ކައިލީ ހުރީ ނުހަނު އުފާވެސް ވެފައެވެ.ވާނީވެސް އެހެން ތާއެވެ.
*****
ބޮޑުދޮރުގައި ބެލް އަޅާލުމާއެކު ނީޝާ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.ދޮރުމަތީގައި ހުރި މަންމައާ ބައްޕަ ފެނުމާއެކު އުފަލުން
ރޮވުނެވެ.ނީޝާ ރޯތަން ފެނުމުން ސަމާ ބުންޏެވެ.”އަޅޭ..އަދިވެސް ދަރިފުޅު ރޮނީތަ؟މަންމަމެން އައީމަ އުފަލެންނު
ވާން ޖެހޭނީ…ޝްޝްޝް..ހުއްޓާލަދެން…”ސަމާ،ނީޝާގެ ލޮލުން ވެއްޓެން ދިޔަ ކަރުނަ ފޮހެދިނެވެ.
“ނުރޮމޭ މަންމާ…އެހެންނޫނަސް ދެމީހުން އައީމަ ހެޕީ ވިއްޔޭ..”ސަމާ، މަންމަ މިދަނީ ފެންވަރާލާށޭ
ބުނެލިއެވެ.ނީޝާ،ބައްޕަ ކައިރީ އިނދެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.
*****
“ހޫނ..އަދި ކިރިޔާދޯ ތި ދެމީހުންނަށް އަންނަން އިނގުނީ..ނަމާދަށޭ ކިޔާފަ ރައިޑަކަށޭ ދިޔައީ…”ކައިލީ އެހެން
ބުނުމާއެކު ލާޝީންއާއި ލާމިން ހީނގަތެވެ.”ވަރަށް..އަހަރުން ނަމާދުކޮށްގެން ދިޔައީ ޝޮޕަކަށް..މަންޖެއަށް ޝޯލު
ގަނެދޭން…މިޔަދު އެހެންކީމަ މިދިޔައީ..އެހެންނޫނަސް،އަހަރެން ވަރަށް ބޭނުން ކައި ބުރުގާ އަޅުވަން..”ލާޝީން،
އޭނާގެ ވާހަކަތައް އެއްފަށްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ.”އޯ..ލާޝީން ނުބުންޏަސް އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާ ހިތްވޭ..އެހެންވީމަ
ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟” “ސާބަސް..މަ ނޫޅެމޭ ކައިލީ ކައިރިން ޒުވާބުކުރަން ދަސްކުރާކަށް..” މީ އަދި ކޯއްޗެއް ކިޔާމީހެއްހޭ،ކައިލީގެ ހިތަށްއެރިއެެވެ.މެސެޖް ވާހަކަ ލާމިން ކައިރީ ބުނަން ހަނދާން ނެތުމުން ކައިލީ މޫޑް އޮފްވިއެވެ.
ނަމަވެސް..ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މޫޑް ރަނގަޅުކޮށްލިއެވެ.ކާން އިނދެފައި އެވާހަކަ ދައްކަން
ހަނދާން ނުވީ ކީއްވެހޭ؟،ކައިލީގެ ހިތަށްއެރީ އެންމެފަހަރަކު ނޫނެވެ.
*****
“ކަލީޝާ…އަހަރެން ވަރަށް ބަނޑުހައި..”ޔޫޝައު އެހެންބުނުމާއެކު ކަލީޝާ ބުންޏެވެ.”ހުންނާނެ ކާންހަދާފަ…”ކަލީޝާ،
މަޑުމަޑުން އެހެންބުނީ ހާވީ ނިދާފަ އޮތުމާވެސް އެކުގައެވެ.ޔޫޝައު ކައިގެން އައިސް ނިދުމުން،ކަލީޝާވެސް
ލޯބިވާ މަންމައާ ބައްޕައާ ދެމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާލިއެވެ.އެއަށްފަހު ދެލޯމަރާ ތަގުޅިކޮށްލިއެވެ.
*****
އާދުވަހަކަށް އިރުއެރީ އެކިމީހުންގެ ޙަޔާތުގައި އެކި ކުލަޖައްސަމުންނެވެ.ލޯތްބާއި އުފަލުގައި އުޅޭ މީހުންނާ
ހިތާމަޔާ ވޭނުގައި އުޅޭ މީހުންނެވެ.

06:45 ގައި ވިއްސާރަ ވެހެންފެށި ގޮތަށް،އަދިވެސް ވާރޭ ހުއްޓައެއްނުލައެވެ.

(ނުނިމޭ)

52

35 Comments

 1. eekko

  July 30, 2018 at 6:07 pm

  Too shrt…Whn nxt

  • Dandelion ?

   July 30, 2018 at 6:14 pm

   Sorry dear ??Adhi neyge vaki date
   Eh bunaakah..

  • Dandelion ?

   July 30, 2018 at 6:17 pm

   Salaam my lovely readers ???Here is the 8th part of my first story???Hood you guys will like this part too???

  • Dandelion ?

   July 30, 2018 at 6:18 pm

   Hope *

 2. naash

  July 30, 2018 at 10:11 pm

  nice mi part vx, but thankolheh kury… but its k… e irregge haalathu niyaa kuraa gothn kamah vx vedhaane… so kuruvn eii problem eh ge gothuga naash nudhekeynan…. insha allah

  • Dandelion ?

   July 30, 2018 at 10:40 pm

   Jakhallah khairan, dear ☺☺Thikahala rangalhu rahumaiytheri akaa dhimaa vyma varah ufaa vejje..Thy writerx ge ihsaas thah dhanna kujjeh…

 3. No idea

  July 31, 2018 at 1:09 am

  I am sowry to say but adhives vaanuva neynge mi story ga .. kuda hulaasaa eh dheyn v nu mi story ga mihaa hisaabah kanthah vefa hurigoh

  • Dandelion ?

   August 1, 2018 at 2:55 pm

   It’s ok

  • Queen Dandelion

   August 30, 2018 at 1:11 pm

   No idea dear,I’m going to explain that to yuh..laamin and kailee aky ehbandu ehbafaa dhemeehun..edhemeehun ge mom and dad vy vrh muhimmu kamaku rajjeyn beyrah gos..maahidha and jaavidh aky laasheen ge parents..laasheen aky edhemeehun ge huri hama ekani dharifulhu..kaleeshaa ge vaahaka adhi 9th part ga himanaanan..yooshau ge dad ah v goiy vx adhi engeyne..l hope mihaaru vaanuvaga thibi kudhinnah kuda koh get vejje kamah..ly guys!!!

 4. Baby girl ❤

  July 31, 2018 at 6:15 am

  Ur improving? ….good luck…keep it dear…..btw vrh reethi..?❤

  • Dandelion ?

   August 1, 2018 at 2:56 pm

   Jakhallah khairan, baby grl dear..Happy vejje dear ah mi part kamudhiyaeema

 5. Shai

  July 31, 2018 at 7:39 am

  Mihaa vaanuvaa neyngey vaahaka eh hayaathuga ves mikee alah.. mihaaru ehves site ehga neennaane nukiyaa vaahaka eh.. ekam mikahala vaahaka eh adhi alah mikiyuny.. haadha mistake ves gina ey emamaku.. kurin 2 part kiyaafa foohivegen huhtaaly. Ekam miadhu anehkaa mi kiyaaly ehcheh olhun filaathw.. ekam ekahchehves olhumeh nufilaa.. vaahaka liyan fashaa iru characters madhukoh liyan fashaabala. Nd konme dhuvahehge part ga 50 words.. part thah dhigu kohlaabala. Nd hama really vaanuvaaga innany nimey iruves. To be honest mivaahaka mathin foohi vehje.. improve it dear. If u really try u can do it. Nd bythe way bunefa ebain writer beynumee gina character himanaigenney vaahaka liyan. Ekam kithanme beynun viyas writer akah neyngey gina characters himanaigen vaaahaka liyaaakah..

  • Beryl Stone

   December 20, 2018 at 12:31 pm

   Jazakhallah khairan shai alot???????komme meehaku eh vareh nuvaane dhw❤????ekan inge ehnu fas ingiyya balailyma vx????????????dhera e writers ihusaathah nudhannanaathy????????Improve kohlan jehey kanthah rythi gothuga bunyma In sha Allah???I will try to improve it dear????????????Jazakumullah khairan dear

 6. thihtha

  July 31, 2018 at 12:36 pm

  hei dear. aslu thi age ge kujjakaa balaafa vvvvvvv salhi ingey Masha Allah..v furihama.. ekam kithanme rangalhah kanthah kuriyas ekamaa hasadha vaa nuvatha dhera vaa myhun ulheyne… thihaa kuda kujjeh vyma neygi dhaane ekam handhaan kurahche myhun ehn negative koh comment kuriyas ekamaa evarah nuvisnahche, emyhunah rahdhu ves dheyne kameh neiy.. maa bodu ehcheh hithah ves aruvaane kameh neiy.. thihtha ves v gina vaahaka kiyan. hama migothah miah vure maa negative koh comments kuraa myhun enmne fahun vaahaka reethi vegen ulheny.. keep up the good work dear <3

  • Dandelion ?

   August 1, 2018 at 2:58 pm

   Jakhallah khairan , Thitha dear..^3

 7. naash

  July 31, 2018 at 3:05 pm

  thihtha e buny hama thedheh… myhaku kiyaa echakah nubalaa hama thigothuga kuriah dhiyaima k vrne.. insha allah… u can do it dear… keep it up.. ur improvng nw dear… negative coments thakaa eku mikahala kameh kuri ah dhrny vx… so don’t worry..insha allah negative koh coment kohfa thibi myhnnan mi stry nimey iru bunaane mihaa reethi stry eh nukiyamey adhi…. INSHA ALLAH

  • Shai

   August 1, 2018 at 5:05 pm

   Grd 6 ge kuhjaku internet ga loabyge vaahaka liyan v.. manje vaaahaka liyaa hiy vanyaa fothehga liyebala. Miyoh zamaaneh. Kuhjaa vihaathanun vaane i phone akaa geyah wifi laan. Eyrah hunnaany rangalhah.. mi kuhjaa ah neyngey ehcheh neh mihaaru.. thy grd 6 ga ulhey kuhjehkan shahku mihaaru.. pis pis..

  • Dandelion ?

   August 1, 2018 at 8:58 pm

   Shai,Thy thanfukeh boduvaru kanneyge ..It’s better if yuh write storiexx in books..Alhugandah vure kudakudhin loabeege vaahaka liye eh noon thw..Dhn keehve thw dear emeehunnaa dhimaalah ehcheh nubunany…Alhugandah heevany thi hurihaa gotheh vegen thi ulheny shai dear ah hn..☺☺

 8. naash

  July 31, 2018 at 3:12 pm

  Maasha allah… ur improvng nw dear

  • Queen Dandelion

   October 15, 2018 at 9:36 am

   Awwn..????????jazakhallah khairan naash dear..???????baarakahﷲ feeki..☺??????

 9. haters

  July 31, 2018 at 10:33 pm

  saabas comment kuraa kudhinnah….lol…. story salhi eh noon ehves varakah, for your kind coorporation..hah

  • worst story everrrrrr...

   August 13, 2018 at 6:24 pm

   ya i support u hadi vaahaka gandeh..looserrrrrrrrrrrrrrrr

 10. Dandelion ?

  August 1, 2018 at 2:58 pm

  Jakhallah khairan, Thitha n naash

 11. lovers

  August 1, 2018 at 10:23 pm

  saaabas comments kuraa kudhinnah.. story hama vvvvv salhi masha allah…

 12. blll

  August 8, 2018 at 4:34 pm

  dhen kn irakun ithuru vaahaka eh kiyaalan libeynee

  • Dandelion ?

   August 25, 2018 at 12:30 pm

   Alhey bIII dear,Adhi mi stry nunime
   Nd 9th prt liyamun mi dhany..Nd thanks lovers dear too..

 13. worst story everrrrrr...

  August 13, 2018 at 6:23 pm

  sorry mihaathanah kee ennme hadi vaahaka..asluves kuda kuda kuhjaku faadeh gr love story eh liyefa..dear vaahaka liyannaa than kolheh umuraagilheyy vaahaka liyeba..nuvaathaakah boduvegen noolheba..adhi bodu vegen rahdhu eba dhe ey.. wonderful story writer akah ves veveynee meehun bunaa ehchihi aduahaa kudhinnah..thihaa hadikoh rahdhu dhey meehunnakah ehves supporte eh nulibeyne..so bas ahaigen foolhu dhigu hanti vaahaka kiyaa..lol..??????

  • Queen Dandelion

   October 15, 2018 at 9:33 am

   Jazakhallah khairan dear..vrh vrh ufaa vejje thihen bunelyma..alhugandu nuvaathaakah boduvegeneh noolhen brw..hehe..thikahala cmmnt kurumun eyge hithiraha dheken jeheyne dhuvaheh annaane dear..alhugandu hadikoh rahdheh nudhen..adhi nuvx dheynan..thy vrh dhashu dharajaige amaleh..

 14. GO GIRL

  September 3, 2018 at 5:44 pm

  oh..wat a nice str..nxt part avahah up kohdhehchey..please..
  Dandelion..you are the best..ly

  • Queen Dandelion

   September 5, 2018 at 3:18 pm

   Ohh..thankx dhoonya..Will try nge..lym????❤

 15. Queen Dandelion

  October 15, 2018 at 9:29 am

  Dear readers..mi vaahaka up nukoh vany vrh gina dhuvas vefa kan Alhugandu gaboolu kuran..aee alhugandu bxy kamun ingey guys..I hope you guys will understand..mikahala situation vx annaane..ehennu?..mihaaru cvr pic ge masahkaiy kuramun midhany..miss u all???????????????

 16. Beryl Stone

  January 1, 2019 at 1:52 pm

  Salaam guys ?..vrh vrh ufaa veri khabareh eba oiy..In sha allah..mi stry nimmaalevunuhr avahakah alhugandu ge nxt long stry ‘ Hayaaiy ‘ genesdheynan ?…mihaaru alhugandah stry genesnudheveny kuda massala akaa hedhi…heekuran readers ah understand vaane kamah ?…Jazakumullah khairan n LY all?…

 17. Song qwyn?

  March 18, 2019 at 3:27 pm

  Masha allah.adhi kiriyaa mi stry mi kiyaaly..vrh intresting..gud job grl???

  • Beryl Stone

   March 22, 2019 at 7:47 pm

   Song qwyn❤❤❤So swyt grl..but mihaaru ehen account eh use kurany??? ..I’ll not write A stry in this name again???..sorry dear!!!

 18. Anonymous

  June 23, 2020 at 4:54 pm

  Hi

Comments are closed.