އިރު ކޮޅެއް ފަހުން މީހަކު އައިސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.ދޮރު މަތީ ހުރީ  ފިރިހެނެކެވެ.ބަލާ ބެލުމަށް ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.އެ ފިރިހެން މީހާ ފެނުމުން ވިޝާލްގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުން ވުމެއް ވެރި ވެގެން ދިޔައެވެ.

“ބޭބޭ….ބޭބެ ކިހިނެތްތަ”ވިޝާލް ހިނިތުން ވެލަމުން ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮއްލަމުން އަހައިލިއެވެ.

“ބޭބެ ރަނގަޅު ދަރިފުޅު ރަނގަޅުތަ…”ހިނިތުން ވުމެއް ވިޝާލް އަށް ރައްްދު ކޮއްލަމުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ތަން ދެއްކިއެވެ.

“އާމިރޫ…..ކާކުތަ އެ އައީ…”ކުއްލި  އަކަށް ފަހަތުން  އިވުނީ އަންހެނެއްގެ އަޑެވެ.

“އަހަ…ވިޝާލް…. ކޮން އިރަކު މި ކޮޅަށް އައީ…..އާދޭ ސައި ބޯން”އެ އަންހެން މީހާ ވަރަށް ހެވިލާފައި އައިސް ވިޝާލް ކައިރީގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ.

“ނޫނޭ  ރޯޒް ދައްތާ އަޅުގަނޑު މި އައީ ސައި ބޮއެގެން ގެއިން…..މިއަދު އައީ….. ކޮބާތަ މާޔާ…”ރޯޒީ އަށް ޖަވާބު ދެމުން ވިޝާލް ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގައިލީ މާޔާ ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ.

“އަހަރެން ހިތަށް އަރާ އަދި ވެސް މި ކުއްޖާ ބޮޑު ނުވަނީ ބާވައޭ އަބަދު ރޯޒް ދައްތަ ތި ކިޔަނީ” ރޯޒީ އައިސް ވިޝާލް ގާތުގައި ހުއްޓިފައި ވިޝާލްގެ އިސްތަށިގަނޑު ހާވައިލަމުން އެހެން ބުނެލުމުން ތިންމީހުން ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ.

“ދެން ރޯޒް ދައްތަ ވެސް ދޯ…މާޔާ ކޮބާ ތަ އަޅެ ނެތް ފެންނާ ކަށް ދޯ… “ވިޝާލް އަނެތް ކާވެސް ސުވާލްކޮއްލިއެވެ.

“އާނ….މާޔާދޯ…މާޔާވީ ރޫމް ގަ ދޭބަލަ ކީއް ކޮއްލަނީ ތޯ ބަލާލަން”ރޯޒީ އެހެން ބުނެލުމާއި އެކު ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮއްލަމުން ވިޝާލް ހިގައިގަތީ ސިޑި އާއި ދިމާއަށެވެ.ވިޝާލް

ސިޑި އާއި ދިމާލަށް ދާން ފެށުމުން  އާމިރު ރޯޒީ އާއި ދިމާށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވުން ވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލިއެވެ.

ވިޝާލް ސިޑިން އަރައިގެން މާޔާ ގެ ކޮޓަރި ދޮރު މައްޗަށް ހުއްޓުނު އިރު  މާޔާ އިނީ ދޮރާއި ފުރަގަސް ދީގެން ފޮތްހަރުގަނޑުގައި ހުރި ފޮތްތަށް ވަރާލައިގެން ހާވާށެވެ.އިރު އިރު ކޮޅާ ކިބިއްސެއް ވެސް އަޅައެވެ.ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިއަށް ހުރި ކަޅު ކުލައިގެ ހަރުވާޅަ ކާއި ހުދު ކުލައިގެ އަތްކުރު ޓީޝާޓް ކޮޅުގައި މާޔާ ފެންނަ ލަތް ރީއްޗެވެ.އެ ކުރީމް ކުލައިގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ގެނެސް ބޮލު މެދަށް ހުޅިއެއް ޖަހައިލާ ފައިއިނެވެ.ވިޝާލް މަޑު މަޑުން ގޮސް މާޔާގެ މޫނު މަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ.ނަމަވެސް މާޔާ މާ ހުށިޔާރެވެ.ވަގުތުން ވިޝާލްގެ އަތުގައި ދަތްއެޅިއެވެ.ޅައިގެންދިޔައެވެ.

“އައްދޯޔް…..މާޔާާ….”ވިޝާލް ގެ އަޑު އިވުމުނުް ސިހިފައި މާޔާ ބަލައިލިއެވެ.ވިޝާލް ފެނުމުން މާޔާ ގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑު ވެގެންނެވެ.މާޔާ ގެ އެ އަމަލުން ވިޝާލް ކައިރިއަށް ކިތަން މެ ހިނި އަޔަސް ހިނިތުންވުން ފިލައިގެން ދިޔައީ އަތުން އަންނަމުން ދިޔަ ލޭ ތަށް ފެނިފައެވެ.

“ވިޝް…..ސޮރީ…ސޮރީ…..ޕުލީޒް ފޮގިވް….އޯއެމްޖީ…..ވިޝް ގެ ހޭންޑް….ވިޝް މަޑު ކުރޭ އަންނާނަން ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް ހިފައިގެން….”މާޔާއަށް ވިޝާލްގެ އަތް ފެނުމުން އޭނަ ދުއްވައި ގަތީ  ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް   ހިފައިގެން އަންނާށެވެ.ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް ހިފައިގެން އައިސް މާޔާ ވިޝާލްގެ އަތުގައި ބޭސް އަޅައިދިނީ ވިޝާލްގެ އަތަށް މަޑު މަޑުން ފުމެ މުންނެވެ.މާޔާ ގެ އެ އަމަލުން ވިޝާލް ގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.

“ކީއްވެ ތި ހެނީ”މާޔާ ތުންދަމާ ލަމުން އެހެން ބުނެލި އިރު އެ ނޫ ކުލައި ގެ ދެ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވަމުން ދިޔައެވެ.

“ބޭބީ ގާލް….އަދިވެސް ބޮޑެއް ނުވޭ ދޯ…..އަސްލު މިއައީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ކަމަށް..އައި ނީޑް ޔޯރ ހެލްޕް….އެން ވަންމޯރ ކީއްވެ މިއަދު ހެދުނު ނުވެސް ބުނެ އައީ އެހާ އަވަހަށް   ހާދަ ހޯދީމޭ…”ވިޝާލް އެހެން ބުނެލަމުން ހިނިތުންވުމެއް މާޔާއަށް ހަދިޔާ ކޮއްލިއެވެ.ނަމަވެސް އެ މޫނު މަތިން ހާސްކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.ހާސްކަން ކިތަށްމެ ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް އެ ކަމެއް ވިޝާލް އަކަށް ނުވިއެވެ.

“ވިޝް…..ކިހިނެއް ވީ ހާދަ ހާސްވެފަ…”މާޔާއަށް ވިޝާލް ގެ ހާސްވެފައިވާ މޫނު ފެނުމާއި އެކު ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ.

“އަޒާން އަނެއްކާ ވެސް ޔޫހާ އަށް….”ވިޝާލް އަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ.

“އަޓް…….ނޫން….”މާޔާ އަށް ލިބުނީ ސޮކެކެވެ.އަދި ކުއްލިއަކަށް ތެދުވިއެވެ.ވިޝާލް ވެސް ސިހިފައި ތެދުވިއެވެ.

“ހިނގާ ދާން ވިޝާލް…..ޕުލީޒް……ޔޫހާ ކައިރިއަށް “މާޔާ ތެދުވެ ވިޝާލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.އެހެން ނަމަވެސް މާޔާ އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރު ވީ ވިޝާލް ހުއްޓުނީ މައެވެ.

“ތިހެން ހުރެގެން ތަދަނީ….”ވިޝާލް މާޔާގެ ބޮލުން ފެށިގެން ފަޔަށް ބަލައިލިއެވެ.އަދި ތައްޔާރު ވެގެން އައުމަށް ބުނުމަށް ފަހު ވިޝާލް ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ.

ވިޝާލް ތިރިއަށް ފައިބައިގެން ދޮރާއި ދިމާއަށް ދަނިކޮން ރޯޒީ ގޮވައިލިއެވެ.ރޯޒީ އާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހި ތަނާ ރޯޒީއަށް ވިޝާލްގެ އަތުގައި އަޅާފައިވާ ބޭސްގަނޑު ފެނުމުން ސުވާލުކޮއްލިއެވެ.ސުވާލް ކުރުމުން ވިޝާލް ކަންވީގޮތް ކުޑަކޮން ކިޔައިދިނުމުން މާޔާ ވެސް ވާ ރަނގަޅޭ ބުނެލަމުން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާ ލާފައި ދިޔައެވެ.ދެން ވިޝާލް މަޑު މަޑުން ހިނގާލާފައި ގޮސް ގޭގޭ ގާޑަން ތެރޭ ހިނގާލަހިނގާލައި ހުރީ ހިޔާލަކަށްގެއްލިފައެވެ.

**************************************

 

35

14 Comments

 1. ayesha

  March 30, 2018 at 5:29 pm

  Yey.Me first dho by the way varah salhi vaahaka .Next part kon irakun

  • Maikaa

   March 30, 2018 at 7:52 pm

   yey…u first dho congra…thank you Ayesha…inshaa allah varah avahah

 2. lotus

  March 30, 2018 at 6:55 pm

  Nice…. wen is the next part

  • Maikaa

   March 30, 2018 at 7:54 pm

   thank you lotus…inshaa allah varah avah

 3. kula

  March 30, 2018 at 7:48 pm

  varah nice whn next

  • Maikaa

   March 30, 2018 at 7:55 pm

   thank you kula…inshaa allah varah avahah

 4. Maya

  March 31, 2018 at 12:44 am

  Warah salhi story??
  Waiting for the next part…..

  • Maikaa

   March 31, 2018 at 9:05 am

   thanks Maya…

 5. baby sis

  March 31, 2018 at 9:09 am

  varah salhi.. hope next part avaha up koh dheyne kamah………………….

  • Maikaa

   March 31, 2018 at 10:28 am

   thanks baby sis…

 6. love

  March 31, 2018 at 10:16 am

  wow…varah salhi..prefect…best of luck dear

  • Maikaa

   March 31, 2018 at 10:28 am

   thank you love

 7. maya

  April 1, 2018 at 8:45 pm

  Konirakun next part ….can’t wait❤?

  • Maikaa

   April 6, 2018 at 4:16 pm

   umm. adhi nenge .. school feshuniima varah undhagoo vaane up kuran..

Comments are closed.