މަޑު މަަޑުން  އޭނާގެ ދެފައި ހަރަކާތް ކުރަން ފެށިއެވެ. އެފުށް މި ފުށަށް ޖެހިިފައިވާ އޭނާގެ ކޮޓަރިތެރެއަށް ބަލަމުން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރުލުޅުވާލިއެވެ. އޭރު އެތާދޮރުމަތީ މާކަނައެއްގެ ތުންގަޑެއްހެން ތުން ހަދައިގެން އޭނާގެ އެކުވެރި އިރާޝް ހުއްޓެވެ. ”ބްރޯ! ކަލެއެކޭ ތަތްކަންގަދަ އަންހެނެކޭ ތަފާތެއްނެތެއްނު؟ޓަކިދޭތާ 1 ގަޑި އިރު ވާފަހުން ވިއްޔާ ދޮރުހުޅުވޭވަރު ތިވަނީ. ކީއްތަ ތިކުރަނީ ކޮޓަރި ތަޅުލައިގެން؟…”އޭނާ ހަމަ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އިރާޝް ޝަކުވާގޯނި އޮއްސަާލިއެވެ. ”ސާބަސް ކަލެއަށް…. ކޮޓަރިއަށް ތިވަރު ނޭރުވިއަސް ވެދާނެ ދޯ !”ޝިވަން އިސްތަށިގަނޑު ގެ ތެރެއަށް އަތް މަހަާލިއެވެ. ” އޭ ޝިވަން މަ މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ކަލެއާ  އޭ މިހިރަ ހަތަރު ފާރަކާ ނޫނޭ” އިރާޝް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެެ… މަށާ ތަ؟”ޝިވަން ސިއްސައިގެން ގޮސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ”އާނ… ކަލެޔާ… އޭ ތިއެއް ނޫނޭ…. ހިނގަަަާަަ މަށާ އެއްކޮށް ކޮފީ އަކަށް އަރަން.” އިރާޝް އަށް އެކުވެރިޔާގެ ހާލު ވިސްނި އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކާވެސް ޝިވަން އަށް އެވަރު އަރުވާފާނެއެވެ. ދެންމެ ވެސް ރުޅިގަދަވެގެން އެ އުޅެނީ ިއޭނާގެ މަންމަގެ އެކުވެރި އެއް ވިހައިގެން އޭނާ އަށް ގޮވާލުމަށް މަންމަ އާއި ބައްޕަ އޭނާ އަށް ގޮވާލަން ދަމުން އޭނާ އާައި ކޮމްޕެނީގެ މީޓިން އެށް ފުރިހަމަ ކޮއްދިނުމަށް އެދުމުންނެވެ. އޭނާ ރުޅި އައިސްފިއްޔާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް އިރާޝް އަށް ގުޅާފައި އޭނާ ކޮބާތޯ ބަލާލުމަށް އެދުނެވެ.

ޝިވަން ރީތި ވެލައިގެން ނިކުއިތް އިރު އިރާޝް އިނީ ސޯފާގައި ފުންވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ.” ބޮރޯ! އޭ ކޮންވިސްނުމެއްގައި؟ އަނެއްކާ ބިޓު ކެޓީތަ؟”ޝިވަން ސަމާސާ ރާަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”އާނ….. އެހެންޔަ މަ ވިއްޔާ މިއުޅެނީ ބިޓު ގޮވައިގެން ބުރު ތަޅަން…ހޫން ދެން ހިނގާ އަވަހަށް ދާން” އިރާޝް ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ. ދެ އެކުވެރިން ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސް އިރާޝް ގެ ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލިއެވެ. ދެއެކުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ މަރު ފަދަ ހިމޭން ކަމެކެވެ.

34

16 Comments

 1. kookie

  October 29, 2018 at 9:10 am

  varah reethi vane hen heevey mi story. I love read scary stories. hope kuran nimendhen genesdheyne kamah. nd mibai haadha kurey. thankolheh dhigukoh genedheeba. plx. nd dhn kon irakun next part genesdheny..??

  • Zeish

   October 29, 2018 at 5:43 pm

   insha allah dhen in part dhigu koh genes dheynan
   Aharuge fahu kolhah vumaa eku test thakah filaa valhu dhas kuran jeheythy mi kamaa noolheveny mi kamah takaa kiyun heringe kibain nihaayathah maafah edhen
   insha allah vaguthu viyya day after tomorrow story up kohdheynan

 2. 9737oo7

  October 29, 2018 at 9:44 am

  vaanuvaa eh neyngey thihaa kuru v ma….. vrh foohi stry ehenve… umeedhu kuran miahvure dhigukoh genesdheyne kamah….

  • Zeish

   October 29, 2018 at 5:44 pm

   sorry dear insha allah next part dhigu kohdheynan

 3. Anonymous

  October 29, 2018 at 9:45 am

  vaanuvaa eh neyngey thihaa kuru v ma….. vrh foohi stry ehenve… umeedhu kuran miahvure dhigukoh genesdheyne kamah….

  • Zeish

   October 29, 2018 at 5:44 pm

   Sry dear will try

 4. Anonymous

  October 29, 2018 at 10:39 am

  thi dhen kameh kuraneetha ?? varah foohi dhen

 5. CU

  October 29, 2018 at 11:48 am

  Thafaathu vaahaka eh
  Varah rythi vaanehen hyvany ??

  • Zeish

   October 29, 2018 at 5:45 pm

   Thanks dear???

 6. Naanikko

  October 29, 2018 at 4:31 pm

  V salhi. Hama haves?????

 7. Ishaan

  October 29, 2018 at 4:33 pm

  nyc… bt maa kuree

  • Zeish

   October 29, 2018 at 5:46 pm

   Tnks insha allah next part dhigu kohdheveytho balaanan???

 8. Naanikko

  October 29, 2018 at 4:35 pm

  Thee Noddy class kudhin kolheh. Dhw

  • Zeish

   October 30, 2018 at 12:09 pm

   Noddy eii class kuhjeh noon eii varah kureege friend eh

 9. Ainth

  October 30, 2018 at 3:58 pm

  Reethi vaahaka ekamu ves adhi ves hiyeh nuvey kuryge part ga rangalhu kuran buni kanthah rangalhu kohli henneh umeedhu kuran next part ga rangalhu kohlaane kamah

 10. kaley

  October 31, 2018 at 9:53 am

  kba tha nxt part zeish

Comments are closed.