“އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އާޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ގޮތެއްވެސް. . ޔޫ މޭކް މީ ފީލް ސްޕެޝަލް. . ” އަހަރެން އާޔާގެ އަތުގައި ހިފާ މަގަތަށް އަނބުރާލާފައި ބުނެލީމެވެ. އެވަގުތު އާޔާގެ މޫނުމައްޗަށް ޖަންބުކުލަ އަރައިގެންދިޔައެވެ. ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމެއް އާޔާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވިއެވެ. އާޔާގެ ރީތިކަން އޭގެ އިންތިޙާއަށް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އާޔާގެ ހިތުގައި އަހަރެންނަށް ޚާއްސަ މަޤާމެއް ވާކަން އަހަރެންނަށް އެވަގުތު އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.

        “ވަން މޯތިންގް. . އަކް މިރޭ ދާން ޖެހޭނީ އަހަރެންނާއި އެކު. . “

“މިރޭ ހަތަރުދަން މިދަނީ އާޔާގެ އިޝާރާތަކަށް ނު. . ” އަހަރެން އާޔާއަށް އެއްލޯ މަރާލަމުން ދިމާކޮށްލީމެވެ. އާޔާގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ. އާޔާހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައިކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންކުރެވުނެވެ.

        “މިބުނީ އަހަރެންގެ ގެޔަށް ދާވާހަކަ. . އާޔާ ބޭނުން އަކް މަންމައަށް އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްދޭން. . ” އާޔާގެ ޖުމްލައާއިއެކު އަހަރެންގެ ހިތްބާރުބާރަށް ތެޅެންފެށިއެވެ. އަހަރެންގެ ޙައިސިއްޔަތު ހިތައް އަރާފައި އެއީ އަހަރެންނާއި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ބައެއް ނޫންކަން އިޙްސާސް ވިއެވެ. ކިތަންމެ އަގުބޮޑު ހެނދުން ލާފައި ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ފުނާ އަޅާފައި ހުއްޓަކަސް އަހަރެންނަކީ ޔަތީމެކެވެ. މަގުމަތި ވެފައިވާ ފަތްބޯ މީހެކެވެ.  އަހަރެން އަނގައިންނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އިންނަން ފެށުމުން އާޔާ އަށް އަހަރެންގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަނެ ވުނުކަހަލައެވެ.

       ” ޔޫ ޑޯންޓް ނޯ މައި މޮމް. . ވަރަށް ހެޔޮވާނެ. . “

        “އާޔާއަކަށް އިތުރަށް އެކްސްޕްލެއިން ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. . އައިމް ޝުއަރ ޝީއިޒް. . އާޔާގެ މަންމަ އަށް ވަންޏާ ހިތްހެޔޮވާނެކަން ޔަގީން. . ” އަހަރެންނަށް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ނުކުރުވާކަހަލަގެ އުފާވެރި އިޙްސާސް ތަކެކެވެ. އެއީ ފެންނަ ފޮނި ހުވަފެނެއް ކަހަލައެވެ.

       ޓެކްސީގައި ގޮސް ހ.ބްލޫ ޕާލް އަށް މަޑުކުރުމާއިއެކު ގާޑުން ދޮރާށި ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ބޮޑު މާބަގީޗާއެއްގެ މެދުން ކަހަލަގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ މަގަކުން ދުއްވާފައިގޮސް ގޭގެ ޕޯޓިކޯއަށް ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެއާއިއެކު ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހަކު އައިސް ގަނެފައި ހުރި ސާމަނުތައް ހިފައިގެން އެނތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ. ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ ހައިރާންވި ވަރުން އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ. ބޮޑު ސިޓިންގްރޫމްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އެގޭތެރެއިން ފެނުނު ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވަނީ އެޢާއިލާގެ ހައިބަތާއި ފޯރުންތެރިކަން ދައްކުވާފަދަ ފުރިހަމަކަމެވެ.

        “މޮމް. . ” އާޔާ މަންމައަށް ގޮވަމުން އެނތެރެއަށް ވަދެ ސިޓިންރޫމްގެ ސޯފާއެއްގައި އަހަރެންނާއިއެކު އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ދެބައި އުމުރުގެ އަންހެނަކު ސިޑިން ފައިބައިގެން އަންނަތަން ފެނުނެވެ. އަހަރެންނަށް އެއީ އާޔާގެ މަންމަކަން ފެންނަ އިރަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އާޔާގެ ރީތިކަން ލިބިފައި ވަނީ އާޔާގެ މަންމަގެ ފަރާތުންނެވެ.

        “އޯހް ބޭބީ. . ކަމް ހިއަރ. . ” އާޔާގެ މަންމަ އައިސް އާޔާގެ ގާގައި ބައްދާލީ އޯގާތެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަހަރެންނަށް އެމަންޒަރު ފެނިފައި އަސަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަގެ މަތިން ހަނދާން ވެފައެވެ.

       “މޮމް މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓިއްސެއް.. އަކްޔަން. . ” އާޔާ އަހަރެން ތަޢާރަފް ކޮށްދިނުމާއިއެކު އަހަރެންވެސް ތެދުވެ ސަލާމް ކޮށްލަން އަތް ދިއްކޮށްލީމެވެ.

       “އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ކިހިނެއް އަކްޔަން. . ކައިގެންނެއްނު ދާންވާނީދޯ. . “

       “މޮމް. . އަކްޔަން ދުވަސްކޮޅަކު ހުރެލަން ރޫމް އެއް ބޭނުން ވެގެން އެއުޅެނީ. . ސޯ އައިވޯޒް ތިންކިންގް. . ގެސްޓްރޫމްގަ ފޯރ ޓޫ، ތްރީ ޑޭސް. . “

      “އޮފް ކޯޒް. . ހީޒް ވެލްކަމް. . އާޔާގެ ފްރެންޑެއް ވެއްޖިއްޔާ މިގޭގަ ހުރެވޭނެ ބޭނުންހާ ދުވަހަކު. . ” އާޔާގެ މަންމަ ހިނިތުންވެލަމުން އެގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހާއަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ. އެއާއި އެކު އަހަރެން ގޮވައިގެން ގެސްޓް ރޫމް އަށް ގެންދެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ފަހަތުން އާޔާވެސް އައެވެ. އަހަރެންގެ އެއްޗިހި ކޮޓަރިއަށް ގެންދެވުމާއިއެކު އިތުރުކަމަކަށް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ އަންގާލުމަށް ބުނެފައި ސަބުޖު ދިޔައީއެވެ. އާޔާވެސް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން އާޔާގެ އަތުގައި ހިފާ ކައިރި ކޮށްލީމެވެ.

       “އާޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްދޭނެ ގޮތެއްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ. . ތެންކް ޔޫ ފޯރ އެވްރިތިންގް. . ” އާޔާ އަހަރެންނަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ

      “އާޔާ. . އައި. . ލަވް. . ޔޫ. . ” އަހަރެން އެ ބަސްތައް ދުރުދުރުގައި އަތުރާލީ އާޔާގެ އަތުގައި ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އެއާއިއެކު އާޔާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އާޔާ އިސްޖަހާލީ ލަދުންކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ސިކުންތުގައި އާޔާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ ނުތަނަވަސް ކަމާއި ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރު ތަކެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އަރެންނަށް ފެނިފައި ނުވާ ކުލަވަރުތަކެކެވެ.

         “ޗޭންޖް ކޮށްލައިގެން އާދޭ ކާން..” އާޔާ އެހެން ބުނެފައި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެތަކެއް ބައިވަރު ސުވާލު ތަކެއް ފުނިޖައްސައިފައެވެ.

         އެރޭގެ ކެއުމަށް އެންމެން އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔައީއެވެ. އާޔާގެ މަންމަ އަހަރެންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެ ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ދެމުން ދިޔައީ އާޔާއެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހުނީ ހިނިތުން ވެލައިގެން އާޔާގެ ކޮންމެ ޖަވާބަކަށް ބޯޖަހާލާށެވެ. ކައިނިމުމާއިއެކު އާޔާއަށް ބޭސް ގެނެވުނެވެ. ހައެކަ ގުޅަބޭސް ގެނެވުނެވެ. އެހުރިހާއެއްޗިހި އާޔާ ކެއެވެ. އަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނީ ސުވާލުން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުންނެވެ. ނަމަވެސް އާޔާ ހިނިތުންވެލާފައި އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިނީއެވެ.

           އެރޭ ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާކަންހާއިރެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އުނދަގޫ ވާވަރުންނެވެ. ދެވިހިފައިފައި ވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުލިބުމުން ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަ ވޭނެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެންނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ކޮޓަރިން ނިކުމެވެން އޮތް ތަނަވަސް ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލީމެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރިން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެ އިން އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. ފެންނައިރަށް އެއީ އާޔާކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ.

           “އާޔާ. . އަހަރެން ގޮވައިލުމުން އާޔާ އެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. އެއާއިއެކު އާޔާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރު އެ ފަނޑު އަލިކަމުގެ ތެރެއިންވެސް އަހަރެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އާޔާ އައިސް ބެލްކަނި މަތިން އަހަރެންގެ ކޮޓަރީ ބެލްކަންޏަށް ފައިބަން އުޅުނެވެ. އަހަރެން އާޔާގެ އަތުގައި ހިފާ ރެއިލިގްސް މަތިން އަހަރެންގެ ކޮޓަރީ ބެލްކަންޏަށް ބޭލީމެވެ.

         “އަކް. . އަދިވެސް ނުނިދަންތަ..”

         “އަހަރެންވެސް ތިސުވާލު ކުރަން މިއުޅުނީ. . ” އޭރުވެސް އަހަރެންގެ އަޑުގައި ތުރުތުރު ލަމުން ދެއެވެ.

         “އަކް ބަލީތަ. . ” އާޔާ އަހަރެންގެ ކަރުގައި އަތްޖައްސާލަމުން އަހައިލިއެވެ.

        “އާޔާއަކަށް އިހްސާސެއް ނުކުރެވޭނެ އަހަރެންކަހަލަ މަސްތުވާއެއްޗިއްސަށް ދެވިހިފާފަ ހުންނަ މީހެއްގެ ގައިގައި އެ ނުލިބުމުން އަޅާވޭނެއް. . އާޔާ ތިކޮށްދިން ހުރިހާކަމަކަށް އަހަރެން އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރި ވާނަން. . އެކަމަކު އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އަހަރެންނަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ނުލާ އުޅެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުކަމެއް. . މާދަމާ ކަންނޭނގެ އާޔާގެ މަންމައަށް އެނގޭނީ. . އަހަރެންނެއް ނޭދެން އާޔާގެ މަންމަ އަހަރެންގެ ސަބަބުން އާޔާއަށް ހިންހަމަނުޖެހިފަ އެއްޗެއް ބުނާކަށް. . ” އަހަރެންނަށް ގައިގައި އަޅަމުން ދިޔަވޭނަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ހިތުގައިވި އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލެވުނެވެ. އާޔާ މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެނތެރެއަށް ވަނެވެ. ވަމުންދާ ފިނިން އަހަރެންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ވަމުންދާކަން އެނގުމުންނެވެ.

         އާޔާ އަހަރެން އެނދުމަތީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ބްލޭންކެޓް އަޅައިލިއެވެ. އެއަށްފަހު ބްލޭންކެޓް ދަށަށް ވަދެ އަހަރެންގެ ކައިރީގައި އޮށޯވެލާ އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަމުންދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ ވޭނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން އަހަރެން ތުރުތުރު ލަމުންދާ މަންޒަރުބަލާށެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން އޮތުމަށްފަހު އާޔާ އަހަރެންގެ މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އާޔާގެ އަތް އަހަރެންގެ މޫނުގައި ބީހުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ލޯހުޅުވައިލެވުނެވެ. އާޔާގެ ފިރުމުންތަކުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވަމުން ދިޔައެވެ.

        “އައި ތިންކް. . އަމް އިން ލަވް ވިތް ޔޫޓޫ.. ” އާޔާގެ ނިޔަނެތި އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ފޮނިމިއުޒިކެއް ފަދައިން ކުޅެލެވުނެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން އާޔާގެ މޫނުގައި ފިރުމާލީމެވެ. އާޔާ މަޑުމަޑުން އަހަރެންނާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެއަށްވުރެ ކައިރިވެލީމެވެ. އާޔާގެ ހޫނު ނޭވާ އަހަރެންގެ މޫނަށް އެޅޭހާ ކައިރިވެލީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުންދިޔަވޭން އަހަރެންގެ ގައިން ފިލައިގެންދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ޖާދޫއަކުން ކަމެއްނޭނގުނެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހާ ޙިއްސެއް އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާކަހަލައެވެ. އާޔާ އާއި އެހާ ކައިރިވެލައިގެން އޮވެވުމުން އަހަރެންނަށް އަމިއްލަންފްސު ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އާޔާގެ ފިރުމުންތަކަށް އެދި އަހަރެން ވަނީ ފެންބޮވައިގަނެފައެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން އާޔާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނީމެވެ. އާޔާ އަހަރެންގެ ބީހުން ތަކަށް މަރުޙަބާކީ ހެޔޮހިތުންނެވެ. ދެހަށިގަނޑުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދިޔަ ލޯބީގެ ޖަޒްބާތުތައް ފިރުމުންތަކުގެ ސިފައިގައި އޭގެ އިންތިހާއީ އަރާމު ލިއްބައިދެމުން ދިޔައެވެ. އަޅާލެވިފައިވާ ރަޖާގަނޑުގެ ތެރޭގައި ދެ ހަށިގަނޑު ކަޝްފުވެގެންދިޔައީ އޭގެ ލައްޒަތުގައެވެ. ފަޒާގައި ގުގުމަމުންދިޔަ އަޑަކީ ބަންޑުންވަމުންދިޔަ އަރާމުގެ ކަންވާރެވެ. ވަރުބަލިކަމާއިއެކު އެނދުގައި އަހަރެން އޮށޯތީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން އާޔާގެ ނިޔަނެތި ހަށިގަނޑު ފޮރުވަމުންނެވެ.

        “ދިސް އިޒް މައި ފަސްޓް ޓައިމް. . ” އަޔާ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

        “އާޔާ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އަޔާއާއި ވަކިވާކަށް ނޭދެން. . ” އާޔާގެ މޫނުމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހިނިތުން ފިލައިގެން ދިޔައެވެ.

         “އަކް. . އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރިހާދުވަހަކު ހަމައެކަނި އަކްގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނަން. . ” އާޔާ އެހެން ބުނިއިރު ލޯފުރިގެން ބަންޑުންވި ކަރުނައިގެ މުތީތައް އަހަރެންނަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރުވިއެވެ.

         “އާޔާ އަހަރެންނަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީތަ. . މިރޭ އާޔާ ކެއީ ކޮންބޭސް ތަކެއް. .  އާޔާ ބަލީތަ. . ” އަހަރެން އާޔާގެ މޫނަށް ބަލަމުން އަހާލީމެވެ.

          “އަކް. . އަހަރެންވެސް އަކްއަށް ކިޔައިދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި. . މިވާހަކަ ތައް ކިޔައި ނުދީ އަހަރެންނަށް އަކް އާއި އެއްކޮށް އިތުރަށް ކުރިޔަކަށް ނުދެވޭނެ. .” އާޔާގެ ވާހަކަތަކުން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުކޮށްލިއެވެ.

          “ކޮން ވާހަކަތަކެއް. .  އާޔާ. .  އަހަރެންނަށް ކިޔައިދީ. . އަހަރެން ބޭނުން އާޔާގެ ލައިފްވެސް އެނގެން. . “އަހަރެން އާޔާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ފިރުމަމުން އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި އަހާލީމެވެ.

          “އެވާހަކަތައް އަހަރެން އަކް އަށް ކިޔައިދޭން ވަރަށް ބޭނުން. . އެކަމަކު އޭގެކުރިން އަހަރެންނަށް ކަމެއްކޮށްދީ. . “

          “އަވަހަށް ބުނޭ. .  އާޔާއަށްޓަކާ އަހަރެން ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކުރަން މިހިރީ ތައްޔާރަށް. . “

          “އަކް ރީހެބަށް ގޮސް ޓްރީޓްމަންޓް ނަގަންވީނު. . އަހަރެން ބޭނުން އަކް ގެ ކިބައިން މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު ފިލުވާލަން. .  ޕްލީޒް. . ” އާޔާ އާދޭހާއި އެއްކޮށް ބުނެލިއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޚުދު އަހަރެންވެސް ބޭނުންވާ އިތުރުކަމެއްނެތެވެ. އިންތިހާއަށް އަހަރެންނަށް ލޯބިދިން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވެރިޔާ އާއިއެކު އަލުން އާފެށުމަކުން އަހަރެންގެ ޙަޔާތްފަށަން ބޭނުމެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ ވިއްސާރައިގެ ބޯވިލާތައް އުދަރެހުން ފިލައި ދާންވީ މަންޒިލް އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އެދެމެދަށް ހުރަހެއް އެޅުނަކަ އަހަރެން ނުދޭނަމެވެ. އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ އާޙަޔާތާއި ދޭތެރޭގައި އޮތް ހުރަހަކީ އަހަރެންގެ ފަރުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ފަސްކުރުމެއް ނެތެވެ.

           “މާދަމާއިންވެސް ފަށަން ބޭނުން. . ” އާޔާ އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނީ ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

        “އަކް.. އަހަރެން ބޭނުން އަކް، އަކްގެ މަންމަމެންގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭން. . އެދުވަހަކުން އަހަރެންނަށްވުރެ ވަކިބޮޑަށް އުފާވާނެ އެހެންމީހަކު ނުހުންނާނެ. ” އާޔާގެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުން އަހަރެންގެ ގެއްލިފައިވީ އުންމީދުތައް އަލުން ދިރިގެން ދިޔައެވެ. މިޔަދު އަހަރެންނަށް މިވަނީ ދިރިހުރުމަށް އާ މަޤްސަދެއްލިބިފައެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަހަރެންނަށް ހެދުނު ކޮންމެ ގޯހެއް އިސްލާޙުކުރަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ.

      ޖެހިގެން އައިދުވަހު އަހަރެން އާޔާގެ ހިއްވަރާއިއެކު ރީހެބަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ނިންމީމެވެ. ދެން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަހަރެން ރީހެބަށް ދިއުމަށް މާފުއްޓަށް ފުރީމެވެ. އާޔާ ފުރުވަން އައުން ވީ އަހަރެންނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެކެވެ. އާޔާއާއި ވަކިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ހޭދަކޮށްލަން ޖެހުމަކީ އަހަރެންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެކެވެ. ނަމަވެސް އަންނަން އޮތް މާދަމާއަށްޓަކާ އަހަރެން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެއްމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ކަމުގައި އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ވިސްނުވައި ދިނެވެ. ފުރުމުގެ ކުރިން އާޔާ އަހަރެންނަށް ހަގެއް ދިނެވެ. ލޮލުކޮޅަށް ގެއްލެންދެން އާޔާ އަހަރެންދިޔަ ލޯންޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. އާޔާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާވަރު ފެނިފައި އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލިއެވެ. އާޔާގެ ފިރުމުންތަކާއި ދުރުގައި އަހަރެންނަށް ކިހާދުވަހަކު ކެތް ކުރެވޭނެބާއެވެ؟

      އޭގެ އެއްއަހަރު ފަހެވެ. މާލޭގެ ފަސްގަނޑަށް އަހަރެން އެނބުރިއައީ މުޅިން އާމީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ޙަޔާތަށް އެޅުނު ހިޔަނި މުޅިންނައްތާލީމެވެ. ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަހަރެންގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދިނެވެ. އަހަރެން މިއޮއްހާ ދުވަހު ކުރި ހިތްވަރަކީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އާޔާއަށް ދެވިފައިވާ މަތިވެރި ލޯބީގެ ޙައްޤުގައި އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ހިތްވަރެކެވެ. އާޔާގެ ހިތްވަރުން ނޫންނަމަ އަހަރެން މިޔަދުވެސް ވީހީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މަގު ގެއްލިފައެވެ.

       މާލެއަށް އާދެވުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް އަވަސްވެގަނެވުނީ ހ.ބްލޫ ޕާލް އަށް ދާށެވެ. އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދެކެން ބޭނުންވަނީ އާޔާއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ނަށަމުންދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުން ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެން އުންމީދުކުރަމުން އައި ދުވަސް ޖެހުނީއެވެ. އާޔާއާއި އެކީގައި މުޅިން އާފެށުމަކުން އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ސޮފްޙާތަށް ފަށާދުވަސް އައިސް ޖެހުނީއެވެ. ޓެކްސީ ގޭގެ ޕޯޓިކޯއަށް މަޑުކޮށްލުމާއިއެކު އަހަރެން ފައިބައިގެން ގެޔަށް ވަނީމެވެ.

       ގޭތެރެއިން ފެންނަމުންދަނީ ފަޅުކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ޔަގީނެވެ އާޔާ އަހަރެންނަށް ސަޕްރައިޒް އެއް ދޭން އެންމެން ފިލާ ތިބީއެވެ.

         “އާޔާ. . އާޔާ. . މަންމާ. . “އަހަރެން ފަހަރަކު މީހަކަށް ގޮވަމުން އެނތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީމެވެ. ހަމަހިމޭން ވެފައިވާ ގޭތެރޭއިން އިވިގެން ދިޔައީ ސިޑިން ފައިބަމުން އައި މީހެއްގެ ފިޔަވަޅުގެ އަޑެވެ. ބަލަބަލާ ހުއްޓާ އާޔާގެ މަންމަ ސިޑިން ފައިބައިގެން އަންނަތަން ފެނުނެވެ.

         “މަންމާ. . އާޔާ ގޭގައި ނޫޅެނީތޯ. . ؟” އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި ވި އުފާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ މިލާ މޯޅިވެފައިވާ މަންމަގެ މޫނު ފެނުމުންނެވެ. މަންމަ އަހަރެންގެ އަތަށް ދިއްކޮށްލީ ސިޓީއުރައެކެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން ސޯފާގައި އިށީނދެ އެ އުރަ ކަނޑާލުމަށްފަހު ކިޔަންފެށީމެވެ.

                ”  އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އަކްޔަންއަށް

                  ހެޔޮދުޢާ ސަލާމް،

                  ކަލާއަށް އަށް މިސިޓީ ލިބޭ އިރު އަހަރެންނަށް ހުރެވޭނީ ކަލާއާއި އެތަކެއް ހިސާބުދުރުގައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އަބަދުވެސް ކަލާއާއި އެކީގައި ވާނަމެވެ. ކަލާ އަހަރެންނަށްޓަކައި ތިޔަ ކުރި ހިތްވަރަކީ އަހަރެންދެކެ ކަލާ ވާ މަތިވެރި ލޯބީގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. ކަލާގެ ތިޔަ ކާމިޔާބީ ދެކިލަން އަހަރެންނަށް ނުހުރެވުނީތީ އިންތިހާއަށް ހިތާމަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ދަމުން ދަމުން އަހަރެން ކަލާއަށް ވި ވަޢުދު ފުއްދަން ބޭނުމެވެ. އަހަރެންގެ ޙަޔާތުން ކަލާއަށް ޙިއްސާކުރަން ބޭނުންވި ވާހަކަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

                 އަހަރެންގެ ޢާއިލާއަކީ ތަނަވަސް ފޯރާ ޢާއިލާއެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން އުޅެ ބޮޑުވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ޢާއިލާ މީހުން ކައިރީގައެވެ. އަހަރެންގެ ކިޔެވުން ވަކިހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އަހަރެންގެ ބަލިޙާލަތުގެ ގޮތުންނެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން 16 އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޔަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގި ދެއަހަރެއް ވަންދެން އެކި ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި އަހަރެން ހޭދަކުރީމެވެ. އެންމެފަހުން އެތައް ބައިވަރު ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ބަލި ދެނެގަނެވުނެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަހަރެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދެކޮޅުހެދީމެވެ. އެއީ އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރުމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތުމުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވަނީ ލޭގެ ކެންސަރެވެ. “

އެހިސާބަށް ކިޔުނު އިރު އަހަރެންގެ ލޯފުރުނު ކަރުނައިގެ އަސަރުން ލޯފުސްވާން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ފޮތިފޮތި ވަމުން ދިޔައެވެ.

       “ފަރުވާ ހޯދަންފެށުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ގައިގެ ބާރުދައްވެ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން އުނދަގޫވާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަރެން ބޭނުންވީ އަހަރެންގެ ޢުމުރުގެ ބާކީބައި މިނިވަން ކަމާއެކު އަހަރެންގެ އުފަން މާލޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ހޭދަކޮށްލާށެވެ.

             އަހަރެން މާލެ ގޮސް އަހްމަދިއްޔާ ނައިޓް ކުލާހުގައި ބައިވެރިވީ މާލޭގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ދަނެގަންނާށެވެ. އާތަޖުރިބާ އެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެން ކުލާހަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެންނަށް ކަލާ ފުރަތަމަވެސް ފެނުނީ އަހަރެން ކަލާގެ އަތްމަތީގައި ވަނިކޮށެވެ. އެއީ އަލަށް އަހަރެން ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެހާ ކައިރިވިފަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލާ ފެނުނު ދަވަހުގައިވެސް  އަހަރެންގެ ހިތުގެ ކަނެއްގައި ކަލާއަށްޓަކާ ޚާއްސަކަމެއް ދެވުނެވެ. ކަލާގެ މޫނުމަތިން އަހަރެންނަށް ފެނުނު ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ހިތް އިތުރަށް ކަލާއާއި ގަޔާވާން މަޖުބޫރު ކުރުވިއެވެ. ކަލާއާއި ބެހޭގޮތުން އަހަރެންނަށް އެނގުނު ވަރަކަށް ކަލާއަށްޓަކާ ހިތުގައި އުފެދެމުންއައި ގޮތްނޭނގޭ އިޙްސާސްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ މަޤްސަދަކަށް ވީ އަހަރެންގެ ކުރު މިޙަޔާތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަކަށް ދެވުމުގެ ކުރިން ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފައި ދާށެވެ. ކަލާގެ ޙާލާތު އެނގުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ މަޤްސަދަކަށް ވެފައި އޮތީ ކަލާއަށް ރަނަގަޅު މަގު ދެއްކުމެވެ. ކަލާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަކަށް އަހަރެންގެ މޮޔަހިތަށް ބާރެއް ނުފޯރުވުނެވެ. އެހިތުގައި ކަލާއަށް ޓަކާ ވިންދުޖަހަމުން އައީ ސާފު ލޯބިކަން އެނގުމުން އަހަރެން ކަލާއާއި ކަވިވާކަށް ނޭދެވުނެވެ. ކަލާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާވަރު އެނގުމުން އަހަރެންނަށް ކަލާޔާއި ވަކިވުން ވީ ބަރުދާސްތުކުރަން ދަތި ވޭނެކަށެވެ.

           އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯބިވީ އިންސާނަކީ ތިއީއެވެ. މުޅިޢުމުރު އެކީގައި ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވި ޔާރަކީ ތިއީއެވެ. ނަމަވެސް ތަޤުދީރުގެ ނިޔާއައީ ނާއިންސާފުން ފުރިގެންނެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކާ ކަލާ ތިޔަވީ ޤުރުބާނީގެ އަގު މިފަދަހިތިގޮތަކަށް ކަލާއަށް ލިބޭނެކަން އެނގުމާއިއެކު އަހަރެންނަކަށް ދިރިހުރުމުގައި އުފަލެއްނެތެވެ. ކަލާގެ ފިރުމުންތަކުގެ ހިޔަލުގައި މިދުނިޔެއިން ނުލިބުނު ޖާގަ އާޚިރަތުން ލިބޭނެނަމަ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ. އަހަރެން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްމިދަނީ ކަލާއަށް ވީ ވަޢުދު ފުއްދަމުންނެވެ. އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރިހާދުވަހަކު ހަމައެކަނި ކަލާގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެއެވެ. އަހަރެންދެކެ ކަލާ ވީ ލޯބީގެ ޙައްޤުގައި އަހަރެންނަށް ކަލާވީ ވަޢުދު ފުއްދާނެ ކަން ޔަޤީނެވެ. އަބަދުވެސް ކަލާގެ އިންތިޒާރުގައި ވީމެވެ.

             ހަށިގަނޑާ މިފުރާނަ ވަކިވެވި ނެތިފަނާ ވެދިޔަސް ހެވޭ. .

                            ކަށި ވެފީ ވެއްޔަށް ވެދިޔަޔަސް ލޯބިއަހަރެން ވާނަމޭ. .

                                                                     އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އާޔާ. .”

            އާޔާގެ ސިޓީ ކިޔައި ނިމުނުއިރު އަހަރެންނަށް ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮވެނީއެވެ. ކޮންފަދަ ހިތާމައެއް ތޯއެވެ. ކޮންފަދަ ނާއިންސާފެއް ތޯއެވެ. އެމީހަކަށްޓަކާ އަހަރެންގެ މުޅި ޙަޔާތް ޤުރުބާން ކޮށްލި އަހަރެންގެ މިހިތުގެ އެތިކޮޅު މިދުނިޔެ ދޫކޮށް އެދިޔައީ ވަދާޢީ ސަލާމް ވެސް ކޮށްނުލައެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހިތާމަޔާއި ހިތްދަތިކަން ނޫނީ ނުވެއެވެ. ތަޤްދީރުގައި އަހަރެންނަށް މިނޫން ގޮތެއް ނެތީހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ތަޤްދީރު އަހަރެންނަށް މިވަނީ ކޮންފަދަ ބޭ އިންސާފެއްތޯއެވެ.

          އަހަރެންގެ ފުރާނައިން އާޔާއަށް ޓަކައި ވި ޤުރުބާނީ އަގެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ނަހަދާނަމެވެ. އަހަރެން ޢަޒުމް ކަނޑައެޅީމެވެ. މިދުނިޔޭގައި ކަލާއާއި އެކީގައި އަހަރެންނަށް ނުވެވުނަސް ވެހެވެ. ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ޢާލަމުން ކަލާއަކީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ޙައްޤަކަށް ހަދާނަމެވެ. އިންތިހާއަށް ލޯބިދީފައި ކަލާ ވަކިވަމުން ކަލާކުރި ވަޞިއްޔަތް ފުރިހަމަ ކުރާނަމެވެ.

         އެދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ފާއިތުވި ކޮންމެ ދުވަހެއް އަހަރެން ހޭދަކޮށްލީ ހެޔޮކަމާއި އަޅުކަންތަކުގައެވެ. ފައިދާ ހުރި ކަންކަމުގައެވެ. އާޔާގެ މަންމަގެ އެހީއާއިއެކު އަހަރެން މުދައްރިސްކަމުން ޑިގްރީ ހެދީމެވެ. އެއަށްފަހު އަހަރެންގެ އުފަންރަށަށް އެނބުރިއައީ މުޅިރަށް އެކުއްޖަކަށްޓަކާ ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ރަން ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވެސް އަހަރެން ބަލައިގަތީ އުފަލުންނެވެ. އިންޝާ ﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ޢާލަމުން އަހަރެން ކަލާ ޙާޞިލް ކުރާނަމެވެ.

-ނިމުނީ-

20

51 Comments

 1. GuDuMeena

  April 9, 2014 at 7:59 pm

  އަޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަވެސް ތިޔަ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ހީކުރަން. .
  If u like my story please give a like to my facebook page too 😉 http://www.facebook.com/llGuDuMeenall

 2. liuu

  April 9, 2014 at 8:23 pm

  ohhh gudu …..so nice….maashaa alaah….gudu ah mi dhaairaain ithuru kaamiyaaby edhn….gudu ge ithuru vaahaka akah inthixaaru kurn….bt gudu im realy v soryyy…liuu my kiyavaa kujjakah vaathy fb akah nuvadheve…so i cnt give u a like…bt gudu mi dhaairaain ithuru kaamiyaabu ah edhn….

  • GuDuMeena

   April 9, 2014 at 8:49 pm

   Its Owk liuu. . Ur good wishes are morethan a like to me. . 🙂 Im so happy i met such a nice fans like u guys. . In Sha Allah i will go on this feild. . Thank yew so much <3

 3. zeen

  April 9, 2014 at 8:24 pm

  ya u were ryt it iz matchng a lot. thnkx 🙂 ….wow. it was a v emotional n lovable luv stry

  • GuDuMeena

   April 9, 2014 at 8:51 pm

   Thanks Zeen. . 🙂

  • Melody

   April 9, 2014 at 11:37 pm

   Noooooooooooo!!!!! How could u juss kill her?? If i was akyan i would definitely go bek to drugsss! Hahahaha..great story ekam…nice!

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:43 am

   Hahaa. . thats the nice part. . her love changed him that much no matter what it takes he wanted to have her in the Hereafter. .

 4. princess

  April 9, 2014 at 9:25 pm

  ohhhhhh,,,,i cnt express my words….u r mindblowing….. sooooooooooo nice…. thums upppp…. u r a rock star… god bless u in every thing u do…thank u 4 entertaining us……..

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:46 am

   Thanks Princess. . so happy u liked it. . 🙂 God bless u too

 5. ishaa

  April 9, 2014 at 9:26 pm

  wow…brilliant as a short and a sweet story……eagerly waiting for a new story of you…I hope it will be as beautiful as urprevious ones…

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:49 am

   Thanks Ishaa. . i will meet u guys soon with a new story In Sha Allah. .

 6. naj

  April 9, 2014 at 9:30 pm

  hama rovihje gudu 🙁
  mi dhaairaain gudu kuriyah dhaashey naj bunelaany
  may god bless you
  hykuran hama mikahala nice story eh aneh kaaves kiyaalan libeyne kamah 🙂
  n gudu dhen liyaa story ah kiyaany kon nameh tha
  vaahaka eh fashan yaa mi ah vureves nice pic eh laane kamah unmeedhu kuran
  🙂
  gudu ah kaamiyaabu libumah edhen
  🙂
  so gud nyt gudu……………..
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:51 am

   Thankew So much for ur gud wishes ans support through out the story. . nt only u Naj. . all of u who supported me all the way here.

 7. Jaishan

  April 9, 2014 at 10:55 pm

  ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން ލޯބީގެ ވާހަކަ ކިޔޭތޯ… އެކަމު އަދަށް ދަންދެން ވެސް ނުކިޔޭ. އެކަމު މިވާހަކައަށް ހަމަ ފުރުސަތެއް ދޭނީއޭ ހިތައް އެރީ….
  ވަރަށް ސަޅި…
  މިއީ އުނދަގުލަކާއި ނުލާ ނިންމާލެވުން ހަމައެކަނި ލޯބީގެ ވާހަކަ.

  🙂

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:54 am

   WoW. . i feel SOO happy to be the one. . and BTW Jai today is April 10th and ur exams must be finishing today right? so hope to read Hathiyaaru(nimumuge feshun) new pats soon. . Please genesdhehchey V.avahah

 8. Rooya

  April 9, 2014 at 11:57 pm

  kiyaa nimun iru mulhi gain heebihi nagaa…. vvvvvvvv reethi… mivaahakaige reethikan gala makun ves bayaan nukureveyne… Gudu thee hama habeys writer eh.. keep it up Gudu… 😀
  dhigu vaahaka eh liyanee kondhuvahakun tha Gudu…

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:56 am

   Thanks Roo. . faharakah vure fahareh midhany dhigu vamun. . so hope one day i can bring u guys a long story too. .

 9. shaf

  April 10, 2014 at 12:05 am

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv nice story… keep it up

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:56 am

   Thanks and will try. . <3

 10. xeeshan

  April 10, 2014 at 2:34 am

  it was awsome
  u shud continue in this field
  mivaahaka kiyaaa nimunu iru lolun karuna aii
  v nyc ingey
  kyp it up
  godbless u
  wish u a v bright future gudu <3

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 9:58 am

   Ohw Thanks Xeeshan. . In Sha Allah i will meet u again with a story to make u cry. . 😉

 11. Aish

  April 10, 2014 at 2:39 am

  v nyc ingey
  kiyaaa nimun iru rovifa hury
  u shud continue in dis field
  this story was jux awsome
  hope to read a new story of uh soon
  kyp it up
  god bless u n wish u a v bright furure gudu<3 <3

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 10:00 am

   Thanks for the gud wishes. . may be one day i’ll make u cry again. . 🙂

 12. lady

  April 10, 2014 at 9:52 am

  awnn vrh vrh reathi mi story
  i thought vrh dhigu koh genesdheyne kamah ekm kuru story eh mi
  ekm vrh reathi vrh different concept akah genedheefa huri molhu vaahka eh mi
  mihaaru ge mizamaana gulhey vaahaka eh
  drug use kuraa kohme kuhjhaku ves mikahala kuhjhe libeynama kihaa ragalhu dhw
  guduge new story akah vrh wait kuran
  vrh molhu kuhjhe thi story lyan
  kyp up the good wrk 🙂

 13. GuDuMeena

  April 10, 2014 at 10:03 am

  Oh Lady. . I dnt hav words to express my gratitude to u guys. . U all have been with me through out the story. . That means a lot to me. . 🙂 u guys are like Treasure to me. . LOVE U ALL <3 <3

 14. xen

  April 10, 2014 at 11:39 am

  story v furihama..ekam e night ga gulhun hingi vaahka neh nama v furihamavees eyee hageegee loabi aky eyah vure maai ehcheh..wish u all da best in ur lyf in sha allah

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 11:54 am

   Thanks Xen. . Dhevvi Khiyaalah Maruhaba.. 🙂

 15. youn

  April 10, 2014 at 12:06 pm

  assalaam alikum wa wb…..mashaa allaah very nic sty ( thens gudumeena ). gudumeena ge thidhaa iraaga sabithu ve kuriyah dhey…..mashaa allaah vvv reethi. jazaakallaah khair fi dhunyaa val akhiraa…….. fi amaanillah… youn

 16. GuDuMeena

  April 10, 2014 at 12:25 pm

  Wa ‘alaikummu Salam Wa Ra’hmathullah Wa Barakaathuh. . Baarakallah fykum Youn. . Thaqabbala ‘llahu minna wa minkum. . Shukrann!! 🙂 Thankew very Much

 17. poh

  April 10, 2014 at 12:28 pm

  asluves v reethı ekam haada hıthaama verı kohney thı nıhmaalee gud aaı suvaaleh kohlantha? durug beynun koh ulha kuhjakah ekan huhtaa levenetha? me hıthah arany ekan kura myhunakah nukoh noolhavaneye e ee huhtaa laa feemey kıyaafa ves alun beynun kuraa than vıya fehnany vaahaka v reethı thankx mı kahala story eh genes dhınyma.

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 12:32 pm

   Asu Drun beynun kuraa kuJjakas huttaa levidhaane Treatment nagaigen. . Bt it all takes his WILL POWER. . Aqeedhaa varugadha kohfa Emantherikan varugadha kuran jeheyny. . In Sha Allah Kaamiyaab vaane. . Evves Mukallafakah emyhakah nuvaavaregge thakleefeh nujassavaane . . Wa ‘llah A’lam

 18. GuDuMeena

  April 10, 2014 at 12:55 pm

  A VERY HAPPY NEWS TO ALL MY FANS

  Next love story that i am planing to write is named “Dheewaanaa Loabin Vejjey”. . Today im starting to write. . and In Sha Allah i will bring u the story as soon as i have finished writing the first five parts. .

  Thankew. .
  3>

 19. liuu

  April 10, 2014 at 3:16 pm

  will wait for your story <3

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 3:25 pm

   🙂

 20. princess

  April 10, 2014 at 4:24 pm

  thatx so sweet of u……. letx see ……..

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 6:43 pm

   🙂

 21. MAL

  April 10, 2014 at 4:35 pm

  NICE STORY GUDU…. U MAKE ME CRY

  • GuDuMeena

   April 10, 2014 at 6:42 pm

   Oh MAL im sorry i did. . 🙂 thanks

 22. nash reen

  April 11, 2014 at 9:36 pm

  gudumeena bro vvvvvvvvvvvvvvvv nice story eh alhe v kiyaa hithun kee v dheravi kiyaa nimmaafa miss u gudu and meena ummmmmmmmah

 23. thui

  April 15, 2014 at 10:55 am

  Roe roe halaaku vehje. .so nice dear..thanks GuDuMeena ( an amusing name ) ♡♥♡

 24. GuDuGudaa

  April 18, 2014 at 12:15 am

  vaahaka genesdheefa ingoy v reethi… but maruvumuge kurin kuri heyokamehge gothugawi kurikanthah haadha kadaeyy…. zineykurumakee boduvegen vaafaafaeh…. mifadha kanthakah visnaalaanekamah ummeedhukuran… aavaahakayakah inthizaarukurah.. thnq

 25. mystyrious grl

  April 30, 2014 at 2:53 pm

  hus faafa kurun
  adhi enme fahun ziney koffa
  edhemeehun bahdhalvaanee suvaruge akun noon narakain

 26. GuDuMeena

  April 30, 2014 at 3:15 pm

  Thankew all for the comments

 27. Hoonu fen

  June 3, 2015 at 7:26 pm

  Rovije..Vrh reethi mi vaahaka..Gudu Haadha molheyy…mihaa thanah enme kiyaa hithun kiyaa levunu vaahaka mee..me ge lyf r vrh gulhey stry eh mee……..

 28. sumone

  July 19, 2015 at 10:39 pm

  i love this story❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤…….. dhen kn irakun new story eh up kuraany…….. i really like ur stories ur the best…….. 😀 🙂

 29. Anonymous

  October 7, 2015 at 4:14 pm

  Wow..I first read loabin dhivaanaa vehje ey.. v salhi dhe story gulhuvaalaafa ineema.. ekamaku rehab innane himmafusheega dho.. mafusheega eh nun dho.. v salhi story.. coz I also believe that not all addicts are like the people we think they are.. they also can change.. gud message too… anyways great work keep it up.. ?

 30. Allahge alheh

  October 10, 2015 at 8:42 am

  Mi vaahaka reethi Ekam islam dheenaa fushu aaraa kantheh thakah eba huri… e anhen kujjaa ge nimun kairi vehjje kan engumakun ves hijab elhumakee muhimmu kameh kamakahves nudhekey. . Edhemeehun allah haraam kurehvi enme bodu faafa thakuge therein faafayakah eri iruves e ee ves maabodu kamakah hadhaafakaeh neh. .. ????

 31. sim

  October 25, 2015 at 1:33 pm

  Hey gudu mi story varah reethi… Gina faharah vaahaka tha binaa kohfa hunnany anhen kudhinge life ah. Ekam mi story firihen kujjeh ge life ah binaakohfa othumun varah furihama. Thafaathu vaahaka eh kiyaa levnyma v hiy hama jehihje. N gudu ge ithuru story akah inthizaaru kuran. <3

 32. Sally

  December 16, 2015 at 11:52 pm

  Amazing story….
  ??????

 33. Maain

  August 23, 2016 at 7:29 pm

  Vvv touching. Just love it. ????❤?✌???????

 34. Jojo

  November 11, 2016 at 10:25 am

  Dhn salhi btw e dhemeehun ulheynehaa gothakah ulhifa aayaa su aruge dhaane gothakaa dheytherey mivisnani?

Comments are closed.