\”ކޮބާތަ ކަލޭގެ މައްސަލައަކީ.! މަ ބުނާ ހަމަ އެއް ކަމެއްވެސް މީނަ އައް މިހާރު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވޭ! މަގޭހުރި ނުބިއިކަން ދައްކަދޭންވީތަ؟ ތީއްޗަކު އަދި މަ އަތުން އެއްދުވަހު މަރުވާނެ!\” އަމީނާ ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔައީ އޭނަގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެމިލީ އާއި ދިމާލަށެވެ. \”މަންމަ އަޅެ އެންމެ. ފަހަރަކު ބުނެބައް އަހަރެން ދެކެ މަންމަ ތިހާ ރުޅި އަންނަ ސަބަބެއް. އަހަރެންނަށް ކޮން ކުށެއްތަ ކުރެވުނީ؟ މަންމަގެ ޙިދުމަތުގަ ސައްވީސް ގަޑި އިރު އަހަރެން ސައްވީސް ގަޑި އިރު ހޭދަ..\” އެމިލީ އައް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. އަމީނާގެ އަތުގެ ހޫނު އެތިފަހަރެއް އެރީ އެމިޅީގެ ކޮލަށެވެ. ކިތަންމެ ތަދުވިޔަސް ތަދު ނުވާ ކަމަށް ހަދާލައިގެން އެމިލީ ހުރީއެވެ. \”ޙަބަރުދާރު! ކަލޭ ފެނުނަސް މަ ގާތައް އަންނަނީ ފޫހި. މަ ނުފެންނަ ހިސާބަކަށް ކަލޭދޭ. އަދި ހަނދާން ކުރާތި މަށައް މަންމަ ނުކިޔާތި މީގެ ފަހުން. އެހެރީ ކަލޭ ވައިން ދޮރު ހަމަ މިހާރު ނުކުމެގެންދޭ މިގެއިން. އަން މިހުރީ ކަލޭގެ ފޮށި. މަށައް ކަލޭ މިހާރު މަރުވެއްޖެ.\” އަމީނާގެ ވިހަގަދަ ބަސް ތަކުން އެމިލީގެ ހިތް ދިޔައީ ފަޅި ފަޅި ވަމުންނެވެ. \”ބަލަ ކަލޭ ބީރުތަ؟! ނިކުންނާށޭ.! ގަދަ ކަމުން ނެރެންވީތަ؟\” އެމިލީ އައް މަޖުބޫރުވީ އެގެއިން ނިކުތުމަށެވެ. ދާނެ ވަކި މިސްރާބެއް ނެފި އެމިލީ ކުރިޔައް ހިނގަމުން ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ.

4

17 Comments

 1. Zish

  May 6, 2017 at 11:50 am

  Yeyy me first

 2. strawberry

  May 6, 2017 at 12:13 pm

  My very first story..
  I’ll upload it on Monday .and insha allah vaahaka nimendhen upload kohdheynan. Mistakes will be there.. please leave your view.?

 3. nonns

  May 6, 2017 at 12:19 pm

  Reethi vaane hen heevey. But I request you. Pls give a sweet ending ingey. 🙂

 4. Lamko

  May 6, 2017 at 12:25 pm

  Reethi vaanekaman umeedukuranee

 5. luhan

  May 6, 2017 at 12:39 pm

  V salhi..?

 6. Maree

  May 6, 2017 at 12:42 pm

  reethi vaanehenheevanee

 7. noo

  May 6, 2017 at 12:43 pm

  salhi ekamaku anhen kuhjaage name ehaa ragalheh nun.. emee dhen varah gina vaahakaaga gengulhey nameh .. konmes ehen salhi nameh kian v nun.

 8. Anonymous

  May 6, 2017 at 12:46 pm

  Reethi vaanehn heevey ekm thankolheh kuru

 9. Suhaa

  May 6, 2017 at 3:15 pm

  Furatama fashaa iru avahah up kurumaky kiyuntherin shaugu verivaane kameh

 10. Chum handi

  May 6, 2017 at 3:23 pm

  vrh reethi… first story v ma mistakes hunnaane konme meeheh ge ves…. rangalhu kohlan jehey kameh bunefaanan….. episodes dhigu koh lun, sentence thah fashu vikoh liyun(not too much) misaalakah; dhaane vaki misraabeh nethi emily kuri ah dhiya ee romun neve” meege badhaluga; “misraabeh methi hingamun dhiya musaafireh fadhain emily gein nikumegenn dhiya iru eynaa ge moonu mathi heevany hithaamaige saaleh henn neve” , sifa kurun rangalhu kurun… mee alhugandu rangalhu koh lan edhey than thanakee and alhugandu liyefa in thaaga ves indhedhaane kusheh…. and there’s something i wanna tell yah… never loose hope even though ppl say negative cmnts… make the negative cmnts be your strength too… waiting for the nxt prt… bye…

  • Chum handi

   May 7, 2017 at 9:02 am

   oh sorry… ethaa innaanee “manzileh neii musaafireh henn………………………………..”

 11. Ooopxx

  May 6, 2017 at 3:35 pm

  V salhi dhn huri bai thah vx salhi vaane kamah hykuran

 12. Z

  May 6, 2017 at 7:34 pm

  Nice

 13. Azy

  May 7, 2017 at 12:20 am

  Furathama dhivehi bas dhaskurey. Eyge fahun dhivehi bahun echchehi liyanvee. Mihaaru dhivehi bahugai lafuzu thah beynun kuraa gothakah adhi sukun kuraa gothakah noon mi vaahakaigai liyefai mihuree. Ehen veemaa dhivehi bas dhaskuraashey mi bunee.

 14. Anonymous

  May 7, 2017 at 11:39 am

  emily ah adhi kuriyah kiyaairu innaanee shaviyani sukuneh noontha???

 15. Amily mom

  May 7, 2017 at 8:39 pm

  Tbh its not your fault amily
  Dho strawberry

 16. shaw

  May 11, 2017 at 8:30 am

  cheedi dhen.. mi ves vaahaka ehtha

Comments are closed.