ރިޔާޝާއަށް ހޭލެވިގެން ގަޑި ބަލައިލިއިރު ހެދުނު ނުވައެއްޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.ފާޙާނައަށް ވަދެ ފިނިފެނުން ފެންވަރަން ފެށުމުން ލިބުނު އަރާމާއިއެކު ދެލޯ މަރައިލެވުނެވެ.ފާހާނަށް އިން ނުކުތްއިރު ހަށިގަނޑުގައި ހިފާލާފައި ހުރީީ ސަވަރ ޖެލް މީރުވަހެެެެވެ.ހެއާ ޑްރަޔާއިން އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާލުމަށްފަހު ނޫކުލައިގެ ަޓީޝާޓަކާާއި ކަޅު ކުލައި ޖިންސެއްލިއެވެ.
ޒައިން އަށް ހޭލެވުނީ މޫނު މައްޗަަށް ފެން ފުޅި އެއް، އޮއްސާލުމުންނެވެ.
ޒައިން ތެދުވެ ބަލާލިއިރު އެތާ ހުރީ ޒަޔާންއެވެ.

“ފަހަރި ބުނީ ގޮވާ ގޮވާ ނުއެއް ތެދުވިި އޯ. އެހެން ވެ މިއައީ ގޮވަން.،،” ޒައިން ގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ޒަޔާން ލައްޕާލަމުން، ބުނެލިއެވެ. ޒައިން ” ޕިސް ޕިސް” ޖަހާލުމަށް ފަހު ފާޙާނައަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ބަދިގެއަށް ވަނީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީ ހަަައިހޫނުކަން ފިލުވާާށެވެ.

އޭރު ޒައިން ގެ ބައްޕަ ނިޒާރުު ވެސް އައިސް މަޖައްލާ އެއް ކިޔަން އިނެވެ. ރިޔާޝާ ގެ ބައްޕަ ޖަލީލް އާޢި ޒައިން ގެ ބައްޕަ ނިޒާރަކީ ވަރަށް ގާތް ދެރަޙްމަތްތެރިންނެވެ. ނިޒާރާއި ޖަލީލް އެހާ ބޭނުން ވެފައިތިބި ކަމެއްގައި ދާއިމީ ކުލަޖެހުމުން އެދެރަޙްމަތްތެރިންގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ އިހުނަށްވުރެން ބަދަހި ވެފައެވެ.

ޒީމާ ހުރީ އާދައިގެ މަތިން ރޮށި ފިހަން ބަދިގެ ތެރޭގައެވެ. ޒީމާއަކީ “ބުލެކްހައުސް” ގައި ގެންގުޅޭކުއްޖެކެވެ. ޒީމާ ތައުލީމް ހާސިލްކުރީ ނިޒާރުގެ ދީލަތި އެހީގައެވެ. އެހެންކަމުން ކިޔަވާ ނިމުމުންވެސް އެނބުރި ރަށަށް ނުގޮސް މަޑުކުރީ ނިޒާރުގެ އެދުމަކަށްށެވެ.

ޒީމާ އަށްް އެހީވުމަށް ރިޔާޝާ ވެސް ދަނީ ހަރަކާތް ތެރިވަމުންްްްްްްނެވެ.މޭޒު ފުރާލައިފައި ވަނީ ރޮށްޓާއި ރިހަ އަދި ސޭންޑު ވިޗު ފަދަ ތަކެތިންނެވެ.ފޮނިކާ ތަކެތީގެތެރޭގައި ކަސްޓަޑު ފަދަ ތަކެތިހިމެނެއެވެ. 10މިނެއްޓު ތެރޭގައި މޭޒުމަތި ފުރާލުމަށް ފަހު ރިޔާޝާ ދެން އަވަސްވެ ގަތީ ނިޒާރު އަށާއި ޒައިންގެ މަންމަ އާފިޔާއަށް ސައިބޯން ގޮވުމަށެވެ.

***********
ރިޔާޝާ އިނީ ޓީވީއަށް ގެއްލިފައިއެވެ. އޭރު މަޣްރިބް ނަމާދު ބަންގިއަށް ވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔައެވެ. ޓީވީ އިން ބަންގި ވަގުތު ޖެހުމާއެކު ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ޒީމާ ވަގުވަގަށް ރިޔާޝާ ކަންތައް ކުރަންއުޅުނު ގޮތް ބަލަން އިނެވެ. ރިޔާޝާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމާއެކު ތަންވަޅު ބަލާފައި ފޯނުން ނާއިލް އަށް ގުޅިއެވެ

“ފްރީތަ؟” ނާއިލް ފޯނު ނެގުމާއެކު ޒީމާ ކޮށްލީ ސްވާލެކެވެ.

‘އާން ދެން ފްރީ..” ނާއިލް ފޯނުން ވާޙަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ. އޭރު އޭނަ އިނީ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ޒައިން އާއި އެކުޕާ ކޮފީީ ބޯށެވެ

“.އާދޭ މިގެއަށް.”. ޒީމާ އެގެއަށް އައުމަށް ދައުވަތު ދެމުން އަންނަންވި ތަނާއި ހިސާބު ގަނޑު ކިޔައިދެމުން ފޯނު ކަނޑައިލިއެވެ.

“ކާކު؟” ނާއިލް ފޯނު ކަނޑައިލުމުން ޒައިން ކޮށްލީ ސްވާލެކެވެ.
“ފުރެންޑެށް އޭތް މަ އަންނާނަން އިނގޭ. ކައެއަށްމަ ގުޅާނަން ނިންމާލާފަ..” ދޮގުހަދަމުން ނާއިލް ނުކުތީ ޒީމާ ގާތަށް ދިއުމަށެވެ.

ސައިކަލަށް އެރުމަށްފަހު ނާއިލް މިސްރާބު ޖެހީ ޒީމާގާތަ ށް ދިއުމަށެވެ. ޒީމާބުނި ހިސާބަށްދެވުމާއެކު ޖީބުން ފޯނު ނެގުމަށްފަހު ޒީމާ ގުޅާލިއެވެ. ޒީމާ ވާހަކަ ދެއްކުމަފަހު ފޯނު ކަނޑައިލިއެވެ.

ޒީމާ ދޮރޮހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު ނާއިލް ހުރީ އެގޭ ދޮރުމަތީގައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ނާއިލް އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލުށްފަހު ނާޔަލް ބަލައިލިއެވެ. ޒީމާ ގެ ބެލުމުގައި ވަހުޝީ ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. މާ ގިނައިރުވަންދެން ބަލާކަށް ޒީމާ އަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ނާއިލް މޭގައި އަތްއަޅާ ކޮށްޕާލިއެވެ. ބާރަކަށްގޮސް އެނދުމައްޗަށް ގޮސް ޖެހުނެވެ.ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އޮވެވުނީވެސް މަދު ސިކުންތުކޮޅަކަށެވެ. ބަލަން ނޯވެ ނާޔަލް ތުންފަތުގައި އަނގަޖެހިއެވެ. ނާާއިލް އެކަމުގެ ލައްޒަތު ލިބެން ފެށުމުން ޒީމާ ގެ ގައިގައި ދެއަތްވަށާލުމާއެކު އެނދަށްވެސް ލޮޅުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ.

“ހައު. ކިހިނެއް ތި ހެދީ.. އ..” ބޮކްސާލަމުން ނާއިލް ބުންޏެވެ. ޒީމާ އޮތީ އެނދުމަތީގައި ބެޑްޝީޓުން އަޅައި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލައިގެންނެވެ. އޭނަގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނާއިލް
އެއްޗެހިލައިގެން ފުންނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. އޭރުވެސް ޒީމާވިހަ ގޮތަކަށް ހެވިފައި ނާއިލް ބަލަން އޮތެވެ.

“ދެން ދަނީ. އަދި އަންނާނަން ޒީމާ އެއްކޮށް…. ބެޑަށް ހަމަ އެއްވަނަ..” ނާއިލް އެއްލޯ މަރާލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރުވެސް ޒީމާ ޒާތަކަށް ހެވިފައި އޮތެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވާލުމަށްފަހު ސިޓންރޫމަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށްފަހު މީހަކު ފެންނަންނެތުމުން ވަރަށް ސިއްރުން އެގެއިން ނުކުތެވެ.

ޒީމާ ބެޑްޝީޓް ހޫރާލަމުން އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ރީތި ހަށިގަނޑުގެ ފަރުދާ ކެހިގެން ދިޔައެވެ. ހައުލާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ. .

ނުނިމޭ

128

32 Comments

 1. laisha204

  October 19, 2018 at 4:45 pm

  hey guys.. here is the next art.. hoe you all liked it..ill try to uload the next part before sunday.. lease comment, i need your feedback cox im just a beginner..:) <3

  • laisha204

   October 19, 2018 at 6:12 pm

   Actually my keyboard is broken?

 2. mar-hath

  October 19, 2018 at 4:58 pm

  reethi v.
  waiting for the next part.
  keep up the good work

  • laisha204

   October 19, 2018 at 6:13 pm

   Thank you mar-hath?❤

 3. Faathu

  October 19, 2018 at 5:13 pm

  Mivaahakaige name vs badhal veetha

  • laisha204

   October 19, 2018 at 6:14 pm

   Aan..thanks for commenting faathu?❤

 4. Anonymous

  October 19, 2018 at 5:50 pm

  Kurin part ga bunymehnu name badhalu vaane vaahaka

  • laisha204

   October 19, 2018 at 6:15 pm

   Aan dhw?❤

 5. Livee

  October 19, 2018 at 6:10 pm

  Ey ehfaharu zeema kiyaafa anehfaharu haula how is does it happen
  Ey ekakutha

  • laisha204

   October 19, 2018 at 6:15 pm

   Wait..adhi ingeyne.. thanks for commenting ?❤

 6. ލސ

  October 19, 2018 at 7:48 pm

  Hehe.

  • laisha204

   October 19, 2018 at 9:46 pm

   What?? Btw thanks?❤

 7. Cherry?

  October 19, 2018 at 8:28 pm

  Haadha kurey? but story varah reethi anyways waiting for the upcoming part????

  • laisha204

   October 19, 2018 at 9:47 pm

   Sorry ingey.. student eh v ma aslu undnaguvany..thanks?❤

 8. Hi

  October 19, 2018 at 10:51 pm

  This part also great pls avahah up cohdhechey❤️

  • laisha204

   October 19, 2018 at 11:49 pm

   Yup.. I’ll try..thanks?❤

 9. Naju

  October 20, 2018 at 2:27 am

  MI XEEMAA AA HAULAA AKY EKAKUTHA ? … WAITING NEXT PART ?

  • laisha204

   October 20, 2018 at 2:10 pm

   wait..u will know…thanks dear

 10. Fan of laishA

  October 20, 2018 at 7:25 am

  Alheh plese midu up kohdeythih.i am waiting
  Story varh reethih
  Dhigu kohdydaanan thah

  • laisha204

   October 20, 2018 at 2:11 pm

   ill try..OMG i have fans??? thanks dear

 11. Nash

  October 20, 2018 at 8:57 am

  Varah hama nujehey vaahaka eh

 12. laisha204

  October 20, 2018 at 11:00 am

  Hama nujeheathan than huredaane
  Furathama vaahaka v mai
  But ekan faahagah kohdiny thyvshukurihyaa

 13. Nau

  October 20, 2018 at 11:58 am

  Vaanuvaa eh neyge vv. Foohi vaahaka eh!!

  • Girl

   October 21, 2018 at 6:12 am

   Vaanuva igea .kiunneahgeah meehun keeh majaa behgeaneh dhw

 14. Aisha

  October 20, 2018 at 12:16 pm

  Pi’s pis heyonuvaane mikahala gotha vaahaka liyan mihaa ibaara kurun Hadi vaahaka nukiyan..Bala Muslim mujuthamaega mikahala gotha vaahaka liyaaka nuvaane nun! Miavuren reethi gotha ves Gena’s devidaane..it’s advise for you…plx mikan kamaa visnaalafa Dan oi part genasdeythi

  • Sasha

   October 20, 2018 at 12:52 pm

   Mujuthamauga hingaa kanthah thah thee
   hurihaa vaahaka ehga enme rangalhu myhunneh nuthibeyne. vaahaka eh vejeyaa hurihaa baeh ves himanan jeheyne
   eyga neiy detail koh genesdheefa eh ebaeh
   baeh vaahaka thakuga varah detail koh hurey genesdhefa
   Aisha beynun nooniyaa vaahaka nukeema v
   Lai vaahaka varah reethi <3
   waiting for the next part love :*

  • laisha204

   October 20, 2018 at 2:09 pm

   yuppp… btw thanks dear

 15. Sasha

  October 20, 2018 at 12:49 pm

  Mujuthamauga hingaa kanthah thah thee
  hurihaa vaahaka ehga enme rangalhu myhunneh nuthibeyne. vaahaka eh vejeyaa hurihaa baeh ves himanan jeheyne
  eyga neiy detail koh genesdheefa eh ebaeh
  baeh vaahakaiga varah detail koh hurey genesdheefa
  Aisha beynun nooniyaa vaahaka nukeema v
  Lai vaahaka varah reethi <3
  waiting for the next part love :*

  • laisha204

   October 20, 2018 at 2:13 pm

   thanks dear..love you<3

 16. Queen

  October 20, 2018 at 6:22 pm

  Heyo nuvaaneh up kohdy
  Maadama kohdeythih
  Haadah kurea
  Pls up kohdeuthih varah varh reethih

 17. [email protected]

  October 20, 2018 at 9:04 pm

  Mi part ves varah varah reethi….next part avahah up kohdhechey can,t wait …pls pls….

 18. Afreen

  November 2, 2018 at 1:01 am

  Vaanuvaa eh neyge

Comments are closed.