އޭރުން ތި ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބޭނެ.  މީރާގެ ކޮލަށް ދޮނެއް ދެމުން ނޫހް  ބުނެލިއެވެ. ދެން ދަނީ. ބާއި!    ސީޔޫ!

ނޫހް ފަސް އެބުރި ހިނގައި ގަތެވެ.   އޭރު  މީރާ ވެސް އަވަސް   ވެގަތީ ގެޔަށް  ދިއުމަށެވެ.   ދިޔަ މަގުމަތީ    ވިސްނެމުން     ދިޔައީ ނޫހް    އެބުނީ ކޮން  ސަޕްރައިޒް  އެއް ތޯ އެވެ.

‘އަނެއްކާ އެެއުޅެނީ ކޮން ކަމަކު ބާ!  ނިކަން ލާނެއް މީހެއް އެއީ އަދި.   ޕިސް! ދެން!! އަޅޭ! ކީއްތަ    ކުރަން  އެއުޅެނީ.’ އަހަރެން  އުފާ ކުރަން   އެވެސް.. މީރާ  އެކަނި ވާހަކަ   ދައްކަމުން  ގެޔަށް ވަދެވުން  އިރުވެސް   ނޭންގުނެވެ.

ކޮބާ މީރާ ރުއްސަން ދިޔަ މީހާ  މިއޮއް އައީ އެކަނި. މަންމަ ހީކުރީ  ގޮވައިގެން ކަމަށް އަންނާނީ. މިހާރު   އޯ ކޭ ތަ؟؟؟ ނޫހް ގެ މަންމަ ސައީދާ  އެހިއެވެ. އާން!! އޭނަ ހަމަ އޯ ކޭ!   ނޫހް ޖަވާބު ދިނެވެ.

މަންމަ ކޮބާތަ ޒޯޔާ؟؟ ނޫހް އޭނަ   މަންމަ ގާތު އެހިއެވެ.  ޒޯޔާ ވަނީ ކޮޓަރި އަށް ހެން ހީވަނީ  ބަލާލަބަ.

‘ނޫހް ޕްލޭން ފްލޮޕް ވިޔަ  ނުދޭތި އިންގޭ. އަހަރެން ގެ     މަންޒިލް  ގެއްލިދާނެ އެހެންނޫނީ . އަހަރެން ބުނާ ގޮތަށް ކަން ކުރަން    ވާނީ ގޮޓް އިޓް.’؟؟ ކޮޓަރި އަށް  ވައިން ތަނާ ޒޯޔާ ބުންޏެވެ.

ދައްތާ! ދައްތާ! ކޮބާ ނޫހް ބޭބެ؟    މީރާ  ދިއާއީ ސިހިގެނެވެ. ކޮއްކޯ   ބޭބެ  އަންނާނެ ފަހުން. މީރަ ޖަވާބު   ދީފަ  ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އެނދު    މަތީ   އޮށޯވެ އެފް.ބީ ނިއުސް ފީޑް   ހާވަން ފެށިއެވެ.

އޭރު  ވިސްނަމުން  ދިޔައީ  ޒޯޔާ އާދޭތެރޭ އެވެ. އެހެން އޮއްވަ    އައީ  ނޫހް ގެ ފޯނެކެވެ.

“ތީ ވާ ރަނގަޅު މީހެއް  .ރަށައް އައިމަ ތި އޮންނަނީ ފިލާ.  އަންނަން އުޅޭ މިހާރު..”  ފޯނު ނެގުމާ އެކީ ނޫހް  ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.  “ހޫން.. ދެން މަޑު ކުރޭ  ދާނަން ފަހުން.. އެހެން ނޫނަސް ޒޮޔާ އެހެރީ ނުން ފޫހި ފިލުވަދޭން.”   މީރާ  ޖަވާބު ދިނެވެ.  އޯ ކޭ ދެން.!! ނޫހް އެހެން      ބުނެ  ފޯނު ކަންޑާލީައެވެ.

އިރުކޮޅެއް  ނުވެ އައީ މެސެޖެކެވެ.   ސަޕްރައިޒް ބޭނުމިއްޔާ މިރޭ 8 ޖަހާ އިރު ގެ ކައިރި  އަތިރި އަށް އާދޭ. ފްރޮމް ނޫހް.

މީރާ ހުރީ ހިތް އަވަސް ވެފައެވެ   . އޭރު   ގަޑިން 7 ޖަހައިފިއެވެ.    މީރާ  ލާން ބޭނުން ވީ ވެސް ނޫޙް  އައް ކަމުދާ ކުލައިގެ ހެދުމެވެ.

މީރާ އެތަނައް އަައި އިރު ނޫހް އެތާ   މަޑުކޮއްގެން ހުއްޓެވެ.           ވާއު!. ވަޔާ އެކު ނަޝަމުން އެ ދާ  ރީތި އިސްތަށި ގަނޑާ ދެ  ލޮލުގަ   އެވާ  ސާދާ ކަން ފެނިފަ ނޫހް  އައް  ހިތާ  ހިތުން ކިޔުނެވެ. ހީވީ ހަމަ   އަލަށް  ފެނުން ހެނެވެ.

“މިރޭ ހާދަ ތަފާތޭ. މިބުނީ  ވަރަށް   ރީއްޗޭ”. ނުހް މީރާ އައް ތައުރީފް  ކުރިއެވެ. “އަސްލު.؟ ޝުކުރިއްޔާ.   ދެން ކޮބާ ދޭން އުޅޭ އެތި؟؟  ދެން ދީބަލަ!.”  މީރާ ބުންޏެވެ.

ނޫހް “ފުރަތަމަ މީރާ ބުނަން އުޅުނު  ވާހަކަ ބުނީމަ!”  މީރާ “އެ ވާހަކަ ބުނުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް  ނެތް.” މީރާ ޖަވާބު ދިން އިރު ހުރީ  ފެންކަޅިވެފައެވެ.  އެހެން ބުނުމާ އެކީ   ނޫހް މީރާ ގެ އަތުގަ ހިފާ ގަޔާ ކައިރި ކޮއްލާފަ ބުންޏެވެ.’ކީއްވެގެން ތަ؟؟  ބުނީމަ އެންނުން ވާ ގޮތެެއް ވެސް   އިންގޭނީ؟؟ އަނެއްކާ މީހެއް ދެކެ  ލޯބިވެވުނީ ތަ؟ ނުހް ސުވާލަކށް ފަހު   ސުވާލެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ‘ އާން.. ލޯބި ވޭ ..ވަރަށް ލޯބިވޭ. އެކަމް  އޭނަ ލޯބި    ވަނީ  އެހެން މީހެެއްދެކެ.’މީރާ ކިޔާދިނެވެ.   ނޫހް ‘އެއީ ކާކު ތަ؟’ މީރާ      ‘ އެއީ …..’

ނޫހް!!! މިތާ ކީއް ތިކުރަނީ؟؟    އަހަރެން  ކޮން އިރެއް ހޯދާތާ؟؟ޒޯޔާ އެތަނަށް އައިސް ހަޅޭއް ލަވަން  ފެށިއެވެ.

.ނޫހް ‘އާން މިދަނީ މަޑުކުރޭ.!’ އޭ ދެން    ދަނީ ފަހުން ދިމާވާނަން. މީރާ ދެން  ދޭ   ގެޔަށް  އިންގޭ. މިހާރު  މާ ލަސް  ވެސް ވެއްޖެނުން.’  ނޫހް މީރާ ގެ އަތް ދޫ ކޮއްލަމުން     ބުނިއެވެ.

‘އާން ދޯ! މިހާރު  މަންމަ ވެސް ހޯދާނެ ލަސް ވެެގެން . ދަނީ ދެން..’ މަޑު ހިނިތުުން ވުމެއް  ދީފަ ހިންގައިގަތެވެ. އޭރު ޒޯޔާ  ނޫހް ހުރި ދިމާ އަށް އަންނަނީއެވެ.

‘މިތަން ހާދަ ހިތްގައިމޭ ދޯ..  އިރުކޮޅަކު މަޑު ކޮއްފަ ދާނީ ދޯ؟؟   މިހާރު ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް  ކިޔާލީ ދޯ މީރާ ކައިރީގަ؟ ‘  ‘ނޫން ޒޯޔާ އަހަރެން ނުބުނަން  އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް  އޭނަ ކައިރީގައެއް.

‘އެކަމް ދެން އަހަންނަށް ތިހެން     ނުހަދާ.  އަހަންނަށް އޭނަގެ އުދާސް  މޫނު ބަލަން ކެތެއް ނުވާނެ. އެހެން  ނޫނަސް ޒޯޔާ ގެ  ތި ޗެލެންޖަށް   ވުރެ އަހަންނަށް މީރާ  މުހިންމު.. މިކަމަކުން  އެކަކު ވެސް އުފަލަކު      ނުހުންނާނެ.   ޕްލީޒް!!ޒޯޔާ…’ ނޫހް ޒޯޔާ ކައިރީ  އާދޭސް ކުރިއެވެ.

ޒޯޔާގެ ތި ބެސްޓް ފުރެންޑަކަށް ދައްކަން  އަހަރެން ނަކަށް ނުހުރެވޭނެ ދެނެއް.އެ  އަށް ވުރެން ބޮޑަށް މީރާ ދެކެ ލޯބިވޭ.

‘އެކަމަކު ދެން މިހާރު މަންމަ  ކައިރީވެސް ބުނެފީމެއްނު. ދައްކަން  ވިޔަަސް އަހަރެން ވެސް ލޯބިވޭ ނޫހް  ދެކެ.’ ޒޯޔާ މިހެން ބުންޏަސް ނޫހް މާބޮޑު  ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ.

‘ބުނަން ތަ ވާހަކަ އެއް ނޫހް އަލީ ތީ އަހަރެންގެ މީހެއް. މީރާ  އަކަށް ތި ނޫހް އެއް ނުލިބޭނެ.. ‘ ނުލަފާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާ ޒޯޔާ އެހެން  ބުނެފަ ދިޔައީއެވެ.

މީރާ ދަރިފުޅާ ހާދަ ލަސް ކޮއްފަ ތި  އައީ ނޫހް ކައިރި އައް ގޮސްފަދޯ؟’އާން މަންމާ..’ ވަރަށް ވަރުބަލި ދަނީ ނިދަން  އިންގޭ މަންމާ..’ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވަމުން މަންމަ އާ ދިމާލަށް ބަލާފަ ބުނިއެވެ.

ނިދޭތޯ ދެ ކޮޅަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮތް ނޫހް ގެ ހިޔާލުގަ ވަނީ މީރާ އެވެ. މީރާ ވެސް ލޯބި ވޭ ތަ އަހަރެން ދެކެ.؟ ކިހިނެއްތަ  އިންގޭނީވެސް. ހިތާ ހިތުން ބުނަމުން  ދިޔައެވެ.

މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ގަޑިއެވެ. ނޫހް  ބުނެގެން މީރާ އައީ އެގެޔައް ކާންށެވެ.  އެދުހު ކެއްކީ ޒޯޔާއެވެ. ‘އާދޭ ކާން  މީރާ.. ޒޯޔާ ކާން އަޅާ ދީބަ.ވަރަށް  ބަންޑު ހައި ވެއްޖެ.’ ނުހް ތަށި  ކައިރި ކުރަމުން ބުނިއެވެ. މޭޒުމަތީ   ހުރިމީރު ކާ އެއްޗިހިން ދުވާ  ވަހުން ހީވަނީ ވަރަށް މީރުވާނެ ހެނެވެ.

‘މީރާ ހިންގާބަ އަހަންނާ އެކީ ތަނަކަށް  ދާން އަހަންނާ އެކީ ތަނަކަށް ދާން.’  ނޫހް މީރާ ކައިރީ ވަރަށް ސިއްރުން  ބުނެލިއެވެ. ‘ ކޮންތާކަށް ދާން؟’މީރާ ‘ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ބުނަން ވެގެން.’

މީރާ އަތުގަ ހިފައިގެން ނޫހް ގެންދިޔައީ  ރަށުގެ ތުނޑި އަށެވެ. ގަޑިން އޭރު 3:30 ވެއްޖެއެވެ. އެއްވެސް މީހެއް  އެހިސާބުން ފެންނާކައް ނެތެވެ.

ފިނި ވައިރޯޅި ބީހެމުން ދިޔައެވެ. ޖަރީވެ  ވިދަމުންދާ ރީތި ދޮން ވެލި ގަންޑު މަތީ އިށީންދެެގެން ތިބި މީރާ އަދި ނޫހް.  އެއްވެސް ބަހެއް ނުކިޔާ ތިއްބެވެ.  ދެމީހުންވެސް ބުނަން ހިތުލައިގެން ތިބީ   އެކައްޗެކެވެ.

ނޫހް މަޑު މަޑުން މީރާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ.  ސިހުމަކާ އެކީ  މީރާ އަށް ބަލާލެވުނީ ނޫހް ގެ މޫނަށެވެ. ދެމީހުން އެކަކު  އަނެކަކު ގެ މޫނަށް ގެއްލިފަ ހުރީ ބޭ  އިޙްތިޔާރުގައެވެ. ތުންޑީގެ ހިތްފަސޭހަ  މާހައުލުގަ ދެމީހުން ތިބީ ވަރަށް  ހިތްހަމަޖެހިގެނެވެ.

‘ނޫހް ވާހަކަ އެއް ބުނަން ތަ؟’ ‘އާން ބުނެބަ!’ ‘އަހަރެން ލޯބިވާ މީހާ އަކީ ކާކުހޭ  އެހީމެއްނު؟ އަހަރެނަށް ލޯބި އެއީ ކޮން އެއްޗެއް ކަން އެންގުނު އިރުން ފެށިގެން  ލޯބިވީ ނޫހް ދެކެ. ހަމަ އެކަނި ނޫހް  ދެކެ. އެކަމް ނޫހް ލޯބިވަނީ…. ‘ ‘އަހަރެން ވެސް ލޯބިވީ މީރާ ދެކެ އޭ..  ޒޯޔާ ދެކެ އެއް ނޫނޭ. ތިނޫން މީހެއް  ދެކެ އަހަންނެއް ލޯތްބެއް ނުވަން.  ‘މީރާގެ  ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނިސް  ނޫހް ހިތުގަވާ އިހުސާސް ތައްް މީރާގެ  އުނގައް އޮއްސާލި ކަހަލައެވެ.

‘މީރާ އަހަންނާ އިންނާނަން ތަ؟’     މީރާ ގެ ހިތް އުފަލުން  ވިރުނުކަހަލައެވެ. ހުރެވުނު ތަން ވެސް ނޭންގުނެވެ.

މީރާ ‘އެކަމަކު އޭރުން ޒޯޔާ އޯ؟؟؟’

..ނުނިމޭ..         ..ދެން އޮތްބައި މާދަން ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10 Comments

 1. Pinky shifoo

  December 28, 2017 at 9:15 am

  Nice

 2. ainth

  December 28, 2017 at 9:40 am

  vaahaka liyan dhaskuran adhi feney… adhi migothah publish kurevey varu heneh hiyeh nuvey… vaahaka thah liyefa hunna goi balai kiyaa hadhaafa bodah improve kohlan fennany.. eyrun shaashaa ah vx vaahaka liyeveyne… keep it up…

 3. fai7

  December 28, 2017 at 9:57 am

  varah undhagoo kiyan.. i hope u wont take this as a bad cmmnt bt u need improvement which means u still dk hw to write stories. try practicing writing stories rough koh . it ll help alt.

 4. Anonymous

  December 28, 2017 at 10:47 am

  V udhaguu kiyan. …dhn faharakun ragalhu kohlaathi ingey. ..anyway story is nice….waiting for next part. ..

 5. Angel

  December 28, 2017 at 11:36 am

  V reeti . Kiyan udhagoovey bayeii thanthanun

 6. shaahaa

  December 28, 2017 at 12:30 pm

  Im not a proffesional writter this is my first story ….im learning so mistakes hunnane… we learn frm mistakes…thank you faahaga kuri kanthakah balaanan ….

 7. shaba

  December 28, 2017 at 12:35 pm

  maa dhn kury

 8. Rsh

  December 28, 2017 at 2:15 pm

  W?W V Reethi….

 9. nikko

  December 29, 2017 at 5:17 pm

  Konme myhehge vx first stage ga mistake hedheyneh .. writer vx furathama liyun iru yagyn mistake huhnaaneh.. u can do this shaasha.. varah reethi mi story . Kuda koh kury.. dhen ihna bai dhigu kohla dheh chey.. keep it up for this. Miadhu mujuthama uga madhu baeh mi dhas iraaga ulheythi aslu varah dhera vey . Nikko vx varah try kuraa kameh story liyun .. time hoadhan adhi fashaanan insha allah .. keep doing hard shaasha

 10. Mimmi

  December 30, 2017 at 10:17 pm

  Mee aneh adhiess maadhan nuvany tha hama ?

Comments are closed.