ކައިގެން ނުކުމެފައިވެސް މާޒްއަށް އައުފްއާއެކު އެތައްއިރަކު ވާހަކަދައްކަން އިންނަން ޖެހުނެވެ. ޔޫޝައުވެސް އެމީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން މަޖާކޮށް ހީ ހެދިއެވެ. މާޒް ގެއަށް ދަންދެންވެސް އައިކާ ހުރީ ޔޫޝައުއާއި ބައްދަލު ނުކުރަން ނިންމައިގެންނެވެ. އޭނާ ޔޫޝައުއާއި ގާތުގައި އުޅޭތަން ފެނުމުން މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުވާނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިހާ ހެއްވާ ކަމެއްކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެހެނަސް އެނގި އެނގި ހުރެ މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުކުރާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

ކައިގެން ނުކުމެފައިވެސް މާޒްއަށް އައުފްއާއެކު އެތައްއިރަކު ވާހަކަދައްކަން އިންނަން ޖެހުނެވެ. ޔޫޝައުވެސް އެމީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން މަޖާކޮށް ހީ ހެދިއެވެ. މާޒް ގެއަށް ދަންދެންވެސް އައިކާ ހުރީ ޔޫޝައުއާއި ބައްދަލު ނުކުރަން ނިންމައިގެންނެވެ. އޭނާ ޔޫޝައުއާއި ގާތުގައި އުޅޭތަން ފެނުމުން މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުވާނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިހާ ހެއްވާ ކަމެއްކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެހެނަސް އެނގި އެނގި ހުރެ މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުކުރާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

**********

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާ އަލަމާރިން ފަހަރަކު ހެދުމެއް ނަގައި ބަލަމުން ދިޔައީ އޭނާ ލާނެ ހެދުމެއް ނުނިންމިގެންނެވެ. އެއް ހެދުން ނަގައި ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ގައިގައި ޖައްސާލާފައި ކަމުނުގޮސްގެން އެހެން ހެދުމެއް ނަގައި ބަލާލައެވެ. ހައްތަހާވެސް އޭނާއަށް ރީތި ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައުއަށް ބޮޑަށް ކަމުދާނީ ކޮން ހެދުމެއްކަން އޭނާއަށް ނޭނގެނީއެވެ. އެތައްއިރަކު ވިސްނާފައި އޭނާ އެތަނުން އެއް ހެދުން ނެގިއެވެ. ކަކުލާއި ހަމައަށް ހުރި އެ ހެދުން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް ފޮތިގަނޑުގައި ހުރި ގަދަ ނޫކުލައާއި ރީނދޫކުލަ ގުޅުވާލާފައި ވާގޮތުން ނުހަނު ރީއްޗެވެ. މޭމަތީގައި ރޭނދާ އަޅާފައި ހުރިއިރު އުޅަނބޮށްޓާއި ހަމައަށް ހުރި އަތުގެ ކުރީގައިވެސް ވަނީ ރޭނދާ އަޅާފައެވެ. ބަނޑާއި ދިމާއިން އަޅާފައިވާ ބަންދުގެ ސަބަބުން އެ ހެދުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

އައިކާ އެ ހެދުން އިސްތިރިކޮށްލައި ކޮނޑެއްގައި އަޅުވާލާފައި ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. ފެންވަރާލައިގެން މެޔާއި ހަމައަށް ތުވާލި އޮޅާލައިގެން ނުކުމެ އަނގައިން މަޑު ރާގެއް އަޅުވާލަމުން ގައިގައި ލޯޝަން ލާން ފެށިއެވެ. ޔޫޝައުއާ ބައްދަލުކުރަން ދާއިރު އޭނާ ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް މީރުވަސް ދުއްވާލާށެވެ. ލޯޝަން ލައި ނިމިގެން އެ ހެދުންލައި ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުއްޓި ބަލާލިއެވެ. ގަޑި ބަލާލިއިރު އަށެއް ޖަހާ ފަސް މިނެޓް ހިނގާފައި ވާތަން ފެނުމުން އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ފުނާ ނަގައި ފުނާ އަޅަން ފެށިއެވެ. ފުނާ އަޅާ ނިމުމުން މޭކަޕް ސެޓް ނެގިއެވެ. އާންމުކޮށް މޭކަޕްކޮށް ނޫޅޭ އައިކާ މިރޭ ލުއި ގޮތަކަށް މޭކަޕްވެސް ކޮށްލިއެވެ. ޔޫޝައު ހިތް ރުހޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވާން އޭނާ ބޭނުމެވެ. މޭކަޕްކޮށް ނިމުމުން އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ބޭރަށް ނުކުތެވެ.

އައިކާ ނުކުމެ އިރުކޮޅެއް ވީތަނާ ޔޫޝައު އައިސްފިއެވެ. އައިކާ ފެނުމުން ކަޅިޖަހާނުލާ ޔޫޝައުއަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. އައިކާ ލަދުން ހުރެ ޔޫޝައުއަށް ގޮވާލުމުން ސިހިފައި ވަރަށް ފުރިހަމައޭ ބުނެލިއެވެ. އައިކާ ރަކި ގޮތަކަށް ހީލާފައި ތޭންކްސް އޭ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮބާ ރެޑީތަ؟” ޔޫޝައު އެހެން އަހާލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ހިނގާ ދަމާ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް ހިނގާށޭ ބުނެ ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި ދިމާއަށެވެ. ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއިއެކު މިނިވަން މާހައުލެއްގައި ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ވައިޖެހެމުން ދިޔައިރު ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ އެއް މަންޒިލަކަށް އަތިރިމަތި ވާނެއެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ވައި ބާރުވާންވެސް ފަށައިފިއެވެ. އައިކާ އެދުނީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު ހުރީ ގެއަށް ދާފަދަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާ އެރަށުގައި ހޭދަކުރާ އެންމެފަހު ރޭ އައިކާއާ އެކުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ހޭދަކޮށްލާށެވެ.

“ބޭބީ ރިލޭކްސް.. ވިއްސާރައެއް ނާންނާނެއޭ.. އެހާ ލަސްނުވަނީސް ގެއަށް ދާނީ..” ޔޫޝައު އައިކާގެ ހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެވެސް ގޯހެއް ވެދާނެހެން އޭނާއަށް ހީވަނީއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެތީ އިތުރަށް އެވާހަކަ ދައްކާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭރު ތިބީ ގާތްގަނޑަކަށް އެމީހުންގެ މަންޒިލަށް އާދެވިފައެވެ. އެހާ ދުރަށް އައިސްފައި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބި އެނބުރި ދާން އޭނާގެ ޒަމީރުވެސް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް އަންގަނީ އެނބުރި ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.

“ހިނގާ މިތާ އިށީނދެލަން.. މިހާ ފިނި ވައިރޯޅިތައް ޖެހޭއިރު ކިހާ އަރާމު ދޯ..” ޔޫޝައު އައިކާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ދޮންވެލިގަނޑު މަތީގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ. އައިކާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ބޭބީ.. އަހަރެން ބޭބީގެ އުނގުގަ ބޯއަޅާލައިގެން އޮވެލަންތަ މިރޭ؟ އަހަރެން ވަރަށް ހަނދާންވާނެ ބޭބީ މަތިން.. ވަރަށް ދެރަވޭ ދާން ޖެހޭތީ.. އެކަމްވެސް ދާން ޖެހޭނެތާ.. އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އަބަދަކު މިހެން ނޫޅެވޭނެއެއްނު..” ޔޫޝައުވެސް ހުރީ އައިކާއާ ވަކިވާން ޖެހޭތީ ދެރަވެފައެވެ. އައިކާ އޭނާގެ ފައި ދަމާލަމުން ޔޫޝައު އޭނާގެ އުނގުގައި ބޭއްވިއެވެ.

“އަހަރެންވެސް ވަރަށް ދެރަވޭ މިހާ އަވަހަށް ވަކިވާން ޖެހޭތީ.. އެކަމް އަހަރެންނަށް އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ހީލިއެވެ.

“ބުނަންތަ؟ ބޭބީ މިރޭ ހާދަ ރީއްޗޭ.. މިހެދުން ލާފަ ހުންނައިރު އަދި މާ ރީތި.. ބޭބީ މޭކަޕް ނުކުރިޔަސް ހަމަ ރީއްޗޭ.. އަސްލު އަހަރެންނަކަށް އެހާ ކަމަކުނުދޭ މޭކަޕް ކުރީމަ.. އޭރުން ނެޗުރަލް ބިއުޓީ ގެއްލޭނީ.. އަދި ބުނަންތަ؟ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެންކުދިން ޝޯލް އަޅާފަ ހުންނައިރު..” އައިކާގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ. ޔޫޝައުގެ ލޯބިވެތި ވާހަކަތަކަށް ގެއްލިފައި އައިކާއަށް އިނދެވުނުއިރު އައިކާވެސް ޔޫޝައުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެމުން ދިޔައެވެ.

“ޔޫޝް ދެން އަންނާނީ ކޮންއިރަކުން؟ މާލެ ގޮސްފަ އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލައްޗޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު އައިކާއަށް ބަލާލިއެވެ. އައިކާގެ މޫނުމަތިން އޭނާ ދެރަވެފައި ހުރިވަރު ހާމަވެއެވެ.

“ތިހެން ނުބުނައްޗޭ ދެން.. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ބޭބީ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަން..” ދެމީހުން ލޯބީގެ އަހުދުތަކާއި ވަޢުދުތައް ވުމުގައި ތިއްބާ ބޮޑުތިކި ވާރޭ ވެހިގަތީ އެކަމަށް އިންޒާރުދޭތާ އެތައްއިރެއް ވީފަހުންނެވެ. ޔޫޝައު ތެދުވެ އައިކާ އަތުގައި ހިފައިގެން ދުއްވައިގަތީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި އޮޑި ހަރުގެއާ ދިމާއަށެވެ. ހަރުގެއަށް ވަދެވުނުއިރު ދެމީހުންވެސް ތިބީ ފުދޭވަރަކަށް ތެމިފައެވެ.

“އަޅެ އޭރުވެސް އަހަރެން ބުނީމެއްނު ހިނގާށޭ ގެއަށްދާން.. ނުލާހިކު ބޯކޮށް ވާރޭ އެއައީ.. ނޭނގެ އަވަހަށް ހުއްޓާނެ ކަމެއްވެސް.. މާ ލަސްވަންޏާ މަންމަ ކަންބޮޑުވާނެ.. ބައްޕަވެސް އެބަހުރި ރަށުގަ.. ބައްޕަ އަހަރެން ހޯދަންވެސް ނުކުމެދާނެ.. މިކަހަލަ ތަނެއްގަ ތިއްބާ ފެނިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ.. ހިނގާ ގެއަށް ދާން..” އައިކާ ކަންބޮޑުވީވަރުން އެއްފަހަރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާލިއެވެ.

“ބޭބީ ރިލޭކްސް.. ރިލޭކްސް.. އަހަރެން މިހުރީނު.. އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ.. ވަރަށް އަވަހަށް ވާރޭ ހުއްޓާލަފާނެ.. ހުއްޓާލީމަ ދާނީއޭ..” ޔޫޝައު ބެލީ އައިކާ ހަމައަކަށް އެޅުވޭތޯއެވެ. އެވަގުތު ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއާއެކު ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވައިގެންފައި ޔޫޝައުގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. ގަދަ ވަޔާއިއެކު ވެހެމުންދިޔަ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން އައިކާގެ ހަށިގަނޑު ތުރުތުރުއަޅަމުން ދިޔައެވެ. ރޭގެ ފިނިކަމާއިއެކު އައިކާ އެހާ ގާތުގައިވުމުން ޔޫޝައުގެ ހިއްސުތަކަށްވެސް އެނގުންވެލައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކެތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އައިކާއަށް ލިބިދާނެ ދެރައަކާއިމެދު ވިސްނާފައެވެ. އޭނާއަށް އައިކާދެކެ ވެވުނު ސާފުތާހިރު ލޯބީގައި ލައްގަނޑެއް ޖެހޭކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފިނި ވާރޭގެ ތެރޭގައި ތެމިގެން ދެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އެކަމަށް އައިކާގެ ހާލަތު ތަން ނުދޭތީއެވެ.

ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރެއް އައިކާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ތުރުތުރުލުން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކަންތައް މިހެންވާނަމަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުވާނެކަން ޔޫޝައުއަށް އެނގުނެވެ. އައިކާއަށް ދެރަގޮތެއް ވާކަށް އޭނާ ނޭދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކޮށް އޭނާ އައިކާ ގޮވައިގެން އިށީނދެ އޭނާގެ ގަޔާލައި ބޮނޑިކޮށްލިއެވެ. އަދި އައިކާގެ އަތުގައި އަތް އުނގުޅަމުން ހޫނުކަން އިހުސާސްކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އަނެއްކާވެސް ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު އައިކާ އަނެއްކާވެސް ޔޫޝައުގެ ގައިގައި އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ. ރޭގެ ފިނިކަމާއި ހުރެ ހަށިގަނޑުގައި ކެކި އުތުރެމުން އައި އިހުސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ހުރި ޔޫޝައުގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާގޮތްވިއެވެ. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެވި އައިކާގެ ތުރުތުރުއަޅަމުންދިޔަ ތުންފަތުގައި ބޮސްދޭން ފެށުނެވެ. އައިކާވެސް ހޫނަކަށް ބޭނުންވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން ޔޫޝައުގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަތް މަހާލަމުން ފުރިހަމައަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވުނެވެ. ދެމީހުންގެ ނޭވާ ކޮޅުންލުމުން ދުރުވެލިއިރު ޔޫޝައުގެ ހިތް އެދުނީ އަދިވެސް އެރީތި ތުންފަތުގެ މީރުކަން ލިބިގަތުމަށެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެތުންފަތުގައި ލޯބިކޮށްލަން ގާތްވެލި ވަގުތު އަނެއްކާވެސް ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު އައިކާ ޔޫޝައުގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ.

“ރިލޭކްސް ބޭބީ.. އައިމް ހިއަރ..” ޔޫޝައު އައިކާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނާ އައިކާ އޭނާއާ ދުރުކޮށްލިއެވެ. އޭނާގެ ނަފްސު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެދާނެތީ ބިރުގަތީއެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާ ބޭނުންނުވާ ވަރަށް އައިކާއާ ގާތްވެވިއްޖެއެވެ.

“ބޭބީ ފޯނު އެބައޮތްތަ؟” ޔޫޝައު ކުއްލިއަކަށް ފޯނުގެ ވާހަކަ އެހުމުން އައިކާ ހައިރާންވެފައި އެކީއްކުރަންތޯ އަހާލިއެވެ.

“މިރޭ ހިއެއްނުވޭ އަވަހަށް ހުއްޓާނެހެނެއް.. އެހެންވީމަ ތެމިގެން ދާންވެގެން.. މިހާ ފިނި ރެއެއްގަ މިކަހަލަ ތަނެއްގަ ދެމީހުން އެކަނި ތިބެން ވެއްޖެއްޔާ ގޯހެއްވެސް ހެދިދާނެ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރެ އައިކާ ޖީބުގައި އަތް ހާކާލީ ފޯނު އޮތްތޯ ބަލާލާށެވެ.

“ނެތް ފޯނެއް..” ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި އައިކާއަށް ބުނެވުނެވެ.

“ބޭބީ ގެނައިންތަ ފޯނު؟” ޔޫޝައު އެހެން އަހާލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ވެއްޓުނީ ކަންނޭނގެ ދޯ..” ޔޫޝައުވެސް ކަންބޮޑުވެފައި ހޯދަން ފެށިއެވެ. ޔޫޝައު އައިކާގެ ފޯނަށް ގުޅާލިއެވެ.

“އެބަ ރިންގުވޭ.. އެކަމް މިތާކު ނެތެއްނު.. ވާރޭގަ އޮތިއްޔާ ރިންގެއް ނުވީސް..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލިތަނާ ފޯނު ނަގައިފިއެވެ.

“ހެލޯ! އައިކާ ފޯނު ބާއްވާފަ ދިޔަތަނެއްވެސް ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ.. ދުވަހަކުވެސް ބޭރަށް ގޮސް އެހާ ގިނައިރުވާ ކުއްޖެއް ނޫން އެއީ.. އެހެންވެ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އެބަ.. ބައްޕަ މިހާރު ގޮސްފި އައިކާ ހޯދަން..” ޔޫޝައުއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ހީލިއެވެ.

“އިކާ މިއުޅެނީ އަހަރެންނާއެކީ ވާރޭ ތެމެން.. މަންމަ ގާތު ބުނަން ހަނދާން ނެތުނީ ކަންނޭނގެ އެ.. ވާރޭ ތެމެން އައީމަ ފޯނު ބާއްވާފަ އެއައީ..” ޔޫޝައު މޮޅު ގޮތަކަށް ވާހަކައެއް ހަދާލައި ހަމަޖައްސާލިއެވެ. ސަނާވެސް ހަމަޖެހިލަމުން އަވަހަށް އައިކާ ގެއަށް ގެންނާށޭ ބުނެފައި ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

“ހިނގާ އަވަހަށް ދަމާ.. މިހާރު މަންމަ އެބަހުރި ކަންބޮޑުވެގެން އެއްކަމެއްވެސް ނުވެފަ.. ބައްޕަވެސް މިހާރު ބޭބީ ހޯދަން ނުކުމެއްޖެޔޯ..” ޔޫޝައު ފޯނު ބާއްވާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟ އަދިވެސް ބޭނުންވަނީތަ އެކަހަލަ ކިސްއެއް؟” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ލަދުން އިސްޖަހާލެވުނެވެ.

“ބޭނުމިއްޔާ ދީފާނަމޭ.. ލަދުނުގަނެބަލަ..” ޔޫޝައު އައިކާ އިތުރަށް ލަދުގަންނަވާލުމަށް ބުނެލިއެވެ. އައިކާ ޔޫޝައުގެ މޭގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލަމުން ދެންއޭ ބުންޏެވެ.

“ދެން ހިނގާ ދާން އަވަހަށް..”

“އެކަމަކު ޔޫޝްގެ ފޯނު؟” އައިކާއަށް ބުނެވުނެވެ.

“މީ ވޯޓަރ ޕްރޫފް އެއްޗެއް.. ސޯ ނޯ ވޮރީސް..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލަމުން އައިކާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުން އަތުގުޅުވާލައިގެން ދިޔައިރުވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޖަހާލާ ގުގުރިއާއެކު އައިކާއަށް ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލެވެއެވެ. މިކަމުން ޔޫޝައު ގާތަށް ކުޑަކޮށް ހިނިއައި ނަމަވެސް އެކަން ނުދައްކާ ހިނގަމުން ދިޔައީ އައިކާ ދެރަވެދާނެތީއެވެ. ދެމީހުން ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް ލިހާމްމެން ގޭ މަގުން، ޔޫޝައު އުޅޭ ގޭ މަގަށް ލަނބާލިތަނާ ނާޒިމް ކުޑައެއް ހިފައިގެން އެދިމާއަށް އަންނަތަން ފެނުނެވެ. އައިކާގެ ހިތް ތެޅިގަތީ ވަކިވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. އޭރު އަދި ނާޒިމްއަކަށް އައިކާމެންނެއް ނުފެނެއެވެ.

“ޔޫޝް! ބައްޕަ..” އައިކާ ކަންބޮޑުވެފައި ބުނެލިއެވެ.

“ބޭބީ ދުއްވައިގަނޭ.. އަހަރެން ބޭބީ ފަހާގޮތަށް ދުވާނަން..” ޔޫޝައު އެވަގުތު އޭނާއަށް އައި އެންމެ މޮޅު ޚިޔާލު ބުނެލިއެވެ. އެހެން ބުނެލުމާއެކު އައިކާ ހެމުން ދުއްވައިގަތެވެ. ޔޫޝައުވެސް އައިކާ ފަހައިގަނެގެން އުޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ނާޒިމްއަށް އެމީހުން ފެނުނީ ފުދޭވަރަކަށް ގާތްވީ ފަހުންނެވެ. އެއާއެކު އޭނާއަށް ހައިރާންވެފައި ބަލަން ހުރެވުނީ އައިކާއާއި ޔޫޝައު ކުޑަ ދެކުދިން ފަދައިން އެކަކު އަނެކަކު ފަހާ ދުވާތަން ފެނުމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އައިކާ މިކަހަލަ ވިއްސާރަ ރެއަކު ބޭރަށް ނުކުތީތީ އެކަމާވެސް އޭނާ ހައިރާންވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ؟ އައިކާއަކީ ކުރިން ވާރެޔާ އެހާ ރައްޓެހި ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ވާރޭ ވެހެންޏާ އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވާނީ ރަޖާ އަޅާލައިގެން އޮވެ ނިދާލާށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރު ތަފާތެވެ. ހައިރާންވެފައި ބަލަން ހުއްޓާ ނާޒިމް ސިހުނީ އައިކާ އޭނާއަށް ގޮވާލުމުންނެވެ.

“ހިނގާ ގެއަށްދާން.. މިހާރު ކޮންއިރެއް ދަރިފުޅު ދިޔަތަނެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތާ.. ދާތާކަށް ބުނެލާފަ ދާނަމަ.. އެހެންނޫނަސް މިހާރު ގަޑިން ވީއިރެއް އެނގޭތަ؟ މިހާރު އެހެރަ އެގާރަ ޖަހަނީ.. އަންހެންކުދިން އެހާ ލަސްވަންދެން ބޭރުގަ އުޅޭކަށް ނުވާނެ..” ނާޒިމް މަޑުން ބުނިނަމަވެސް އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވާވަރު އޭނާގެ އަޑުން ހާމަވެއެވެ. އައިކާއަށް ކަންބޮޑުވެފައި ޔޫޝައުއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޔޫޝައު ބޯޖަހާލީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެއޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އައިކާވެސް ދެކޮޅު ހެދުމަކާއިނުލާ ނާޒިމްއާއެކު ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އައިކާ ގޮސް ނިވާވަންދެން ޔޫޝައުއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ގެއަށް ވަނީ އަވަހަށް ތެތް އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ނިދަންލާ ސޯޓެއް ލައިގެން އޮށޯތްތަނާ އޭނާގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. އޭނާ މެސެޖް ހުޅުވާލިއިރު ލިހާމްގެ މެސެޖެކެވެ. ފޯނު ނުނަގަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފައި ދެން އޮތީ މޫސުން ގޯސްވުމުން ހެނދުނު ފުރާގޮތަށް ދަތުރު ލަސްކުރި ވާހަކައެވެ. ޔޫޝައު ހިނިތުންވެލަމުން އަވަސްއަވަހަށް އޭނާއަށް ފޯނު ބާއްވާފައި ބޭރަށް ދެވުނީކަމަށް ބުނެ މެސެޖެއް ފޮނުވާލިއެވެ.

އައިކާ އެނދުގައި އޮތީ ނިދަން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. މިރޭ ޔޫޝައުއާއެކު ހޭދަކުރެވުނު ފޮނިފޮނި ވަގުތުކޮޅުގެ ހަނދާންތައް އިރުއިރުކޮޅާ އާވެއެވެ. އަދިވެސް އެމަންޒަރު ލޮލު ކުރިމަތީ ތަކުރާރުވަމުން ދާހެން ހީވެއެވެ. އޭނާ އަދިވެސް އެފަދަ އޯގާތެރި ބީހުންތަކަކަށް އެދެވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެންޏަށް ފަހުގައެވެ. މިރޭވެސް ޔޫޝައު ނޫން އެހެން މީހަކުނަމަ ވަގުތުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގީސްކަމުގައި އައިކާއަށް ވިސްނުނެވެ. ޔޫޝައު ކިހާ ކެތްތެރި ހެއްޔެވެ؟ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެވި ތުންފަތުން މީރުކަން ހޯދުމުން އިތުރު ގޯހެއް ހެދިދާނެތީ އަވަހަށް ގެއަށް އަންނަން ނީންމާނީ ކިހާ ކެތްތެރިވީމާ ހެއްޔޭ އައިކާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުންވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި ޔޫޝައުއަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ޔޫޝައުގެ ޚިޔާލުގައި އޮއްވާ ފޯނު ރިންގުވިއެވެ. ބަލާލިއިރު މާޒްއެވެ. މިގަޑީގައި މާޒް އެގުޅަނީ ކީއްކުރަންބާއޭ ހިތަށްއަރާ ހާލު އައިކާ ފޯނު ނެގިއެވެ.

“އިކާ ކޮންތާކު؟ އިކާ ރަނގަޅުތަ؟” މާޒް އަވަސްއަވަހަށް ސުވާލުކޮށްލި ގޮތުން އައިކާ ގާތަށް ހިނިއަންނަ ގޮތްވިއެވެ.

“ގޭގަ.. ކިހިނެއްވީ؟ އަހަރެން ހަމަ ރަނގަޅޭ..” އައިކާ ޖަވާބުދިނެވެ.

ގުޅާފަ އިކާ ވީތަނެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނީމަ.. އިކާ މިހާރު ގެއަށް ގޮސްދާނެއޭ ހިތަށްއެރީމަ ހަމަ ގުޅާލީ.. ނިދަން ދޯ ތިއުޅެނީ؟” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އާނއެކޭ ބުނެލިއެވެ.

“އަވަހަށް ނިދާ އިނގޭ.. ގުޑް ނައިޓް.. ޓޭކް ކެއަރ..” މާޒް އެހެން ބުނެލާފައި ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. މާޒް ފޯނު ބޭއްވިތަނާ ޔޫޝައު ގުޅިއެވެ.

“ބޭބީ! ދެންމެ ގުޅިއިރު ކޯލް ވެއިޓިންގަ ހުރީ.. މިގަޑީ ކާކުތަ އެގުޅީ އަހަރެމެންނަށް އުނދަގޫކުރަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ހެވުނެވެ.

“އަހަރެންގެ ބިޓޭ ބުނެފިއްޔާ..”

“އޭރުން އެވާނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގަކަށް..” ޔޫޝައު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“ހަމަ ތެދަކަށްވެސް ވެދާނެއެއްނު..” އައިކާ ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންވިއްޔާ މިދަނީ ކަނޑަށް އެރެން.. އުހުނ.. އަތުގެ ނާރު ބުރިކޮށްލާނީ.. އުހުނ.. ދަން ޖެހޭނީ..” ޔޫޝައު މަޖާވެލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ބާރަށް ހީނގަނެވުނެވެ.

“މާޒް ގުޅީ.. މަންމަ އޭނައަށްވެސް ގުޅާފަ އަހަރެން ދިޔަތަނެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނީމަ.. އަހަރެން މިހާރު ގެއަށް އައިސްފިތޯ ބަލާލަންނޯ ގުޅީ..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ އޭނަ ހާދަ ރަނގަޅޭ ދޯ؟”

“ހޫމް.. ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ އަބަދުވެސް..” އައިކާ މާޒްއަށް ތަޢުރީފްކޮށްލިއެވެ.

“ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދެންތަ؟ ވިއްސާރަވީމަ މާދަމާ ހެނދުނު ފުރާގޮތަށް ދަތުރު ލަސްވި ވާހަކަ ލިހޭ ބުނި..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އުފާވެލާފައި އަސްލުވެސްހޭ އަހާލިއެވެ.

“ހޫމް.. އެހެންވީމަ ފަތިހު މީޓްވާނެ ދޯ؟ އެކަމް މިއަދު އަނެއްކާ އެހެން މީހެއްގެ ދުވަސް ދުއްވާނުލާތި..” ޔޫޝައު އެންމެ ފަހުން އެބުނެލި ޖުމްލައިން އައިކާ ދެންއޭ ބުނެ ތުއިވެލިއެވެ.

“ހޫމް.. ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން އަންނައްޗޭ.. އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރާނަން..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު ވާހަކަދައްކާލަން އޮވެފައި އައިކާ ނިދިއައި ވާހަކަ ބުނުމުން ޔޫޝައުވެސް ނިދިއައިސްފިއޭ ބުނެ ރޭގަނޑުގެ ސަލާމް ކޮށްލުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ލަމްހާއަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެފަހަރު ގުޅިއިރުވެސް ފޯނު ނުނެގުމުން ލަމްހާ ނިދީކަމުގައި ނިންމާފައި ޔޫޝައުވެސް ނިދޭތޯ ލޯމަރާލިއެވެ.

**********

“ބުނަން ޔޫޝައު! އަހަރެން ވަރަށް ދުވަހު ކެތްކޮށްފިން.. އަހަރެންނަކަށް އަބަދަކު ނުހުރެވޭނެ މިހެނެއް ޔޫޝައު އޭނައާއެކީ ލޯބިން އުޅޭތަން ބަލާކަށް.. އަބަދުވެސް އޭނަ ކައިރީގަ އުޅެވޭތޯ ތިބަލަނީ.. މިހާރު އަހަރެން މީ ޔޫޝައުގެ އަނތްބެއްކަން ހަނދާނެއްވެސް ނުހުރޭ..” ލަމްހާ ހުރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައެވެ.

“ހަމަޖެހިބަލަ..”

“ކޮން ހަމައެއް ޖެހޭކަށް.. މިއަދު ޔޫޝައުއަށް ޖެހޭނީ މިކަން ކޮންމެވެސް އެއްކޮޅެއްގަ ޖައްސަން.. އަހަރެން ވިއްޔާ އަހަރެން.. އޭނަ ވިއްޔާ އޭނަ.. ކޮންމެވެސް އެކަކު ނަގަން ޖެހޭނީ.. އޭނަ ހުންނަންޏާ އަހަރެންނެއް ނުހުންނާނަން.. އަހަރެން ހުންނަންޏާ އޭނައަކަށް މިގެއަކު ނުހުރެވޭނެ.. ގޮތް ނިންމާނީ ޔޫޝައު..” ލަމްހާގެ ރުޅި ދިޔައީ ހައްތަހާ ގަދަވަމުންނެވެ.

“ހަމަޖެހިބަލަ.. ލަމްއަށް އެނގެއެއްނު އަހަރެން ލަމްއަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދާނެކަން.. އަހަރެން މިދުވަސްކޮޅު އޭނައާއެކު ގިނަ ވަގުތު މިއުޅެނީ އޭނަ ބަލިވެ އިނީމައޭ.. އޭނަ ވިހެއީމަ ދެން އުޅޭނީ ކުރިންވެސް އުޅުނުހެން ދެމީހުން ކައިރީވެސް އެއްވަރަކަށޭ.. ޤަބޫލުކޮށްބަލަ..” ޔޫޝައު ބެލީ ރީތިކޮށް ވާހަކަދައްކައިގެން ލަމްހާގެ ރުޅިގަނޑު މައިތިރިކުރެވޭތޯއެވެ.

“ހުހް.. ކޮންމެހެން އަހަރެން ވާވައްދަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް.. ތީ ހަމަ ތިކަހަލަ ފިރިހެނުންގެ ފާޑޭ.. އަބަދުވެސް އާ މަލަކުން ފޮނި ބޯން އުޅޭނީ.. އޭނަ ވިހާއިރަށް އޭނަ މަތިން ފޫހިވާނެ.. އެވީ އަނެއްކާ އެހެން މަލެއް ހޯދަން..” ލަމްހާގެ ރުޅި މަޑުވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.

“ހުއްޓާލާ! ހަމަ މިހާރު ހުއްޓާލާ! އަހަރެން ބޭނުންވެގެންތަ އަހަރެން އިތުރު މީހަކާ އިނީ؟ އެވެސް އަބަދު އަބަދު އަހަރެންގެ ބޮލުގަ ކޮށާވަރުން ބޮލަށް ނުކުޅަދާނަވެގެން ކުރި ކަމެކޭ.. އެކަމް މިއަދު މިވީ އަހަރެން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި ކަމަކަށް.. ރަނގަޅު.. އޭނަ ވިހެއީމަ ދަރި އަތުލާފަ އަހަރެން އޭނަ ވަރިކޮށް އެއްލާލާނަން.. އޭރުން ދެން އަހަރެމެންނަށް ލޯބިން އުޅެވޭނެއެއްނު.. އެޔޭ މި ހަދަން އުޅޭ ގޮތަކީ..” ޔޫޝައުގެ އަޑު ކުއްލިއަކަށް މަޑުވެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ރާގަކަށް ބަދަލުވިއެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް ނުބެލޭނެ އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއެއް.. އެކުއްޖާގަނޑު ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަންޏާ ތިކަން ކުރިޔަސް ހެޔޮ.. އެކަމު އަހަރެންނަށް އެކުއްޖާގަނޑު ފެންނަންޏާ މިރުޅި މަޑެއްނުވާނެ..” ލަމްހާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު އަހަރެންނަކަށް އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ..”

“އެހެންވިއްޔާ ޔޫޝައު ދަރި ގޮވައިގެން ހުރޭ! އަހަރެން މިގެއިން ދާނީ..” ލަމްހާ އޭނާގެ ފަހުގެ ނިންމުން އިއްވާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަތްތިލަބަޑި ޖަހައިގަތް އަޑަށް ދެމީހުންނަށް އެކުގައި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭރު އައިކާ އޭނާގެ ފަސްމަހުގެ ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލައިގެން ހުރެ އެތެރެއަށް ވަދެގެން އަންނަނީއެވެ.

“ވާއު! ހަމަ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނެތް.. ހާދަހާ މޮޅު ޕްލޭނެކޭ ތީ.. އަހަރެން ހީކުރީ ތީ ވަރަށް މާތް މީހެއްކަމަށް.. އެކަމަކު ތިރީތި ސޫރައިގެ ނިވަލުގަ ވަނީ ކިހާ ނުބައި ނުލަފާކަމެއްކަން އަދި މިއެނގުނީ.. އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެންގެ ފަހަތުން އެވަރަކަށް އުޅުނީ އަހަރެންދެކެ ހަމަ ހަޤީޤަތުގަވެސް ލޯބިވާތީ ކަމަށް.. އެކަމަކު ތީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފަ ހުރި ތިހާ ރަހުމުކުޑަ މީހެއްކަމަކަށް ހިއެއްވެސް ނުކުރަން.. ޔޫޝައު ހީކުރީތަ އަހަރެން މީ އަންހެނަކަށްވެފަ ނިކަމެއްޗަކަށް ވީމަ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހެދިދާނެކަމަށް.. ނުހެދޭނެ.. ޔޫޝައު ބޭނުންވީ ދަރިއެއްނު ދޯ؟ މިއަދަށްފަހު މި ދަރިވެސް ގެއްލުނީކަމަށް ހީކުރޭ.. އަހަރެން ހަމަ މާދަމާ ވަރިވާން ކޯޓަށް ފޯމު ލާނަން.. އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ.. ވަރަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅެއްވެސް ލިބިއްޖެ.. އެދުވަހު މާޒްގެ ލޯތްބަށް ފުރަގަސްދެވުމުގެ ނަތީޖާ މީ.. އަހަރެންނަށް އޭރު ލޯބިވާ މީހުންނާ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރިން ވަކިކުރަން ނޭނގުނީ.. އަހަރެން މިދަނީ.. އަހަރެން ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި އަހަރެންނެއް ޔޫޝައުގެ ފައިބުޑަކަށް ނުވެއްޓޭނަން.. އަހަރެން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާތި! ޔޫޝައު! އަދި ހަނދާންކުރާތި! އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ޔޫޝައުއަކަށް މާފެއް ނުކުރާނަން.. އަދި ދުވަހަކުވެސް ލޯބި ނުލިބުމަށް އެދި ދުޢާކުރާނަން..” އައިކާ ރޮމުން ރޮމުން ނުކުމެގެން ދިއުމުން ޔޫޝައުއަށް އައިކާގެ ފަހަތުން ދާން ހިނގައިގަނެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު ލަމްހާގެ އަޑު އިވިފައި ހުއްޓެވުނެވެ.

“ކޮބާ؟ ރީތިވެއްޖެއެއްނު.. އަހަރެންވެސް ބޭނުމެއްނޫން އިތުރަށް ޔޫޝައުއާއެކު އުޅޭކަށް.. އަހަރެންވެސް ހަމަ މާދަމާ ވަރިވާން ފޯމުލާނަން.. އަހަރެންވެސް ޔޫޝައުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިން.. އެކަމަކު އަހަރެން ބަލިވެ ނީންނާނެކަން އެނގުނު ހިސާބުން އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހަނދާންކޮށްދެމުން ތިއައީ.. އޭރުން ފެށިގެން ތީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ އެއްވެސް އަގެއްނެތް ބޭކާރު މީހެއް.. އަދި މިއަދު އައިކާއަށް ތިހެދި ގޮތް ނޫނީ އެއަށްވުރެވެސް ދެރަގޮތެއް އެހެން އަންހެނަކަށް ނުހަދާނެކަމެއް ނޭނގެ.. އެހެންވީމަ އަހަރެންވެސް އެއްވެސް އަންހެންކުއްޖަކު ޔޫޝައުގެ ތި ދަލުގަ ނުޖެހޭތޯ ދުޢާކުރާނަން.. ދެން ދަނީ.. އުމުރަށް ސަލާމް..” ލަމްހާވެސް އެހެން ބުނެފައި ނުކުމެގެން ދާން ފެށުމުން ޔޫޝައު ލަމްހާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ނަމަވެސް ލަމްހާ ޔޫޝައުގެ އަތް ފޮޅުވާލާފައި ދިޔައީއެވެ.

**********

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނުއިރު އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އެފެނުނީ ކޮންކަހަލަ ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހުވަފެނާއި އޭނާގެ ހިތުގައިވާ އެއްޗަކާއި ދިމަލެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެފެނުނު ހުވަފެނަކުން އޭނާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވެއްޖެއެވެ. އަނެއްކާ އެހުވަފެނާއި އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާއި ގުޅުމެއް ވަނީ ހެއްޔެވެ؟

(ނުނިމޭ)

 

46

53 Comments

 1. Ram

  August 12, 2017 at 12:16 pm

  Woahh… v salhi ??

  • Saandy

   August 15, 2017 at 3:32 pm

   ThanQ Ram 🙂

 2. azza

  August 12, 2017 at 12:28 pm

  wow v reethi no part vex waiting for next part ???

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:12 pm

   ThanQ azza.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 3. Roor

  August 12, 2017 at 12:34 pm

  V salhi❤kiriyaa hiy nuhutuny?

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:12 pm

   ThanQ Roor 🙂

 4. Navya

  August 12, 2017 at 12:52 pm

  Mi navy ah v inthizaaru kurevey vaahaka eh? v reethi mi part ves ?

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:13 pm

   ThanQ Navya 🙂

 5. Nas?

  August 12, 2017 at 1:18 pm

  Wow hamma ehen vaanama
  Mi part ves vrh reethi ??

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:14 pm

   ThanQ Nas 🙂

 6. Xxxx

  August 12, 2017 at 1:36 pm

  Wooooowww ? ?????

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:14 pm

   ThanQ Xxxx 🙂

 7. khajja

  August 12, 2017 at 3:14 pm

  Ohhh wow amazing ????? masha allah v rythi v furihama kihineiybaa vaan mi ulheny? But aikaa ah dhera ennudhechchey plx stry obiness to the max when nxt prt avahah up kollabala ly??❤❤❤??????

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:15 pm

   ThanQ khajja.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 8. Reader

  August 12, 2017 at 3:29 pm

  Mi photo gai Kon dhe boy eh mithibee

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:26 pm

   Reader!! E-ee Maaz aa Yooshau
   Karan aa Aamir 🙂

 9. reader

  August 12, 2017 at 4:09 pm

  vaahaka nikui thaa kairee konme dhuvahaku up khdheeefa mihaaar 2 dhuvahun eh dhuvahuves up nukureveyy..n i am the real Reader keehve ehn meeehun reader ge namuga comment kuraneee..reader mihaaar 2 years vehje mi namuga comment kuraaathaaa..

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:32 pm

   ThanQ reader.. Saandy balikoh ulheytheeve konme dhuvahaku upkoh nudheveny 🙂

 10. Hawwi

  August 12, 2017 at 4:14 pm

  Kihineh vaanebaa
  waitng.hama maaz kairi ah kanneynge dhaan jeheyni

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:34 pm

   ThanQ Hawwi 🙂

 11. Adha?

  August 12, 2017 at 5:37 pm

  Huvafeneh dw.. kiriyaa shock eh nujehuny? ikaa nd yushau marry kohgen kid eh libunyma lamhaa hadhaany e huvafenuga hedhihen kanneynge…? varah reethi mi part ves?
  Waitingss dear❤❤❤❤

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:37 pm

   ThanQ Adha 🙂

 12. Aishath

  August 12, 2017 at 5:45 pm

  Waiting…kon irakun next part…mi part ves varah salhi

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:37 pm

   ThanQ Aishath.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 13. click a shot ?

  August 12, 2017 at 6:38 pm

  Varah salhi?

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:41 pm

   ThanQ click a shot 🙂

 14. Zaain

  August 12, 2017 at 11:01 pm

  Waaaaooo…. Fantastic…. Ti aslu gud writter in akee… readers ge Comment takah komevs v kah follow kuranvaane… Sifakurun hama habeys…. v nice… v rangalhukohfa ebahuri… ibaaraaiy kurunvs hama superb… Kyp it up dear…. go hed…. adi bunanta 1 vaahaka… Zaa ah aalu aikaa tankolhey umurun kudaee.. mihen mibuny Uoose aky meeheyge firiakah vaairu… eyna ehaa age kudaeh nuvaane… ekm Aikaa adi hama School nimunyta dho…. ehenvama…. mi Zaa ah story in faahagavi kuda mistakey…. but sometimes mihen vs vey…. ekmvs eyna tankolhey kudai…. dho Readers… Misaalakah collegakun kahala taakun nuny Coahey ehchey nihmaafa huri kuhjjey nama story v v v perfect vaane…

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:42 pm

   ThanQ Zaain.. Aslu age difference e-ee mistake eh noon.. E-ee aslu haadhisaa gaves ehaa difference bodukoh onnaathy ehaa bodukollaafa einy hama 🙂

 15. zulfigzzru

  August 14, 2017 at 3:38 pm

  kyhve mihaar vaahaka knme dhuvahak up nukurani … saandy v v kiyaa hiyvaa vahaka eh mee plx mirey up kohla dhyabala saandy

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:44 pm

   ThanQ zulfigzzru.. Saandy balikoh ulheytheeve konme dhuvahaku up nuvany.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 16. Een

  August 14, 2017 at 4:25 pm

  een ah heevanee mee wow fantastic writing eh hen …..well done and good luck writer……een bunaanee adhives mikahala writing aharemennaa hamayah genesdheyshey…once again good luck and well done…………

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:50 pm

   ThanQ Een 🙂

 17. Anonymous

  August 14, 2017 at 7:30 pm

  V inthizaar kurevey stry eh… stry genesdhey dhey gothaa dheytherey v ❤hama jehey..call waiting ga hureema dhehkki vaahak kolhu v funny..? ⛈ ga 2 kudhin ?? ..v salhi..wish u more improvement in ur All skills.

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:50 pm

   ThanQ Anonymous 🙂

 18. Xna

  August 14, 2017 at 7:44 pm

  Kon name mi aranee?

  • Xna

   August 14, 2017 at 7:47 pm

   Neygunu keeve kameh name change vefa hureema…hehe.testing?. Once again, stry z just WoW.

  • Saandy

   August 15, 2017 at 8:51 pm

   ThanQ Xna 🙂

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:37 am

   ???

 19. Faathee

  August 14, 2017 at 11:14 pm

  Saandy. Alhe avaha up kohla dheebaa. Mihaaru neynge belun vareh ves story up vi tho. Hehe btw hurihaa part eh ves kiyan ingey comment nukuriyas
  V reethi story dhaa goi. Kihineh baa dhw dhn vaanee?? Keep going. ..

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:03 am

   ThanQ Faathee.. Midhuvaskolhu Saandy balikoh ulheythy vaahaka up kurun thankolheh lasvany.. Ekam maadhamaa aa baeh up kolladheynan.. Insha Allah 🙂

 20. Rym

  August 15, 2017 at 10:33 am

  Haada lahun up kurany?

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:19 am

   Rym! Midhuvaskolhu Saandy balive ulheythy up kurun thankolheh lasvany.. Maadhamaa 8th part up kolladheynan.. Insha Allah 🙂

 21. Love

  August 15, 2017 at 12:51 pm

  Sandy konirakun tha story up koh dheyni. Avahah up kihdheeba. Mihaar kiyaahithun hureveny kee noon.BTW story v v v habeys

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:23 am

   ThanQ Love.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 22. Mode

  August 15, 2017 at 1:49 pm

  Sandy Konirakuntha story up kohdheynee alhey v vai thihen hadhaatheeve
  story v habeys

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:32 am

   ThanQ Mode.. Saandy balikoh ulheythy up kurun lasvany.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 23. Ainth

  August 15, 2017 at 10:24 pm

  Masha Allah..v rythi vaahakeh..Dhen vaani kihineh baaey mihithah arany

  • Saandy

   August 16, 2017 at 12:35 am

   ThanQ Ainth 🙂

 24. pineapple

  August 16, 2017 at 1:44 pm

  alheyy kon iraku next part up kurany..

  • Saandy

   August 16, 2017 at 6:49 pm

   ThanQ pineapple.. Mihaaru up kohfa innaany 🙂

 25. Naf

  August 16, 2017 at 6:27 pm

  Get well soon saandy… esfiya load kuran eba komme 5 minutes akun, story up kuritho balan.. vrh salhi ingey. Keep it up?

  • Saandy

   August 16, 2017 at 6:51 pm

   ThanQ Naf.. Mihaaru up kollaafa innaany 🙂

 26. hamnaa

  July 15, 2020 at 10:00 am

  V niceeee I love itt .😊😍 Ekam … Eii
  konkahala dream eh baa ?🤔🤔

Comments are closed.