ނަންތައް..
ލިއާން-ލޫހާން

ކިއާން-ކައިލާން

“ހެހެެހެހެ..ކުޑަދޮންބެ ޔޫ އާރ ޓޫ ގުޑް..ހެހެ..”ލިއާ ހޭންފެށިއެވެ.”އައިނޯ..”ލިއާން ވަރަށް ފާޑަކަށްބުނެލިއެވެ.ނަމަވެސް މިއަދު ލިއާން ދެެރަވިއެވެ.އެހެން ދުވަސް ތަކުގައި ކިއާ އަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް އުނދަގޫ ކުރިއަސް ލިއާން ހިތަކަށް ނައަރައެވެ.އަދި ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް ކިއާގެ ހިތުގައި ޖެއްސުމަށެެވެ.ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ ކީއްހެއްޔެވެ..؟ ލިއާން އަށް ބޭއިޚުތިޔާރުގައި ކިއާގެ ކޮޓަރިއިއާއިދިމާލަށް ދެވެންފެށުނެވެ.”ކޮބާ ކީ؟..”ލިއާން އަހައިލިއެވެ.”ކީއްކުރަން؟؟..އިތުރަށް ކީގެ ހިތުގައި ޖައްސަން؟..”ކިއާން މިފަހަރު ރަނގަޅަށްވެސް ލިއާން އާއި ލިއާ އާ ދެމީހުނާއިމެދު ހިތަހަމަނުޖެހުނެވެ.”ނޫން..މާފަށް އެދެނެ..”ލިއާން އިސްޖަހައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ކީ..ކީ..ބަލަ ލޫހާން މިހިރީ މާފަށް އެދެން އައިސް ލީ ވެސް އެބަ އިނޭ..ހުޅުވަބާ..”ކައިލާން ކިއާ އަށް ގޮވަމުންދިޔައެވެ.ކިއާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ މިއަދު ލޫހާން އެވަރަށް ދިމާކުރުމުން ވެސް ކިއާގެ ހިތަށްއެއްވެސް ގޮތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރީ ކީއްވެކަމާ މެދުގައެވެ.އޭނާ އަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ފިކުރެއް ޚިޔާލެއްނެތްހެންނެވެ.”ކިޔާ..”ކައިލާން ތަންކޮޅެއްބާރަށް ގޮވައިލިއެވެ.އޭނާގެ އަޑުގައި ވަނީ ހަރުކަށިކަމެވެ.ކިއާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ތިއްތިބެ ބާރަށް އޭނާއަށް ގޮވިއަޑު އިވުމުންނެވެ.ކިއާ ދުވެފައި ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއެވެ.ދެލޯބޮޑު ކޮއްލައިގެން ކައިލާން އަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާ ހުއްޓެވެ.”ކި..ކި..ހިނެތްވީ ތިއްތިބޭ..؟..”ކިއާ އަޅައިގަންނަ ގޮތަކަށް ބަސްކިޔަމުން ދިޔައެވެ.”ކީ.. ކޮންކަމެއް ؟.. ކިހާއިރެއް ކީ އަށް ގޮވާތާ؟..”ކައިލާން ހިތް ހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ރާގަކަށް ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”އައިމް ސޮރީ..ކީ އިނީ ފުން ވިސްނުމެއްގައި.. ލީ ކީއްކުރަން މިތަނުގައި.. އެން ކުޑަދޮންބެ.. ކިހިނެތްވީ؟.. އޯ ޑޯން ޓެލް މީ..ޕިސް ކީ އަކަށް އެއްވެސް ގޮތެއްނުވޭ..އައިމް ފައިން.. ސާބަހޭ..”ކިއާހެމުން ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

“ހެހެ..އެހެންވިއްޔާ އޯކޭ.. ކީ އައި ގޮތުން ވީ ވާރ ވޮރީޑް..ދެން ތިއްތިބޭ ދަނީ.. ވަރަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ.. އައި ވޮނަ ސްލީޕް..”ކައިލާން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާ އެއް ދޫކޮށްލަމުން ކިއާ އަށް ހިނިތުންވުމެއް އަރުވައި ލުމަށްފަހު ދާން ހިނގައިގަތެވެ.”މީ ޓޫ..”ލޫހާންވެސް މަޑުނުކޮށް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވެނދެއްޖެއެވެ.”ދެން .. ލީ އޯ؟..”ކިއާ އެއްބުމަ އަރުވައިލުމަށްފަހު އަހައިލިއެވެ.”ހްމް..އައިމް ގޮއިން.. ކުޑަކޮށް ކިޔަވަން..”ލިއާ އިސްޖަހައިލަމުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ.”ލީ..”ކިއާ ގޮވައިލިއެވެ.”ޔޭސް..”ލިއާ ފަހަތަށް އެނބުރިލިއެވެ.”ޑޯން މައިންޑް ފޯ ވަޓް އައިސެއިޑް އިނގޭ..”ކިއާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.”އޯ.. ތިއްތާ..އައިލަވްޔޫ..”ލިއާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިސް ކިއާގެ ގައިގައި ބައްދައިލިއެވެ.”ހްމްްމްމް..ދެން ދޭ..ގުޑް ނައިޓް..”ކިއާ ލިއާގެ ނިތުގައި ވަސް ގަނެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

**********************************************************************************

ކިއާ އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިހު ހަތަރެއް ޖެހިއިރުގައެވެ.އެހެންކަމުން ތެދުވެގެން ފާހަނައަށް ވަނދެލާފައި ބެލްކަނީ އަށް ނިކުތީ ނިދާހެދުމުގައެވެ.ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގިގޮވަންދެން ބެލްކަނީގައި އިނދެލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.ކިއާ ގޮސް ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި ހިފައިގެންއިނެވެ.ތަރިތައް ވަރަށް ގިނައން ފެންނަ ރެއެކެވެ.ހަނދުވެސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކަންމަތީ ދެމިހުރިއެވެ.ޖެހޭ ފިނި ވައިރޯޅި ތަކުން ކިއާ ހީބީހިނަގާގޮތްވިއެވެ.ކިއާގެ ހަނދާނަށް އައީ “ޓައިޓޭނިކްގެ މައި ހާރޓްވިލް ގޯ އޮން” ލަވަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ކިޔާ އަވަސްވެގަތީީ އެލަވަ ކިޔުމަށެވެ.”އެވްރި ނައިޓް އިން މައި ޑްރީމްސް އައި ސީ ޔޫ އައި ފީލް ޔޫ ދޭޓް އިޒްހައު އައި ނޯ ޔޫ ގޯ އޮން..” ބެލްކަނީގެ އެއްފަރާތުައި އިން އުނދޯލީގައި ނުނިދިފައި އޮތް ލޫހާން އަށް މީހަކު މަޑުން ލަވަކިޔާ އަޑު އިވިގެން މަޑުމަޑުން އުނދޯލިން ތެދުވިއެވެ.

“ޔަގީން އެއިނީ ހަމަ ކީ..ބިރު ގަންވާލަންވީ ކަންނޭނގެ.. ނޫން.. ވީޑިއޯ ކޮއްލަން ވީ.. މަޖާވާނެ..”ލޫހާން ހިތާހިތުން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.އަދި އޭނާގެ ފޯނުނަގައިގެން ކިއާގެ އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.ކިއާގެ އެލަވަނިމުނުތަނާހެން ލޫހާން ގެ ތުންފަތް މައްޗައް ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.”ސާދަ ވިލޭރޭފަދަ ޗާލު ރީތު މޫނު މިރޭފެނީ ލުމުން..އެކަނި ވެފާ ވާ ތަރިތައް ގޮވަނީއޭ މިރޭ އަންނާށޭ..”ކިއާގެ ދާދިގާތުން “ޗާލޭ” އެލަވަ ކިޔާއަޑުއިވުމުން ކިއާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަސްއެނބުރި ބަލައިލިއެވެ.”ކުޑަދޮންބެ..ސާބަހޭ..!”ކިއާހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ.”ވަޓް.. ކީ ގެ ވޮއިސް އެކަނިތަ އޮންންޖެހެނީ..؟”ލޫހާން ހެމުން ބުނެލިއެވެ. “ނޫން..”ކިއާ މިފަހަރު ލޫހާން އާއި ހަަތަރު ކަޅިހަމަކޮއްލިއެވެ.އެނޫކުލައިގެ ލޯ ވަނީ ތަރިތަކާއި އެއްފަދައިން ދިއްލިދިއްލިއެވެ.ވަރަށް ހިއްގައިމެވެ.ކިއާ އަށް ހިތާހިތުން ލޫހާން އަށް ތައުރީފުކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

“ކަމޯން ސްޓުޕިޑް ހާރޓް.. މީ މަގޭ ކުޑަ ދޮންބެ.. ނޮޓް ލަވާރ..އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ..ސޯ ޕްލީޒް ނޮޓް ދިސް ފީލިންގް..”ކިއާ އޭނާގެ ހިތަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ.ލޫހާންވެސް އެފަދަ ގޮތެކެވެ.”ކީ.. އައިވިލް ބީ ގޮއިން ނައު.. ސްކޫލް ފެއްޓެން ދުވަސް އެބޯތް ދޯ؟..”ލޫހާން އަހައިލިއެވެ.”ޔޭއަރ..”ކިއާ ދިނީ ކުރުޖަވާބެކެވެ.ލޫހާން ދިއުމުން ކިއާ ގަޑިބަލައިލިއެވެ.”ދިހާއްކަވަރު މިނިންޓް ފަހުން ބަންގި ގޮވާނެ.. ލީ އަށް ގޮވަން ޖެހޭނެ..އެއަށް ފަހު ތިއްތިބެއަށްވެސް ގޮވަންޖެހޭނެ… އަދި މޯމްމެނަށްވެސް…ނަމާދު ކޮއްލެވޭނީ އޭރުން….”ކިއާ އަމިއްލަނަފުސާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެތެރެއަށް ވަނދެގެން ދިޔައީ ލިއާއަށް ގޮވުމަށެވެ.ލިއާ އަށް ގޮވުމަށްފަހު އޭނާގެ ތިއްތިބެގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ދެތިންފަހަރުޖެހުމުން ކައިލާން ދޮރުހުޅުވިއެވެ.”މިސްކިތަށް ދާން ރެޑީވޭ..ބަންގި ގޮވަން އެއުޅެނީ..”އެހެންބުނެލުމަށްފަހު ކިއާ ގޮސްއޭނާގެ މަންމައަށް ގޮވައިލިއެވެ.އަދި ކޮޓަރިއަށް ދިޔަމަގުމަތީގައި ލޫހާން އަށްވެސް ގޮވާލަން އެކޮޓްރިއަށްވަނެވެ.

“ކުޑަދޮންބޭ..”ކިއާ ލޫހާން އަށް ގޮވައިލިއެވެ.”ފާހާނައިގަ..”ލޫހާން ޖަވާބުދިނެވެ.”އޯކޭ..މިސްކިތަށް ދާތި އިނގޭ.. ތިއްތިބެވެސް ތައްޔާރުވަނީ..”ކިއާ ބުނެލިއެވެ.ލޫހާން ހޫން އަޅުވައިލުމުން ކިއާ އެކޮޓަރިއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.ނަމާދުކޮށްލުމަށްފަހު ކިއާ އެނދުގައި ޖައްސައިލިއެވެ.ދެތިން މިނިންޓުތެރޭގައި ކިއާ ފުން ނިންޖަކަށް ގެނބުނެވެ.”ތިއްތާ..ތިއްތާ..ތިއްތާ..”ލިއާ ގޮވަމުންދިޔައެވެ. “އޫން..ކީކޭ..”ކިއާ ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ.”ބްރޭކްފާސްޓް ގަޑިއެއްނު..”ލިއާހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ތިއްތިބެމެން ކޮބާ؟..”ކިއާ މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އަހައިލިއެވެ.”ތިރީގަ.. އެންމެން ތިއްތަ އަންނަންދެން މަޑުކޮއްގެން ތިބީ..އަވަސް ކުރޭ..!!”ލިއާބުނެލިއެވެ.”އޯކޭ.. ދެމިނިންޓު އިނގޭ..”ކިއާ ދުވަމުން ކަހަލަގޮތަކަށް ގޮސް ފާހާނައަށްވަނެވެ.

**********************************************************************************

“ހާދަލަހަކުނޭ..!”ލޫހާން ޖެއްސުމުގެ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.”އޭ..ކީ..އަށް..ނި..ނި..ދު..ނީ..”ކިއާ އަޅައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.”ހްްމްމް..ދެން ނުފައްޓާތި..ކީ އިށީނދޭ އަވަހަށް..”ކައިލާން ބުނެލިއެވެ.ސައިބޯނިމުމުން އެންމެން އެއްވީ ސިޓިންގަރޫމަށެވެ.ދަތުރުދާން ދަތުރުރޭވުމަށެވެ. “މޯމް..ފެމެލީ އެއްކޮށް ދޯ ދަނީ؟..އައިިމީން ފްރެންޑްސް ގެންދެވިދާނެދޯ؟..”ލިއާ އަހައިލިއެވެ.”އާދެ..ފްރެޑްސްވެސް ގެންދެވިދާނެ..” ހަނީފާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ދަތުރުދާން ރޭވުމަށްފަހު އެހެންކުދިންނަށްވެސް އަންގައިލިއެވެ.ކިއާ އޭނަގެ އެންމެގާތް އެކުވެރިއާ ޝީން އަށް ވެސް ދަތުރުދާކަމުގެ ހަބަރުއެރުވިއެވެ.އަދިއެގައަށް އަންނަންވެސް އެންގިއެވެ.ލޫހާންއާއި ކައިލާންވެސް ހަމައެފަދަގޮތެކެވެ.ލިއާވސް އޭނާގެ އެންމެގާތް ދެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ރިޔާ އާއި ހީނާ އަށް ވެސް އެހަބަރު އެރުވިއެވެ.ގޭތެރެހަލަބޮލިވަމުން ދިޔައެވެ. ކިއާގެ މަންމަގެ ދައްތަ ޒުހުރާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޝިރުކީވެސް އެދެމީހުންގެ ދެދަރިން ކަމަށްވާ ހުމާމް އާއި ލައިޝާ ގޮވައިގެންއައެވެ. ހުމާމް އަކީ ކިއާ އަދި ލޫހާން އާއި އެއަވަރެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.އެހާދޮން ނޫނަސް ރީއްޗެވެ.އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަންނަފަދަ ގޮތެއްހުރެއެވެ.ލައިޝާ އަކީ ކައިލާން އާއި އެއްއުމުރެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.އޭނާއަކީވެސް އެހާދޮން ނޫނަސް ރީތިކުއްޖެކެވެ.ލައިޝާ ވަރަށް އަވަހަށް މީހަކާއިންނަ ޚަބަރުވެސް ކިއާމެނަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ދެންހުރީ ލިއާމެންގެ ބައްޕަގެ ފަރާތު ބޮޑުބޭބެ ކަމަށްވާ ރަފީގު އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާކަމުގައިވާ ފަރީދާއެވެ.އެދެމީހުންގެ ތިން ކުދިންކަމަށްވާ ގިއްސާ،ދާނިޝް އަދި ދާނިޔާލް އެވެ. ގިއްސާ އަކީ ކަައިލާން އަށް ވުރެތަންކޮޅެއް ދޮށި ކުއްޖެކެވެ.އޭނާގެ ފިރިމީހާކަމަށް ވާ ޒިންހަމް އަކީވެސް އެހާ ހިތް ހެޔޮމީހެކެވެ.ދާނިޝް އަކީ ކައިލާން އާއި އެއް އުމުރެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.ކިއާ ދެކޭގޮތުގައި އޭނާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑާ މިޒާޖެއްލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.އަފްނާން އަކީ ދާނިޝް އާއި އެއްމާބަނޑު ކުއްޖެކެވެ.އެހެންކަމުން ކިއާ އަށް އަދި އާއިލާގެ އެހެންމެމްވަރުނަނަށްވެސް އެދެމީހުން ވަކިކުރަން އުނދަގޫވެއެވެ.ނަމަވެސް ދާނިޝްގެ ހުންނަފަދަ ބޮޑާ މިޒަޖަށް ވުރެ ދާނިޔާލް ޚިޔާރުކުރަނީ މަޑުމައިތިރިކަމެވެ.އެހެނަކަމުން ކިއާ އަށް ދެމީހުން ވަކިކުރަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެއެވެ.

 

20

24 Comments

 1. Maddy

  May 30, 2016 at 8:03 pm

  Salhi ??heevanee kudadhombe and kee loabi vaanee hen and eykee aslhu siblings noon kan ingey nee hen waiting ?????

 2. Twitty

  May 30, 2016 at 8:08 pm

  ThnQs maddy.. 🙂
  Guyys here is da other part hope u enjoy and please remember to leave a comment.. 😀 🙂

 3. Hooo

  May 30, 2016 at 8:24 pm

  Actually Hoo akah ey haa salhieynoon aslu siblings noonas ey deymie hunah ekan nengey iru eyhen loabi van.
  Otherwise the story present kuraa got and all is really good.

  • Twitty

   May 30, 2016 at 8:49 pm

   Lets see dhw fahun vaagohthey balaanii dhw… and thnQs Hoo.. 🙂 😀

 4. Same

  May 30, 2016 at 9:05 pm

  V salhi mi story. Avahah up kurachchey Twitty.

 5. Liaa

  May 30, 2016 at 9:44 pm

  Reethi mi story… 🙂
  Btw, Twitty… Mi story ga mo ulheny alhugandu dhw… hehe .. Liaa 🙂

  • Liaa

   May 30, 2016 at 9:45 pm

   mi*

  • Twitty

   May 30, 2016 at 9:50 pm

   Hehe.. Rangalhey nu.. Lia eii v v v ryythi name eh.. 🙂

 6. naju

  May 30, 2016 at 9:50 pm

  Varah haadhi ehaa kiyaa hiteh nuveyy ekam ves keen ehaa reecheh noon ehcheh heenukurah che

 7. Reader

  May 30, 2016 at 10:13 pm

  Seriously no offense ingey. First rangalhah vaahaka liyefa kiyaalaaba writer amilla ah. Baeh faharah wriyer ah ves nan thah olhifa hunnahen hyvany. Dhen minoon nan thakeh laan neygunytha.. Evves varakah kamaku nudhey

  • Reader

   May 30, 2016 at 10:14 pm

   Writer**

 8. B

  May 30, 2016 at 10:41 pm

  Well it seems like a cppy of Nurahkaatheri lwbi by aisha. Daniel and dhaanish ge name dw. And dhaanish bodaa firihenakah vun. Varah olhey bodu family eh one paragraph in introduce koh dhineema. Hama ragalhah vaanuva. Otherwys ok. Re write dis part igey. Eyrun salhi vane. No iffense. ?

 9. aal ✌

  May 31, 2016 at 12:32 am

  Luhan oppa ?
  Btw story varah reethi..avahah up kohdhehchey ?

 10. Anonymous

  May 31, 2016 at 7:50 am

  Mi Vaahaka v had I, ehenve nukiyan. Aslu nanthah kiya iru bolah undhagoo vaathy nukiyany. Sorry mihen bunan v dherawesvey. Dhogu hadhaigen meehehge hiyhama jassaidheyn beynun nuvaathy bunely. Rulhin huni ehcheh noon mi. Sorry my dear writer 🙁

 11. Twitty

  May 31, 2016 at 8:58 am

  ThnQs for sharing ur thought’s with me.. And i Dont mind for what u said it’s just the way u feel about this so i dn mind.. i will just try to improve so ThnQs a lot.. 🙂

 12. Nauher

  May 31, 2016 at 11:08 am

  Olheyeyyey olheyey name thah.eh faharakaa thihaa gina names thah add nukohba…vaahakaige aslu haadhisaaa naadhe adhi.hus haasaru thakeh mi hury…ekan thah ragalhu kurun edhen.

 13. Sijaa

  May 31, 2016 at 4:27 pm

  Mi vahaka v hadi kiyaahitheh nuvey nanthah ehgoiy veema enme foohivany kiyan

 14. Keemiya

  May 31, 2016 at 11:53 pm

  Hi. Varah reethi

 15. Rish

  June 1, 2016 at 12:47 am

  Loiybey thee kiyaa iru onnaaani thaaa sukuneh..

 16. zyyn

  June 1, 2016 at 11:12 am

  adhives haadha vahtharey nanthah.. name thah molhu kuran hadhaigen vaahaka hadi vany.. it is very weird sibling eh kamah dhekey kujjeh dheke ishqy loabivun.. kia akah nuves engey sibling eh noon kameh ves.. dhen v odd dho.. ehenve eha kiyaa hitheh nuvey.. hithuga ehcheh baavaigeneh nooon mihen mibunee.. ingey

 17. amern

  June 1, 2016 at 11:15 am

  eeeewww haadha hadi vaahak ekey, :/

 18. liyun theriyeh

  June 1, 2016 at 4:06 pm

  ވަރަށް ބޮލަށް އުނދަގޫ ގޮތެއް ހުރޭ މިވާހަކަ ކިޔާލާއިރު. ނަންތައް އެއްގޮތްކަމުން ބައެއްފަހަރު ވާނުވާ ނޭނގިގެން އެއްޕެރެގްރާފެއް ދެފަހަރުވެސް ކިޔާލަން ޖެހޭ. ނަންތަތް ރީތި ކުރަން ހަދައިގެން މުޅިވާހަކަ ހަޑިވަނީ.

 19. tink

  June 30, 2016 at 3:57 pm

  Gihsaa, Dhaniyal and Dhanish e ee Rafeeg aa Fareefa ge 3 kids. Then how Afnaan is twin of Dhanish???? Very confusing. E dhemyhunge dharin introduce kuri iru Afnaan was not mentiioned. May be writer was talking about Dhaniyal.

 20. marie

  August 14, 2016 at 8:38 pm

  Nice

Comments are closed.