އޭނާ ވިސްނި ވަރަކަށް ސިކުނޑި ދިޔައީ ހާސްވަމުންނެވެ. އެ ހިތް އެދިގޮވަމުން ދިޔައީ މައިލީން އެމޭ ގައި ފޮރުވާލުމަށެވެ. ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ކުށަކަށް ވަކިވަކިން މާފަށް އެދުމަށެވެ. އެދެއަތުގެ ހިމާޔަތް މުޅި އުމުރަށް ދިނުމަށެވެ. އޭނާގެ ސަބަނުން ވެއްޓުނު ކޮނެމެ ކަރުނަތިއްކެއްގެ ބަދަލް ދިނުމަށެވެ. ދުނިޔޭގައި ދެވެންޏާ ދެވޭހާ އުފަލެއް ދިނުމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް…..

މިއަދު މާލަސްވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް މައިލިން ގެ ހަޔާތުން އޭނާއަށް ޖާގައެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިތުގައި އަދިވެސް ޔުއާން އަށް ނަފްރަތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުވާކަން މައިލީން އަދިވެސް އެބަ ސާބިތުކޮއްދެއެވެ.

ދުލުން ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް، ފޮރުވަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދު މައިލީން ގެ ހިތުގައި ވާ އިހްސާސްތައް އެނާއަށް އެނގުންވިއެވެ. އަދިވެސް މައިލީން އެދެމުން އެދަނީ އޭނާގެ ހިމާޔަތަށެވެ. އެ ދެއަތުގެ ހިމާޔަތަށެވެ. އެ ހިތަށް އޯގާވެދޭށޭ ބުނާކަހަލައެވެ.

އޭނާ އެހާ އަނިޔާ އެހިތަށް ދިން އިރުވެސް އަދިވެސް އެހިތް އެދެނީ ހަމަ ޔުއާން އަށް ކަން އޭނާއަށް މިއަދު އެނގިގެން ދިޔައެވެ.

ޔުއާން ތެދުވެގެން ގޮސް ގޮނޑިއަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އެހެން އެތަށް އިރަކު އޮތުމަށްފަހު ފަހު އޭނާ ދެން ނުކުންނަން މިސްރާބުޖެހީ ގެއަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަފްޝީން ވެސް ފުރާތީ އޭނާ ކޮންމެހެންވެސް ދާންޖެހޭނެއެވެ.

ދެދުވަސްފަހެވެ. މިއަދު މައިލީން ޑިއުޓީ އަށް ދިޔައީ ހެނދުނުއެވެ. މެންދުރެއްހާއިރު ރިވަމް ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ދަމުން ޔުއާން އަށް ހަވާލުކުރަން ފައިލް އެއް މައިލީން އަތަށް ދިނެވެ. އޭނާ ބެރޭކް އަށް އައިސް ސިސްޓަމުން ބަލާލިއިރު ޔުއާން ހޮސްޕިޓަލް ޑިއުޓީއަށް ނުކުމެފައި އިންކަން އެނގުނެވެ. އެހެން ކަމުން ފައިލް ހަވާލުކޮއްލަން މައިލިން އެދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޮލުގެ ކުރިމައްޗަށް ފެންނަން އުޅޭ މަންޒަރު ގެ ހިލަމެއްވެސް އެ ހިތަކަށް ނުވެއެވެ.

“ޔުއާން… އަހަރެން ހާދަ ލޯބިވެޔޭ… އުމުރަކީ މައްސަލައެއްނޫނޭ” ލާވިޔާ އައިސް ފުރަގަސް ދީގެން ހުރި ޔުއާން އޭނާ އާދިމާލަށް އަނބުރުވާލިއެވެ. އަދި ބުނެލިއެވެ. “ކިތައްފަހަރުތަ ބުނަންވީ ލާވިޔާ… އަހަރެން ލާވިޔާ ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވެޔޭ” ޔުއާން ރުޅިއަންނަ ގޮތް ވިއެވެ.

ޔުއާން އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ. ތި ހިތް ލޯބިން ފުރާލަދޭނަން” ލާވިޔާ  ޔުއާން ގެ މޭގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޔުއާން އެއްފަރާތަށް ބަލާލަމުން ލާވިޔާގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ.

“ޔުއާން ކިއްވެތަ ތިހެން ތި ކަންތައް ކުރަނީ. އަހަރެން ކިތަށް އަހަރު މި ވަނީ ޔުއާން ހެދި އުޅޭތާ” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ލާވިޔާ އަށް ފުރަގަސްދިނެވެ. ލާވިޔާ ޔުއާން ގެ ފަހަތުން ބައްދައިގަތެވެ.  ޔުއާން ގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލީ ދިނެވެ. އޭނާ ކުއްލިއަކަށް ހަދާލިގޮތަކުން ލާވިޔާ އައިސް ތަތްވީ އޭނާ ގެ މޭގައެވެ.

އެވަގުތަކީ މައިލީން އަށް ވެސް އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުނު ވަގުތެވެ. އެއާއެކު އޭނާ އަށް ފެނުނު މަންޒަރުން ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ލާވިޔާ ހުރީ މައިލީން އަށް ފުރަގަހަތަށް ވާގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުއާން ހުރީ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.

ޔުއާން އަށް ހަދާލެވުނު ގޮތަކުން އައިސް މޭގައި ތަތްވި ލާވިޔާ ދުރުކޮއްލަން އުޅުނު ޔުއާން އަށް މައިލީން ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. މައިލީން ދޮރު ހުޅުވާލީ ނުހަނު މަޑުން ކަމުންނާ އެކީ ޔުއާން ގެ މޭގައި ބޮޑިވެލައިގެން އެކަމަށް ގެއްލިފައި ހުރި ލާވިޔާ އަށް ވެސް އެކަމުގެ ހިލަމެއްނުވެއެވެ. ޔުއާން ގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ. “ލީން” ޔުއާން އަށް ވައި އަޑުން ގޮވާލެވުނެވެ. ލާވިޔާ އަށް ޔުއާން ބުނި އެތި ރަނގަޅަށް ނީވުމާއެކު މޫނު އުފުލާލާ ޔުއާންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާ އަށް ފެނުނީ ޔުއާން ގެ ނަޒަރު ދޮރާ ދިމާލަށް ހުއްޓިފައި ވާތަނެވެ.

ލާވިޔާ ބަލާލުމުގެ ކުރިން މައިލީން އަވަސްއަވަހަށް ބޭރަށް ދެމިގަތެވެ. ލާވިޔާއަށް ބަލާލެވުނު ވަގުތަކީ ދޮރު ލެއްޕުނު ވަގުތުކަމުން މައިލީން އެއް އޭނާއަކަށް ނުފެނުނެވެ.

“އާނޫ ކާކުތަ” ލާވިޔާ ތުއިގޮތަކަށް އަހައިލިއެވެ. ޔުއާން ގެ ރުޅިގަނޑު ގަދަވެގެން ގޮސް ހުރީ ފަޅައިގެންދާ ވަރުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ކެތް ކުރެވޭނޭ އެންމެ މައްޗަކަށް ކެތްކުރިއެވެ.

“ޑރ ލާވިޔާ ޖަސްޓް ލީވް. އޯ އެލްސް އައި ވިލް ކޮމްޕްލެއިން ޓް ދަ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ އެބައުތް ޔޫ” ޔުއާން އަޑުގައި ސީރިއަސްކަން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ލާވިޔާ ޖެހިލުންވާގޮތވިއެވެ. ޔުއާން ގެ ސީރިއަސްކަމުން އޭނާ ގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަމެއް ވަނެވެ. ޔުއާން ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮއްފާނެ ބާއެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އޭނާ ފަޟީހަތްވެ ހޮސްޕިޓަލް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައި އަގު ވެއްޓުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާވެސް ގެއްލުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ހިދްމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ވުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ހުރިހާވެސް ގަވާއިދު ތަކާ އުސޫލްތަކަކީ ވަކި ހަމައެއްގެ މަތިން ރާވާފައިވާ އުސޫލުތަކެކެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ލާވިޔާ އަށް އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ އަޅައިނުގަތީ ކަމެއް ނޫނީ ފެނުނުކަމަށް ނުހެދީ ކަމެއްނޭގެއެވެ. އޭނާއަށް އެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ފަހަތުންނެވެ. ރުޅިއައިސް ހުރިވަރުން އޭނާ ހުރީ ވާނުވާ ވެސް ނޭޣޭ ހާލަތުގަހެން ހީވިއެވެ.

ފައިލް މޭގައި ޖައްސާބާރުކޮއްލައިގެން ހުރި މައިލީން ގެ ހިތަށް ކޮއްފައިވަނީ ފުން އަސަރުތަކެވެ. ޔުއާން އޭނާ އާ އެހާ ގާތް ވިތާ އަދި ހަފްތާއެއްނުވާނެއެވެ. މިހާރު އެހުރީ އެހެން އަންހެނެއްގެ އަތުތެރޭގައެވެ. އެނާގެ ހިތަށް ކެތް ކުރަން ދަތިވަނީއެވެ. ޔުއާން ދުވަހަކު ލިބުމެއް ނެތް އިރުވެސް އެހެން މީހެއްގެ ގާތުގައި އެހާ ގާތުގައި ހުރިތަން ހަމަ ލޮލަށް ފެނުމުން މާ ބޮޑަށް ދެރަވިއެވެ. ކިއްވެހެއްޔެވެ؟.

އަދިވެސް ހިތުގެ ކަނަކުން ޔުއާން އަށް އިންތިޒާރުކުރެވެނީއެވެ. އެހެންނުންނަމަ މިހާ ދުވަސް ވީ އިރު ދިރިއުޅުމަށް ފިރިހެނެއް ގެންނަން މައިލީން ބޭނުންނުވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެ ހިތުގައި ޔުއާން އަށްޓަކައި ފުން ލޯބިވެއެވެ. ދުވވަހަކުވެސް މީހަކަށް އެހިތުން ދެން ޖާގައެއް ދެވޭވަރަށްވުރެ އެ ހިތުގައިވާ ޔުއާން ގެ ލޯބި ބޮޑެވެ. އެނާ ދެލޯ ފޮހެލިއެވެ. އަދި ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

މައިލީން ކައިރިއަށް ދާނ ވެގެން ނުކުތް ޔުއާން އަށް ފުރަގަހަތަށް އެނބުރުގެން ހުރި މައިލީން ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. “ލީން” ޔުއާން ގޮވާލިއެވެ.

މައިލީން އެނބުރުނެވެ. “އާހް” ޔުއާން އަށް މަޑު މަޑު އާހެއް ބޭރުކޮއްލެވުނީ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއްނުލައެވެ. މައިލީން ގެ ރަތް ވެފައި ވާ ލޯ އޭނާ އަށް ފެނުނެވެ. އެ ދުވަހަށްފަހު ޔުއާން ޑިއުޓީއަށް ނުނިކުންނާތީ މައިލީން އާ ޔުއާން ދިމައެއްނުވެއެވެ. އެ ދުވަހަށްފަހު ޔުއާން އާ މައިލީން ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ކަންތައް މިވީ ކިހިނެއްހެއްތެވެ؟ އެމަންޒަރުވެސް ފެނުނީ މައިލީން އަށެވެ. ކުށް ހީކުރެވޭނީ މައިލީން އަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަންތައް ހާމަ ކޮއްދެވޭނެހޭ ހިތްވަރެއްޔުއާން ގެ ނެތެވެ. މައިލީން އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލް ނުކުރާނެތީއެވެ. މިވަގުތު މައިލީން އަށް އޮލުން ފިލުވައިދޭން އުޅުމަކީ ބޭކާރުކަމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހަގިގަތް ކިޔައިދޭން ޔުއަން ބޭނުންވިއެވެ. ކީއްވެކަމެއްނޭގެއެވެ. އެ ހިތް އެދި ގޮވަމުން ދިޔައީ މައިލީން ގާތަށް ގޮސް ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. ލޯބިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިތުގެ އެދުމާ ޔުއާން މިފަހަރު ހެދީ ދެކޮޅެވެ.

“ކީއްކުރަން މައިލީން” ފިނިގޮތަކަށް ޔުއާން އަހައިލައިފިއެވެ.

“އެއާއެކު މައިލީން އޭނާގެ މެއާ ލާ ބޮޑުކޮއްފައިވާ ފައިލް އަށް އިޝާރާތް ކޮއްލިއެވެ. ޔުއާން އައުމާއެކު އެ ދީފައި މައިލީން ހިނގައިގަތެވެ.

މައިލީން ދިޔަ ދިމާލަށް ނަޒަރުހުއްޓައިލައިގެން ޔުއާން ހުރިގޮތަކަށްހުރިއެވެ. އޭރުވެސް އެހިތް އެދިގޮވަމުންދިޔައެވެ.

“ޔުއާން އެވެ. މައިލީން ހުއްޓުވާށެވެ. އެއީ ތިހުގެ ލޯތްބެވެ. ދޫކޮއްނުލާށެވެ. ހިފައްޓާށެވެ. ލޯބި ވާވަރު ހާމަ ކޮއްދޭށެވެ. މާފަށް އެދޭށެވެ. މައިލީން މާފު ކުރާނެއެވެ. މައިލީން ގެ ހިތުގައި ވަނީ ހަމަ އެކަނި ތިޔަ ލޯތްބެވެ. ކުރިމަތިލާށެވެ. ފަހަތުން ދާށެވެ. ޔުއާން އެވެ. ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ޔުއާން ދިން ކޮންމެ ހިތާމައަކަށް ޔުއާންގެ ސަބަބުން އެ ދެލޮލުން އޮހޮރުނު ކޮންމެ ކަރުނަތިއްކަކަށް ވާވަރަށް ލޯބިދީ އެ ހިތް އުފަލުން ފުރާދޭށެވެ.

(ނުނިމޭ)

100

52 Comments

 1. Hi Mi

  February 2, 2018 at 10:57 am

  Assalaamu Alaikum. I am so sorry guys. Ingey kuru v ma happy nuvaane kan ves. Ekam sorry guys. Hi Mi eba jehey liyefa in dhen in part ah kuda change eh gennan. In Sha Allah. Change kohlevunuhaa avahah up kohla dheynan. Hope u all understand. And mi part ga ves kuda haadhisaa kolheh innnane himanaalaafa. Pls do read and commemt?. And dhen vaany kihinehbaa?. E kujjehge hiyaal faalhukohlaathi. Thankyou All. Jazakallah Khairan.

 2. Pinky shifoo

  February 2, 2018 at 12:03 pm

  Wonderful…. ❤️❤️❤️❤️… Mi part kurakas varah varah reethi ???????…. I m soooooo happy mivarahvx kiyaalan libunyma ??… Varah varah reethi… Waiting for next part my dear Hi Mi ❤️❤️❤️??????????…

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:09 pm

   Thankyou dear. Vvv happy vehjje. Hi Mi ah absdhuves libey hiyy varaki thikahala comments. And enme part eh ves medhu nukendi pinky ge comments fennthy himi varah ufaavey. Thanks sis. Next part maadhan rey hen heevani ingey. Much loves. ?????????

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:30 pm

   Pinky kihinehtha?
   Hi Mi hama varah miss vey. Abadhuves comment fenythoa beley. Vvvvvv ufaavey… ???????????????

 3. Shann

  February 2, 2018 at 12:03 pm

  Kuruviyas ok up kohla dhinyma.. Mibaives v v furihama n v v rythi.. Ehbayah vure anehbai rythi.. Mihaaru miothy v kiyaahiyvaa hisaabakah
  aisa.. Mi story ge khonme baehves mi kiyaalany hama v kiyaahithun indhe

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:10 pm

   Thanks shann. Shann ge comments fennaathy hama vvv happy veyey buneleveyni. Beynu vey thigotjab hiyy vary hey reades. Thabks dear. ???????☺?

 4. Xaaaan

  February 2, 2018 at 12:04 pm

  Hellow darlin kihineh ehenves vaane masha allah mi baives v reethi ingey adhuves bunelaanan story liyan himi vareh nethey❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤??????????????

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:11 pm

   Thanks xaaaan. Alhamdhulillah. I am fine. Vvv ufaavhejje. Neyge bunaane ehchei ves hama. ???

 5. aish

  February 2, 2018 at 12:08 pm

  Vvvv salhi gavaadhun mi story kiyan. coment nukuriyas gavaadhun5faharu komi episode kiyan

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:12 pm

   Thanks dear. Vvv ufaavehjje kiyaalaakan ingunima. ???

 6. Aki

  February 2, 2018 at 12:27 pm

  kurukon ves up kohla dhineema varah ufaavey.. mi part ves varah reethi

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:13 pm

   Thanks dear. Aki ge comment konme part akum ves fennaathy vvv ufaavey aslu. Heekuran thigothugai dhemi hunaane kamah. ???

 7. Zuam

  February 2, 2018 at 12:36 pm

  Wow…. varah reethi….waiting

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:14 pm

   Thanks zuam. Hama zuam ge comment fenna irah ufaaveym eyi konme part akah ves comment kohlaathy. Thanks again dear. ???

 8. Mary

  February 2, 2018 at 12:51 pm

  Pls upload it soon…waiting

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:15 pm

   In Sha Allah. V avahah up kohdheynan. Balaanan tomorw nyt ah vaanethoa. Actually himi furum maadhama ah las v so fahareh ga maadhan vaani. Ehenve yageen kameh nudheyveyne mirey. Ekam time v ma hama up kohlaanan. Thanks. ???

 9. Lam

  February 2, 2018 at 12:57 pm

  Vv reethi..waiting

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:16 pm

   Thanks lam. ?☺?

 10. Maa

  February 2, 2018 at 1:04 pm

  Just wow….. thank you hi mi…??????????????????????????????

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:17 pm

   Thanks maa. Mage commet fenythoa ves mihaaru beley. Thanks again. ???

 11. Icy♡

  February 2, 2018 at 1:08 pm

  Vrh vrh vrh reethi
  Thanks hi mi for this lovely story

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:18 pm

   Thanks Icy. Vvv ufaavehhjje. ??? neyge bunane ehchei ves. Icy ge comment gavaidhun fennaathy vvv ufaavey. ???

 12. Yumi

  February 2, 2018 at 1:25 pm

  ?Story vv reethi

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:19 pm

   Thanks yumi. Happy vehjje. ???

 13. annoying reader

  February 2, 2018 at 1:44 pm

  alhey so short but varah reethi. please leen ans yuan gulhuvaba,miharu varah gina dhuvas vejje leen ves hithaama koh ulhey thaa. waiting for the next part

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:21 pm

   I knw right dear. ????? varah dheravi aslu mihaa kuru v ma… and yuan aa mailyn ah vaa gotheh balamaa. Vaan huri kanthakuge hint eh adhi dheykah beynumeh nun. Hama surprise eh dw. Eyi. Hehe. Vvv ufaavehjje. ??? Thankyou. ???

 14. Ilu

  February 2, 2018 at 1:50 pm

  Anekka ves furagahathah beynun kurevuny tha dhw. Kiyaanee furagahah enburi. ..ekamaku vaahaka v v reethi.

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:24 pm

   Alhey sorry dear. ???? Hi Mi mihaaru loyaairu vadhuni ves varah balan ehenve ekan eba ranglhu kurevey. E bas eba rangalhah beynun kurevey Alhamdhulillah. Ekam adhives huredhaane hurehjjeyya faahaga kohla dheythi. Ingey. Aslu aa mukoh vhk dhehkeyiruves beynun kurevwythy e liyeveni. Mihaaru dhen thi word aha ves visnaanann. In Sha Allah. Thikahal hiyaal thakaki abadhuves libey kuri erumeh. Thanks dear. ???

 15. Tee

  February 2, 2018 at 3:08 pm

  V rythi. Hama superb

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:25 pm

   Thanks tee. Vvv ufaajehjje. ???

 16. Uuu

  February 2, 2018 at 3:12 pm

  Avahah up kohla dhehchey . v rythi story

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:26 pm

   Yes. Uuu. In Sha Allah. V haaves avahah kohdheynan. In Sha Allah. Thanks dear. ???

 17. Mixuhan

  February 2, 2018 at 3:20 pm

  Himi thee hama eh vana ..varah salhi..kurakas upkhla dhinyma hiyy hama jehihje..thank you..waiting for the next part ..❤️Love this story

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:27 pm

   Thanks mixuhan. Mihaaru konme part akun comment fennaathy v ufaavey. Heekuran abadhuves thigothah hiyy varu dheynekamah. Thanks dear. ???

 18. Kai

  February 2, 2018 at 4:01 pm

  Neyge bunaane gothe ves story nyc vaahaka vvvvvvv reethi ???????dnn
  vaaani kihine baa dw hyvany mailee ehen myhakaa gulhen ulhunymahen mi yuaan ge feeling tha mailee ah bunedheyni????

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:29 pm

   Hehe. Hingaa balamaa kai. Kaige loabi comment ah ves varah inthixaaru kyrevey mihaaru ehen readers ekey ehgothah. Vvv happy vey comment fenunima loabi kamun. Hingaa balamaa vaa gotheh. Dw. Vaan buri goi thakaki hama surprise eh. Thanks dear. ???

 19. Mary

  February 2, 2018 at 4:38 pm

  When is next part…story v v rythi…..no plx leen ehen meehakah nugulhuvaathi….mihurihaa dhuhu hithaamaaga ulhefa anehka aneh hithaama nudheythi…..v rythi…..yashm ge knthakuga dhemeehun gulhi faane baaa

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:32 pm

   Next part v haaves avahakah ingey dear. Hi Mi maadhan furan jeheythy hama neyge maadhan up kohdheveyne kameh. Sorry dear. Ekam dhen up kohdheyiru dhigu kohlaanan. In Sha Allah. Hingaa balamaa. Story ge maigandu ekaku thy yashm aki. ????????? Thanks dear. ?????????

 20. shasha

  February 2, 2018 at 4:52 pm

  Wow.. V reethi story

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:32 pm

   Thanks shasha. ???????????????

 21. Blue beauty

  February 2, 2018 at 7:15 pm

  Nice dhen konirakun up vaany

  • Hi Mi

   February 2, 2018 at 7:33 pm

   Hiii. Blue beauty. In Sha Allah. V haaves avahakah. ???

 22. Aail

  February 3, 2018 at 12:29 am

  Hey Hi Mi, varah gina stories kiyan Esfiya website in. But so far this is my favorite story. Hi Mi ge liyuntherikan improve vaakan varah faahaga kollevey. Yuaan and Yasham meet kuruvahchey adhi. Keep it up the good work, dear ?

  • Hi Mi

   February 3, 2018 at 9:44 am

   Hello dear. Thankyou so much Hi Mi balaanan abadhives kiyun theringe hiyaal aa ehgothah improve kureveythoa.
   Vvv ufaavehjjw. Thankyou so much.?????????

 23. Pinky shifoo

  February 3, 2018 at 12:41 am

  Hii Hi Mi ???… I’m good Maasha Allah… Hi Mi kihinehtha?? ??.. Hope kuran Hi Mi vx good vaane kamah ????.. Hi Mi ge vaahaka ah insha Allah pinky abadhuvx comment kuraanan ???… After all you are my favourite writer and this is my favourite story… So how I could I stay without commenting… Heheheh ?????❤️❤️❤️… Hi Mi story ashaa Hi Mi loabi loabi reply ahvx pinky varah varah inthizaaru kuran… Love soooooo much n thank you soooooo much mihaa reethi story eh genesdheythy n ehaa loabi loabi reply kohlaathy ???❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️?????????????❤️❤️???????…

  • Hi Mi

   February 3, 2018 at 9:55 am

   Alhamdhulillah good. Pinky gothah hama thi reply ah ves inthixaaru kurevey viyya. Ehen noo vaani. Ehaa laobi reply eh konme faharakuves annaanni. Vvv ufaavey hama speech less vefa. Comment un abadhuves hiyy varu kibey ey bunelan beynun. Much loves dear. ?????????❤❤❤❤❤❤

 24. Xxxx

  February 3, 2018 at 10:15 am

  Just Wooooowww ??????????

 25. Rau

  February 3, 2018 at 11:13 am

  Stry salhi❤❤olx plx yuaan n mailyn guluvahchey …eyrun salhi vaany..

 26. Black beauty

  February 3, 2018 at 12:37 pm

  Varah reethi waiting.U bad yuaan.i knw hw hurt mileen will be.. i have been through ??the same situation.

 27. Eeen

  February 3, 2018 at 1:01 pm

  Kobaa aharen fonuvaa commnt thah alhe…..?

 28. Aki

  February 3, 2018 at 9:35 pm

  hi mi dhooni koba tha next part avahah up kohla dheebaa mihaaru up vitho belunu adhadhu ves neyge

 29. ??

  February 3, 2018 at 9:40 pm

  Hi mi plx avahah up kohla dheeba

Comments are closed.