އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ.

އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެއެވެ. އެތަށް ވަޤުތެއް އެތާ ހޭދަ ކުރަންޖެހެއެވެ. ކިޔައިދޭން މި އުޅެނީ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ދުލުން ބޭރުވި ވާހަކަތަކެވެ.

“އަހަރެން” ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ އޭނައަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާގެ ނަޒަރުން ލިޔެލާނަމެވެ.

މިއަދުވެސް އަހަރެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ މެއަށް ތަދެއް އަރާތީއެވެ. އޭޑީކޭގެ އެމަރޖެންސީގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ވާޑަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ. އަހަރެން ދޫކޮށްލާނީ ދެދުވަސް ފަހުންކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން އެންގިއެވެ. ” ސުބުހާނަ ﷲ … ފޫހި އަރާލާނެ… ” އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ.

ދެންއަހަރެންގެ ހިޔާލަށް އައީ އެއްޗެއް ލިޔެލާށެވެ. ފަށާފައި އޮތް ސީރީޒް ވާހަކައިގެ ދެވަނަ އެޕިސޮޑަށް ކިޔުންތެރިން ތިބޭނީ ފެންބޮވައިގެންފައެވެ.

ކިޔުންތެރިން މާ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުގައި ބައިތިއްބަން މިހިތެއް ނޭދެއެވެ. އަހަންނަށް ލިޔެވުނީ ތިން ޕެރެގުރާފެވެ. ލިޔުން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ހުންއަންނަ ގޮތް ވީމައެވެ. ލިޔެފައިވާ ހިސާބަށް އެސްފިޔައިގައި އަވަހަށް ޝާއިއުކޮށްލީމެވެ.
އަހަރެން މާބޮޑަށް ހުންގަދަވިއެވެ. އަވަހަށް ނަރުސް ކުއްޖާ ގާތު އެވާހަކަ ބުނެފީމެވެ. ވަޤުތުން އޭނާ އަހަރެންގެ ހުންބެލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް އަވަހަށް ޑޮކްޓާރ ގެނައެވެ. އަހަރެން ބެލުމަށްފަހު ނެހި އިންޖެކްޝަނަކުން ހުން މައިތިރި ވެއްޖެއެވެ.

އިރުކޮޅަކުން އަހަރެން ފޯން ހުޅުވާލީ ވާހަކައަށް ކޮމެންޓެއް އައިސްފަ ހުރިތޯ ބެލުމަށެވެ. ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ހެޔޮހިތުންކޮށްދިން ކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ހިއްޗެެވެ. ވާހަކަ ކުރުވެގެން ހެއްދެވި ނެހެއްދެވިއެއް ގޮވާފައެވެ.

ލޮލުން ކަރުނަ ހިލާލިއެވެ. އިންސާނުންނަކީ ހާދަހާ ފާޑެއްގެ ބައެކެވެ. އަނެކާއާއި ދޭތެރޭ ވިސްނަނީ މަދުބައެކެވެ. މިއީ ދުނިޔެ ހިނގާ އާދައެވެ. ތިވެސް އިންސާނެކެވެ. މިއީވެސް އިންސާނެކެވެ.

131

49 Comments

 1. ...

  June 18, 2018 at 5:08 pm

  Salhi

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:31 pm

   thank you brother/sister??

 2. someones

  June 18, 2018 at 5:11 pm

  salaam.
  may allah heel your pain soon. amen.
  zidhan can i have your mail please.
  btw i love your stories.

 3. Roo

  June 18, 2018 at 5:25 pm

  Im sry zidhaan

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:33 pm

   Iss ok ?

 4. Supporter

  June 18, 2018 at 5:26 pm

  Shafakallaah… thi vaahakiga oii liyun theri aky zidhan kamah vaanama v dhera vejje.. aslu ekam u knw, series storyge dhevana bayah negative comments aissa hury aslu zidhan bunefa oii ehchakun i guess.. zidhan bunymennu vaahaka ready gaey ekam comments ah balaafaey ungeyny genesdheynn.. ehn bunefa maa kurukoh genes dhineema reader rulhiaee i guess.. thi sababu readers ah bunedhin nama emeehun yageen emme negative comment ehvs nukuris.. huri emeehun ge comment thakuga zidhan ge e comment mention koffa.. i also read those all comments.. maybe thi vaahakaiga bunefa in meehaa aky zidhan ah vs vedhaane or maybe not.. ur stories are amazing n we appreciate ur work.. hama egothah readers aa jeheyne reethikoh vaahaka dhahkan vs.. eyrun emeehunge furihama support libeyne.. gudluk.. my good wishes n prayers are always with uh..<3

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:35 pm

   Thank you sis/bro ?

  • Anonymous

   June 18, 2018 at 5:47 pm

   Sis ?<3

  • ?

   June 18, 2018 at 5:56 pm

   Flirt queen excuse me he has a girlfriend he loves more than his life right zidhaan

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 6:05 pm

   Saabahey. ?
   Wallaahu Aulam ?

 5. Nunnu

  June 18, 2018 at 5:33 pm

  Zidhaan is this real
  Vv dheravejje
  Nunnu ah ves kudhin kohfa huri comment thah fenunu
  Ekam Nunnu ge namugai e comment kohfa eynee Nunnu eh noon ingey
  Ekam e Nunnu ge faraathun Zidhaan ge Kiba in nihaay thah maaf ah edhen
  Zidhaan ah avas shifaa akah edhen
  Vv dheravejje ,meethi kiyaalaafa
  Zidhaan ehkoh rangalhu vegen ninman buni project thah nimmaafa vaahaka up kolliyas ok
  I am waiting
  Me aslakah vi kamugai viyas adhi nuvikamugai viyas ingey kudhin comment kuraagothun dheva vaane kan
  Zidhaan thikuraa hivarah hama ass aribahaa saabas

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:36 pm

   Yeah ingey nunnuge comment eh nunkan eii.. e ok vaane. Btw thank you ingey ?

 6. Nunnu

  June 18, 2018 at 5:37 pm

  Yeah
  Supporter thi buni vaahaka yaa Nunnu hama mulhin eh as
  Zidhaan ves keevvetha dhogu Heche
  Buneemennu vaahaka ehkoh nimifayey
  Dhen Zidhaan ves emeehun e buni go thah emeehun nah reethi koh vaahaka dhahkaa

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:39 pm

   Story iny liye nimifa ey. Paper ga..type koffa,ehnu up kureveynee nunnu dear.

  • Supporter

   June 18, 2018 at 5:50 pm

   Ehn dhw.. hahahaaa.. thihen bunu nama.. dhn story ekkon liye nimmaalaafa up kuran fashan heyo.. im sure ull get support from every single reader! <3

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 6:08 pm

   Hehe yah dhw

 7. Hate

  June 18, 2018 at 5:53 pm

  Im very sorry.. very very.. zidhan kurin vs ehn buneli nama.. me haadha goahey dhw.. forgive me..?? u knw aslu u ehn bunefa ehaa kurukoh up kuryma story kiyaa hihvefa huryma rulhi aadhevuny.. emme faharakuvs fothuga liyefaey buneli nama.. im srry dear..

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 5:57 pm

   Alhey its okay. ?

 8. ?

  June 18, 2018 at 6:00 pm

  Supporter or flirt queen?? U wil never get him because he has a girlfriend he loves more than his life ehennu zidhaan??

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 6:03 pm

   Saabahey. ?
   Wallaahu Aulam ?

 9. Nunnu

  June 18, 2018 at 6:58 pm

  Sorry Zidhaan vv sorry
  Kurin bunelinama
  Vv dheravejje
  Zidhaan ah vuren Nunnu ves maa rude dho
  Ehen meehun naadhimaalah ehchehi keeiru thi mage rude kan ves neynge
  Alhey Zidhaan
  Hama vv sorry ingey
  Mi liyun theriyakee Zidhaan ah vaanama Zidhaan ah avas shifaa akah edhen
  Hama vv bodah sorry
  Forgive me and hate and all other readers who blame you

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 7:09 pm

   Nunnu its okay ?

 10. FAISAL

  June 18, 2018 at 7:11 pm

  Zidhan bro get well soon … thi hama best ❤ ? ? ? … nag it I’ve comment ves e livening gaamu vaahaka kiyaa thi thaa … kiyaanives kamun dhaa thi dhow … ehen v ma haas kadaalaa ingey… zidhan varah molhu varah gadha ?

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 7:21 pm

   okay bruh ?

 11. Aesh

  June 18, 2018 at 7:13 pm

  Shafakallah khair zidhaan.. ?? BTW Aesh mi story kiyan, Ekam comment eh adhi nukuran.. Kurin zidhaan ge stories thakun konmes story Akah comment eh kolli handhaan vey..? Ekam al’hamdhulillaah Aesh kury positive comment eh.. N zidhaan, miee Vrh ehn kahala kameh aslu.. Site Akah Liyumaky.. Vrh thafaathu comments annaane.. Maa bodah ekamaa kan kamaa alhaa nulahchey.. Mihen bunyas ingey Ekan faseyha nuvaane kan.. Ekam ves hiyyvaru eluvaa nulaa.. Aee Vrh muhimmu kameh kuriyah dhiyumattakaa.. ? N obviously mi dhuniye aky imthihaanen.. Ehn v ma miee ves ehn kamah balaafa hiyy varaa eku plus keiyytheri kamaaeku kuriyah dhey.. Maaiyy Allah vodigen vanee keiyytherynnaa eku.. ? adhi ekathi. Zidhaan comments that ah reply kuraa iru ves Vrh visnaafa reply Kurin muhimmu. Aee zidhaan ah bunelevey ehchakun readers ah maana adhi ehn gothakah ves negidhaane.. Or understand nuvedhaane. Hama ekahala kameh dhw eyothy mihaaru ves zidhaan aa kurimathi vefa. Ehn v am Hama bunely.. Ummeedhu kuran visnaalaane kamah.. ☺️ Zidhaan ah eba huri story Liyumuge talent libifa. Ehn v am hiyy varaa eku kuriyah dhey. Negative comments aky hiyy vareh kamuge balaafa mistakes thah rangalhu Kuramun dhey.. In sha Allah, kaamiyaabu vaane.. ☺️??????

 12. FAISAL

  June 18, 2018 at 7:22 pm

  Shit… sorry roa nubaakoh e huree liyevifa… aslu bunan ulhuni nagative comments ves kureveyni vaahaka kiyaathee nun hey… e kamun egeni varah Gina kudhin zidhaange vaahaka kiyaa kan. … Film thakaa ves nagative roll kulhey meehunah nagative comments kureynun dhow… aee aslu emeehun molhu v ma… zidhan thi varah telented kuhjeh…. hama habeys…. ???

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 7:24 pm

   Get vejje ey bro.. hehe ?

 13. Livee

  June 18, 2018 at 9:00 pm

  Sorry zidhaan & get well soon

  • Zidhan Mohamed

   June 18, 2018 at 11:19 pm

   Thanks? ?

 14. Pop

  June 19, 2018 at 12:12 pm

  Zidhan keevve negative comments dlt kurany??

 15. FAISAL

  June 19, 2018 at 2:11 pm

  Neynge
  Meehakah hama hageegathah ehcheh bunaairah meenaa jeheyne e delete kuran dho
  Heevanee mee menage vaajibeh henney
  Hama thedhah mi bunee
  Abadhuves Zidhaan Kommes bahanaa eh dhahkaa
  Furathama bunee project ekey Mihaaru evee heart patient akah
  Keeney dhen bunaanee

 16. ?

  June 19, 2018 at 4:22 pm

  FAISAL hithah aiha echeh meehunnaa dhimaalah kiyumah vure ragalhu vaane kanneyge e writer ge stories nukiyas. If u dont like no need to read his stories.liyun theriyakah igeyni e meehun nah dhimaa vaa dhathi thah.ppls like you want understand. Allah thibaa ah heyo vissnun dhevaashi.Aameen. i dont want to talk to anyone like this but u should also value others.

 17. ?

  June 19, 2018 at 4:24 pm

  Wont

 18. Zidhan Mohamed

  June 19, 2018 at 4:49 pm

  Dear people right here. Try to Understand . A writer cannot delete or modify anything after its being published. If you cant belive me just post something on esfiya and try to delete ro modify. I bet you cant. There is an standard and policies of commenting. Instead of commenting on stories you guys are commenting on me. Readers are here not to comment on writers but the story. Thank you.

  • Meeheh

   June 19, 2018 at 8:41 pm

   Molhathi vhk dhahkaane kameh neth
   Ehn stories thakuga comments hurey .story aa ehves halathehga nugulhey.ekm zidhaan aa ehcheh bunaairah esfiya in publish nukurani.?

  • True

   June 20, 2018 at 7:05 pm

   No it’s true.. Writers ah delete nukurevey comments eh.. E writer eh amilla ah liyaa comment ves nukurevey.. ? dhn neynge ithurakah..

 19. Zidhan Mohamed

  June 19, 2018 at 4:52 pm

  Alhuganduge personal kan kamah nubehi, story ah comment kollaba. Damn sure site will keep your comments happily. Personally massala eh ulhenyaa contact me 9877233 or [email protected]
  With respect
  Zidhan

 20. Ree

  June 19, 2018 at 8:21 pm

  Gadha kaley 🙂

 21. FAISAL

  June 19, 2018 at 9:36 pm

  Sorry
  Vv bodah

  • Lokko

   June 20, 2018 at 12:15 am

   Y u r sorry?

 22. Soabi

  June 21, 2018 at 12:14 am

  ???

 23. Reena

  June 21, 2018 at 7:08 am

  Most emotional and most real story of zidhaan upto now..In sha allah u will be fine..Forget about haters and keep rocking always.❤️

 24. ?lam?

  June 21, 2018 at 1:54 pm

  Get well soon zidhan☺

 25. aako

  June 22, 2018 at 1:21 pm

  Get well soon zidhaan

 26. Ifaasha

  June 29, 2018 at 10:35 am

  Keep it up

 27. hash

  July 28, 2018 at 10:13 am

  dont care about what people say..no matter what thety say nothing will change about u to me..be happy and love ur work..love ya<3 😉

 28. Pole star

  August 5, 2018 at 9:26 pm

  V salhi

 29. Leen

  November 18, 2018 at 10:42 am

  I’m sorry neyguney Ekm ves vahaka thah hama habeys??masha Allah

Comments are closed.