އުޑުމަތިން އިރުއޮއްސުމުގެ ކުލަވަރުތަށް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ރަސްފަންނަށްް  ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން އައި މީހުންމަދުވާން     ފެށިއެވެ. މިހާރު ރަސްފަންނުގައި އިން ޖޯލިފަތީގައި އިން  އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހިތް ހަމްދަރުދީއިން   ފުރޭނެކަން ޔަޤީނެވެ.ޝަބްނަމް ތިކިތަކެއް ފަދައިން އެ ކުއްޖާގެ  ކަރުނަތަށް ކޯތާފަތުގައި ބީހެމުން ދިޔައެވެ.ރަނާގެ ނަޒަރު     ހުއްޓިފައިވަނީ އެ ތަނު.ން ދިޔަ ދެ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ.މި މަންޒަރު ފެނުމުން މާޒީގެ ސޮފްހާއެއް ކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ 1 އަހަރު ކުރި……………

ރަނާ އާއި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ތުވާ ރަސްފަންނަށް  ހިނގާލަން ދިޔައެވެ.އައިސް ކްރީމް އެއް ގަނެލައިގެން  އެތާ    އިން ޖޯލިފަތީގައި އިށީންނަން ދިޔައެވެ.ތުވާ އަށް ފޯނުކޯލެއް އައިސް ގެން އޭނާ ހުރީ ޕޭމަންޓުމަތީގައެވެ. ދެންފެނުނީ ރަނާ   ދުވަހަކުވެސް ބަލަން ބޭނުންނުވާ މަންޒަރެކެވެ.ގޭންގެއްގެ ބަޔަކު އައިސް ތުވާ ބޮލުގައި ދަނޑި ބުރިއަކުން ބޮލުގައި ޖެހިއެވެ.

އެތާ ތިބި އާންމު ބަޔެއް އޭނާ އައިޖީމްމެޗް ހޮސްޕިޓަލައް ގެންދިޔައެވެ. ރަނާ އަށް މާޒީގެ ސޮފްހާތަކުން ނިކުމެވުނީ މަންމަ އޭނާގެ  ފޯނަށް  މެސެޖް ކުރީމައެވެ.އަވަހަށް މަގު ހުރަސްކޮށްފައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

ގޭ ދޮރުހުޅުވާލުމުން މަންމަ ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.”ދަރިފުޅާ ކިީއްވެތަ މާ ލަހުން އަންނަނި މިހާރު އެއޮއްގެން ދިހައެއް ޖަހަނީ  އަވަހަށް ދޭ ކާން”ރަނާ ކައިގެން ސްކޫލުގައި ހަދަން ޖެހޭ ވޯރކްޝީޓުތަށް ހަދަން ފެށިއެވެ.މާ ބޮޑަށް ބޮޮލުގަ ރިއްސާތީި ނިދަން  އޮށޯތެވެ.

ނިދަން އުޅެ އުޅެ ނުނިދުމުން ބެލްކަންޔަށް ދިޔައެވެ.ތުވާ މަތިން ހަނދާން ވުމުން އަނެއްކާ ރޮވެން ފެށުނެވެ.ތުވާ އަދިވެސް  ވީ   ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.މާ ބާރަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބަުން އޭނާ އޮތީ ކޮމާއެއް ގައެވެ.ދަންވަރު ވުމުން ރަނާ ސްކޫލަށް ދާން ޖެހޭތީ ނިދަން  އޮށޯތެވެ.

އާދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.ރަނާ ރެޑީ ވެލައިގެން ސްކޫލަށް ދިޔައެވެ.ގަޑި ޖެހުމުން  އަވަހަށް ގޮސް ކްލާހަށް ދިޔައެވެ.އޭރު ބައެއް ކުދިން ކްލާހަށް އަންނަން ފެށިއެވެ.ހުރިހާ ކުދިން އައުމުން  ސަލާން ގޮވާލައިފައި ކިޔަވަދޭން ފެއްްޓިއެވެ.

ސްކޫލް ނިމުމުން ރަނާާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.ރަނާ މަގުު  ހުރަސްކުރަނިކޮށް ގާގަޑެއް އަޅައިގަނެފައި ވެއްޓެން އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް  ބާރު ގަދަ  އަތެއް ރަނާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.ސޮރީ އޭ ބުނެލާފައި  ރަނާ އަވަހަށް އެ ތަނުން ދިޔައެވެ.

ޝާއިމް އިނީ ބުނާނެ އެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.ނަމަވެސް އަވަސް ކޮށްލާަފައި އޭނާގެ ގޭންގުގެ ބޮސް ކައިރިއައް ދިޔައެވެ.ރަނާ ގެއަށް ގޮސް  ނަމާދުކޮށްގެން އޭނާގެ ދޮންބެ ދައްތަ ބަލިވެއުޅޭތީ އެގެއަށް ދާން  ހިނގައިގަތެވެ.އެގޭ ދޮރު ހުޅުވާލުމުން އޭނާގެ ދޮންބެގެ   ދަރިފުޅު ސާރާ އޭނާގެ އުނގުތެރައަށް ވެއްޓިގަތެވެ.”ކުދީ ދެދީ ދިޔައީ އޮފީސްއަށް މަންމި ސިކް ދެދީ އާ އެއްކޮށް ބްރެކްފާސްޓް ކައިގެން މިއައީ”.” ކުޑީ މި އައި ސާ މާމަ ކައިރިއަށް ގެންދަން އިނގޭޭ ދޭ މަންމިއަށް ބާއި ކިޔާލަން”ސާރާ ދުވަމުން ކޮޓަރިއައް ގޮސް އައެވެ.”މި އައީ  ބާއި ކިޔާލާފައި ”

ރަނާ ސާރާ ގޮވައިގެން ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

 

61

18 Comments

 1. shiya

  June 23, 2018 at 12:29 am

  Wow. .nice start dear maasha allah ? it’s really interesting..?ekamu scene thah thankolheh bodah sifa kohdheefiyya adhi maa furihama vaane ? good luck curiously waitin for the next part ❤❤❤

 2. Neem

  June 23, 2018 at 12:46 am

  ibaaraai kurun ehaa rangalhenooon. kiyaahiy vaa gotheh nuhurey. ibaaraai kurun rangalhu kureema salhi vaane… vaahaka reethivaanehen heevey. komme dhuvahaku up kohdheythi ingey dear

 3. Anonymous

  June 23, 2018 at 9:08 am

  Writing skills v improve kuranhey hey i thinks…&sentences nihmaa ley maa avahy…story vaahaka dhahkaa style ah liyuni ma maa salhi vaaney evey sheyvey nulaa…hope u improve kuraaney kamah…

 4. Stry kiyaa man

  June 23, 2018 at 9:54 am

  Dear jumula thah ninmun ehaa ehaa eh noon .maa avahah ninmaafa nun nany vex. N paragraph thah vex maa kuru.ehen e viyy jumula thaku ge shababun kannyge i mean jumula thah ehen hury ma.stry ga e bahuri kiyaa hihvaa gotheh .eythi beyyru kohlaa eyrun salhi vaane.
  Salaam ????

 5. maul

  June 23, 2018 at 12:16 pm

  Thankyou all for support balaanan ragalhu kureveetho aslu new veema

 6. unique

  June 23, 2018 at 1:29 pm

  Maasha Allah………..vv reethi

 7. Livee

  June 23, 2018 at 1:29 pm

  Story reethi vaane kamah ummeedhu kurgan.regular koh up koh dhehchey

 8. Nunnu

  June 23, 2018 at 1:43 pm

  Vv reethi feshun
  Story nimendhen up kolladhechey
  OK Comme duvahaku up nukuriyas
  When next part

 9. ranaa

  June 23, 2018 at 3:01 pm

  its ok sis…fashaiganna iru hunnane kuvves…….dhen fahun rangahu vaane…
  frst prt ah vure scnd prt perfact vaane….insha allah…
  keep it up sis……vrh reethi mi part

 10. kweeny

  June 23, 2018 at 3:06 pm

  Varah sort stry and jumla tha vx varah kuru kamah faahaga kohlevey dhen faharakun ekan rangalhu kohlaane kamah heekuran

 11. Gulhun

  June 23, 2018 at 4:05 pm

  ??????☹️??

 12. Twinkle?

  June 23, 2018 at 5:51 pm

  Ehn vs vaane… alhaalaa ehcheh nun… hyvey vrh rythi stry eh hn… scnd part miah vure furihama vaane kamah hykuran… ???stry hama salhi…???

 13. Mishy

  June 23, 2018 at 6:10 pm

  Stry nd idea vr reethi.. btw stry ga scene thh thnkolhh bodah describe khlrf sntnce thh dhigu khlym furiham vrne… whn nxt? Waitinn.. ❤❤❤

 14. maul

  June 23, 2018 at 7:20 pm

  vrh bodah thankyou thi dhevva support ah .and school ga mihaaru thankolheh busy veema up nukerevidhaane insha allah maadhan up kohladheenan and aslu othee trailer ga bunelaafa 20 june ga ee up kuraanee but rashuga hureema up nuvee and ehenve varah bodah sorry

  • Jazlee

   June 27, 2018 at 10:02 pm

   Ooh. Aharun dhemeehun same age dhw.Jazlee ah vx 12 yrs vejje. Heheh. Vrh ufaa vejje Jazlee aa ehaharuge kujja kaa dhimaa veema. Maul thy Konrashu kujjeh thrrrr.

 15. ranaa

  June 23, 2018 at 7:31 pm

  oh.maul ah 12 thr……hehehe adhi alhugandah vure bodukujjeh kamah
  sis ey kiyaafa vaahaka midhekkenii….:)heheeheeee……aniiway thats not a pro dhoa dud:)

 16. Twinkle?

  June 23, 2018 at 7:46 pm

  Ehnvs vaane alah v ma… ekamaa haas vaane kameh neii… adhi rngalhu vaane… scnd part miah vure furihama vaane kamah ummeedhu kuran… hmm twinkle vs hykury maul bodu vaane kamah twinkle ah vure… ekm ae massala eh nun… kudairu migothah stry ehchihi liyan feshyma ey bodu vaairu famous liyuntheri akah vaany… ??????

 17. ranaa

  June 23, 2018 at 8:58 pm

  u r right twinkle dud:)

Comments are closed.