ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (35)

- by - 2- May 19, 2017

ޔުއާން ވެއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނުމުން ދިމްރާއަށް ވީގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު ދޮރު ހުޅުވޭ އެންމެ ބޮޑަކަށް ހުޅުވާފައި އޭނާ އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ.އަދި އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު ޔުއާންގެ ކައިރީ އިށީންދެ ޔުއާންގެ ބޯ ގެނެސް އޭނާގެ އުނގަށް ލިއެވެ.

“ޔުއާން..ޔުއާން..ލޯ ހުޅުވަބަލަ..އަޅެ ޕްލީޒް ލޯ ހުޅުވަބަލަ” އެ އަޑުގައި އެވަގުތުވީ އިންތިހާއަށް ހާސްކަމެވެ.

ޔުއާންގެ ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައިރު ހެއަށް ގޮތްވެފައި އޮތީ ހުން އިންތިހާއަށް ގަދަވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ދިމްރާ އެންމެ ބިރުގަތީވެސް އެކަމާއެވެ.ޔުއާންގެ ހުން އެހާ ގަދަވެފައި ހުރުމުންނެވެ.މުޅިގައިވެސް ހީވަނީ އަލިފާންގަނޑެއް ހެންނެވެ.ޔުއާން އޮތީ އެހާވެސް ހުން ގަދަވެފައެވެ.އަނެއްކާ މިހާ ހުންގަދަވެފައި ހުރި މީހަކާ މިނޫނީ އޭނާއަކަށް ދިމާވެފައެއްނެތެވެ. ހާސްވެ ހަނދާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނިފައި އޭނާއަށް އިނދެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

“އަޅެ ހާދަ ހުންގަދައޭ..ކިހިނެއް ހަދާނީ..ޔުއާން.. އެބަ އަންނަން ދައްތަ ގޮވައިގެން އެނގޭ”

“ނޯ” ދިމްރާގެ އަނގައިގައި އެއްބައި އޮތްވައި ވަގުތުން ޔުއާން ބުނެލި އަޑު އިވުނީ އެހެންނެވެ.

“ވަޓް؟ ޔުއާން..ހުން އައިސްގެން މީހާ ހަލާކުވަނިިއްޔޭ ތިއޮތް..އަދިވެސް ނޯ އޭތަ ތިކިޔަނީ” ދިމްރާގެ އަޑުގައިވީ ހިތްހަމަނުޖެހުމެވެ.ޔުއާން އެހެން ބުނީތީ އަސްލުވެސް ދިމްރާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނުއިރު އެހެން ބުނުމަށްފަހު އޭނާ ކުޑަކޮށް ލޯ މަރާލާ ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލަން ވެގެންނެވެ.އެ ހާސްކަމުގައި ހުރެ ހަދަންވީ ގޮތެއް ސިކުނޑިއަށް ނުވިސްނޭނެކަން އޭނާއަށް ވިސްނުނެވެ.

ދިމްރާ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާފައި މަސައްކަތްކުރީ ޔުއާން އެތަނުން ނަގައިގެން އެނދަށް ގެންދެވޭތޯއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން ދިމްރާއަށް ވާ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.ވަރު ދެރަވެފައި އޮތް މީހެއް އޭނާ ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ މީހަކު ނަގާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟އަނެއްކޮޅުން ޔުއާންއަކީ އޭނާއަށްވުރެ ދިގުކޮށް ވަރުގަދަކޮށް ހުންނަ މީހެކެވެ.ވީއިރު ނަގައިގެން ގެންދިއުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށްވެސް ނުވާނެ ތާއެވެ.

ހިނދެއް ހިނދަކަށް ހަދަންވީ ގޮތެއް ނުވިސްނި އޭނާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ހާސްވެ ތެޅިފޮޅެމުންނެވެ.ހަރަކާތްތައްވެސް ހުރީ އަވަސްވެފައެވެ.ދިމްރާ އުޅޭގޮތް ފެނި އެ ހާލުގައިވެސް ޔުއާންގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

“އާރގްގްގް!!އަދިވެސް ހެނީތަ..އަހަރެން ބިރުން ހަލާކުވަނީ މި ހަނދާނެގޮތެއް ނުވިސްނިގެން… އެކަމު ޔުއާން އަދިވެސް ހިނިތަ އަންނަނީ” ދިމްރާގެ ގާތަށް މިފަހަރު އައީ ރުޅިއެވެ.ލިބިފައި ހުރި ހާސްކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިމްރާއަށް އިސްކުރެވުނީ ރުޅިއެވެ.

“އެބަ އަންނަން ދައްތަ ގޮވައިގެން..ނޫނީ ހައްތަހާ ޔުއާން ބޮޑުވަރުވާނީ”

“އައި ފީލް ޖެލަސް ދިމް މާ ރީތިވެގެން އެހެން ފިރިހެނުން ކުރިމައްޗަށް އަރާތީ…” ޔުއާން ބުނެލީ އެވަރުންވެސް ދިމްރާ ބުނެލި ވާހަކަ އާއި ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.އެހެންބުނެފައި ޔުއާން ކުޑަކޮން ހޭންފެށުމުން ދިމްރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.މިރޭ ރުޅި މޫނު ހަދައިގެންހުރެ އެއްޗެހި ގޮވާލި މީހާ މިހާރު އެ ހިނިތުންވެލީ ދެފަހަރުއެވެ.

ދިމްރާއަށް ޔުއާން ހަމަހޭގައިހުރެ ކިޔާ އެއްޗިސް ނޫންކަން ވިސްނުނީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.އެއީ ހުމުގެ ސަބަބުން ޔުއާންއަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭއެއް ނޭނގޭ ހާލުގައި އޮތީމަކަން ވިސްނުނީ ނުގުޅޭ ދެތިން ވާހަކައެއް އިތުރަށް ބުނެލުމުންނެވެ. ހަޤީގަތުގައިވެސް ހުމުގެ ސަބަބުން ޔުއާންއަކަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭއެއް ނޭނގެއެވެ.އެބަސްތަކަކީ ހަމަހޭގައި ހުރެގެން ޔުއާން ފާޅުގައި ކިޔާނެ ބަސްތަކެއް ނޫންކަންވެސް ގައިމެވެ.

“ދިމްރާ! ވައި ޔޫއާރ ހާޓިން މީ..ކީއްކުރަންތަ އެގޮތަށް ޑްރެސް ކުރީ..ހައް..އެނގޭތަ ދިމްރާގެ ކެބިން ވަކިކުރީވެސް ދިމްރާގެ ސޫރަ ފެނުމުން މިހިތަށް ކެތް ނުވާނެތީ” ޔުއާން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކީ އިރުވެސް ދިމްރާއަށް އެ ބަސްތަކުން މަދުބަހެއް ސާފުވުން އެއީ ކާކުގެ ނަސީބެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.ހުދު ދިމްރާވެސް ޔުއާން ކިޔަމުންދިޔަ ކޮންމެ ބަހެއް ސާފުކޮށް އެނގެން ބޭނުންވިއެވެ. އޭނާގެ ނަން ކިޔަމުން ދިޔައިރު ހެދުމޭ ކިޔައިގެން ކިޔާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނީތީއެވެ.

“އެކަމަކު ދިމް މިއަދު މާ ރީތިވެގެން އައީމަ އައި ގޮޓް އެންގްރީ..އެވަރު ކުރުކޮށް ޑްރެސް ކުރަނީ ކާކަށް ދެއްކެންތަ” ހަމަހޭގައި ނޫންކަމުގައިވިއަސް ޔުއާން ކުރަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ހިތުގައިވާ ޝަކުވާތަކެވެ.ހަމައެހެންމެ ޔުއާން ދައްކާ ވާހަކަތައް ދިމްރާ އިތުރަށް އަޑުއަހާލަންވެސް ބޭނުންވެގެން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް ހޭދަވާ ސިކުންތަކީވެސް ޔުއާންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވާނެވަރު ކަމެއްކަން ވިސްނުނީތީ އިތުރަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިންނާކަށް ނުކެރުނެވެ.

“ޔުއާން ޕްލީޒް..އަހަރެން ދިޔަދީ..ވަރަށް އަވަހަށް ދައްތަ ގޮވައިގެން އަންނާނަމޭ” ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އޮތުމުން ދިމްރާއަށް އެހެން ބުނެވުނީ އެއަތް ފޮޅުވާލަން ނުކެރިގެންނެވެ. ޔުއާންގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ދިމްރާއަށް ކަމެއް ކުރަން ނުކެރުނީއެވެ.އެއައްވުރެ ބޮޑަށް އެވަގުތު އެހިތުގައި ހަމްދަރުދީވެސް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

“ނޯ!!މަމް ހާސްކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން” ދިމްރާ އެވަރަށް ކިޔަމުންދިޔަ ބަހަށް ޔުއާން ގުޅޭ އެއްޗެކޭ އަދި އެބުނެލީ ކިރިޔާއެވެ.ވާނުވާ އެނގޭ ވަރު ކުޑަކޮށް ވީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

“އާރގްގް..ޔުއާން..މީހާ މަރުވާއިރުވެސް ޔުއާން ތި ސްޓަބަން ގޮތް ދޫނުކުރާތި” ދިމްރާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އެހެން ބުނެލިހާއިރުން ޔުއާން ބުނެލީ ދިމްރާ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ އެއްޗެކެވެ.

“ދިމް އަހަރެން ކައިރީ ހުރެދީ..އޭރުން އޯކޭ ވާނެ” ޔުއާންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ދިމްރާއަށް އިނދެވުނީ އެބުނި އެއްޗެއް ގަބޫލުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ.އެކަމަކު ބޭނުން ނުވިޔަސް އެވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޔުއާން ބުނާ ގޮތެއް ހަދައިދިނުންކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.ޔުއާންގެ އެ ގޮތްދޫނުކުރުން ދޫކޮށް އޭނާ ބުނާގޮތެއް ޔުއާން ހަދާނީ އޭރުންނެވެ.

“އޯކޭ!!އަހަރެން ޔުއާން ކައިރީ ހުންނާނަން.. ބަޓް އިހަށް އަހަރެން ބޭސް ހިފައިގެން އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލާ” ޔުއާން އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލީ ދިމްރާ ހީވެސް ނުކޮށް އިންދައެވެ.ދިމްރާ ހީކުރީ ދެންވެސް ޔުއާން ހިފަހައްޓާނީ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.ޔުއާން އެހާ ފަސޭހަލަށް އެއްބަސްވުމުން ޒީނަތުމެން ގެންނަން ބޭނުން ނުވަނީކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް އެކަމުގައި ބަހުސް ކުރަން ނުހަދާ ދިމްރާ އަވަސްވެގަތީ ކާގެއަށް ދިއުމަށެވެ.އެ ގޮސް އޭނާ އެނބުރި އައީ ފެން އަޅާފައި ހުރި ބޯތައްޓަކާއި ތުވާލިކޮޅެއް ހިފައިގެންނެވެ.އަދި ޖޫސް ތައްޓަކާއި ބޭސް ކާޑެއްވެސް ގެނައެވެ.

އޭރު ޔުއާން އޮތީ ލޯ މަރާލައިގެންނެވެ.އޭރުވެސް މީހާ ދިޔައީ ތުރުތުރު އަޅަމުން ނަމަވެސް ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުހެން ބަލާބެލުމަށް ހީވެއެވެ.ދިމްރާ އާއި ގޮތަށް ފުރަތަމަވެސް އެ އެއްޗެހިތަށް ބަހައްޓާފައި އައީ އެނދުމަތީ އޮތް ބާލީހަކާއި ރަޖާގަނޑު ހިފައިގެންނެވެ.އަދި އެ ބާލިސް ޔުއާންގެ ބޯ ދަށަށް ލެއްވުމަށްފަހު ރަޖާގަނޑުވެސް އަޅާލިއެވެ.އެއައްފަހު ކައިރީ ހުރި ތަށިން ތުވާލި ތެއްމާލުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޔުއާންގެ ދެއަތާއި ކަރުދަށުގައި އުނގުޅިއެވެ.އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ތެއްމާލުމަށްފަހު ދިމްރާ އެ ތުވާލި ކޮޅު ޔުއާންގެ ނިއްކުރިމަތީ ބޭއްވިއެވެ.

ކުޑަކޮން ޔުއާންގެ ބޯ ހިއްލައިލާ ޖޫސްތަށި ދިނުމަށްފަހު އެކޮޓަރީ ހުރި ޖަގުން ފެންތައްޓެއް އަޅައިގެން އައިސް ދިމްރާ ދެން މަސައްކަތް ކުރީ ޔުއާންއަށް ބޭސްދޭށެވެ.ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިމްރާ ކުޑަކޮން ޔުއާންގެ ބޯ ހިއްލައިލަ ދިނުމުން ޔުއާން ބޭސްގުޅަ ކާލީ އަމިއްލައަށްށެވެ.އެއާއެކު ދިމްރާ ޔުއާންގެ ތުމުގައި ފެންތަށި ޖައްސާލަދިނެވެ.އެހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްނިމުމުން ދިމްރާ ތެދުވީ އެތަށި ޖަގު ކައިރީ ބަހައްޓަން ދިއުމަށްށެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ ތެދުވުމާއިއެކު ދިމްރާގެ އަތުގައި ޔުއާން ހިފާލީ ދިމްރާ އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ދާން އުޅެނީ ކަމަށް ހީކޮށްފައެވެ.މި އަމަލުން ދިމްރާ އޭރު ބުނިބަސް ޔުއާން އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުރިކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.

“އަހަރެން ނުދަމޭ..މި އަންނަނީ މިތަށި ޓޭބަލްމަތީ ބަހައްޓާލާފަ” ޔުއާން، މަޑުމަޑުން އެ އަތުން ދޫކޮށްލީ ދިމްރާ އެހެންބުނުމުންނެވެ.ނަމަވެސް އެހެން ބުނެފައިވެސް ދިމްރާ ހަނދާން ނެތިގެންވެސް ގޮސްދާނެތީ ހިތް އޮތީ ބިރުގެންފައެވެ.

ނަސީބަކުން ދިމްރާ އަމަލުކުރީ އޭނާ ހަމަ ބުނި ގޮތަށެވެ.ޔުއާންގެ ކައިރީ ޔުއާން ބޯ އަޅާއިގެން އޮތް ބާލިހުގައި ބޯ އަޅާލައިގެން އޭނާ ވެސް އޮށޯތެވެ.އަދި ޔުއާންގެ މަޑުމަޑު ފަން އިސްތަށިކޮޅުގައި މަޑުމަޑުން ފިރުމަމުން ދިޔައީ ޔުއާންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނަށް އެކަމުންވެސް ފިނިކަމެއް ހޯދައިދެވޭތޯއެވެ.އެހެނަސް ދެންމެ ދެންމެވެސް ޔުއާން އޭނާ ފޮޅުވާލަފާނެތީ ދިމްރާ އޮތީ ސިހިސިހިއެވެ.ދިމްރާގެ އެ އަޅާލުމުން ޔުއާންއަށް މަޑުމަޑުން ނިދީގެ ތެރެއަށް ފީނައި ގަނެވެމުން ދިޔައެވެ.

ދިމްރާ ޔުއާންގެ މޫނަށް ލިބުން ފުރުސަތުގައި ބަލަމުން ދިޔައީ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުއެވެ.އެހާ ގާތުން އެ މޫނު ފެނުމުން އެހިތް ލޯބިން ފުރިގެން އައެވެ.އެތައްފަހަރަކު އެމޫނުގައި ބޮސްދޭން އޭނާ ބޭނުންވިއެވެ.ބަލީގައި އެ މޫނު މިލާފައިވުމުންވެސް ހީވީ އިތުރަށް ރީތިކަމަށް ދައްކާ ހެންނެވެ. ހިއްސުތަކަށްވެސް އެ ރީތިކަމާއި ލޯބިކަމުން އެނގުންވެލައިގެން ދިޔައެވެ.މަޑުމަޑުން ސިއްރު ސިއްރުން ޖެހިލުންވެފައިވާ ހާލު އޭނާ ޔުއާންގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދިނީ އިތުރަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމުންނެވެ.އެއޮތްހާއިރުއްސުރެ ޔުއާންގެ ހާލު ފެނި އެ ލޮލުގައި ފައިބަން ކައިރިވެފައިވާ، އޭނާ ހިފަހައްޓަމުން ދިޔަ ފުރަތަމަ ކަރުނަތިކި ވެއްޓުނީވެސް އެވަގުތުއެވެ.ޔުއާންގެ ކޮލުގައި ބޮސްދިންވަގުތު ކަމުން އެ ކަރުނަތިކިވެސް ވެއްޓުނީ ޔުއާންގެ ކޯތާފަތަށެވެ.އެއާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް އޭނާގެ ދެލޯ ފުހެލިއެވެ.އަދި މަޑުމަޑުން ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ އިނގިލިތަކުން ޔުއާންގެ ކޯތާފަތުގައި ބިއްސާލީ އެ ކަރުނަތިކި ފުހެލަން ވެގެންނެވެ.

ދިމްރާއަށް ނޭނގުނަސް ދެބަދޭތެރޭގައި އޮތް ޔުއާންއަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް އިހްސާސް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.ދިމްރާގެ ތުންފަތް އޭނާގެ ކޮލުގައި ޖައްސާލިކަމުގެ އިހްސާސެވެ.އެ ލޮލުން އައިސް ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި އޭނާގެ ކޮލުގައި ޖެހުނުކަމުގެ އިހްސާސެވެ.އެލޮލުން އައިސް ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ފުހެލުމަށް އޭނާގެ ކޮލުގައި ދިމްރާ އަތް ބީއްސާލިކަމުގެ އިހްސާސްވެސް މެއެވެ.ނަމަވެސް ހަރަކާތެއް ކޮށްނުލެވުނީ އެގައިގާ އެވަގުތު ހިތްވަރެެއް ނެތުމުންނެވެ.ލޯބިން އެދެލޯ ފުހެލައިދެން އޭނާވެސް އެވަގުތު ބޭނުންވިކަން ގައިމެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތް ހަރަކާތް ކޮށްލާނެވަރުވެސް އެވަގުތު އޭނާއަށް ނުލިބުނީއެވެ.

ކައިރީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތްއިރު ޔުއާންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ހޫނުކަމުން ދިމްރާއަށްވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރުވަމުން ދިޔައެވެ.ކިތަންމެ ފަހަރަކު ކެތް ނުވެގެން ދުރަށްވެސް ޖެހިލަން ދިމްރާ ބޭނުންވިއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ނެތް ހިތްވަރު ކުރަމުން ދިޔައީ ޔުއާންގެ ހަމްދަރުދީ އުފެދިފައިވާލެން ބޮޑުކަމުންނެވެ.

އެރޭ ހަތަރުދަމު ދިމްރާ ހޭދަކޮށްލީ ޔުއާންއަށް ހޭހަން ކޮށްދިނުމުގައެވެ.ޔުއާންގެ އެ ހުންގަނޑު ތިރިކޮށްލީ ދިމްރާގެ ހާދަބުރަ މަސައްކަތަކުންނެވެ. ނެތް ހިތްވަރު ކުރަމުން އޭނާ ދިޔައީ ޔުއާންގެ އެ ހުންގަނޑު އެއްކޮން ތިރިކޮށްލުމަށްށެވެ.އެހާ ވަރުވެފައި އޮތް މީހަކު އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ގެނެވޭނީވެސް ހާދަ ވަރެއް ކޮށްގެންނެވެ.ވީއިރު އެއްކޮން ހުން ފިލާ ނުދިޔަސް އެ ހުން މަޑުކޮށްލެވޭނީވެސް ދިމްރާ ހާދަވަރެއް ކޮށްގެންތާއެވެ.އެންމެފަހުން އެކުއްޖާ ފަކީރަށް ނިދުނީވެސް އެވަރުބަލި ކަމުގައިވާ ހާލުގައެވެ.އޭނާ ނަމަވެސް ދެލޯ މަރާލީވެސް އަތްފޯރާފަށަށް ޔުއާންގެ ހުންގަނޑު ތިރިކޮށްލެވުމުންނެވެ.

ހެނދުނު ޔުއާންއަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ ފޮތިގަނޑު ކަހާލާފައިވާ ކުޑަދޮރުން ފޭދިގެން އައިސްފައި ހުރި އިރުގެ ދަޅަތަކުގެ އަސަރު އެ މޫނަށް ކުރުމުންނެވެ. ނިއްކުރިމަތީ އަތް ޖައްސާލެވުނީ ނިއްކުރިމަތި އެއްޗެއް އޮތްކަމުގެ އިހްސާސްވުމުންނެވެ.ނަގާ ބަލައިލިއިރު އޮތީ ތުވާލިކޮޅެކެވެ.އޭރުވެސް ޔުއާން އިނީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.އޮވެވުނު ތަން ވިސްނުމުންވެސް ޔުއާންއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ.އޭނާއަށް އެތަނަށް އާދެވިފައި އެ އޮތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟އޭނާ އެތަނަށް އައީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟ސުވާލު އުފެދިފައި ފަރާތްފަރާތަށް ބަލައިލި ހިނދު ކައިރީ ނިދާފައި އޮތް ދިމްރާ ފެނި އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.ހަމައެވަގުތު ޔުއާންއަށް ރޭގެ ކަންތައްވެސް ކުލަ ނެތް މަންޒަރުތަކެއް ފަދައިން ހަނދާންވެގެން ދިޔައެވެ. ދިމްރާ ރޭގައި އޭނާއަށް ހޭހަން ކޮށްދިން މަންޒަރެވެ.އޭނާއަށްޓަކައި ދިމްރާ ތެޅިފޮޅެމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

ނިދިފައި އޮތް ދިމްރާގެ މޫނުގައި ޔުއާންއަށް އަތް ބިއްސާލެވުނީ ހިތަށް ކުރި އަސަރުންނެވެ.އޭރުވެސް އެ މޫނުމަތިގައިވާ ވަރުބަލިކަން ޔުއާންއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އޭނާ ރޭގައި ދިމްރާއަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރީމަވެސް ދިމްރާ އައީ ހެއްޔެވެ؟އޭނާ ދިމްރާ އެހާ ކުޑަކޮށްލާފައި ވާހަކަ ދެއްކީމަވެސް ދިމްރާ އޭނާގެ ބަލިހާލަށް ހަމްދަރުދީވެގެން އޭނާއަށް އަޅާލަން އައީ ހެއްޔެވެ؟މީހަކުގެ ހިތްތިރިވާނީ އެވަރަކަށެވެ.ދިމްރާގެ އެ ހިތްހެޔޮކަން ފެނި މިއަދު ޔުއާން ރަނގަޅަށްވެސް ދެރަވެއްޖެއެވެ.ރޭގައި ދިމްރާއާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން ލަދުވެސް ގަނެއްޖެއެވެ.

އެ ހިޔާލުގައި އޮވެ ޔުއާން ތެދުވި ފާހާނާއަށް ދިއުމަށެވެ.ދިއުމުގެ ކުރިން ދިމްރާ ބާލީހަށް އަރުވާ ރަޖާގަނޑުވެސް އަޅާލަދިނެވެ.ހަގީގަތުގައި ޔުއާން ބޭނުންވި ދިމްރާ އެނދަށް ގެންދާށެވެ.ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެވަރު ހިތްވަރެއް ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ހިތާދެކޮޅަށް ދިމްރާ އެތާ ބާއްވާފައި އޭނާ ފާހާނާއަށް ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

ޔުއާންއަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ އޭނާ އެހާ އަވަހަށް ނުކުތްއިރު ދިމްރާ ތަންމަތި ނެތްއިރު ޖެހުންތާ ލަކުނުވެސް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ.ހަމަ އެހާ އަވަހަށް ދިމްރާ ހޭލައިގެން އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ހެއްޔެވެ؟ދިމްރާގެ އެ އަމަލުތަކުން ޔުއާންގެ ހިތަށް މާޔޫސްކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައިރު އެހިތަށް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ފަޅުކަމަކާއި ހުސްކަމެއްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ.

އެ މާޔޫސްކަން ފޮރުވާލުމަށް ޔުއާން ނިންމީ ކޮފީއެއް ބޯލަން ދިއުމަށެވެ.ނޫނީ އެ މާޔޫސްކަން އިހްސާސްވާ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ފުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ.ނަސީބަކުން ހުމުގެ އަސަރު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހުއްޓަސް އެހާ ގަދައެއް ނޫނެވެ.އެހެންކަމުން ފަތިސްނަމާދު ކޮށްލައިގެން އޭނާ އެ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް ފުރަތަމަވެސް ވަނީ ބަދިގެ ބަޔަށްށެވެ.ކޮފީ މޭކަރުން ކޮފީ ތައްޓެއް އަޅާލުމަށްފަހު އެނބުރިގަތް ޔުއާންއަށް މަޑުޖެހިލެވުނީ ރޭގައިވެސް އުނދުންމަތީ އިން ތެލި އެ އިންގޮތަށް އުނދުން މަތީ އިންތަން ފެނުނީމައެވެ.އެއީ ރޭގަ ދިމްރާ ކައްކާފައި ހުރި ނޫޑުލްސް ސޫޕް ތެލިކަން ޔުއާންއަށް އެނގުނީ ރޭގައިވެސް އޭނާ އެ ތެލީގެ މަތި ހިއްލާ ބަލާފައި ވާތީއެވެ.އެހެންކަމުން އެ ތެލީގެ އެތެރެ ބަލައިލުމަށް މިއަދުވެސް އޭނާ ޝައުގުވެރިވީ އޭގެން އެތިކޮޅެއްވިއަސް މަދުވެފައި ހުރިތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވުމުންނެވެ.

މަތި ހިއްލައިލާ ބަލައިލުމުން ޔުއާން މާޔޫސްވީ އޭގެން އެންމެ އެތިކޮޅެއްވެސް މަދުނުވާކަން އިހްސާސްވުމުންނެވެ.އެހެންވީއިރު އޭގެ މާނައަކީ ދިމްރާވެސް ރޭގައި އޮތީ ނުކައި ކަމެވެ.އަނެއްކާ މިއީ ދިމްރާ އޭނާއަށް ވާވަރަށް ކައްކާފައި ހުރި އެއްޗެއްބާއެވެ؟އާއެކެވެ.އެކަނި ކާކަށް މިހާ ބައިވަރެއް ނުކައްކާނެއެވެ.ދިމްރާ އެހުރީ އޭނާއާއި ވާ ވަރަށް ކައްކާފައެވެ.

ވީއިރު ދިމްރާ ރޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި ހާދަ މަސައްކަތެެއް ކޮށްފިއެވެ.ދެރައީ މާ ފަހުން އެކަން ވިސްނުނީމައެވެ.ރޭގައި އެ ތެލި ބަލާލާފައި އޭނާއަށް ވާ ވަރަށް ކައްކާފައި ހުރިކަމެއް އޭނާއަކަށް ވިސްނާލެވިފައެއް ނެތެވެ.އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެރަވީ އެކަމާއެވެ.ދިމްރާ އޭނާއަށްޓަކައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ބޭކާރުވެގެން އެދިޔައީ ހަމަ އޭނާގެ ސަބަބުންނެވެ.ރަނގަޅަށްވެސް މިފަހަރު ޔުއާންގެ ހިތަށް ތަދުވެއްޖެއެވެ.

ހުން އެއްކޮން ނުފިލާ ހުރިނަމަވެސް ޔުއާން މިއަދުވެސް އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ.ކަމެއް ނުކޮށް ގޭގައި ހުންނަން ވެއްޖެއްޔާ އޭނާގެ ބޯ ހާސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ.ތައްޔާރުވެލައިގެން ސައިބޯން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު މޭޒުދަށުގައި އިން ދިމްރާ އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.

ދިމްރާ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ކަމެއް ޔުއާންއަކަށް ނޭނގެއެވެ.މިއަދު ލާފައި އިނީ މަޑު ރީނދޫ ކުލައިގެ ކުރިން ލާ އުޅުންކަހަލަ ތިރިއަކާއި ހަމަ އެކުލައިގެ ގަދަކުލަ ހުރި މަތި ކޮޅެކެވެ.ކުރީގައިހެން އިސްތަށިކޮޅު ވައްޓާލާ ހުރީވެސް ހަމައެކުލައިގެ ބޭންޑެއް އަޅާލާފައެވެ. ޔުއާންއަށް ހަމަ ހީވީ އެންމެ ކުރިން ފެނުނު ދިމްރާ ފެނުނު ހެންނެވެ.ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ.ނަމަވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި މަޖާކުރަމުންދިޔަ އެކުއްޖާ މިއަދު މާ ބޮޑަށް މަޑުމައިތިރިވެފައި އިންކަން ޔުއާންއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އެހިތަށް ނުބައިގޮތެއް ވެގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

ސައިބޯން ތިބިއިރު މުޅި މޭޒު މައްޗަށްވެސް ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވެފައި އޮތީ ދިމްރާގެ އެހެންޏާ އޮންނަ އަނގަ ގަދަކަން ނެތީމައެވެ.އެކަމާ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކު ދިމްރާއާއި ސުވާލު ނުކޮށްލީތީވެސް ޔުއާން ހައިރާންވިއެވެ.ނަމަވެސް އަހާލަން ބޭނުންވިއަސް ޔުއާންވެސް އިނީ އަނގަމަޑުން ލައިގެންނެވެ.ދިމްރާއަށް ރޭގައި ހަމަނިދި ނުލިބުނުކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މަޑުމައިތިރިވެފައި އިނީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

“ދަރިފުޅާ!މިހާރު ދިމްވެސް ދަރިފުޅު ދާ ގަޑިއަށްށޭނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދަނީ..އެހެންވީމަ މީގެ ފަހުން ދަރިފުޅާ ވާނެ ދިމް ގޮވައިގެން ދާން.. އަންނައިރުވެސް ގޮވައިގެން އަންނަން” ނާސިރު ބުނެލި ވާހަކައިން މިއަދު ޔުއާންއަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުނަސް ޔުއާން އިނީ މޫނުމަތިން އެކަން ދައްކާނުލައެވެ.ބޯ ޖަހާލީވެސް އިތުރުގޮތެއް ނެތް މީހެއް ފަދައިންނެވެ. ވައްކަޅިން އޭނާ ދިމްރާއަށް ބަލައިލިއިރު ދިމްރާ އިނީ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެންނެވެ.ދިމްރާ އެކަމަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީތީ ޔުއާންއަށް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން ގައިމެވެ.

“ދިމް ދޭ އަވަހަށް..އާން ނޫނީ ރުޅިގަދަވެގެން ބަހައްޓާފަވެސް ގޮސްދާނެ” ޔުއާން ތެދުވެގެން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ޒީނަތު އެހެންބުނެލީ ދިމްރާ ތެދުވަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ނުފެނުމުންނެވެ.

ދިމްރާ ޒީނަތު އެހެން ބުނުމުން ފެންތަށި ބޯލުމަށްފަހު ތެދުވެ ހިނގައިގަތީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމައެވެ.ދިމްރާ އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ހިނގާލާފައި ނުކުތީ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރެއެެވެ.ހިތާހިތުން ލަސްވެގެން ޔުއާން ދިއުމަށްވެސް އޭނާއަށް ދުއާ ކޮށްލެވުނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ޔުއާން ކާރުގައި ދޮރުމަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އޮތެެވެ.ޔުއާން މިއަދު މަޑުކުރީތީ ދިމްރާއަށް ހައިރާންކަން ލިބުންކަން ގައިމެވެ.

ހިތާ ދެކޮޅަށް ދިމްރާ ގޮސް ކާރަށް އަރާ އިށީންނުމުން ޔުއާން ކާރު ދުއްވާލީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.އެހިތުގައި ދިމްރާއަށް ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމްދަރުދީ އޮތަސް ފާޅުގާ ޔުއާން އެކަން ދައްކަން ބޭނުންނުވީ ދިމްރާގެ މަލާމާތުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް އޭނާ ވެދާނެތީއެވެ. ދިމްރާ، އެކަން އެނގިއްޖެއްޔާ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ޔުއާންއަށް ވިސްނައިގަންނަންވެސް ނޭނގުނީމައި އެކަމާ ޖެހިލުންވެސް ވީ ވަރުންނެވެ.

“ދެން އަހަރެން ބާލުވާ” ޔުއާންއަށް ސިހުންގެނުވީ ހީނުކުރާ ވަރުގެ އެއްޗެއް ދިމްރާ ބުނުމުންނެވެ.ދެގޯޅި އެޅިހާއިރުން ދިމްރާ އެ އެދުނީ ކާރު މަޑުކުރުމަށް ވިއްޔާއެވެ.

“އާރ ޔޫ ކްރެޒީ..ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އަދި އޮފީހަށް ނުދެވޭކަން”

“އެނގި ހުރެޔޭ މިބުނީ..ސާރ އަހަރެން ގޮވައިގެން ދިޔައީމަ އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ސާރ އަންނާނެ..އެހެންވާކަށް މިސްޓަރ އަހުމަދު ޔުއާން ބޭނުމެއް ނުވާނޭނުން” ދިމްރާ ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެއެވެ.މިއަދު ދިމްރާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ނުބަލާކަން ޔުއާންއަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

“ހައް!ތިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ޑޭޑް އަހަރެންދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަންތަ..ދިމްރާ މި ކާރަށް މިއެރުވީ ކޮންމެހެން އަހަރެންވެސް ވަކި އަރުވާ ހިތަކުންނެއް ނޫނޭ..ބައްޕަގެ ބަސް ބޮލާލާ ނުޖަހަންވެގެން..އަހަރެން އަހަރެންގެ ޑޭޑްއަށް ރެސްޕެކްޓް ކުރަން” ދިމްރާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ޔުއާންގެ ބުމަ ގޮއްޖެހިގެން ދިޔައެވެ.ދިމްރާ އެ ހީކުރީ އޭނާ ދިމްރާ ކާރަށް އަރުވައިގެން ގެންދާހިތްވީ ކަމަށެވެ.އާއެކެވެ.އޭނާ ކުޑަކޮށް ދިމްރާ ގޮވައިގެން ދާހިތްވިއެވެ.ނަމަވެސް އެއައްވުރެ އޭނާ އެކަމަށް އެއްބަސްވީ ބައްޕަ ބުނެގެންނެވެ. ދިމްރާއަށްވެސް އެކަން އެނގޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ބައްޕަ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ ދިމްރާ އިންދާ ވިއްޔާއެވެ.

އެހެނަސް ހަޤީގަތަކީ އޭނާ ދިމްރާ ގޮވައިގެން ދާން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވިކަމެވެ.އެކަމާ އުފާވެސް ވިކަމެވެ.އެކަމަކު އޭނާ ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ދިމްރާ އެކާރަށް އެ އެރުވީ އަރުވާ ހިތުންކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވާނެއެވެ.އެ ހަށީގައި ނޭވާ ހުރިހާ ހިނދަކު އޭނާ ދިމްރާ އަރުވަން ބޭނުންވެގެން އެރުވި ކަމަކަށް ނުދައްކާނެއެވެ.ހުރި ތަނަށް ކާރު މަޑުޖައްސާލީވެސް އެހެންވެއެވެ.ލޯ ހަނިކޮށްލައިގެން ހުރެ އޭނާ ކާރުން ފައިބެގެން ގޮސް ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ކާރުން ބޭލުވީވެސް ހަރުކަށިކަމާއިއެކުއެވެ.

“އަހަރެންވެސް ދިމްރާ މި ކާރަށް ކުޑަކޮންވެސް އަރުވާ ހިތަކުންނެއް ނޫން މި އެރުވީ..އެހެން ހިތަށް ނާރުވާތި..އަދި ބުނަން ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ބުނެފަ އޮންނާނީ ގަޑިއަށް އަންނަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ.. ހިނގާފަ އަންނާތީއޭ ކިޔާފަ، ގަޑި ޖެހުނީއޭ ބުންޏަސް އަހަރެން އުޒުރަކަށް ނުބަލާނަން..އެކަން ހަނދާންކުރާތި” ޔުއާން އެހެންބުނެ ގޮސް ކާރަށް އަރާ ދުއްވާލީ ހަލުވިކަމާއިއެކުއެވެ.

މިއަދުވެސް ދިމްރާ އެ އުޅުނީ އޭނާ ދިމްރާ ކާރަށް އަރުވާ ހިތްވީކަމަށް ހީކޮށް އެކަމަށް ހަޖޫ ޖަހަންކަމަށް ޔުއާންއަށް ހީކުރެވުނެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ފަހުން އަމަލުތައް އެގޮތަށް ބެހެއްޓީވެސް ދިމްރާގެ ހިތުން އެ ހިޔާލު ނެރެވުމަށްށެވެ.މިހާރު ގައިމުވެސް އޭނާ އަމަލުތައް ބެހެއްޓިގޮތުން ދިމްރާ އެހެންނެއް ހިއެއް ނުކުރާނެތާއެވެ.އޭނާގެ ހިތުގައި ލޯބި ސިއްރުކޮށްފައި ބޭއްވުންކަންވެސް އެއީ ނަސީބެކޭވެސް އެވަގުތު ޔުއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އަދި އެކަމަށް ދިމްރާ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

ކާރުގޮސް އޮބާލަންދެން ދިމްރާ ބަލަން ހުއްޓެވެ. ދުއްވައިގަތީ އެއަށް ފަހުގައެވެ.އެވެސް ވަކި ހިސާބަކަށެވެ.ނަސީބަކުން މިއަދު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ގެއިން ނުކުމެވުނު ދުވަހެއްކަމުން ގަޑި ނުޖެހި ހިނގާފައިވެސް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުމުން ދިމްރާ ފަހުން ދިޔައީ ހިނގާފައެވެ.އެ ގޮސް އޮފީހަށް ވަތްއިރު މުނާޒްވެސް ސައިކަލް ޕާކް ކޮށްފައި ނުކުންނަނީއެވެ.އެހެންކަމުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ދިޔައީ ދެމީހުން އެކީގައެވެ.ސައިން އިން ވެލާފައި ދެމީހުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ސަމާސާ ވާހަކަތަކެއްގައި ތިބެއެވެ.

އޭރު ރިސެޕްޝަން ކައިރީގައި ޔުއާންވެސް ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓެވެ.ޔުއާން އެންމެ ހައިރާންކުރުވީ އޭނާ އެތާ ހުރިއިރުވެސް އެދެމީހުން އޭނާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް ހަދާ ނުލީމައެވެ.މުނާޒްއަށް އޭނާ ނުފެނުނަސް ދިމްރާއަށް އޭނާ ފެނުންކަން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ދިމްރާވެސް އެދިޔައީ އޭނާ ފެނުންކަމަށް ހަދާ ނުލައެވެ.އިހްތިރާމް ކުރަންވެސް ދިމްރާއަށް ނޭނގެޔޭ ޔުއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އަސްލު ހަޤީގަތަށް ބުނަންޏާ ދިމްރާ އޭނާއަށް އެހެންޏާ ދޭ ސަމާލުކަން މިއަދު ނުދިނީމަ އޭނާއަށް ކަމުނުދިޔައީއެވެ.

ދިމްރާ މިއަދުވެސް ފުރަތަމަ އަވަސްވެގަތީ މުނާޒް ދިން ސިޓީތަކުގެ ރައްދު ޖަވާބުތައް ލިޔުމަށްށެވެ.އެ ސިޓީތައް ލިޔެ ނިންމާފައި އޭނާ އަވަސްވެގަތީ އިއްޔެ ކުރި މަސައްކަތް އެއްކޮން ނިންމުމަށްށެވެ. ހީކުރިގޮތަށް ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް އޭނާއަށް އެ ނިންމާލެވުނީ މެންދުރުވާން ކައިރިވެފައި ހުއްޓައެވެ. ޔުއާން ބުނިހެން ހާޑްކޮޕީތައް ފައިލަކަށް އަޅާފައި ސޮފްޓް ކޮޕީވެސް އޭނާ އެ ފައިލަށް ސީޑީއަކަށް އަޅާފައި ލިއެވެ.

ފުން ވިސްނުމެއްގައި އިން ޔުއާން ސިހުނީ ދޮރުގައި ޓަކިދިން އަޑަށެވެ.މިއަދު ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރުމަށްވުރެ އޭނާއަށް ހޭދަ ކުރެވެމުން ދިޔައީ ވިސްނުމުގައެވެ.ވިސްނަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެނާއަށް މިއަދު ވިސްނެމުން ދިޔައީ ދިމްރާއާއި ދޭތެރޭ މާ ބޮޑަށެވެ.އެކަމާހުރެ އޭނާއަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށްވެސް ނުވިއެވެ.ދިމްރާ ދެކެވެސް އޭނާއަށް ދިޔައީ ރުޅިއާދެވެމުންނެވެ. ދިމްރާ އޭނާ މަސައްކަތްތަކާއިވެސް ދުރުކުރުވަނީއެވެ.

“ކަމިން” ޔުއާން އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއިއެކު ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނީ ދިމްރާއެވެ.މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި އައިސް ދިމްރާ ދިއްކޮށްލީ ފައިލެވެ.ވަނީއްސުރެ ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ޔުއާންއަށް މިއަދު އުނދަގޫވީ ދިމްރާ އިސްއުފުލާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައި ނުލީތީއެވެ.އަނެއްކާ މިއީ ދިމްރާ ކުޅޭ ގޭމެއް ބާއޭވެސް ޔުއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.މި ހިޔާލުން ޔުއާންގެ ނިތަށް ރޫ ގިނަވެގެން ދިޔަކަން ގައިމެވެ.

އޭނާ ފައިލް ޖަހައިގަތީވެސް އެހެންކަމުން ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ.ނަމަވެސް ޔުއާންއަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ އޭނާގެ އެ އަމަލުންވެސް ދިމްރާ އެއްޗެކޭ ނުބުނީތީއެވެ.ރުޅިއައިސްގެން އެއްޗެއް ނުބުނިތާ ވައްބަހުން ޖަހާލާފައިވެސް އެއްޗެއް ނުބުނީމައެވެ.އެހެންޏާ އެއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުދި ކިޔާލަ ކިޔާލަ ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ދެން މިއަދު ކުއްލިއަކަށް މަޑުމައިތިރިވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އެހެންކަމުން ދިމްރާ ލައްވާ ވާހަކަ ދައްކުވަން ޔުއާން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ޔުއާންއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.ރުޅިގަދަވެފައި ދިމްރާ ކައިރީ ދިޔަޔަސް ހެޔޮކަމަށް ބުނީ އެހެންވެއެވެ.

“ހޭ” ޔުއާންގެ ކެބިންއަށް ނުކުތް ދިމްރާއަށް މުނާޒުއަށް ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ މުނާޒު ގޮވައިލުމުންނެވެ.

“ހިނގަ ކާންދާން..އަހަރެން ވަރަށް ބަނޑުހައި”

“އާ…ޔާ…އޯކޭ..ހިނގާ” ދިމްރާ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާފައި ބުނެލި އޭނާ މާ ބޮޑަށް ބަނޑުހައި ނުވާތީއެވެ.ނަމަވެސް މުނާޒް ބުނީތީ ބޮލާލާ ނުޖަހަންވެގެން އޭނާ އެއްބަސްވީއެވެ.އަނެއްކޮޅުން މުނާޒްއާއި ޖެހިއްޖެއްޔާ އޭނާގެ މަޖާ ގޮތްގަނޑަށް ވެއްޓިގެން ދެއެވެ.އެއީ މުނާޒްގެވެސް ހުންނަ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.މިއަދުވެސް ދެމީހުން ތަނުގެ ކެންޓީނަށް ދިޔައީ ބޭރަށް ދާނެ ވަގުތުވެސް ނެތީމަޔާއި އެކުއެވެ.ކާ އެއްޗިއްސަށް އޯޑަރ ކޮށްފައި ދެމީހުން ގޮސް މޭޒުދަށުގައި އިށީނެވެ.ސަކަރާތާއި މަޖަލުގައި ދިމްރާ އިނީ ހީހީ ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.މުނާޒް މަޖާ ވާހަކަ ކިޔަމުން ދިޔައީވެސް ދިމްރާ ހެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ހޭން ތިބި ދެމީހުންނަށް ސިހުން ލިބުނީ މޭޒުކައިރީގައި ދެން ހުރި ހުސްގޮނޑީގައި ޔުއާން އައިސް އިށީންނުމުންނެވެ.އެހެން މޭޒުތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނާއި މުނާޒްގެ މޫނަށް ހައިރާންކަން ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެހެންޏާ އެތަނަށް ނުވަންނަ މީހަކު މިއަދު އަލަށް އެތަނަށް އައިސް ވަނުމުންނެވެ.ކާން ނުވަންނައިރު ޔުއާންގެ އަމިއްލަ ކެބިންގައި ކޮފީ ބޮވޭ ގޮތަށް ހުންނާތީ ޔުއާން ކޮފީ ތައްޓެއްހާ ހިސާބުވެސް ބޯން އެތަނަށް ވަންނަ ތަނެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.އެ ހުރިހާ މޫނުތަކެއް އޭނާއާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިފައި ހުރިއިރުވެސް ޔުއާންއަށް ކަމެއް ވާހެންވެސް ހީވި ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.ނޫނީ ގަސްތުގައި އަޅާ ނުލާ، ނުފެންނަކަމަށް ހަދައިގެން އިނީއެވެ.

“ދެކުދިން ހާދަ މަޖާ ވާހަކައެއްގަ” ޔުއާން ކޮފީއަކަށް އޯޑަރު ކޮށްލަމުން ބުނެލީ ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުންނެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ އިނީ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރާށެވެ.ޔުއާންގެ މޫނަކަށް ދިމްރާ ބަލައެއް ނުލިއެވެ.

“ހޫމް!ދެމީހުން ކުޑައިރު ކޮށްފަ ހުރި މޮޔަކަންތަކުގެ ވާހަކަ މި ކިޔަނީ” މުނާޒް ޔުއާންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“އެހެންތަ!ވަރަށް ގިނަ ސީކްރެޓްސް މިހާރު ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް އެނގިފަތާ ދޯ އޮންނާނީ.. އެހެންވީމަ ދެމީހުން ވަރަށް ކުލޯޒް ވާނެތާ ދޯ މިހާރު”

“ހޫމް! ވަރަށް.. މުނާޒްގެ ލައިފްގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް އަހަރެންނާ ޝެއާ ކޮށްފި..ދޯ މުނާޒް” ޔުއާން އެހެންބުނުމާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.އަދި މުނާޒް ދިމްރާގެ އެ ޖަވާބާއި އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުމުން ދިމްރާ މުނާޒްއަށް ބަލައިލާފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ.އެކަމުން އުނދަގޫވީ ޔުއާންގެ ހިތަށްށެވެ.އެދެމީހުންގެ އެ ގާތްކަމުން ޔުއާންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައެވެ. ދިމްރާ ހީހީފައި ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުންނާއި މުނާޒް ދިމްރާ ހެއްވަން ދައްކަމުން ދިޔަހާ ވާހަކަތަކުން ޔުއާންގެ ބޮލަށްވެސް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައެވެ. އެދެމީހުންނަށްވުރެ ކުރިން ޔުއާން އެ މޭޒު ދޫކޮށްފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީވެސް އެހެންވެއެވެ. އޭރުވެސް ދިމްރާއާއި މުނާޒް ތިބީ ފޯރީގައި މަޖަލާ ސަކަރާތުގައެވެ.ހަޤީގަތުގައިވެސް މިހާރު އެދެމީހުންވަނީ ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ވެފައެވެ.ދިމްރާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ނުކުރިޔަސް މުނާޒް ފުދޭވަރަކަށް ވަނީ ކަންކަން ހިއްސާކޮށްފައެވެ.ފޯނުންވެސް މިހާރު އެދެމީހުން މެސެޖުކޮށް ހަދައެވެ.އެހާވެސް ބޮޑަށް އެ ގުޅުން ދިޔައީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ބަދަހި ވަމުންނެވެ.ދިމްރާއަށްވެސް މުނާޒްއާއި އެހާ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަމެއް ބޭއްވުނީ މުނާޒްގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި މަޖާކަމުންނެވެ.ދިމްރާގެ މޫނު ރަނގަޅު ކޮށްލަން މުނާޒް މޮޅުކަމުންނެވެ. ކިތަންމެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުއްޓަސް މުނާޒް ކައިރިއަށް އައިސްފިއްޔާ އޭނާއަށް ނުހީއެއް ނުހުރެވެއެވެ.

ކެބިންގައި ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގައި ޔުއާން ލެނގިލައިގެން އިނީ ދެލޯވެސް މަރާލައިގެންނެވެ. ދިމްރާއާއި މުނާޒްގެ ގާތްކަމާއި އޭނާއާއި ދޭތެރޭ ދިމްރާ ބަހައްޓަމުންދިޔަ ދުރުކަމުން ޔުއާންގެ ބޯ ދިޔައީ ހާސްވަމުންނެވެ.އެހިތަށް ދިޔައީ ބުނެދޭން ނޭނގޭ ތަދެއް ވަމުންނެވެ.އެހެން އޮވެފައި ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވާލިގޮތުން ހީވީ އެ ހިޔާލުތަކުން މިންޖުވުމަށް ތެޅިގަތްހެންނެވެ. އާއެކެވެ.އެ ހިޔާލުތަށް ކުރެވެންޏާ ބޯ ހާސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެތީ ޔުއާން އެހެން ކަމަކަށް ސިކުނޑި ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވީއެވެ.ނޫނީ ކުރެވެމުން ދިޔަ ހިޔާލުތަކުން އޭނާ މޮޔަވެދާނެއެވެ.

ޔުއާން މަސައްކަތްފެށީ މިއަދު ދިމްރާ ނިންމާފައި ހަވާލުކުރި ފައިލް ޗެކް ކުރާށެވެ.ދިމްރާގެ މަސައްކަތްފެނި ޔުއާން ރަނގަޅަށްވެސް އާޝޯހު ކުރުވިއެވެ.ދިމްރާ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ އެހާވެސް ފުރިހަމައަށްށެވެ.ކަމަކު ނުދެއޭ ބުނެލާނެ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ޔުއާންއަކަށް ނުފެނުނެވެ.ދިމްރާ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ އެހާވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުއެވެ.ހަޤީގަތުގައިވެސް ދިމްރާގެ ފުރަތަމަ ކުރި އެފަދަ މަސައްކަތްވެފައި ދިމްރާ އެ ނިންމާފައިވާލެން ފުރިހަމަކަމުން ތައުރީފު ހައްޤެވެ.ދިމްރާއަކީ ވަރަށް އިންޓެލިޖެންޓް ކުއްޖެއްކަން ޔުއާންއަށްވެސް ޖެހުނީ އެއްބަސްވާށެވެ.ތަޖުރިބާ ހުރީ މީހަކު ހަދާނެހާ ފެންވަރުގައި ދިމްރާ އެ ހަދާ ނިންމާފައި އޮތްތަން ފެނުން މީހަކު އާޝޯހުވާނޭ ޔުއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.ދިމްރާގެ އެ މަސައްކަތަށް ޔުއާން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ.

ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާފައި ދިމްރާ ނުކުތްއިރު ޔުއާން ކާރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިނެވެ.ދިމްރާ ދެކޮޅު ބަލާލާފައި ގޮސް ކާރަށްއެރީ ޔުއާން އިތުރު މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތޯ ޔަޤީން ކޮށްފައެވެ.ޔުއާން ކާރު ދުއްވަމުން ދިޔައިރު ކާރުގެ ލޯގަނޑުގައި މޫނު ޖަހައިގެން ބޭރުބަލަންއިން ދިމްރާއަށް ސިހުން ލިބުނީ ކުއްލިއަކަށް ޔުއާން ކާރު މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ.ދިމްރާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު ޔުއާން ހުންގާނުގައި އަތުން ތަޅާލަ ތަޅާލަ އިނީ ފޯނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

“ދިމްރާ އަހަރެން އަނބުރާ އޮފީހަށް ދާން ޖެހިއްޖެ..ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓަށް..ކިހިނެއް ހަދަންވީ..ދިމްރާ ދާނީތަ އޮފީހަށް އަހަރެންނާއިއެކު” ޔުއާން ފޯނުގައި މެސެޖެއް ޓައިޕް ކުރަން އިނދެގެން ބުނެލިއެވެ.އެ މޫނުގައިވާ ސީރިއަސްކަމުން ޔުއާން ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކައެއްކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.

“ނޫނޭ!އަހަރެން ދާނީ ގެއަށް..ޔުއާން ދޭ” ފަނަރަ މިނެޓަކީ ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއް ކަމުގައިވިއަސް ދިމްރާ ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

“ކާކާއެކު ދާން ތިއުޅެނީ” ދިމްރާގެ ވާހަކައިން ޔުއާންއަށް ވަގުތުން އެހެންބުނެވުނީ ވިސްނާލުމަކާއި ނުލައެވެ.

“ވަޓް” ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ ވާހަކަ ފަހުމް ނުވުމުން ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ.އޭރު ޔުއާންވެސް ބުނެވުނު އެއްޗެއް ވިސްނިފައި ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ސިިހިފައި ބަލައިލައިފިއެވެ.

“ނަތިންގް..ޖަސްޓް ނަތިންގް” ޔުއާން ހާސްވެފައި އިިނދެ އެހެން ބުނެލުމުން ދިމްރާ އެ ސުވާލު އިތުރަށް އަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.އެހެންކަމުން އިތުރު އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި ދިމްރާ ކާރުން ފައިބެ ދޮރުޖަހާލިއެވެ.ޔުއާން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެފައި ދިމްރާ ގުޅާލީ ދިޔާންއަށެވެ.ނަސީބުކަން ދިމާކުރިގޮތުން ދިޔާންވެސް ހުރީ އެތަނާ ވަރަށް ކައިރީގައެވެ.ދިޔާންވެސް އުޅުނީ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ.އެހެންކަމުން ފަސްމިނެޓުވެސް ނުވަނީސް ނަސީބަކުން ދިޔާން އައިސް ދިމްރާގެ ކައިރިއަށް ސައިކަލް މަޑުކޮށްލައިފިއެވެ.އަދި ދިމްރާގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމަޔަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ނިއް އަރުވާލީ ތީ ކޮންކަމެއްހޭ ބުނާ ފަދަޔަކުންނެވެ.

“ކުރީގެ ދިމް ދޯ މިފެނުނީ އަހަރެންނަށް” ދިޔާން ކުރި އިޝާރާތަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހިނިތުންވެލާފައި ދިމްރާ ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރުމުން ދިޔާން ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.ކަމަކުނުދޭތަ؟”

 “ނޫނޭ މާާ ބޮޑަށްވެސް ކަމުގޮސްފި..ހަމަ ހީވީ ކުޑަކުޑަ ބޭބީ ދިމް އަލުން ފެނުންހެން.އެކަމު މިހާާރު ހީވެ ކުރިއަށް ވުރެވެސް ލޯބިހެން..ސޯ ވިލް ޔޫ ބީ މައި ލައިފް ޕާާޓްނަރ.”

“ޔާ އަފްކޯސް ހެންޑްސަމް ބޯއި..ތީ ދެން އަހަން ޖެހޭވަރު ސުވާލެއްވެސް ނޫނޭނުން.އައިމް އޯލް ޔުއާރސް.” ދިޔާންގެ އެ ލާނެއް ކަމުގައި ދިމްރާވެސް އެއްބައިވެލިއެވެ.އެއަށްފަހު ދެމީހުން ހޭންފެށީ އެއްފަހަރާއެވެ.ބޭބެއަކާއި ކޮއްކޮއެކޭވެސް ބަލާ މީހަކު ބުނާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެހާވެސް ދެމީހުން އުޅެނީ ލޯބިންނެވެ.އެދެމީހުންގެ ކޮންމެ ލާނެއް އަމަލެއްގައި ވަނީ ބޭބެއާއި ކޮއްކޮއަކާއި ދެމެދު އޮންނަ އިންތިހާ ލޯތްބެވެ.

“މަމް ވަރަށް ޝަކުވާކުރޭ ދިމް ނާންނާތީ” ނާސިރުމެން ގޭދަށަށް ސައިކަލް މަޑުކޮށްލަމުން ދިޔާން ބުނެލިއެވެ.

“ޔާ..ދޯ..އަހަރެންވެސް ވަރަށް ދާހިތުން މިހުންނަނީ..ދެވޭވަރު ނުވަނީ”

“ތީ އުޒުރެއް ނޫން އެނގޭ..މަމް ކައިރީ ބުނާނަން ދިމް ބުންޏޭ މިހާރު ނުވެޔޭ ޒީނައްތަމެން ގެއިން ދާހިތެއް”

“ދެން ޔާންގަނޑާ” ދިމްރާ ދެލޯ އަޅާލާފައި އަތުގައި އޮތް ދަބަހުން ޖަހާލަމުން، ދިޔާން މަޖާވެފައި ފެށީ ހޭށެވެ.ދިމްރާ ގޭތެރެއަށް ވަންނަން ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީ އަދިއެއްފަހަރު ދިޔާންގެ ބޮލުގައި ޖަހާލާފައެވެ.އޭރުވެސް ދިޔާންގެ ހުނުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ފުރަގަސްދީފައި ހިނގައިގަތްއިރު ދިމްރާގެ މޫނުގައިވެސްވަނީ ހިނިތުންވުމެވެ.

“ހޭ މައި ޖާން..ވަކިވެ ތިދަނީ ލޯބިން ބަހެއްވެސް ބުނެނުލައެއްނު” އެތެރެއަށް ވަންނަން ދިޔަ ދިމްރާއަށް އިވޭ ވަރަށް ދިޔާން ލާނެއްވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.އެއާއިއެކު ދިމްރާ ހޭންފަށާފައި ފެނުނީ އެނބުރި ދިޔާންއަށް ފުލައިންކިސްއެއް ފޮނުވާލިތަނެވެ.

“ބާއި ބާއި މައި ޖާން..ބައިދަވޭ ފޮރއެވާރ އެނގޭ ސްވިޓްހާޓް” ދިމްރާ އެހެންބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއިރު ދިޔާންވެސް ދިމްރާއާއި އެކުވެގެން ހޭން ފަށައިފިއެވެ.ދެމީހުންގެ އެ ލާނެއްކަމުން ފެންނަ މީހަކުވެސް ހިނިއަންނާނެއެވެ.

ސައިބޯން ނުވަދެ ދިމްރާ މިއަދު ފުރަތަމަ މައްޗަށް ދިޔައީ ފެންވަރާލާ ތާާޒާވެލާށެވެ.ފެންވަރާލައިގެން ނުކުމެ ފުރަތަމަވެސް ފޯނު ނެގީ ފާހާނާގައި ހުރިއިރު ތިން ހަތަރުބުރު ފޯނު ރިންގްވާ އަޑު އިވުމުންނެވެ.ބަލައިލިއިރު ޔުޝްރާ ފަސް ފަހަރު ގުޅާފައި އޮތެވެ.އަދި މެސެޖެއްވެސް ފޮނުވާފައި އޮތެވެ.މެސެޖުގައި އޮތީ އެއްމެން ސައިބޮއެފި ކަމަށާއި ޔުއާންވެސް ފޯނު ނުނަގާތީ ދިމްރާ ސައިބޯން އަންނައިރު ޔުއާންއަށްވެސް ސައިބޯން ގޮވާލަދިނުމަށެވެ.

ރީތިވެލައިގެން ދިމްރާ ނުކުތީ ޔުޝްރާ ބުނި ފަދައިން ޔުއާންއަށް ޔުޝްރާގެ މެސެޖު ރައްދުކޮށްލަ ދިނުމަށެވެ.ދެތިން ފަހަރަކު ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލުމުންވެސް އެތެރެއިން ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ.ތަޅުގައި ހިފާލީ ހުޅުވޭނެކަމަށް ހީކޮށްފައެއް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް ހީނުކޮށް ހުއްޓާ އެދޮރު ދިމްރާއަށް ހުޅުވާލެވިއްޖެއެވެ.ދިމްރާ މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށް ދެމިގަތީ ޔުއާން އަދި ނާންނަނީކަމަށް ނިންމާފައެވެ.އުޅޭނަމަ ހުޅުވާފައި ބަހައްޓާނެ ހެންނެއް ދިމްރާއަކަށް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ލިބުން ފުރުސަތުގައި ދިމްރާ އެތެރެއަށް ވަނީ ޔުއާންގެ ކޮޓަރި ރަނގަޅަށް ބަލައިލާ ހިތުންނެވެ.

ޔުއާންގެ ކޮޓަރީގެ ފުރިހަމަކަމުން އެހިތް ތައުރީފުން ފުރިގެން އައެވެ.ކުރިން ޔުއާން އުޅުނު ކޮޓަރިއާއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތަސް އެތައްތަނެއް އެކޮޓަރިއަށްވުރެ ފުރިހަމައެވެ.ބަލައިލަން ހިތްގައިމެވެ.ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ ޒަމާނީ ކުލަވަރުވިޔަސް މާ ގޮތް ބޮޑެއް ނޫނެވެ. އާޝޯހުވެފައި ދިމްރާ ބަލަމުން ދިޔައީ ހުވަފެނީ ގޮތަކަށެވެ.އެބޮޑު ކޮޓަރީގައި ޔުއާން އެކަނި އުޅޭއިރުވެސް ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން އަޖައިބުވާހާ ތަރުތީބުވެފައި ރީއްޗެވެ.އެކޮޓަރިންވެސް ފެންނަ ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ގިނައަދަދަކަށް ފެންނަން ހުރީ ރަތާއި ކަޅުކުލައެވެ.ރޭގަނޑު ބޮކި ނިއްވާލައިފިއްޔާ އެކޮޓަރި އޮންނާނީ ކިހިނެއްބާއޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ރޭގައިވެސް ދިމްރާއަށް އެކޮޓަރިން އަނދިރިކަމާއި ކުރިމަތިލާން ނުޖެހުނީ ޔުއާން ހުދު ލައިޓް ދިއްލާފައި ހުރުމުންނެވެ.އަނެއްކޮޅުން ރޭގައި އޭނާއަށް ލިިބިފައި ހުރި ހާސްކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކޮޓަރިއަށް އޭނާގެ ސަމާލުކަން ކުޑަކޮންވެސް ދެވިފައެއްނެތެވެ.

މާ ގިނައިރު ހުންނަން ނުހަދާ އެނބުރި ހިނގައި ގަތްނަމަވެސް ދިމްރާއަށް ހުއްޓިލެވުނީ އެނދުގައި އޮތު ބާލީސްދަށުން އެއްބައި ފެންނަން އޮތް ފޮޓޯގަނޑެއް ފެންނަން އޮތުމުންނެވެ. ޝައުގުވެރިވެފައި އެހާ އަވަހަށް އެ ބަލައިލަން އަވަސް އަރުވާލެވުނީ އެއީ އޭނާއަށް ފެނުނު ދުވަހު ޔުއާން ހިފައިގެއް އިން ފޮޓޯގަނޑުކަން ޔަޤީން ވުމުންނެވެ.އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު އެ ފޮޓޯގަނޑު ނަގާ ބަލައިލުމުން ދިމްރާއަށް ފެނުނީ ކުއްޖެއްގެ މޫނުކޮޅެވެ.ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ އެގާރަ ބާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މޫނު ހެންނެވެ.ދިމްރާގެ ހިތުގައި ސުވާލުތައް ފުނިޖެހިގެން ދިޔައީ ނުފެންނަ ސޫރައެއްގެ ފޮޓޯގަނޑެއް ފެނުމުންނެވެ.އޭނާއެއް ގައިިމުވެސް އެ މޫނާ ވައްތަރުގެ މޫނެއް ފެނުން ހަނދާނެއް ނުވެއެވެ.ވީއިރު ޔުއާންއަށް އެފޮޓޯ އެހާ ހާއްސަވެގެން އެއުޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ދުވަހަކުވެސް އޭނާއަށް ނުފެންނަ ސޫރައެއް ޔުއާންއަށް އެހާ ހާއްސަވެގެން އެއުޅެނީ ކީއްވެބާއެވެ.އަދި އެވެސް އަންހެންކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯއެކެވެ.އަނެއްކާ ޔުއާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިއެއް ބާއެވެ.ހަމަގައިމުވެސް އެހާ ސިއްރު ސިއްރުން ފޮރުވައިގެން އުޅޭނީ ކަމެއް ވީމަތާއެވެ.ކޮންމެސް ބޮޑު ސިއްރެއް އޮތީމަތާއެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާއަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ސީދާ ވިސްނަންވީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމެއް ނުވިސްނުނެވެ.

އެވަގުތު އެއްލި ކަޅިއަކުން އެއްކަނެއްގައި ލިޔެލާފައިވާ “ޔާނީ” ގެ ނަން ފެނުމުން ދިމްރާގެ ސިކުނޑިއަށް ވާންވެލައިގެން ދިޔައެވެ.އެނަން ކޮންމެސްތާކުން އަޑުއިވުނުކަމުގެ ސިގްނަލް ސިކުނޑި ދެމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟އޭނަން އެއީ އޭނާއަށް އަޑުއިވިފައިވާ ނަމެއްހެން ހީވިޔަސް އެ ނަންއިވުނީ ކޮންއިރަކުކަން ދިމްރާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ނަމަވެސް ސިކުނޑީގައި އޭރު އެނަން ކޮށަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށެވެ.އޭނާ ދެފަހަރަކު އެނަން ކިޔާލީ ފުންކޮން ވިސްނާލަމުންނެވެ.އެއާއިއެކު ސިހުންލިބި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ އެނަން އަޑުއިވުނީ ކޮންތާކުން ކާކުގެ ދުލުންކަން ވިސްނުމުންނެވެ.

އެއީ ޔުއާން ނިދީގައި މައާފަށް އެދި ގޮވަމުން ދިޔަ ނަމެވެ.އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާންވެއެވެ.ޔުއާން އެރޭ ތެޅިފޮޅިފޮޅިފައި ކީ ކޮންމެސް ޔާނީއެއްގެ ނަމެވެ.އެ ޔާނީއަކީ މިއީ ހެއްޔެވެ؟އެކަމަކު މި ޔާނީއަކާއި ޔުއާންއާއި އޮތީ ކޮންގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިވީހާތަނަށް އެހެން މީހެއްގެ ދުލުންވެސް އޭނާ އެ ނަން އަޑުއަހާފައެއް ނުވެއެވެ.ވީއިރު ޔުއާންއަށް އެކުއްޖާ އެހާ ހާއްސަވެގެން އެއުޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ނިދީގައިވެސް އެކުއްޖާޔަށް ގޮވާނީ ހާދަ ގާތް ވީމަތާއެވެ.އަޅެ މިއީ ކާކުބާއެވެ.ކޮންތާކު އުޅޭ ކުއްޖެއް ބާއެވެ.

ވިސްނި ވަރަކަށް ދިމްރާ ދިޔައީ އަޑި ނޭނގޭ ކަނޑަކަށް ގެބެމުންނެވެ.އެއްވެސް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް އޭނާ ވެއްޓުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.މުޅި ސިކުނޑި ސުވާލުމާކު ތަކަކުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ.އެގޮތް ނޭނގޭ ކުއްޖާގެ ވާހަކަ އާދަޔާހިލާފު ބޮޑަށް އެނގެން ބޭނުންވީ ޔުއާންއާއި އެކުއްޖަޔާއި އޮންނަ ސިއްރު ގުޅުން އެނގެން ބޭނުންވިލެން ބޮޑުކަމުންނެެވެ.

ސިކުނޑި ސުމަކަށް ވެއްޓިފައި ހުރި ހާލު ހާސްވެފައިހުރެ ބާލީސްދަށަށް އެ ފޮޓޯގަނޑުލާފައި އޭނާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.ހީވީ ޗާބީ ދީފައި ހުރި ބުދެއް ހިނގާލާފައި ދަނީ ހެންނެވެ.ނަމަވެސް ތަންކޮޅަކަށް ދެވުންއިރަށް އޭނާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްފައި ބަލައިލެވުނީ ފާހާނާ ދޮރާވީ ދިމާލުން ތަޅުގައި ހިފާލި އަޑު އިވުމުންނެވެ.މީހާ ހާސްވެގެން ތެޅިފޮޅިގަތްއިރު މޫނުމަތިން އެހާ އަވަހަށް ދާވެސް ހިއްލައިލައިފިއެވެ.އެދޮރު ހުޅުވެން ވާއިރަށް ކައިރީ ހުރި ކަބަޑަށްވަދެ އޭނާއަށް ދޮރު ޖަހާލެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.ރީއްޗަކަށް އެދޮރު ނުވެސް ޖެހުނެވެ. ކުޑަކޮށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދޭތެރޭ ދިމްރާއަށް ކޮޓަރިތެރެ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ބިރުން ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.ފާހާނާއަށް ކުރިން އޭނާއަށް ވިސްނާ ނުލެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އެ ހަނި ދޭތެރެއިން ތުވާލިކޮޅެއް އަނދެގެން ހުރި ޔުއާން ދިމްރާއަށް ކުޑަކުޑަކޮށް ފެނުނެވެ.އޭރު ހިތް ތެޅޭލެން ބާރުކަމުން ޔުއާންއަށްވެސް އަޑުނީވިއެއް ނުދާނޭ ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އެހިތް އެވަގުތު ތެޅެމުން ދިޔައީ އެހާވެސް ބާރަށެވެ.ހަމައެހެންމެ، ޔުއާން އެގޮތަށް ފެނުމުން އޭގެ އަސަރުވެސް އެހިތަށް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.މޫނުމަތިން ދާހިއްލާ ލާފައި ހުއްޓަސް އަތްފައި ފިނިވެފައި ހުރީ ހައިރާންވާހާ ބޮޑަށެވެ.އަނެއްކޮޅުން ބިރުވެސް ދިމްރާ ވަށާލާފައިވެއެވެ.އެ ބިރުގައި އިން ކުއްޖާޔަށް ބިރުން ސިހިފައި ދެލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލެވުނީ ޔުއާންގެ ފިޔަވަޅުތައް އެދިމާލަށް ހުރުމުންނެވެ.

 

2

You may also like...

182 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Adhi frst libeyne hen heevanyy.. Dww dearr.. Thanxx samee😀😀💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Wc sanu.. N thanxx mi stry ah thihaa inthixaaru kuraaythy😀😀💖💖💖

   ⚠Report!
 1. Wow…haadha reehchey….keep it up ithoo….kudhinge shauguverikan hoadhan haadha molhey Ma Sha Allah

  ⚠Report!
 2. Million times bunan beynun. Mi vaahaka dhaa gothun hama wait kurumaky emme undhagu kanthah. 😢 Miadhu haveeru claahuga indhegenves beleny vaahaka up vi tho. Miss phone athulyma i told v important story eh up vaathi ey and i had to tell everyone (class of 56 students) about this as a punishment. And yes, i always have a story in my hand and most of my mates were kinda shocked to know that i read dhivehi stories which uploads in sites regularly. Hehehe. So all my international friends sent their best regards to you. Keep going. I got you international followers too now. Heheh. Much love dear. Impatiently waiting for Sunday’s part. ❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Alhe..sadh..finally ithoo speechless kohleenun thi.. Aslu vx ithoo ah nuvisne bunaane ehcheh vx..ithoo beynun ve sadh aa frnd velan vx..veveynetha??hehe.. Thanxxx sadh..thanxx a lot..n ithoo ge regardx vx a kudhihnah ingey…im so lucky to have a reader like u my dearr.. Thanxx so so much thidhey supportah..n mi stry thihaa interest bahahtaigen kiyaathy..n international followers hoadha dhineema vx..hehe..thanxx once again..😀😀💕💕💕💕💕💖💖💖

   ⚠Report!
  2. Being your freind would be my pleasure Ithoo. You are always welcome. 💕

   ⚠Report!
  3. So if u have fb id can u like my fb page ithoo’s story..bt if u want ingeyy..hehehe..😀😀😀

   ⚠Report!
  4. Yes Ithoo i was gonna ask for it. Can you pls share the link. I coulndt find it.

   ⚠Report!
 3. Thanks ithoooooooooo ❤️❤️ Varah reethi mi part ves 😍😁 Miadhu ekkoh mi balany mi story up vi thoa.. and finally balan indha up vy ☺️💛 Alhe mi story komme dhuvahaku up vaanama.. but i understand ingey ithoo busy veema kamah up nukohdheveny.. 😊 When is next part? Ly ithoo 💕💕💕

  ⚠Report!
  1. Wc my dearr..sry alhe ehaa wait kuran jehsuneema..aslu vx v bxy..rodha kairy vaathy vx kihaa kameh ohnaane dww..so varah haalun mi liyany vx..v gina kanthahthakeh kuran beynunve hure vx nukoh ehfaraai kohlaafa..hehehe.. Thanxx Roo for ur support my dearr..itx a lot to me.. In sha Allah sunday ga ingey..ly too dearr😀💖💖😀😀💖

   ⚠Report!
  2. Hehe aan dhwww.. its okay ithoo.. 😁❤️ I understand.. Thihaa varu kohdheythy varah bodah thank you ingey dear.. 💕💕 Will wait for the next part ingey.. ☺️💓💓

   ⚠Report!
  1. Awwhh..ehentha..happy to meet u ingey..so kuriah oihthaa vx hope kuran ingey dhimaa vaane kamah.. Thanxx thanxx thanxx Athoo😀😀💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Awwhh..glad to know that my dearr.. Thanx so so so much xill😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Awwhh..sry dearr.. Aslu mi stry ga twist aumah vure dhahkuvai a dheny loabivaa dhe kudhihneh loabi faalhu nukoh ulhen hadhaigen ulhen jehey haalu…aee aslu mi stry in bunedheyn n dhahkuvaidheyn miulhey ehchakee.. Once again sry ingey dissapoint kohlevuneema😔😔

   ⚠Report!
 4. Furathama bai keeiru fenkalhi vefa iny.fahun LOL.again i must say you are so damn good at cliffhanger part.hahahah asluves.yuan e dhany e dhoru hulhuvan dho.dhim fakeeru.mi part varah loabi.neynge haveeru veefahun kithah faharu kameh beluny up vitho.salhi inge.btw yaany ei yuan kokko kanneynge.dho dho?varah heevey.sunday ah anekka wait kuran v? 😨😨😨😨

  ⚠Report!
  1. Hehehe….dhn balaanee dww yaanee aee kon kujjeh tho..thanxxx dearr thihaa wait kuraathy mi stry ah..thanxxx a lot😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
 5. Wow!!!!! Haadha loahbay. Huvaami bunee vvvvv loabivay dhim aan dheke. C thooge work hama v baraabaru. Thiya kuraa masaikaii alhungadu naligahnnan. Thnx lot c thoo for the lovly stry. Luv u big kih.😘😘😘😙😙😙

  ⚠Report!
  1. Thanxx sanu..really really happy to know that my dearr..thanxxx so so much😀😀💕💕n ly tooo 💕💕💕💖💖💖

   ⚠Report!
 6. Wow.. V intresting… V majaa vaane yuaan aiss kabaduge dhoru hulhuvaa fihyya..Hahaha.. Dhim birun goss maryvedhaa ne dhw eyrun.. Thankx ithoo.. Lysm..

  ⚠Report!
  1. Hehe..aann ekujja birun hih huhteynee dww.. Hehe.. Wc dear n thanxxx to u also samee..ly tooo.. N once again thanxx a lot 😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. A kujja aee kaakutho balaanee dww kuriah oihthaa.. Thanxxxx lovelyy gurl😀😀💖💖💖💖

   ⚠Report!
 7. V v v salhi 💚💛💜💗💘💝ahaalan beynumee yuaan aai dhim aai gulhen kithappart eybaintho eyvaru bunelevi dhaanetho v dhuvas vejje comment nukollanee all the best ithoo love you miss you adhi kithah part eybaottho

  ⚠Report!
  1. Adhi vx 15 ah vure gina vaanehen heevany..a dhe kudhin gulhen adhi kithah part kameh vx seedhaa bunedheykah neynge dearr..sry ingey..n v v happy vejje ingey ehaa dhuvas kohlaafa vx dhimaa v ma..thanxxx my dearr.. Thanxx so so much😀😀💖💖💖

   ⚠Report!
 8. Alhe comment eh nueh dhey.btw kury kolhu iny fenkalhi vefa.ekamu fahunbai keeiru ekani indhe heehee .again ithoo i must say you are damn good at the cliffhanger part.yuan e dhoru hulhuvyma dhim ge expression balan beynumy.hahahah.varah reethi mbai.haveeru veefahun neynge belun vareh ves up vitho.btw yaany aky yuan ge kokko kanneynge.dho dho?anekka dhen sunday ah wait kuran vee?😨😨😨ugh.seeya ❤

  ⚠Report!
  1. Nooney asifi ingey dearr..so again thanxxx so so so much dearr..dhn sunday ah kuda kon wait kohlaanee dww dearr😀😀😀💕💕

   ⚠Report!
  1. Awwhh..happy to know that.. Thanxxx my dearr..thanxx a lot😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 9. Heyyy after sometime mi comment khly but I regularly read this story n it’s my obsolete fav.. n swry for not commenting assu vx bxy kh midhuvas kolhu miuleny exams feshen ulheythy ehnve story ge screenshots nagaign thankolhu thankolhu kiyany vx😂 n yeah this part was also awesome n plxx avahah anei part up khladechey.. ly😘😘💙

  ⚠Report!
  1. I can understand dear..so dnt worry.. N ekamu aslu vx v v v happy vejje dhimaa v ma ingeyy..n thihaa varun mi stry kiyaakah inguneema speechless vejje ithoo..hehe..thanxxx my dearr.. Thanxx thanxx so so much😀😀💕💕💕💖💖

   ⚠Report!
  2. I should be the one who should thnk for this amazing story… Thnku soooo much…

   ⚠Report!
 10. Wow V reethi.. heevany yaany aky yuaan ge kokko hen. Keep it up ithoo.. next part ah inthixaaru kuran.. thanks

  ⚠Report!
  1. Hehe..letx see dww dear..a kujjakee kaakutho..thanxx Maly..thanxx a lot💕💕😀😀💖💖

   ⚠Report!
 11. Reehchey mibaivess alhe adhi thank kolheh dhigukoh liyunn nama mibaii kiyaa hithunn huhtaa e nimunii 😒😢

  ⚠Report!
  1. Kury dww ehen v ma.. Thanxxx my dearr.. Thihaa intrest aa eku stry kiyaathyh.. Thanxx dearr😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 12. haadha repeat sentence ginaey. komme paragraph eh ga eh vaahaka eh thafaathu sentence ga. yuan othy humaa fihifihi ey. yuan ehaa hungadha ey. yuan haadha hooney. yuan othy hun ais raiy vefa ey. mi kahala baivaru ehchis. nothing new happened. mihaaru kureega haa reehcheh ves noon mi story eh. shauguverikan gelleny.
  introduce something new

  ⚠Report!
  1. Thanxx ingey a point thah faahaga kohla dhineethee..aslu mi stry aky loabivaa dhe kujaaku loabi nulibigen ulhey gothuge mahchah liyefa oih stry eh dearr.. So ekamuga ulhey iru dhimaa vaa kanthaku ge mahchah mi stry liyuny.. Once again thanx ingey dearr

   ⚠Report!
 13. Alhe ithooo…. Haadha haadha haadha loabi ey mi part ves…. Dhn bunaane ehcheh neiy… Ithoo ah hama award eh dhey varu vey… Serious koh bunantha vaahaka eh… Adhi mihaa reethi vaahaka eh nukiya.. Ingeytha hama hithah araa dhen kiyaanee varah dhuvas vaa fahunney… Mihen keema maa bodah vaahakayah wait kurevenee… Gina part ehkoh kiyan konme faharaku hunnanee… Bt neynge vaa gotheh… Hama neyngi hutta ves check kurevenee up vithoa balaalaa hithun… Neynge ithoo mi jessi jaadhoo eh dhw…. V v v v bodah thnks ingey ithoo…. 💖💖💖💖💖

  ⚠Report!
  1. Alhe..aslu tha dearr.. Haadha ufalekey thi kohdhinee..aslu vx..kuva ge faraathun award libumaky vx haadha bodu varekey aslu..n ehme reethi vaahaka ah mi vaahaka vumaky vx v v bodu vareh ithoo ah.. Thanxx so so much dearr..ithoo frst jeheynee jaadhoo hadhan dhaskuranhen heevanee ekamu..hehe..thanxxx dear..thanxx a lotttt..😀😀😀💞💖💓💓💕💕💕💕

   ⚠Report!
 14. Vvvv salhi . Vaahaka maves kiyan ekam mihaa kiyaahithun adhi dhuvahakuves vaahaka eh nukiyan v v v nice .adhi ha sifakohdhinun hama bunaaneves kameh nei. keep it up ithoo lvu

  ⚠Report!
  1. Awwhh..seriouslyy??.. Really really happy to know that dearr..maayaa ah ehme best stry ah veethee aslu vx v v v happy vejje.. Thanxxx my dearr..thanxx a lot..ly toooo💖💓💕💞💖😀😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
 15. yay yay story up viiiii
  ithuu ah hama saabas 😉 mibaivx vrh reethi MaShaALlah
  but repeat jumla thankolheh gina dhw.. ekam vx vrh reethi ingey.. ithuu keep up the gud work!

  ⚠Report!
  1. Awwhh.. Thanxx faxoo.. N thanxx ingey hama a point faahaga kohla dhineema..once again thanxxx my dearr😀😀💕💕💕💖💖

   ⚠Report!
 16. haha it’s good to see Yuan so jealous. I hope to see his possessive side too because who doesn’t love possessive guys? 😄 anyways, wonderful part as always and can’t wait for the next update.

  ⚠Report!
  1. Hehehe…dwww tara..thanxxx thanxx so so much my dearr..😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 17. Reethi dhn hama .. ekm v dhera vehje ingey kurin faharu adhi rangalhah ithoo aa ehkolhah talk kuryma vx … Ehn ehcheh kyma

  ⚠Report!
  1. Alhe ithoo aa ehkolhah huri kujjakee thi kujja v ma ey ithoo sha kairy buny..ithoo ge stry ah support kuraa kujjeh dww ithoo bunaa ehcheh gaboolu kuraanee..anehkaa sha aa ehen kujjakaa jehunyma ithoo v dhera eyrun dear.. Ehenve ey sha kairy buny..so hope kuran ithoo ah close kujjeh gothuga gaboolu kureveythy kan sha kairy buny understand vaane kamah.. N thanxx thanxx so so so much my dear..really thanxx for ur support my dearr💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Hehe… Thanxxxxx my dearrr.. Thanxxx a lot😀💕💕💕💖💖💕

   ⚠Report!
 18. Mihaaru dhn yuan ah ves dhimra ah ves engen vejje kanneynge dhemyhun loabi vaakan I m sorry ithoo but it is getting borin day after day hus eh kameh thafaathu goi gotha btw mee hama my idea ingey dear don’t take as a negative comment

  ⚠Report!
  1. Loabivaahen shakuu vaan furusthu libey irah a dhekudhin beyru fushun ehen asareh dhahkaalaafa confuse kohla eynun..aee ey a vaagothakee..so yageen nuvefa thiben jehenee..heevi heevumeh kamah visnaigen..so kurin lobi viyas nw changw vejje kamah a heekureveny..beyru fushun ehen asareh dhahkaathy..negative koh nungan ingey dear..ehenve sry dissapoint kohleveythy..aslu mi stry ga mi liyany dhe kujjaku lobivegen bt ekaku anehkaku lobivaa kan yageen nuvaathy ulhey haalu thakuge mahchah aslu..ehenve eki kahala haadhisaathah leveny aslu…

   ⚠Report!
 19. Mi part vxx vrh rythi ithoo.. Hama vrh asaru gadha.. Kn dhuvahakun thrr aneh part nereny? Avahah neredhehchey.. Can’t wait hama.. Ehaa vxx kiyaa hiyvaa kahala rythi vaahaka eh mee.. <3

  ⚠Report!
  1. Awwhhh..thanxxx my dearr..happy to know that..ingey. In sha Allah sunday ga up kuraanan..thanxx once agaim 😀😀💖💖💖💕💕

   ⚠Report!
 20. Mashaa Allah v loabi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,hama habeys

  ⚠Report!
  1. Thanxxx haw.. Thanxxx so so so much.. In sha Allah sunday ga up kuraanan ingeyy..💖💖💖💕💕💕

   ⚠Report!
 21. wow! mi prt vex vvv rythi 😍😗❣
  mifaharu neyge yuaan dhim ah hadhaane gotheh ves😂🤣

  ⚠Report!
  1. Hehehehe…dwww… Thanxxxx my dearrr.. Thanx so much😀💕💕💖💖💕💕

   ⚠Report!
 22. Ahaan..!! Aamil gandakun salaamaih nuvevigen ulheniko anekka yaani eh aiee dw. 😬 hehe ahanna hyvani mi yaani aka aamil aa yuaan ge dethere e onna nafratha gulhume eba oih hen. Maadan nun ane duvaha neyva hifahatta laigen miannani next part ah. Hehe. Vv salhi. 😄😆😇

  ⚠Report!
  1. Hehehhe..aann dww..thanxxx dearr ingey thihaa inthixaaru kuraathy mi stry ah.. Thanxxx a lot😀💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Thanxxx dearr.. In sha Allah sunday ga ingeyy😀😀💖💖💕💕

   ⚠Report!
 23. Wow wow wow masha allah v v v v v rythi mi stry mihaaru mi dhaagothun inthizaaru kurumaky naadhiru kameh 😀😀 hithan aree dhim stry liyefa oiy foiy hoadhan dhaan vy ey eyrun avahah wait nukoh kiyaaleveyne noonhey 😂😂😂ehaaves kiyaahithun keiymadu vefamihunnany alhe maadhamaa adhi up kolla dhybala pls pls pls can’t wait n gud nyt

  ⚠Report!
  1. Hehehe..yaa dww..thy rangalhu gothekey..foih athulun..hehehe..thanxx my dearr…aslu dhe dhuhun eh dhuhu vx up kuran ithoo ah undhagoo midhuvas kolhu tedhah bunanyaa..so sunday ah wait kohlaanee dww dearr..n thanxxx ingeyy so so so much my dearr..n gud nytt..😀💖💖💕💕💕💖💕

   ⚠Report!
  1. Awwhh..ehentha..dheraehnu dww..hehe.. Thanxxx my dearr cya..thanx a lot😀💖💖💕💕💕💕

   ⚠Report!
 24. Hahaha… Mifaharu Dhim ah kihineh vaanebaa? Heevany Yuaan e annany hama e cupboard hulhuvanhen… Ekam mihaaru repeat jumlathah thankolheh ginavey eba… Ekan ran’galhu kollanikoh v baraabaru vaane… Keep it up Ithoo 🙂

  ⚠Report!
 25. vaahaka varah nice.. varah kiyaahithun indha nimunee.. btw yaanee is yuaan ge kokko eh dhww.. i think..
  waiting for next part
  💓💕💞

  ⚠Report!
  1. Hehe..dhn balaanee dww aee kon kujjeh tho..thanxxx my dearr..thanxx a lot😀💖💖💖💕💕💕

   ⚠Report!
 26. Yay. Mi part varah reethi 😊 I love it! Dhiyaan and dhim ge part haadha funny ey…. Hehe 😂 Alhey I am so excited for the next part cause varah hiyy thelhey hisaabakun thi nimmaaly ithoo dear! 😘 Waiting for the next part N Love you ithoo dear ❤❤❤💋💋

  ⚠Report!
  1. Hehehe..dww..thanxxx my dearr…thanxx a lot ingey..n ly too my dearr😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 27. I just can’t wait to know who is YAANY
  Hope next part in igeyne kamah !!!!!
  👍👍👍👍👍💖💖💖💖💕💕💕💕💞💞💞💝💝💝💝💝💚💚💛💛❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Hehehe… Adhi ingeyne..bt nexp part aku noon seedhaa..ekamu dhn dhaanee ingemunn..hehe..thamxxx my dearr hhhh😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
 28. Reyga story kiyaalin..bt miadhu mi comment eh mikohlee…v salhi yaanee aee yuaan ge twin eh kanneyge. …

  ⚠Report!
  1. Awwh..ehentha dearr..thanxxxx ingey stry kiyaathy..n cmnt fenuneema happy vejje ingey..😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 29. vara reeethi ..obines to the max..i am still ur fan igey ithooo..buxy kamun comment ei nukurevenee….but hama vaahaka up vaaira einme kurin kiyan…ur the best…ur stoy is amazing..therir no word to say…love u..stroy hama thireethi kamuga gendhaane kameh umeeedh kuran…;-*

  ⚠Report!
  1. Awwhh..thanxxx dearr…thihaa bxy koh ulhemun vx cmnt kohleethee n stry kiyaathy v v happy vejje..really really happy vejje ingey..try kuraanan ingey mi gothuga gendheveytho…thanxxx so so so much my dearrr…thanxxx a lot😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 30. kobaa ithoo kihine kihine tha kantha tha..haadha reeche mi vaahaka..ithoo hama maa molhi vaahaka liyan..thivaru writer eh nuhunaane..next part kohn iraku

  ⚠Report!
  1. Hama ok ingey dearr..n hw abt u my dearr…n thanxx for the compliment my dearr..v happy vejje ingey black prince ga fav.writer akah vevuneema..hehe..thanxxx once again my dearr..thanxxx so much dearr😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
 31. Moya moya moya moya moya moya moya moya moya moya moya most moya moya moya moya moya moya moya

  ⚠Report!
 32. Kithamme nan namuga comment huttas ma bunan othy kuryga mivaahaka kithamme rycchas mihaaraku mivaahaka eh ryccheh nooney

  ⚠Report!
 33. wow v v v v v v v v v v v v v v v v v v v reethi
  aneh part konirakun ?? hureveneeky noon aneh part kiya hithun pls pls…avas ithoooo

  ⚠Report!
  1. Awwwhhh…thanxxxx my dearr so so so much…happy to know that ingeyy.. In sha Allah maadhen up kuraanan ingeyy..😀😀💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
 34. wow v v v v v v v v v v v v v v v v v v v reethi
  aneh part konirakun ?? hureveneeky noon aneh part kiya hithun pls pls…avas………… ithoooo

  ⚠Report!
 35. Ohh .varan reethi mi part ves waiting for next part,baby balikamun, adhikiriya mi story kiyaalan. Vaguthu vee.kuriyan kuriyan ithoooo

  ⚠Report!
  1. Awwhh..ehentha..avas shifaa akah edhen ingey baby ah…n thanxx thihaa bxy koh ulhemun vx cmnt kohleethy..thanxxx so much dearr😀💕💕💕..adhi vx eh faharu baby ah avas shifa akah edhen ingey

   ⚠Report!
 36. Hey ithoo varah dhvas vehjj comment eh kohnulevey tha dhw. But shahu kiyan hama daily koh story ingey. Aslu shahu varah disappoint Vehjji mihaaru dhn. Story ah ehvx twist eh nugen naathee. Story feshigen aei iru varah rangalhu vaane kamah umeedh Kuri vaahaka eh mee. Mihaaru vx shahu nubunaanah story hadi e keyy. Filmy goi gandu maa bodee. Bunaa eh vaahaka eh varah gina faharu repeat kurevifa vx hureyy. Mi kahthah rangalhu kohleema hama best vaane. Good luck. 💕

  ⚠Report!
  1. Alhe sry shahu dissapoint kohlevuneema…bt aslu mi stry miee twist thakeh aumah vure dhe kujjaku loabi nulibigen ulhey haalathuge mahchah liyun stry eh…loabi vaakan nubune thibegen vaa goih thakuge mahchah liyun stry eh..ehenve ehaa twist nugene vanee dearr..hope u will understand..n sryy ingey aslu vx shahu disaapoint kohlevuneema..repeat sentence baai rangalhu kuran masaihkaih kuraanan ingey..so thanxx hama view bunela dhineema ingey dearr..💖💖💖

   ⚠Report!
 37. Plus I am sorry to say this mihaar ithoo akah vaahakaige shauguverikameh nuhifeyteyy aslu😣 Kuri shahu akee abadhu vx ithoo ge vaahaka ah comment kuraa kuhjjeh. Dhuvalu 2 or 4 Times vx beleyy vaahaka up vi tho. But mihaaru nubeleyy. Vaahaka change kohgen viyas shaugu verikan hifahataba. It’s not a negative comment ingeyy. Shahu ge view hama. Hope you will do something soon. All the best 😘❤

  ⚠Report!
  1. Ok.. Thanxx shahu… I knw negative kon bunaa ehcheh noon kan ingey dear..😀😀

   ⚠Report!
 38. Miadhu genes dhechey eh part……thihaa bxy koh ulhemunves readers ge feelings ah respect koh comments liyaathi varah ufaavey…..I love this part….twisteh genaane kamah unmeedhu kuran💕💕💞💞💖

  ⚠Report!
  1. Awwhh..glad to know that my dearr..thanxx so much😀😀💕💕💕💕

   ⚠Report!
 39. great writer 💙
  Best writer 💜
  best stry in esfiya💚
  I love your stry so much ❤️
  Enme reethi stry 💛
  Obiness to the max ithooo 👏👏👏

  ⚠Report!
  1. Ithoo speechless kohlynun thi..dear..hehe..thanxx my dearr once again.. Aslu vx happy to c this cmnt dear…thanxx a lot..for appreciatin my work..thanxx💕💕💕💖💖💖💕💕💕

   ⚠Report!
  1. Thanxx dear..stry ah thihaa inthixaaru kohla dheythy ingeyy💖💖💕💕

   ⚠Report!
 40. Mashakah nuvaane hajameh .. kaahurihaaehchah karualhaaeba…. heyonuvaaneithoo avahah vaahaka upkohladheebala .. ehen nunee ethaanga thaashivefa dhim ovedhaane heynethendhen 😂

  ⚠Report!
  1. Hehehe…thanxxx layaa.. Really really happy to c ur cmnt my dearr.. Aslu vx v happy vejje ingey.. Thanxxx my dearr…thanxx a lot😀😀💖💖💕💕💕

   ⚠Report!
 41. Layaa ge vaahaka keehvetha up nukohdheny…..anehkaa thee a layaaatha…..hehehe

  ⚠Report!
  1. Aslu vx vaki stry akah noonee drama akah based kohfa eh noon liyuny dearr..hama idea eh aeema mi gothah liyaa hihvee😀😀💕

   ⚠Report!
  1. Thanxx dearr for umderstandin me… Really glad to c ur cmnt dearr..thanxx once again thuthi😀😀💕💕💕

   ⚠Report!
 42. Nice story adhi kiriyaa mihisaabah mi kiyaalevunyyy… Avahah up kohdheebaa…. Waiting for the next part… Keep it up..

  ⚠Report!
  1. Awwh..so alah dww mi dhimaa v dearr aa..thanxxx my dearr.. Thanxx so much ingey 😀💕💕💕💕😀

   ⚠Report!
 43. N thanxx stry ah inthixaaru kuri hurihaa kudhihnah vx…n sry ingey up kureveylen lasvaa kamah takaa..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.