އާލިކް ގެ މަތިން ހަނދާން ކުރި ވަރަކަށް ނިއުޝާއަށް އޭނާގެ މާޒީ ލޯމަތީގައި ސިފަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއްގެ ރޭވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަގޮތް ހިތައް އަރާ ރޮވޭގޮތް ވިއެވެ. މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލަން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް އެ ލޯބިވެތި ދުވަސް ތަކަކީ ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ހިތުން ފޮހެވިގެން ދާނޭ ދުވަސް ތަކެއްނޫނެވެ. އަދި އަމުދުން އޭނާއަށް އާލިކް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ހިތުގައި ފޮރުވި ނިވިފައިވާ ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު ރޯވެއެވެ. އާލިކް ގެ ނަން އިވުނަސް ނިއުޝާގެ ހިތަށް ނޭނގޭ ގޮތް ތަކެއް ވެއެވެ. އާލިކްއާ އޭނާގެ މާޒީއާ ގުޅުމެއް ހުރީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ގަޑީގެ ކަށި ހަތަކާ އަރާހަމަވުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް ސޯނާވާން ފަށައިފިއެވެ. ގަދަ ނިދީގައި އޮތް އާލިކްއަށް ހޭލެވުމާއެކު އޮތްގޮތަށް އޮވެފައި ހެޑްބޯޑް މައްޗަށް އަތްފޯރުވާލަމުން ގަޑި ނަގާ ސޯނާ އޮފްކޮއްލިއެވެ. ނިދި ނައިސްގެން އެތަކެއް އިރަކު އޮތުމަށް ފަހު އާލިކް އަށް ނިދުން އިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަދެ މާގަނޑުން ދޫކޮއްލި ފިނިފިނި ފެންތިކި ތަކުން އެފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑު ތެންމާލިއެވެ. ލޯ މަރާލި އިރަށް އޭނާއަށް ސިފަވީ ނިއުޝާގެ ރީތި ސޫރައެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހިތައް ވެރި ކުރުވި އެއްޗަކުން ލޯ ހުޅުވާލާ ރަނގަޅަށް ވިސްނާލިއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ އޭނާއެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަށް ކިޔަނީ އެ ނަމެއް ނޫނެވެ. ސިފަ ކުޑަކޮށް ވައްތަރު ވިޔަސް އޭނާ އެހާ ހިއްކެއް ނުވާނެއެވެ. ކިތަންމެ ދުވަހެއް ފަހުން ފެނުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ލޯބި އާލިކް އަށް ފާހަގަ ކުރަން އެނގޭނެއެވެ.

އެދުވަހު ނިއުޝާއައް ހޭލެވުނީ 7:45 ވާން އުޅެނިކޮށްށެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތައްޔާރު ވެލައިގެން އޮފީހަށް ދާން އޭނާ ނުކުތީ ސައި ވެސް ނުބޮއެ އެވެ. އޮފިސް ތެރެއަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއި އެކު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މަޑު ނޫކުލައިގެ އަތް ދިގު ގަމީހަކާއި ކަޅު ފަޓްލޫން ސްކިނީ އެއްގައި ނުހަނު ފިރިހެން ވަންތަ ގޮތަކަށް ހިނގާފައި ދޮރާ ދިމާލަށް އައި އާލިކް އެވެ. އާލިކްގެ ކަޅި ނިއުޝާ އައް އަމާޒު ވެފައި ހުރިތަން ފެނުމުން އޭނާ އިސްޖަހާލިއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އާލިކްގެ މޫނަށް ނުބަލަން އުޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ވަޒީފާގައި އޭނާ ހުންނަހާ ހިނދަކު އެ މޫނު ފެންނާނެއެވެ. އޭނާ އަކީ މިއަދުން ފެށިގެއް އާލިކްގެ ސެކްރެޓަރީ އެވެ.

ނިއުޝާގެ މަޑުމައިތިރިކަން އާލިކް އަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހިތަކުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ ފިޔަވާ އެހެން މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ޖާގައެއް ނުދޭނެ އެވެ. އެ ކުއްޖާ ވަނީ އާލިކްގެ މުޅި ހިތް ފަތަހަ ކޮށްފައެވެ. ނިއުޝާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ހިތަށް އެ ވާގޮތްތަކުން އެ ހިތުގައި މިހާރު ވަނީ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައެވެ.

ޗެކްކޮށް ނިމުން ފައިލްތައް ހިފައިގެން ނިއުޝާ އާލިކްގެ ކެބިންއަށް ވަނީ ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާ އެއްކޮއްނެވެ. ދޮރަށް ފުރަގަސް ދީގެން ގޮނޑީގައި ލެނގިލައިގެން އިން އާލިކް ދޮރާ ދިމާލަށް ގޮނދި އަނބުރާލީ މީހަކު އެތެރެއަށް ވަތްކަން އެނގިގެންނެވެ. ދަރުމަތީގައި ހުރި ނިއުޝާ ފެނި އާލިކްގެ ހިތް އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ފައިލްތައް މޭޒު މަތީގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. “ނިއުޝާ” ނިއުޝާގެ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ އާލިކް އޭނާއާ މުޚާތަބުކޮށް ގޮވާލުމުންނެވެ. “ސެޝަން ނިންމާލާފަ މިކޮޅަށް އަނަނައްޗެ. ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެގެން.” ނިއުޝާގެ ޖަވާބަކަށްވީ ބޯ ޖަހާލުމެވެ. އާލިކްގެ ޕްލޭން ފެއިލްވީ ނިއުޝާ އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ނިކުމެގެން ދިއުމުންނެވެ. ކުޑަމިނުން ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށް ބަލާވެސް ނުލިއެވެ.

1:58 ވީ ތަނާ އާލިކްއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކޯލެއް އައިސްގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ނިއުޝާ އޭނާގެ ކެބިނގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީ 2 ޖަހާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އާލިކް ދައްކަން އެއުޅޭ ވާހަކައެއް ނޭގޭތީ ހިތް ބިރުގަނެފައެވެ. ފޯން ކޯލް ނިންމާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އާލިކް ޖެހުނީ ކުއްލިއަކަށް ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފާ ނުކުތް ނިއުޝާގެ ގައިގައެވެ. ފައި ހަރުނުލުމުގެ ސަބަބުން ނިއުޝާ އަރިއަޅާލިއެވެ. އާލިކްގެ ބާރުގަދަ މުލައްދަނޑީގެ ހިމާޔަތް ނުލިބުނުނަމަ ނިއުޝާ ވެއްޓޭނެއެވެ.

ނުނިމޭ

58

15 Comments

 1. Amee

  June 15, 2018 at 1:16 am

  Vrh vrh reethi????…ekam thankolheh kury..

  • serrrjiii

   June 15, 2018 at 9:01 am

   thnkx… will try to make it long next time 🙂

 2. Sana

  June 15, 2018 at 2:25 am

  Masha Allah❤❤❤❤❤❤
  Varah reethi mi part❤❤❤❤
  Mi part maabodah kuree?
  Next part dhigukohlahcheyy ❤❤❤
  Waiting for the next part❤

  • serrrjiii

   June 15, 2018 at 9:05 am

   yup

  • serrrjiii

   June 15, 2018 at 9:06 am

   BTW thnkx a lot for the support from all of youu

 3. Kudu

  June 15, 2018 at 6:30 am

  Maasha Allah ??? Kyp going. ?

  • serrrjiii

   June 15, 2018 at 9:07 am

   thnku kudu :-^

 4. Livee

  June 15, 2018 at 1:06 pm

  Nice but thankolheh kuree

  • serrrjiii

   June 15, 2018 at 3:05 pm

   thnk you.. will make next part long 🙂

 5. unique

  June 15, 2018 at 9:54 pm

  vvv loabi story

  • serrrjiii

   June 16, 2018 at 8:36 pm

   thank you

 6. Heyo edhey faraatheh

  June 16, 2018 at 9:58 pm

  Masha allah you can do it
  Vv nice

  • serrrjiii

   June 17, 2018 at 1:25 pm

   thank you dear

 7. ZZZZ

  June 17, 2018 at 1:19 pm

  Vvv cute.. u can do it serrrjiii ⚘⚘

  • serrrjiii

   June 17, 2018 at 1:26 pm

   thankx ZZZZ

Comments are closed.