ކުއްލިއަކަށް ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ބޭލުމަށް ފަހު އޭނަ މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެވެސް، ކަމަކާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން އަމަލް ކުރާ ގޮތެވެ. އާލިފް ވަރައް އަޑިޔަށް ދިޔައެވެ. ވަރަން އަޑިއަށެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތިން ހިޔަންޔެއް ވެލިހެން ހީވިއެވެ. މިއީ އޭނާއަށް އާކަމެއް ނޫނެވެ.  އެހެން އިންސާނުންނާއި ޚިލާފަށް އާލިފް ގެ ނޭވާ ދިގުކަން އޭނާ އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. މޫދު އަޑީގައި އޮކްސިޖެން ބޭނުން ނުވާ ކަމީ އާލިފްވެސް ހައިރާންވާ ކަމެކެވެ. ރޭގަނޑުވެސް ދުވާލެކޭ އެއްފަދައިން މޫދު އަޑި ސާފްކޮން ފެނެއެވެ.. މިކަން އާލިފްގެ ރަށްޓެހިންނަށާއި އޭނާ ގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް އެގެއެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ އެކަނި މޫދަށް އެރޭ އެއް ސަބަބު ވެސް މެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާގެ ރަށްޓެހިންނަށް އޭނާގެ ހުނަރުތައް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފެނިފައި ވެއެވެ. މިހެންކަމުން އޭނާގެ ރަށްޓެހިން ބައެއްފަހަރު “ކަނޑު ރަސްގެފާނު” ގެނަމުން އާލިފް އަށް ގޮވާ ދިމާ ކޮށް ހަދައެވެ. އާލިފް ވަށައިގެން ހޯދާލިޔެވެ. އެއްޗެއްފެންނާކަސށްނެތެވެ. އާލިފް ލޮނުގަނޑުން މަޗަށް ބޯ ހިއްލާލިޔެވެ. އިރު އޮއްސި އަދިރިވެއްޖެޔެވެ. އޭނަ ފަތަމުންގޮސް ފާލަން މައްޗަށް އެރިޔެވެ. ފުންނޭވާއެއްލުމައްފަހު ޓީޝާޓް ގަޔައް ވައްޓާލިޔެވެ.ދެފަރާކައް ބޯހޫރާ ލަމުން     ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑު ރީތި ކޮއްލިޔެވެ. އާލިފް ގެޔާދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިޔެވެ. ”މިރޭ ކޮނމެވެސް ގޮތަކުން އަހަރެން ހިތުގައިމިވާ ސުވާލު ތަކުގެ  ޖަވާބު ހޯދާނަމެ” އާލިފް ހިތަން އެރިއެވެ.

އާލިފް ގޮސް ގެއަށް ވަތްއިރު އާދައިގެ މަތިން ބައްޕަ ޓީވީން އަށެއްގެ ޚަބަރުބަލަން އިނެވެ.މަންމަ ދުފާ ތަބަށް ހިފައިގެން ކާގެއިން ނިކުންނަނީ އެވެ. “އަހަ.. މިރޭ ހާދަ ލަސްވީ” ބައްޕަ ސުވާލު ކޮއއްލިއެވެ. “އާނ.. ފްރެންޑެއް ދިމާވެގެން އަތިރިކެފޭ އަށް ވަދެލީ” އާލިފް ހިނިތުންވުމާއެކު ޖަވާބު ދިނެވެ. ބައްޕައާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރުވެސް އާލިފް ދިޔައީ ގޭތެރޭގެ އެކި ދިމާއަށް ބަލަމުންނެވެ. އެއްކަލަ “ނުދަންނަ މީހާ” ފެނޭތޯއެވެ. “ދަރިފުޅު އަވަހަށް ދޭ ފެންވަރަަން. މިރޭ ބައްޕަ ބަނޑުހައިވެގެން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ކައިފި” މަންމަ ބުންޏެވެ. “އޯކޭ.. އަހަރެން ނުކާނަން މިރޭ” މިހެން ބުނެފައި އާލިފް ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ.

“މަންމާ…ބައްޕާ” ފެންވަރާ ތާޒާވެލާގެން އައިސް މަންމަ އާއި ބައްޕައަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ގޮސް އެދެމީހުން ދޭތެރޭގައި އިށީނެވެ. “ނަމާދު ކޮށްފިންތަ؟” މަރިޔަމް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. އާލިފް އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް އަހަން ބޭނުން” އާލިފް ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “އަނެއްކާ ކޮންވާހަކައެއް.. އަވަހަށް އަހާ..” ހަސަން ބުންޏެވެ. “އަހަރެން މީ ކާކުގެ ދަރިއެއް؟” ވަރަށް ހިތް ވަރާއެކު އާލިފް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” ހެ.. ހެ …ތީ ބައްޕަގެ ދަރިއެއްނުން” ހަސަނު ހީކުރީ އާލިފް ސަމާސާ ކުރަނީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މަރިޔަމް ވަރަށް ކަނބޮޑުވިއެވެ.” ދޮންތަ ދެއްކި ވާހަަކަ ތައް އާލިފް އަށް އަޑު އިވުނީ ބާއޭ ”މަރިޔަމް ހިތަށް އެރިއެވެ.”ނޫން މިއަދު މަންމަ އާއި ދޮންތަ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަ ޔެއް އަޅުގަނޑަށް އަޑު އިވުނޭ” އާލިފް މިހެން ބުނީރު ހުރީ ރޮވެން ކައިރިވެފައެވެ.”ކީކޭ” ހަސަން ފުންމައި ގެން ތެދުވެވުނެ އަދި ނުރުހުމުގެ ނަޒަރަކުން މަރިޔަމް އާ ދިމާ އަށް ބަލާލިއެވެ.މަރިޔަމް އިސްޖަހާލިޔެވެ. ”ކޮންވާހަކަޔެއް…. ތީ ..އަހަރެމެންގެ ދަރިޔެއް “ހަސަނު އަޑަށް ބާރުލައިފަ ބުންޏެވެ.މަރިޔަމް އަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. އާލިފް އިންތަނުން ތެދުވެގެން އާސް ބައްޕަގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ.”އަދިވެސް ބައްޕަ މެން އަޅުގަނޑަށް ސިއްރު ކުރަނީތަ؟ މިހެން ބުނަމުން އާލިފް ބައްޕަ ގެންގޮސް މަންމަ ކައިރީ ސޯފާގަ ބޭދިޔއެވެ.އަދި ދެމީހުންގެ ދެއަތް ގެނެސް އޭނަގެ އަތުތެރެއަށްލާ ފިއްތާލިއެވެ.”ބައްޕާ،މަންމާ، ކޮބާ ބައްޕަ އާއި މަންމަ ފަރާތު ފެމެލީ ؟

؟ ދޮންތަ އެބުނާ މަންމަގެ ބައްޕަ ކޮބާ؟ކީއްވެ މިރަށުގަ މިއުޅެނީ؟” އާލިފް އަށް ރޮވިއްޖެއެވެ.މަރިޔަމް ވެސް ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮނީއެވެ.އާލިފް މަންމަގެ އުނގުގަ ބޯއަޅާލިޔެވެ.ހަސަނު ފުންނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު އާލިފްގެ ބޮލުގަ ފިރުމާ ލިޔެވެ. ”ދަރިފުޅާ އާނ ދަރިފުޅުތީ ބައްޕަ މެންގެ އުފަން ދަރިޔެއްނޫން ”އާލިފައް ލޯ މަރާލެވުނެވެ.

 

 

4

26 Comments

 1. Kaafu

  March 12, 2014 at 5:07 pm

  Ey mivarun vaahaka nuliyey boa halaaku kuda kuda thanfukeh

  • i jez

   March 31, 2014 at 6:18 pm

   thi dhen bodu varu KAAAAFU..LAAAMU….faadu kiyas

 2. shiyaa

  March 12, 2014 at 6:21 pm

  liyunymey bununtha mivarah liyanee. thaanfukeh.

 3. aa

  March 12, 2014 at 6:24 pm

  Is this a story or what???????plx write some more…..

 4. bolaaeh

  March 12, 2014 at 6:29 pm

  amaa buneethee farah dhaa usoolu

  • i jez

   March 31, 2014 at 6:19 pm

   dhen gos boli hilan veenun

 5. someone

  March 12, 2014 at 8:00 pm

  vaahaka varah reethi… then new kudhin thankolheh slow vaaney, fahun ragalhuvaane, dhw yoona <3

 6. liu

  March 12, 2014 at 8:06 pm

  thi faaadah ehchehi kiyaa kah nuvaane
  krakas thi gothah vaahak dhah kaigen nuvaane
  my vaahka kurey kiyaafa jehey tha hadi ehche sah dhaan dhen kiyan
  mee varah dhera kamekey buneveynee
  hama reethi koh bunevi dhaane dhw mi vaahaka dhigu koh genes dheyshey
  keeh kuraany
  mihaaru ulhey meehunnah nuvis ney kan ves dhww

 7. marii naj

  March 12, 2014 at 8:08 pm

  next part dhigu koh genes dheyne kamah unmeedhu kuran
  🙂

 8. aroo

  March 12, 2014 at 8:20 pm

  v v v vnice nxt prt dhigu kohlahchey

 9. hurt

  March 12, 2014 at 9:37 pm

  Dhen kuriyyeyy kiyaaaafa waaahaka nukeeema nimuneeee noontha….vrh waaaahaka dhiguwey dhw eba mihaaaaaru…dhen inna part adhi miah wure kurukoh genasdheeee…..nukiyaehwes nuweydho mioh ulheyyy…..bolaayakah kikiki

  • Anonymous

   September 9, 2017 at 12:00 pm

   Hehe dhw

 10. hhv

  March 12, 2014 at 10:12 pm

  mikahala hadi echechi kiyaafa fonuva comment thah nujehumah addmin gaathu edhilan beynun. asluves mi varah kada kamekey bunveynei. konme meehakah ves hitheh dhevvafa vey. thigothah hadi echechi kiyumuge haggeh bolaayakah ves neth kanneneyne, vassalam. vaahaka kuru vefa kuda mistakes eba huri. ebai rangalhu kolllun edhen keep it up

  • i jez

   March 31, 2014 at 6:22 pm

   an dhoh…? BOLAA rashah dhaan veenun.gos rashu meehun nahah bolihilan dhas kodheyn veenun dhoh…?

 11. sad

  March 12, 2014 at 10:55 pm

  thi faadah comment kuraa …. ge comment ves v nujahan, bt mi site ga egothah hama jehifa nethy kannenge, v sad

  • i jez

   March 31, 2014 at 6:24 pm

   hama ran galu vaahaka yeh thee

 12. Boahalaaku

  March 13, 2014 at 1:09 am

  Thee Bodu varu , fadukiyanves ……. Vaahaka varah reethi . Dhen anna bai dhigu kolla dhinun edhen.

 13. dheena

  March 13, 2014 at 9:29 am

  maaikamoai miyahvure reethikoh maves vaahaka linaanan..

  • i jez

   March 31, 2014 at 6:15 pm

   DHEENA—-thihaa liyaa hivvan yaa dhen reethi ko liyan vee nu.maadhen faadu kiyan molhu neehekoh mee…….maadhen reethi ko vaahaka liyevey meehakah vegen ……..dhon kambuloh dhen liyan venun dhoh…hheheheh sorry…. 🙂

 14. an

  March 13, 2014 at 11:04 am

  Vaahaka rythi vaanr kanneynge
  ekamu yoona nuvisnaa dhew mihury liyefa
  coz furathama baiga buney fathihu moodhah dhaa vaahaka
  ekamu mibaiga e bunany iru ossey vaahaka

 15. zoyaa

  March 13, 2014 at 11:25 am

  Story is nice . Next time write little bit more

 16. kamana

  March 13, 2014 at 2:49 pm

  maa avas aruvaigen kanneyyge thi liyanii.. thankolhe free velaigen liyebala… ehaa kiyaa hithun fashii, mulhin foohi vejje.. haadha kuda thankolhekey thi liyanii..

 17. Shoo

  March 13, 2014 at 11:53 pm

  Varah reethi. Dhen faharakun thankolheh dhigu kohlanveenu 🙂

 18. i jez

  March 16, 2014 at 11:14 am

  kurukoliyunas adhi dhigu koliyunas kiyaameehaa keema nimunee yeh nun mii ulhey ginadhivehin varah kehmadhuve fa thibeynee. adhi Aakujjakah veema ok evaruves ,, mashaa allah v reeth

 19. u

  April 7, 2014 at 2:32 pm

  (This not hiyaal…bt this is a naseyhai…)

  I Pray To The Al-Mighty Allah that Allah Gives me The Abiity In Delivring this message.
  As I pray to the Al-mighty Allah that Allah hat Allah Rewards you in listenin to this Message
  Allah saya in the Quran: that every soul shall shall taste death Allah does not care who you are, where you’re from,
  Allah dose not care if you’re strong, Allah dose not what city you’re from, Allah does not care
  Even if you’re a prophet,
  Alah does not care that if you Worship Allah for A 100 Years, Allah says Every soul shall taste death.
  and every one will leave this world. You have the greatest peo[le that Ever walked in the face of this planet, they where none other than the propeta of allaah
  you have the likes of sulaiman (AS) as Abullah (RA) says:
  that when sulaiman (AS) when he used to travel he Says he used to b siin on a thrne, and this throne user to be surrounding him, and the humans and the jinns used to sitting around him,
  behind him, there used to be animals above him, there used to be birds, they used to give him shade
  from the sunlight. The narration says: that A tornado, A wind use to come and lift this
  whole army up and take them to A different land. In spite of the fact, that Allah gave him this kingdom,
  ALLAH SAYA: EVERY SOUL SHALL TASTE DEATH AND HE DPARTS FROM THIS WORLD,

  (2) you have the likes of musa (AS) MUSA(AS) is that prophet of allah,
  one of the greatest prophets of allah, allah gave him this stick and with this stick, when he used to hold it in his hand, t used to be a stick and when he used to dorm it in the ground, this stick used to turu in to a sepent, with this very stick, he points towards the ocean and the ocean makes way and musa (AS) and his people make the crossing. In spite of the fact, musa (AS) being the prophet of allah, the one who conversed with the all mighty allah, allah saya: every soul shall taste death, and he is departed from this world .
  (3) you have the likes of Muhammad (S.A.W) the prophet of allah, such is the statues of this prophet
  that his name is written on the palaces of junnah, his name is written on the eyes of angels,
  his name is written in the leaves of the tooba tree, such is the status of this prophet that allah raises his mention, allah says: that is character is sublime, allah says: he is a mercy for mankind, in spite of him being the final messenger,
  the seals of all prophets, in spite of him being the imaam of all the prophets before him,
  ALLAH SAYS: EVERY SOUL SHALL TASTS DEATH AND HE DEPARTS FROM THIS WORLD.
  ((
  nshaa allaah meege ithuru bayeh maadhamaa genes dheynan(

 20. u

  April 7, 2014 at 2:38 pm

  mee ahaen amilla yah liyaa ehche veema faharehga kuhhurun ehkasheegen vey mibune.akuru madhuvefehuredhaane bt hadhees and quran, bodethi ilmmuveringe fathuvaa mege genes dhefa hunnaanee…ok

Comments are closed.