ދޫކޮށްފައި ދަނީތަ؟ 2

- by - 0- August 6, 2016

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އެއީ ޒައިން ދޫކޮށްފައި ދިޔަތާ ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. ހަތްވަނަ ފަހަރެވެ. އެ ހުވަފެން އަހަރެންނަށް ގޯނާ ކުރެއެވެ. އޭނާއަށް ގޯހެއް ނަހަދަމެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ލަމްޔާއެވެ. މަގޭ ހިތް އަތުތެރެއަށް ލައިގެން އުޅުނީ ޒައިންއެވެ.

އަހަރެން އުޅުނީ އެ ޑޯރމްގަ އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ ޑޯރމްއަށް އިތުރު މީހަކު އައީ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ރާއިޔާ ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ.އޭނައަކީ ޒައިންގެ ދައްތައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކަށް އަހަންނަކީ ކާކުކަން ނޭނގެއެވެ. އެގޮތުގައި ބަހައްޓަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ.

އޭނާ ޒައިންގެ ވާހަކަވެސް ދައްކައެވެ. އަހަރެން އަޑު އަހަމެވެ. ހިތް ރޮނީއެވެ. މޫނު ހެނީއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްފައި ދާން އެއްބަސްވީ ހަމަ އަހަންނެވެ. ކިޔެވުމަށްޓަކައެވެ. ކޮން ކަހަލަ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ކައިރީގައި އަހަރެން ބުނި އެއްޗެހި އަދިިވެސް ހަނދާން އެބަ ހުއްޓެވެ. ހަނދާން ނުވެސް ނެތޭނެއެވެ.

“ހަމަ އަސްލުވެސް ދޫކޮށްފައި ދަނީތަ؟ ” އަހަރެން މަޑުން ހުރީމެވެ.

“ލަމްޔާ؟” އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އަހަރެން އޭނާގެ ލޮލަށް ބެލުނެވެ. ކަރުނައިން ފުރިފައެވެ. އޭނާ އަށް އަހަރެން ބެލީމެވެ. އަހަރެންގެ ލޯވެސް ކަރުނައިން ފުރުނެވެ.

ޒައިން އަތަށް އެކަރުނަ ވެއްޓުނުއިރު އަހަރެން އާނއެކޭ ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައި ގަތީމެވެ. އަހަރެން ދުވެފައި އޭނާއާ ދުރަށް ދިޔައީމެވެ. ފަޒާ ތެރޭގައި އަހަރެންގެ ނަން ގުގުމައިގެން ދިޔަ އަޑު ކަންފަތު ތެރޭގައި ހަރުލިއެވެ.

———————————-

އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯއަށް ބެލެން އޮވެވުނެވެ. ލަމްޔާއާ މަށާ އުޅުނުގޮތް ހަނދާންވިއެވެ. ރީތި ކޮށް އުޅެމުން އައިސް އެއް ދުވަހު ލަމްޔާ އަހަންނާ ވަކިވީއެވެ. އަހަރެންގެ ކުށެވެ. ލަމްޔާ ކައިރީ ” ލޯބިވަމޭ ވުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެވުނީ ދޫކޮށްފައި ދަނީތަ؟


 • – އެއްމަސް ފަސް –
 • “ރައީ، ހެލްޕް” އަހަރެން އެ އަޑަށް ބަލާލީމެވެ.
 • “ނޯ!!!” އޭރު މާ ލަސްވެއްޖެއެވެ. ލަމްޔާގެ މޫނު އޮތީ ޗިސްޗިސް ވެފައެވެ. ހަސްފަތާލުގަ ލަމްޔާއަށް ޖެހުނީ ޕްލާސްޓިކް ސަރޖަރީ ހަދާށެވެ.  އަހަރެންގެ އަތުގައި  އޮތް ކޭޝް ކާޑުން ލާރި ކަނޑާލީމެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް ބައްޕަ ހަދިޔާ ކުރި 30 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.
 • އެ ސަރޖަރީ ގަ އަހަރެން ބޭނުންވި މޫނެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. ލަމްގެ ހުދު މޫނު ފަދަ މޫނެއް ހޮވީމެވެ.
 • ބައްޕަ ކުޑައިރު އާއިލާ އެންމެން މަރުވިކަމީ ނަސީބޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަރުވި އެންމެންގެ މުދާ ލިބުނީ ބައްޕައަށެވެ.
 • – ހަފްތާއެއް ފަސް-
 • އަހަރެން އަދިވެސް ލަމްޔާގެ މަތިން ހަނދާން ނުނެތެއެވެ. ކޮއްކޮވެސް ކޮލެޖަށް ދިޔަ ފަހުން ނުގުޅައެވެ. އެހެން ހުއްޓާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް އާދެވުނެވެ. މީހަކު އަހަރެން މޫނުގައި ވަޅި ޖެހިއެވެ.
 • ވަގުތުން ވޮލެޓުގައި އޮތް ނަމްބަރަކާ ކާޑު ނެގީމެވެ. ދެން ލޮލަށް ނުފެނެއެވެ. ހޭއެރީ ކޯމާ އަކަށް ގޮސް ހަތް އަހަރު ފަހެވެ.
 • މާބޮނޑިއެއް ހިފައިގެން އައިސް ހުރި މީހަކު ބުންޏެވެ. “ކަލެއަކީ މިހާރު ޒައިން އެއްނޫން. ތިއީ މިހާރު ލަވިން. ލަވިން އަހްމަދު. ޒައިން މިހާރު ވަޅުލާ ނިމުނީ. ލަވިންގެ ބަފައެއް މަޔެއް ނުހުރޭ. އާއިލާ އެކަކުވެސް ނުހުރޭ. އެކުވެރިންވެސް ނުހުރޭ. އެހެންވީމަ ލަވިން ގެ ނަންމަތީ ދިރިއުޅޭ. ނޫނީ މޮޔައެއްގެ ގޮތުގަ ގުރައިދޫ އުޅޭނީތަ؟ ސޯ ލިވް އޭޒް ލަވިން. ހިޔާ އިޒް ހިޒް އައިޑީ ކާޑް އެންޑް ޕާސްޕޯޓް. ގުޑް ބާއި ލަވިން އަހްމަދު.”
 • އޭނާ އެބުނީ ތެދެކެވެ. އަހަރެން މަރުވެގެން އުޅޭ މީހެކޭ ބުނެފިއްޔާ ވާނީ މޮޔައަކަށެވެ.
 • އެ ދުވަހު ލަވިންގެ ގޮތުގައި އޮތް ޕާސްޕޯޓް ތެރޭގައި އޮތް ފްލައިޓު ޓިކެޓު ފެނުނެވެ. ހަފްތާއެއް ފަހަށެވެ. މާލެއަށް ދާށެވެ. އައިޑީ ކާޑުގައި އޮތް ލަވިން ގެ މުޫނާ އަހަންނާ އެއްވެސް ވައްތަރެއް ނޫނެވެ. ދެން އޮތީ ލަވިން ގެ ގޭގަކަން އެނގުނެވެ. އަދި ފާޚާނާއަށް ވަދެ މޫނު ލޯގަނޑުން ފެނުމުން ވިސްނުނެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް މިއީ ލަވިންއެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ، މާލޭން ބޭރަށް ނުގޮސް އުޅޭ މީހެއްކަން ވިސްނުނީ އެތާ އޮތް ޑައިރީ ކިއުމުންނެވެ. ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނަގާ ދުވަހު އޭނާ އުޅޭނީ  ސުޕަރ ގްލޫ އަތުގަ އުގުޅައިގެންނެވެ.
 • ކޮންފަދަ މީހެއް ހެެއްޔެވެ؟
 • އެވަގުތު ބަނޑުން އަޑެއް ގޮވިއެވެ. ހަތް އަހަރު ނަކައި ހުރީމަ ވާނީ އެހެންތާއެވެ.
 • އަހަރެން ދިޔައީ ގޭ ކައިރި ރެސްޓޯރެންޓަކަށެވެ. އެއަށް ފަހު ސެންޓު ފުޅިއެއް ގަންނަން އެރާ ހުރި ފިހާރައަކަށް ވަނީމެވެ. ނަމަވެސް އެތާ ހުރި ފްލޯ އިސް ވެޓް ސައިންއަށް ނުބަލައި ހިނގައިގަތުމުން އަރި
 • އަޅާލާ ވެއްޓުނެވެ. އަހަރެންގެ ބޯ ފަޅައިން ދިޔައެވެ. ލޭ އޮތީ ބިމުގައެވެ.  ކޮންމެވެސް މީހަކު އެމްބިއުލެންސްއަށް ގުޅާ އަހަރެން ހަސްފަތާލަށް ގެންދިއައެވެ. އެމާޖެންސީ  އަށް ވެއްދުމުން އަހަރެން ހޭ ނެތުނެވެ. އެކަމަކު ހޭނެތުމުގެ ކުރިން އަހަނަށް ފެނުނީ އަހަރެންގެ ލަމްޔާ ފަދަ ދޮން ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް ހޮޓް ކުއްޖެކެވެ.
 • (ނުނިމޭ)

0

You may also like...

15 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. To my readers
  These are my first times writing on this site. So pls don’t be that judgy as I am just a beginner. But I appreciate that u all are honest by critizing me. Luv origami

  ⚠Report!
  1. Well. It’s a bit complicated. Lamya gets in an accident and Zain is in trouble ( will be shown in future) and he has to change his identity. But while buying something he fell and was rushed to hospital. Then he sees someone.

   ⚠Report!
  1. Sabeeha, it will take a while but I expect about a week. Might be longer. Terribly sorry ingey luv.

   ⚠Report!
 2. The worst story ever in this site. Vaanuvaa eh ehgothakah ves neyngey. V v v hadi. Adhi ehaq ehaa kuru. Begginer akas liyan engigen liyan ulheba dho!

  ⚠Report!
 3. vaanuvaa neygey hama ehgothakah vex. n hama nujehey sentence gina e. liyefa up kurumuge kurin proof read kohlaanama hiyehnuvey miha mistakes ginavaane heneh..

  ⚠Report!
 4. Rubbish !
  Amillayah jumla athuraigen tha vaahaka kiyan v ?
  ” ley othee bimuga eve” pis pis fukeh bodu varu dhw , vaahaka eh liyanyya thui nuve liyebala
  Beykaaru vagutheh e waste v

  ⚠Report!
 5. I think this is gonna be a great story.. you can do better.. keep it up waiting for the next part…

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.