އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކާ އަޑަށެވެ. ނަމަވެސް މުޅިތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. އަހަންނަށް އެއްވެސް ތަނެއް ފެންނަވަރެއް ނުވެއެވެ. ކުޑަވެސް އަލި ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަހަރެން ހިތް ބިރުގަންނަން ފެށިއެވެ. ދުރުން މަންމަގެ އަޑުއިވުނުހެން ހީވެފަ އަހަރެން މަންމައަށް ގޮވާލީމެވެ.

”  މަންމާ، ކީއްވެ މިތާ ލައިޓް ނުޖައްސާއެއްކޮށް އަދިރީގަ ތިހިރީ. އަހަރެންނަކަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނޭ. ޕްލީސް ލައިޓް ޖައްސަބަ” އަހަރެން އަދިރީގަ އޮންނަން ބޭނުން ނުވާތީ މަންމަ ކައިރީ ބުނެލީމެވެ.

” ކިކޭ، ލޮލަކަށް ނުފެނޭތަ. ބަލަ މިތާގަ މިހިރީ ހުރިހާ ހޮޅިބުރިއެއްޖައްސާފައޭ. އަނެއްކާ އަނެއްކަންތަކާ މިޖެހުނީ މަގޭ ދަރި މަރައް ތެޅި ތެޅިއޭ އެއޮތީ ކަލެޔާ ހެދި، މަށަށްދެން މަންމަ ނުކިޔާތި ކަލޭ” މަންމަގެ ރަހުމެތްނެތް ބަސްތަކުން އަހަރެން ހިތުގަ ޖެހުނެވެ.

މަންމަ އެ ބުނި އެއްޗާ މެދު ދެވަނަފަހަރަށް އަހަރެންނަށް ވިސްނާލަން މަޖްބޫރުވިއެވެ. މަންމަ ހޮޅިބުރިޖައްސާފައޭ ބުނި އިރު އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަނީ ކީއްވެބާއެވެ. އަނެއްކާ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ކަމެއްވީބާއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެހެނެއްނުވާނެވެ. އެނދުންތެދުވަންވެގެން ހަދާލި ގޮތަކުން އަތަށް ކައްޓެއްހެރުނުހެން ހީވިއެވެ. އަނެއްއަތުން އެއަތުގަ ހިފާލީމެވެ. އަހަރެންނަށް މި އޮވެވުނީ ހޮސްޕިޓަލްގަކަން އަހަރެންނަށް އިހްސާސް ކުރެވުނީ އަތުގަ އައިވީ ގުޅާފަ ހުރީމައެވެެ.

” ސިސްޓާ ޔޫ ކާންޓް މޫވް” ކައިރިން އިވުނީ ނަރުހެއްގެ އަޑުކަންނޭންގެއެވެ،

“އައި ކާންޓް ސީ އެނީތިންގް. ކެން ޔޫ ޕްލީސް ސުވިޓްޗް އޮން ދި ލައިޓް” އަހަރެން އަދިވެސް ޤަބޫލް ނުކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށް ބުނެލީމެވެ.

” ވެއިޓް އަ މިނަޓް، އައި ވިލް ކޯލް ދި ޑޮކްޓާރ” އެހެން ބުނުމަށްފަހު ނާސް ދިޔައަޑު އަހަރެންނަށް އިވުނެވެ.

އަހަރެން އިތުރަށް މާޔޫސް ވާ ގޮތްވިއެވެ. ނަރުސް ކުއްޖާ ލައިޓް ނުޖައްސާ ޑޮކްޓަރަށް ގޮވަން އެދިޔައީ ކީއްވެބާއެވެ. ހަމަ އަސްލަށްވެސް އަހަރެންނަށް ލޮލަށް ނުފެންނަނީ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންނައް ރޮވޭ ގޮތްވިއެވެ.

“ޔެސް ޔަލްވީ. މިހާރު ކިހިނެތް. ބޮލުގަ ރިއްސާތަ” ކައިރިން އިވުނީ ޑޮކްޓަރގެެ އަޑުކަން އަހަރެންނައް އެނގުނެވެ. ޑޮކްޓާރ ބުނި އެއްޗަކުން އަހަރެން ބޮލުގަ އަތް ޖައްސާލީމެވެ. ނިކުރިމަތިން އޮތީ ބެންޑޭޖް ކޮއްފައެވެ.

” ޑޮކްޓަރ.. ކީއްވެ އަހަރެން މިތަާންގަ މިއޮތީ؟ އަހަރެންނަށް ކިހިނެތްވީ؟ ކީއްވެ އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަނީ؟” އަހަރެން ހުރިހާ ސުވާލްތަކެއް އެއްފަހަރާ ޑޮކްޓަރާ ކޮށްލީ ޖަވާބް ހޯދަން ބޭނުން ވެފައިވާލެށް ބޮޑުކަމުންނެވެ.

” އެއްވެސް ތަނެއްނުފެނޭތަ” އަހަރެން ކުރި ސުވާލްތަކަށް ޖަވާބް ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ ޑޮކްޓާރ އަހަންނާ ކޮއްލީ އިތުރު ސުވާލެކެވެ.

“އާން ނުފެނޭ އެއްވެސް ތަނެއް. ކިހިނެތް މިވަނީ” އަހަރެންނަށް މި ވެގެެން އުޅޭގޮތް ނޭންގޭތީ އަނެއްކާވެސް ސުވާލްކޮށްލީމެވެެ.

” ޑޮކްޓަރ މީނަ ލޮލަށް ނުފެންނަނީ އޭ. އެ ތެދެއްތަ؟ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނާނެތަ” ކައިރިން މަންމަގެ އަޑު އިވުމުން އަހަރެން ކުޑަ ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނެވެ.

” ތިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް އަދި ނޭންގެ. ޓެސްޓްތަށް ހަދާލުމަށް ފަހު ވަކި އެއްޗެކޭ ބުނަން އިނގޭނީ. ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުމަށްވެސް އަސަރު ކުރުން އެއީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. އެކަމް މިހާރު ޝީ އިޒް އައުޓް އޮފް ޑޭންޖާ. އެއްވެސް ވަރަކަށް މިއަދު އެކަސިޑެންޓް ވި ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ ” އޯގާތެރި ކަމާއެކު ޑޮކްޓަރ އަހަރެންނާ ސުވާލްކޮއްލިއެވެ.

” އެކްސިޑެންޓ”. އަހަރެން އެއްޗެއް ހަނދާންވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިވަރަކަށް އަހަރެންގެ ބޮލުގެ ރިހުންގަދަވާންފެށިއެވެ.

” މިދެން ކިހާ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް. މަގޭ ދަރިއޮތް ހާލް ފެނޭތަ ކަލެޔާ ހެދި. ސައިކަލާ އެއްޗެސް ދުއްވަން ނޭންގެންޔާ މީސްމީހުންގެ ދަރިން އަރުވައިގެން ނުދުއްވަބަލަ. ކަލޭގެ މަންމައެއް ބައްޕައެއް ދުނިޔޭ ނެތްއިރު އަހަރެން ކޮންތާކުން ލާރި ހޯދައިގެން ކަލެއަށް ހަރަދު ކުރާނީ” މަންމަގެ ރަހުމެތްނެތް ބަސްތަށް ތޫން ތީރުތަކެއް ހެން އަހަރެންގެ ހިތަށް ހެރެމުންދިޔައެވެ.

” ކާމް ޑައުން. މިގަޑީގަ ޕޭޝަންޓާ ތިގޮތަށް މުހާތަބް ކުރުން ރަނގަޅެން ނޫން. ޝީ ނީޑްޓް ރެސްޓް” ޑޮކްޓަރ މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު މަންމައަށް ވިސްނަދޭގޮތަށް ބުނެލިއެވެ.

” މީ އަހަރެންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެން ނޫން. މީނާގެ ކަމަކު ދެން އަހަރެން ނުހޯދާތި. މީ މަންމައެއް ބައްޕައެއް ނެތް ޔަތީމެއް. ކަލޭމެން ދެން މީނައަށް ހަދާގޮތެށް ހަދާ” ޑޮކްޓަރ ކުރިމަތީ މަންމަ އެފާޑަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަހަރެން ދެރަވެ ލަދުވެސް ގަތެވެ.

” މަންމާ” އަހަރެންނަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ރޮވުނެވެ.

? ނުނިމޭ ?

63

36 Comments

 1. aisoo

  December 4, 2016 at 6:41 am

  Reethi feshun. ?

  • pretty

   December 4, 2016 at 9:27 am

   Thank you ❤

 2. nihaal

  December 4, 2016 at 8:24 am

  vvreethi… 2 vana bai vaane dhigu kollan…. salhi feshumeh…. heevey reethi vaane hen…. good luck

  • pretty

   December 4, 2016 at 9:27 am

   Thank you ❤ yes in sha allah next bai dhigukoh genes dheynan ?

 3. dhonkabulo

  December 4, 2016 at 9:25 am

  wow.. varah reethi story eh pretty. feshun hama super. ekam next part dhigukoh genesdhehchey

  • pretty

   December 4, 2016 at 9:28 am

   Thank you ❤

 4. Pinkish

  December 4, 2016 at 9:34 am

  Nice…… ❤ next episode dhigukohlahchey. .. ??

  • pretty

   December 4, 2016 at 10:38 am

   Thank you ❤

 5. Shaa xee

  December 4, 2016 at 10:19 am

  Feshun v reethi. Next part kn irakun up koh dheynee?

  • pretty

   December 4, 2016 at 10:39 am

   Thank you ❤ In sha Allah maadhan update kohdheveythw try kuraanan ingey ^-^

 6. ~minty~

  December 4, 2016 at 10:44 am

  Vrh salhi ? but miah vure dhigu kn genex dhyfiyyr vrh happy vrne…next part avax kohllahchey..?

  • pretty

   December 4, 2016 at 12:26 pm

   Thank you ❤ yah In sha allah next part dhigukoh genesdheynan ?

 7. Navya

  December 4, 2016 at 12:03 pm

  Vaahakaige feshun v reethi ❤❤

  • pretty

   December 4, 2016 at 12:27 pm

   Thank you ❤

 8. shahu

  December 4, 2016 at 12:08 pm

  varah reethi

  • pretty

   December 4, 2016 at 12:27 pm

   Thank you ❤

 9. Princess

  December 4, 2016 at 12:30 pm

  Wow.. nice story pretty .

  • pretty

   December 4, 2016 at 2:40 pm

   Thank you Princess ❤

 10. raisha

  December 4, 2016 at 12:50 pm

  next episode kiyaahithun keikurevenyky nuun. avahah up kohdhehchey

  • pretty

   December 4, 2016 at 2:41 pm

   Thank you Rai ❤

 11. ?mixoo

  December 4, 2016 at 1:21 pm

  salhi feshumeh…

  • pretty

   December 4, 2016 at 2:41 pm

   Thank you MIxoo ❤

 12. Alfa

  December 4, 2016 at 2:49 pm

  reethivaane hen varah heevey.

  • pretty

   December 4, 2016 at 4:17 pm

   Thank you ❤

 13. Ifaa

  December 4, 2016 at 8:48 pm

  vv reethi feshun vx avahah nxt part up koh dheh chey..

  • pretty

   December 5, 2016 at 2:52 pm

   Thank you ❤

 14. Faathee

  December 4, 2016 at 10:08 pm

  V reethi feshun, waiting for next

  • pretty

   December 5, 2016 at 2:52 pm

   Thank you ❤

 15. Nana

  December 5, 2016 at 1:07 am

  Vrh salhi feshun.. Waiting for the next part dear..

  • pretty

   December 5, 2016 at 2:52 pm

   Thank you ❤

 16. Faathee

  December 6, 2016 at 9:28 pm

  Hei pretty wen next part up kohla dheynee? Vara kiyaa hithunney alhe mi thibee

  • pretty

   December 12, 2016 at 12:51 pm

   Sorry ingey lahun upload kohdhevunyma ?

 17. shiar

  December 12, 2016 at 12:40 pm

  Hey hama reethi. Inbah vaalha mikan PRETTY. love yuh .

  • pretty

   December 12, 2016 at 3:32 pm

   Awwwn Thankx darling.. love you more ❤

 18. me

  December 12, 2016 at 1:42 pm

  Beautiful Ingey dhonthaa.. ?

  • pretty

   December 12, 2016 at 3:32 pm

   Awwwn Thankx Sis ❤

Comments are closed.