ހުރެފައި އެ ސޮރު ފޯނު ހުޅުވާފައި އަލިޝްކާގެ އެއްތަށް ލައިދިނެވެ. ޖީބަށް އަތްކޮށްޕާލަމުން ފަސް ހާސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު އަލިޝްކާ ދިއްކޮށްލީ މިޝަން ކާމިޔާބު ވުމުން ނިކަން އުފާވެފައި ހުރެއެވެ. “ދެން އެތާ މަޑުކޮށްލާ ކޯލު ކޮށް ނިންމާފަ ފޯނު ދޭނަން.” ދުރަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް އަލިޝްކާ މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** ** ***

“މީގެ ދެ ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ކ.ދިއްފުށި ގުލްޗަންޕާގެ އާއިޝަތް އަލިޝްކާ ހޯދުމަށް ކުރި ތަހުގީގުތަކާއި ދިރާސާތަށް ދައްކާ ގޮތުގައި ނަމަ އޭނާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ދިރާސާއަކުން މިކަން ޔަގީންނުވުމުން އާއިޝަތް އަލިޝްކާ ވަނީ ނިޔާވެފައިކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މަރުހަލާ ބަންދުކޮށްފީމެވެ” ފަހުބަސް ތަޅުމުގައި އިއްވާލަމުން ގާޒީ ގޮޑިން ތެދުވެ ފައިލް ލައްޕާލިއެވެ. އެންމެން އެތަނުން ނުކުންނަ ފެށިއެވެ. މާޔޫސްވެފައި ތިބި ސަމީމާގެ އާއިލާވެސް މެއެވެ. ކުރެވޭނެ އިތުރުކަމެއް ނެތުމުންނެވެ.

އެންމެން ތެދުވިއިރުވެސް ހުއްޓުން އަރާފައި އަވްޔަން އިނީ އޭނާގެ ކަންފަތުގައި ހޮނު ގުގުރިއެއް ފަދައިން ގުގުމާލި ވާހަކަތަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އެހިތުގެ ތެޅުން ހުއްޓިފައިވާ ކަހަލަ އިހްސާސެއްވެސް ކުރެވުނެވެ. އަދިވެސް އޭނާއަށް ހަމަ ގަބޫލުނުކުރެވެނީއެވެ. އަލިޝްކާ އެހާ ފަސޭހައިން އޭނާ ދޫއްކޮށްފައި މުޅި އުމުރަށް ގޮސްފާނެ ހެއްޔެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސާ ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ތެރޭ އަވްޔަން ލޮލުން ކަރުނައި ދިގު ރޮނގެއް ފާއްދާލިއެވެ. އޭނާ އަތުތެރެއަށް އެ ކަރުނަތަށް އޮހެމުން ދިޔައީ ވާރޭ ތިކިތަކެއް ހެންނެވެ. “ފިރިހެން ކުދިން ތިހާ ފިނޑިވާކަށް ނުވާނެ ދަރިފުޅާ.” އަވްުޔަންގެ އިސްތަށިގަނޑު ހާވާލި ސަމީމާ ބުންޏެވެ. “ބަލަ އަހަރުމެންވެސް މީ އިންސާނުންނޭ ފިރިހެނަކަސް އިހުސާސްތަކެއް ހުންނާނެދޯ.” ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން އަވްޔަން އޭނާގެ މަންމައަށް ބަލާލީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ.

“ލެޓްސް ގޯ.” އަވްޔަންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އަވްޔަން ބޯ ހޫރާލީއެވެ. “ނޫން. އަލިޝްކާ މަރެއް ނުވާނެޔޭ. މަ މިބުނީނު ނުވާނެޔޭ. މަ ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން ޝީ އިޒް ނޮޓް ލީވިން މީ” ކުއްލިއަކަށް ނޭނގޭ ބާރެއް އަވްޔަންގެ ހަށިގަނޑަށް ވެރިވިއެވެ. ފުންމައިގެން ތެދުވެ އޭނާ ހަޅޭއްވައިގަތް އަޑު މުޅި ހޯލުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. “އޭ ހަމަޖެހިބެ. އަހަރުމެންނަށް އަދިވެސް މަސަތްކަތް ކުރެވިދާނެއެއްނު.” މޮޔައެހެން އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައި ބިންމައްޗަށް ތިރިވާން އުޅުނު އަވްޔަން ގައިގައި ހިފާއްޓާލަމުން ނާއިލް އޭނާ އުފުލާލިއެވެ. ހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ކިޔުނު ނުކިޔޭއެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. “ފުލުހުންނަށް ނުކުރެވުނު ކަމެއް އަހަރުންނަށް ކުރެވޭތަ.” ނާއިލް ކަންފަތް ބުޑުގައި ސައިފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާފައި ސައިފް ގާތު ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ނާއިލް ބުންޏެވެ. ވަގުތާ ހާލަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް ވާތީއެވެ.

އަވްޔަން ފަހަތުން ހިފާއްޓައިގެން ހުރި ނާއިލްގެ އަތް އޭނާ ނައްޓުވާލިއެވެ. “ކޮންތާކަށް ތި ދަނީ.” ކޯޓުން ނިކުމެގެން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދިޔަ އަވްޔަންގެ ފަހަތުން ނާއިލް ދުވެލާފައި ދިޔައެވެ. “ލީވް މީ.” ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން ފަސް ބަލާނުލާ އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. “އުހުނ. ލީވް ކޮށްގެން ގޮސް މިފަހަރު އަތް ނޫން އެހެން ތަނެއް ބިނދާލަން ތިއުޅެނީ.” ނާއިލް ގޮވާލިއެވެ. އަވްޔަންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމެވެ. ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލަަހައްޓައިގެން ހުރެ އޭނާ ދިޔައީ ހަމަ ކުރިއަށް ހިނަގަމުންނެވެ. “އޭ މޮޔަކަމެއް ނުކުރައްޗޭ. ޔޫ ހޭވް އަދާރ ރީސަންސް ޓު ލިވް ބްރޯ.” އަވްޔަން ގޮތް ދޫ ނުކުރާނެކަން އިނގުމުން ނާއިލް ދެކޮނޑު އަރުވާލުމުން އައި ކޮޅަށް ހިނގައިގަތެވެ.

** *** ** *** ** *** **

އަވްޔަންގެ ނަންބަރަށް ޑައިލްކޮށްލަމުން އަލިޝްކާ ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާގެ ނޭވާއާއި ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވީ އިންތިހާއަށެވެ.

ރަންފަންނުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އަވްޔަން ދިޔައީ މޮޔައަކު ފަދައިން ވެލި މުށް މުށް އެކި ކޮޅުކޮލަށް އުކަމުންނެވެ. އަމިއްލަ ގަޔަށްވެސް ވެލި އަޅާ ފުރާލައިގެން އިނީ ދެފައި ވަށްކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަރަކާތްތަށް ހުއްޓުވާލީ ޖީބުގައި އޮވެ ގޮވަމުން ގެންދިޔަ ފޯނެވެ. ފޯނު ނަގާ ސްކްރީނަށް އަވްޔަން ބަލާލުމުން އޭނާ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. “ބޭރު ނަންބަރެއް؟.”

(ނުނިމޭ)

 

66

gigi

I'm a girl ❤❤❤ who doesn't like to beee one (sometimes?) 💞💞💞💖💖💖💕💕💕🌹🌹🌹 loving ma readers specially replying to the comments ❤❤❤😍😍😍😍😗😗😗😋😋 being stupid annoying and crazy plus overeacting is the ma life policy 😂😂😊😊😊😊 proud writer of VUMUN HITHEHGE MILKUGAA 😄😄😄 Age eii sirreh cux vrh muskulhi vaane ekm hinteh scwl student ehh 😇😇😇😇

You may also like...

58 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. 15th January 2019 😊😊a lill late dhw scwl hulhuvuneema kanthah thah hamajehilandhn ❤❤😘😘😘

   ⚠Report!
 1. Yayyyyy.. Eulheny ingey sho.. Pleeese… Gigi Luv u and ur stories…. Best writer.. 😘😘 mmmmmmmwahh… ❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. 😉😉 hingaa balamaa gulhey thoa…alhey my rifooo being so sweet again 😘😘😘❤❤❤😂😂 luv u lots and thank you so much mmwah 💕💕💕💕

   ⚠Report!
 2. Whn next part?
  Mi story up kureveythoa abadhu vess balan…
  Mi part vess varah varah reethi❤
  Bilimagu aai baraboa gulhuvahchey…

  ⚠Report!
  1. Tuesday ga insha allah 😊😊 alheyy ehnthr so sweet sajy loabs 🌹🌹💟💟💟🌻🌻🌻😍😍😍 thank you so so much dear 😘😘😘😘 insha allah bilbo adhi gulheyne 💗💗💝💝💘💘💖

   ⚠Report!
 3. Yaayyyy!!!!!plx gigi love mifaharu alishka ah avyan aa vaahaka dhehkey goiyy hadhaadhiiba,…😘😘😘😘😗😗😗hahha v majaa alishka and ziyal ge part….😁😁😁😁😁avyan haadha loabi veyey dhw baraboa dheke….mihaaru neynge mi stry up vithw belunu adhadhehves….😘😘😘😘😘ehaaves wait kurevey gigi…❤❤❤❤❤❤dhn next part ga bilboa couple meet vaane kanneynge….😘😘😘if they talk….alishka bunaane ehnu eyna hurithan….dhn avyan hunnaany alishka hoadhan udaa bin ves haavan….😘😘😘😘😘😘😘😘so alishka bunaairah vaguthun avuuvuu dhaane kanneynge…..just like a hero to save his heroine…..😘😘😘😍😍😉😉☺😊😊😚whn next part??????
  #BILBOA COUPLE
  #AVUUVUU
  #LUV GIGI

  ⚠Report!
  1. Finally mallluuuuu 😂😂😍😍😍😍🌻🌻🌻🌹🌹🌹💟💟vaahaka dhehkey goii hadhan gigi ves vrh beynun nge and I’m trying my best for it insha allah dat is gonna happen 😉😉😉😉😊😊😊🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼 ziyal and alishka dhw ehehe 😂😂 they be fighting abadhuves and as everyone know Alishka would fight to get back with her better half dhw💝💝💝💝💝💝 ssooo loabi of u again loabi kolhuuuuu 😘😘😘😘😘😘 gigi ehevss stry up kohffa mallu menna kiyaalan libifa comment annandhen vrh wait kuran 😆😆😆😆 let’s see wht happens inzaareh nudheee moosun ves badhaluve ehnu 😉😉😉 aan avuvu dhaane superman hnnn dats a a fact 😂😂😂 next part on Tuesday insha allah nge 😊😊
   #MALLULOVEKOLHU
   #GIGIGEONEOFTHEFAV
   #WUWMALLU 😘😘😘😘

   ⚠Report!
 4. OMG finally….. gigi vaahaka hama Varah salhi..👍👍👍can’t wait for the next part… alhe avahah up kohdhybala…luv u gigi..😝😜😜

  ⚠Report!
  1. Yehhhhhh 😂😂😂 inaa finally dear dhw took a lill too long 😁😁😁 owwwwwh and thank you very much hama vrh shukuru 😘😘😘😘❤❤❤ assu scwl hulhuvuneema kanthah thah hamajehilandhn miulheny so Tuesday ga up kohdheynan insha allah 🌻🌻🌻🌹🌹🌹💟💟💟luv u most 😘😘😘😘

   ⚠Report!
 5. Yes!! Gigi dhn thankolheh avahah#BILBO complete koh dheebala pls.. 🙁🙁 Eyrun this story is the best! ❤️❤️ mihaaru vx best dhw but complete veema maa Salhi vaane.. 😏😏😏 when next part? Eagerly waiting to see avyan’s saving clips and LOTS of vuvs from me.. 😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Ahahaha 😂 patients sissy u know wat they say “patience shows gud results”😂😁😁 gigi ves aslu vrh behnun biblo complete kuran and there’s a lot to go through 😊🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻💟💟💟💝💝💝💕💕🌸🌸🌼🌼 let’s hope for da best dhw as usual 💗💗💗💗💗💗 ayeee such luv thank you very much for da sweet endless support ❤❤❤❤❤❤❤ lots lots lots vuvs frm mee tooooo 😘😘😘😘😘😘

   ⚠Report!
 6. Mi part vrh habeys..avuvuu ah alishka enme fahun gulhenee dhw..BILBO couple.. avuvuu boa gos kameh nukuracheyy…vuv BILBO..e ziyal gandu maraalaba..hama huaa..ma haadha foohivaa insaanekey e ziyal n ajuvad akee..wen nextu part?? waiting, avahah up kurachey bro

  ⚠Report!
  1. Awwwwwn hamttiiii vov kolhu ❤❤❤❤ yesh hopefully gulheneee dhn hingaa balamaa 😉😉 avyan kairi bunaanan ingey hamtti bunyyey boa goas kameh nukurahchey 😆🌻🌻🌹🌹🌹💗💗💖💖💘💘💝💝💟💟🌼🌼 alhe gigi beynumehnun murder akah vaakah but still ziyal vrh maraalaa hihvey 😂 next part Tuesday ga bronthey insha allah 😘😘😘😘😊😊💗💗💖💖

   ⚠Report!
 7. Wow…mi part ves hama perfectly perfect👌👌as always😄..luv this story so much🌺🌹🌷🌻gigi can u tell me ur school if u don’t mind😊

  ⚠Report!
  1. Owwwh roseee 🙈🙈❤❤❤❤ Thank you very much dear u be so loabi 😘😘😘 hama perfect supporter eh 🌻🌻🌻🌹🌹🌼🌼💕💕💕 luv u more 😘💝💝💘💘💖💖 gigi ge scwl dhw…not avaliable mi vaguthu but I can say male scwl eh 😂😂

   ⚠Report!
 8. Alhe wowowoww haadha reehchey mi part vess..😍😍💟💟💟 dhn vaany kihinehbaa?? 🤔🤔 waiting for next part… Much loabsss frm me to u gigi❣️❣️🖤❤️🖤❤️❣️❣️

  ⚠Report!
  1. Ayeeee 🙈🙈🙈 assu thr? 💖💖💖💘💘💝💝💗💗💟💟💕💕 alheyyyyyy so lovely of u mazuuu loabi 😘😘😘😘 let’s guess dhw dhn vaa gotheh 😉 next part soon insha allah 🌻🌻🌹🌹🌼🌼👀👀 much much luvvx frm mee to u love kolhu 😘😘❤❤❤

   ⚠Report!
  1. Awwwnnn 😘😘😘 miss u more unique dearr ❤❤❤❤ scwl not bad or good nge dear ge kihinei 😂😂😊😊🌻🌹🌹🌻🌻thank you so much luvvv u moreeee 😘😘😘😘💗💗💝

   ⚠Report!
 9. Gigi alhe bilbo gulhen dhw e ulheny😀😀🍒🍒🍒🍐🍐🌷🌷😂😂🌸🍇🍌masha allah..hama vrh vrh reethi mi part vx..scul hama gud vahtharu hunnany😂😂😂😉😉.. dhw😂😂lol😰😰😩😩🍒🍒🍒🍑🍑🍑🍐🍐🍋🍋🍏🍏🌱🌹🌹🍁🍁🌻🌻kury prt ah vx comment kohlin..ekam adhi vx iny awaiting moderation ga..😀😀🍍🍍🍆🍆🍅🍅🍄🍄🍊🍊🍏🍏🍎🍎nxt prt avahah up kohdheeba ingey..Ziyal nd ajwad ge plan kaamiyaabu viya nudheythi kalo..😉😉😂😂😩😩🍒🍒🍍🍍🍑🍐🍇🍇LY loads hama..best author ever😢😢😬😬😐😐😄😄

  ⚠Report!
 10. masha allah gigi sis………..mi prt vx hama varah reethi…..bilmagu ge guiter ga iny BILBO jahaaf dhw……..awwn soo cute………kobaatha ajvadhu……ziyal n dhemyhun kuri kushuuge adhabu emyhunah dhechchey siss……..nau ah emoji’s use nukureveyythy varah dhera veyy…..cox nau lap in cmnt kuraathy…..insha allah kuriyah oith thanuga varah colourful cmnt eh kohllaanan…hehe….N gud luck for ur studies……much luvx frm nau

  ⚠Report!
  1. Omggg I’m out of words just impressed 😘😘😘😘😘 yesh yesh avuvu ge guitar ga ves BILBO jahaafa 😂💕💕💟💟💘💗💗💝💝💖💖 ikr just proofing his love 😊😊 ajuvadhu vainthaneh ves ingeyne next part ga wait kohlachey 😉😉 aarn gigi adhabu nudheee dhookurani kihinei 😕😕 and btw issok ey emojies use nukurevunas 😂 ur sweet words encourage meh and they are more than enough just so sweet thank u so much 😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤💗💗💗👀👀🙈🙈 and coulorful comment akahves thihn buneema inthizaaru kurevey nge 😁😁 thnkx and gud luck for u too in studies and everything 💟💟💟💟 much much loabs frm me 💝💝💝💝

   ⚠Report!
 11. Wow!!! Vvvv salhi gigi. Kondhuvahakuntha next part? Hope it will come soon. Any way vvvvvv salhi my darlin😙😙😙😙

  ⚠Report!
  1. Ayeee 🙈🙈 iss my lover again ❤❤❤❤ back with another cute sweet comment 😘😘😘😘😘 Thank you so much for the endless support in every part 💗💗💗💖💖💘💘💝💟💟 next part on Tuesday nge darling 🌻🌻🌻🌹💕💕💕

   ⚠Report!
 12. eyyy bilimagu dhn vs avahah phn nagaa .. eyrun bilbo vaany…bilimagu ge baraboley e gulhany …dhn vs dhey avahah e handi haalin alitte neren

  alheyy mi part ah vs neygun dhn ithurah thaureefu kuraane gotheh hama speechless … waawaa.. ummmmmaaaah…. gigi vav u so much..

  ⚠Report!
  1. 😂😂😂 yeshhhhhh let’s all cheer up for bilimagu “PICK UP THE PHONE !!!” I’ll let bilimagu know nge cute lips thihurihaa naseyhatheh dhinkan 🌻🌻🌻🌹🌹💟💟💟💝💝💖💗💗💘💘 awwwwn I’m speechless can’t thank u enough but thank u million times ❤❤❤❤❤vuv u so much more 😘😘😘😘

   ⚠Report!
  1. Scwl not so fun like last yr 😪😭 but ALHAMDULLILLAH kiyavan ( nidhaalan) faseyha quite claaheh libunee😂😂 dear ge kihineithr?

   ⚠Report!
 13. But mine is quite fun….😘😘😘😘😘v v majaa….ekam concentrate kuran mi aharu v bodah….after all i am in grade 9 dhw!!!!😘😘😘😘😘keehve majaa noony,…?????😘😘😘😘😘and u r also a student,,, gud luck….😘😘😘😘dhn gigi eh nubuni viyya kithah years kameh….so neyngeynehnu gigi ge grade ehves….😢😢😢😢😢😢😢😢😢dear whn next part????curiously waiting dear….😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Lucky u dear I’m happy for ya❤❤❤ yesh yesh u should concentrate unlike meh sleepin 😪😪 but gigi ves kiyavan nge 😉😉 gigi ah majaa nooni dhn for many reasons class aslu huss un energetic vrh madun thibey kudhin thakun furifa dhn emme best buddies thah gigi ge emmen eki class thakah bahaalaafa 😂😂😩😩😤😤 atleats peace claaheh veema iss easy to 😪 gigi ge identity reveal nukureveni public thaneh veema but mal snap in chat kuranyya we can be friends and reveal each other hihfurendhen 😂😂😂😂 yea mihaaru vaahaka liyanii 😊😘😘😘😘😊

   ⚠Report!
 14. Dear actually i don’t use snap…😢😢😢i use instagram eves sister ehge id in….😢😢😢i don’t have my own phn…v v v beynun gigi aa talk kohlan dhw…..ekam dhn mal ah amilla phn eh libuniima talk kohleveyne dhw….dhn nethehnu maa gina dhuvaheh ves school nimen…next year dhw dhn othy…,😘😘😘😘dhn mi stry nimmaafa ves gigi stry liyun huhhtaa nulahchey….eyrun
  Mal ah phn libuniima talk kureveyny….😘😘😘😘😘atleast dhn gigi buneladhiiba thee boy eh thw noony girl eh thw!!!!!!plzzzzzzzzzz😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Gigi not using insta but kurin I did mihaaru snap ekani 😭 yesh yesh I’ll wait mal ah phone eh libendhn 😊😊 my gender with clear thafseelu in bio 😂❤❤❤ 😘😘😘😘I was born as a gurl 😩😊

   ⚠Report!
 15. unique dhw school hama awesome but varah tough as its last year ik its the first week eventhough
  btw all the best for your all exams
  and may allah bless you with a better tomorrow then today…….

  ⚠Report!
  1. Gud to hear ❤❤❤ thnkx alot dear 😘😘😘 have a bright future and stay blessed be positive everywhere in anything 😄😄😄

   ⚠Report!
  1. alhe dear im pretty sick today bxy koh ulhemunves 13 part ge half nimijje im trying miadhu submit kuran 🙁🙁😀😀

   ⚠Report!
  1. yesh yesh dear aslu scwl dhuvaskolhu veema ive alot of sports training and extra classes too iss so bxy ekm 13 part half done writing im trynna publish mirey 😀😀😀

   ⚠Report!
 16. Hey gigi.. thanks for the amazing story 🤗 I know skl hulhuvunyma its gonna be tough cx I’m also a student doing my A levels. Ekam vx knme dhuhukus beley story up vefa indhey tho😊
  May God bless you dear 😘😘😘😘😘😍😍🌹🌺❤❣

  ⚠Report!
  1. hey dear 😘😘😘😘😘 thank you so much love kolhu ❤❤❤ yea scwl hulhuvuneema vrh vrh tough aslu ekmves ill try my best husvagutheh vihaa avahakah stry liyaanan 😀😀💗💗💗 aawwwn so sweet thnkx alot may allah bless you with all happiness and sucess 😘😘😘😘😍😍😍😚😚😚😚💕💕

   ⚠Report!
 17. Symbolic fan ehththa gigi ves thyyy??? yeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. btw vaahaka vvvvvv reeeeethi keeeep it up when next partt??

  ⚠Report!
  1. yesh yesh red armyyy ❤❤❤❤❤❤❤❤ yeyyyyyyeyeyyy yuna ves thr 😘😘😘 and ya thank you so much oxox 😘😘😘😘

   ⚠Report!
 18. Mi loabi sis up kuraane 13 vana part. She says thatshe has done half also she is a school guy like me. Can i ask a question gigi? What is your age?? Don’t mind hama ahaalee darlin😙😍love u a lot😙😍 lots of kiss by me

  ⚠Report!
 19. Kn irakun nxt prt gigi….curiously waiting 4 the nxt prt…hope u will upload it soon…

  ⚠Report!
 20. dear loves srry to announce since scwl and all activities have started vrh vrh bxy gigi and hope u all will understand 💙💙💙💙9cux most of ur in scwl i guess dhn scwl ga noolhunas probably u would have gone through the struggles in past days 😂😂😂😂😂😂😂 so i decided to publish komme week ehge thursday and friday ehga e dhedhuvas kudakoh ves free ee gigi ge scedule ga so yeah ill publish in every thursday and friday 🌠🌠🌠 forgive meh week aku dhehfaharu up kurevunas mi vaahaka nimendhn kuda hihvareh 😀😀😀😀😀 thank u so much for the endless luv n support gigi ehaa kanthah bodu iruves u guys mean the world 😍😍😍😍

  ⚠Report!
  1. alhey gigi
   all the best for your upcoming bxy days n thanks that ehaa bxy koh ulhemunvx vaahaka genesdheythy
   love u loads
   ik bxy vaane varu scul feshyma so wont complain hihihhih
   n really appreciate ur work
   will miss yuh n the story

   ⚠Report!
 21. 🌸🌸Soo seyydu 😕😔 but try kuraany dhw understand vaan vx.. I know skl vyma undhagoo vaane Kan cx I’m also a student n hardly get any time.. Ekam vx hope u’ll keep ur word n liyaane kamah☺😚😘😘
  Take care gigi 🌸🌸

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.