( މިވާހަކައަކީ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިސާބަށް އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭ ދެވަނަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކައަކީ ބިރުވެރި އަދި ޚިޔާލީ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް ވިސްނައި ފިކުރުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ޢިބްރަތެކެވެ. )

…………………………..

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ޒުބޭދާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ވަތްގޮތަށް އޭނާ ބަލާލީ ޒޭބާ ކޮބައިތޯއެވެ. ޒުބޭދާގެ އަތުގައި އޮތް، ފިޔާ ކޮތަޅާއި މިރުސް ކޮތަޅު ދޫވީ އެވަގުތުއެވެ. ދެލޯބޮޑުވެ، މުޅިގައި އެއްކޮށް ތުރުތުރުއަޅައި، އަދި ހުއްޓުމެއްވެސް އަރާފައި އިން ޒޭބާ ފެނުމުންނެވެ. ކޮންމެވެސް ބޮޑުކަމެއް ވެއްޖެކަން ޒުބޭދާއަށް ދެނެގަނެވުނެވެ.

” އަނހާ މަގޭ ދަރިފުޅާ .. އޭ ދަރިފުޅާ .. ދަރިފުޅާ.. އޭތް .. އޭތް.. ކިހިނެއްވެފައި ތީނީ.. އަނެއްކާ ހުންއައީތަ؟.. މަންމައާ ވާހަކަދައްކަބަލަ.. އަނގައިން ބުނެބަލަ.. އޭތް.. ” ޒޭބާއަށް ދެފަހަރަކު ގޮވައިލުމުންވެސް ޖަވާބުނުދިނުމުން ޒޭބާގެ ކޮލުގައި އަތުން މަޑުމަޑުން ޖަހައިލަމުން ޒުބޭދާ މަސައްކަތްކުރީ ޒޭބާ ލައްވައި އެއްޗެއް ބުނުވޭތޯއެވެ. ޒޭބާއަށް އިނީ އަދިވެސް ފާޑެއްގެ ހުއްޓުމެއް އަރައިފައެވެ. ޒޭބާ އިންގޮތުން ޒުބޭދާ ބިރުވެސްގަތެވެ.

“ދަރިފުޅާ.. މަންމައާ ވާހަކަ ނުދައްކަންޏާ މަންމައަކަށް ނޭނގޭނެ ދަރިފުޅަށް އެހީއެއް ވާކަށްވެސް.. މަންމަ ގާތުގައިވެސް ބުނީމާ މަންމައަށް ވެސް އެނގޭނީ..” މިފަހަރު ޒުބޭދާ، ޒޭބާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާފައި ވަރަށް ބާރަށް ތަޅުވައިގަތެވެ.

ޒޭބާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ދެނެވެ. ހުއްޓުންއަރާފައި އިންގޮތް ކެނޑި މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބައެވެ. “މަ ..މަ.. މަންން.. މާހްހް..” ޒޭބާ އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނު ނަމަވެސް އަޑު ހުރީ ބެދިފައެވެ.

ޒޭބާ ރޯތަން ބަލަން ހުރި ޒުބޭދާ އަކަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގެނެސް މޭގައި ލައްކޮށްލެވުނެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒޭބާ ކުޑަކުއްޖެއް ފަދައިން ހަމަރޮނީއެވެ. ޒުބޭދާ ކެތްތެރިކަމާއެކު މަޑުކުރީ ޒޭބާގެ އެ ރުއިން ހުއްޓެންދެންނެވެ.  އެވަގުތު އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރިއަސް އޭގެ ޖަވާބު ނުލިބޭނެކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގުނެވެ.

އެތައް ވަގުތުތަކަކަށްފަހު ޒޭބާގެ ރުއިން ހުއްޓުނެވެ. ޒޭބާގެ ދެލޯ، ޒުބޭދާ އޭނާގެ އަތުން ފޮހެލައިދިނެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ބުރަކަށީގައި މަޑުމަޑުން ފިރުމަންފެށިއެވެ.

“މަންމާ.. އެ އެތި.. އެ އެތި އަތުވެދާނެ… މަންމާ.. އަހަރެން.. އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަނޭ..” އެންމެފަހުން ޒޭބާއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭގޮތްވިއެވެ. “ކޯޗެއްތަ ދަރިފުޅާ؟.. މަންމަ ގާތު ނިކަން ބުނެބަލަ..” ޒުބޭދާ މަސައްކަތް ކުރީ  އެވީގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮޅުންފިލުވާށެވެ.

“ނޭނގެ.. އެކަމަކު ފާޑެއްގެ އެއްޗެއް.. އެއީ.. އެއީ އިންސާނެއްނޫން.. މަންމާ.. އެ އެތި ބުނީ އަދި އަންނާނަމޯ..” ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ޒޭބާ ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ބިރުނުގަނޭ.. ދަރިފުޅު ކައިރީގައި މަންމަވެސް މިހިރީ އެއްނު.. މަންމަ ހުއްޓައި އެއަށް އަންނާކަށް ނުކެރޭނެ.” ޒޭބާ ހުރި ޙާލު ފެނިފައި، ޒުބޭދާ އެވަގުތު މަސައްކަތް ކުރީ ޒޭބާ ހިތްހަމަޖައްސައިދެވޭތޯއެވެ.

ދެން އިތުރު ސުވާލެއް ޒުބޭދާ ނުކުރުމުން، ވާހަކަތައް އަމިއްލައަށް ކިޔައިދޭން ފެއްޓީ ޒޭބާއެވެ. ޒުބޭދާ ހަމަހިމޭންކަމާއެކު އިނީ އަޑުއަހާށެވެ.

** އޭގެ 14 ގަޑިއިރު ކުރި **

“ދަރިފުޅާ.. މަންމަ ދެން ދަނީ އިނގޭ..” ޒުބޭދާ ބަލައިލީ ޒޭބާއާ ދިމައެވެ. އޭރު ޒޭބާ އިނީ ފޯނާއި ގުޅާފައި ހުރި ހެޑްސެޓްގެ ވާގަޑު ކަންފަތަށް ޖަހައިގެން ފޯނާއި ކުޅޭށެވެ. ނަމަވެސް މަންމަ އޭނާއާ ދިމަ ބަލާލިކަން އިހްސާސްވުމުން ކަންފަތުގައި އޮތް ވާގަނޑު ނަގައި، ފޯނާއެކު އެނދުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. މަންމަ ފަހަތުން ދިއުމަށްޓަކައި އޭނާވެސް ހިނގައިގަތެވެ.

(ނުނިމޭ)

62

34 Comments

 1. raf

  November 10, 2016 at 2:42 pm

  mi vaahaka v salhi vaane kama unmeedu kuran…v salhi mi part…

 2. raf

  November 10, 2016 at 2:43 pm

  ekam haada kurey mi part

  • Mai

   November 10, 2016 at 2:57 pm

   Iraadha kureh viyya mivaahaka akee reethi vaahaka akah vaane. Mai thankolheh bxy koh ulheythy nuliyeveny. Ekamaku hama hithah ery kuruviyas mivahaka genesdhen fattanamey.

  • Mai

   November 10, 2016 at 3:05 pm

   Kuree vahaka ekey ehfadha in mivahaka ves kuru vaahaka akah vumaky ekasheegen vaakameh. Ekamah takaa kiyuntheringe kibain maaafah edhen. Ehn nama ves.. Iraadha kurehviyya alhugadu genesdheyne thinvana vaahaka genesdheveynee varah dhigu vaahaka eh gothuga 🙂

 3. lai

  November 10, 2016 at 3:07 pm

  Ha ha haa haadha kuray. Akamaku mi vaahaka reethi vaane kama unmeedhu kuran. Konme dhuvahaku ves up vaanetha.

  • Mai

   November 10, 2016 at 3:10 pm

   Konme dhuvahaku up nukurevumaky ekasheegen vaa kameh. Vaguthu veevarakun up koh dheveytho balaanan

 4. raf

  November 10, 2016 at 3:46 pm

  miii mai ge 2nd vaahaka dhw kurige vaahaka akee e huvafen kaney ge am i correct….evaahaka ah vure mivaahaka kiyaahivey….unmeedukuran kuriah huri baitha biruveri vaanekama…:)

  • Mai

   November 10, 2016 at 6:25 pm

   Thi bunee hama rangalhah.
   Mai ah ves hyvany ehen . Mndf meehunnai polihunn kanyge “e huvafen” evahaka bodah kiyaa hiyy vaanee .. dho Raf.. hehehe..

   Mi balany hama veehai ves biru verikoh genesdheveytho

  • Mai

   November 10, 2016 at 6:27 pm

   🙂

 5. Maavee

  November 10, 2016 at 4:16 pm

  Mai vv biruveri kollachey v reethi aslu maavee ah biruverivaahaka v reethi

  • Mai

   November 10, 2016 at 6:22 pm

   Evarah biru veri koh genesdhveytho hama mi balany 🙂

 6. Shai

  November 10, 2016 at 5:56 pm

  Haada ehh vahh tharu ge name thakehhh ti used kuraneee mikannn tahh ragalhu kuraaane kamahhh umeedu kurannn Heevanee vaahaka ves reethi vaane kamahhhh

  • Mai

   November 10, 2016 at 6:21 pm

   Zeybaa ah e nan dheefa einee zubeydhaa ge dhari eh vyma. Hageegathuga gina myhun emyhunge dharinnah nan kiyani ehnnehnu. Ehnve. Ekamaku dhen anna vahaka aku ekan thafaathu kohlaanan 🙂

 7. Anonymous

  November 10, 2016 at 6:13 pm

  V reethi mi vaahakaves

  • Mai

   November 10, 2016 at 6:29 pm

   Thank you.. 🙂

 8. Rafittey

  November 10, 2016 at 6:27 pm

  Varah kuru

 9. Nisher

  November 10, 2016 at 8:13 pm

  Thankolheh avahah up kohba pls…

 10. yaish..

  November 10, 2016 at 10:09 pm

  mai alhugandah hyvany shai ebuny storyge name eh vathar vahak hen.. kurin mi site ga in naamaaney kiyaa stry eh.. nd huvafen kiyaa stry ehvx… stryga ulhey cherectrnge vahak eh nuun kanneynge shai ekiyany.. anyways. mi stry ge mi part vv nice.. bt maa kury.. hope next part will be long.. ?.. waiting… plx upload soon

  • Mai

   November 11, 2016 at 4:44 pm

   Mai ves konmes varakah mi site un vahaka kiyan. Ekamaku mai akah neyge edhevaahaka ah kiyaa nanthakuge vaahaka thakeh kuryga mi site ga hurikameh. Sorry. Then up kuraa faharakun vaahaka ehkoh genesdheynan. Eyrah kiyuntherinn ufaa vane dho 🙂

 11. mixoo

  November 11, 2016 at 11:21 am

  alhugandah varah kamudhey biruveri vaahaka.. dhen anna part miahvure dhigu kohlaathi..

 12. Mujey

  November 11, 2016 at 1:58 pm

  biruveri v ma ok dhn thankolheh dhigu koh adhi avahah up kohdheveytho balaathi

 13. raf

  November 11, 2016 at 4:52 pm

  raf nuves kiyan e vaahaka e….mathimathin kiyaaliii

  koniaku 2nd part up kodenii

 14. Naurif

  November 12, 2016 at 11:08 am

  Mi vaahaka ge 2 vana part anaanee konirakun?

 15. maryyyyy

  November 12, 2016 at 2:16 pm

  v reethi. ekamu update vaaleh varah las

 16. Maavee

  November 13, 2016 at 1:15 pm

  Mai kobaatha vaahaka

 17. Ahhna

  December 1, 2017 at 8:28 pm

  Dhevana Bai varah Kiyaa hih vey…..

 18. zomss

  May 12, 2018 at 4:42 pm

  Miah kiyaatha biruveri vaahaka ey

  • Asaam

   February 12, 2019 at 9:43 am

   Dogeh nun

 19. Kobadi fureytha

  February 12, 2019 at 9:39 am

  Mi den biruveri

 20. Mai

  September 29, 2019 at 6:50 pm

  It’s good

 21. Anonymous

  September 29, 2019 at 6:51 pm

  Yea koba fureytha

 22. IBA Adam

  February 5, 2020 at 6:45 pm

  Hmm dheraee vaahaka vaki hisaabakah inaathe 😭

 23. Rayee

  May 27, 2020 at 7:58 pm

  Mi vaahaka v reethi vaanekamah ummeedhu kuran

 24. Lol

  July 12, 2020 at 5:19 pm

  Wow! Good keep it up

Comments are closed.