އެއްރެއަކު ޔޫސުފްގެފާނު އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް ހުވަފެންފުޅެއް ދެކެވަޑައިގަތެވެ. އެއީ އެގާރަ ތަރިއާއި އިރާއި ހަނދު އެކަލޭގެފާނަށް ސަޖިދަ ކުރާތީއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގެން ބައްޕާފުޅު ޔައުޤޫބުގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. އޭ ބައްޕާފުޅާއެވެ ! އަޅުގަނޑަށް ޢަޖާއިބު ކުރުވަނިވި ހުވަފެންފުޅެއް ފެނިވަޑައިގެންފިއެވެ. ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. އެހުވަފެނަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޔޫސުފްގެފާނު ބައްޕާފުޅަށް ދެންނެވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ހުވަފެނަކީ އެގާރަ ތަރިއާއި، އިރާއި ހަނދު އަޅުގަނޑަށް ސަޖިދަ ކުރާތީއެވެ.
ޔައުޤޫބުގެފާނު އެހުވަފެންފުޅާމެދު ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން އިންނެވިއެވެ. ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް ވިސްނިވަޑައިގަތީ ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ އެދަރިކަލުންނަކީ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ މާތް ދަރިކަލެއް ކަމުގައި ލައްވާނޭކަމެވެ. ޔޫސުފްގެފާނުގެ ބޭބެމެން އެކަލޭގެފާނަށް ޙަސަދަވެރިވާކަން ޔައުޤޫބުގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ،އެ ބޭބެއިންގެ ފަރާތުން އެކަލޭގެފާނަށް އުނދަގޫފުޅު ވާކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ދަރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ދަރިފުޅާއެވެ ! ދަރިފުޅަށް ތިޔަ ފެނުނު ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ، ދަރިފުޅުގެ ބޭބެއިން ގާތު ނުބުނާށެވެ ! އެވާހަކަ ދަރިފުޅުގެ ބޭބެއިންގާތު ބުނެފިނަމަ، އެއުރެން ދަރިފުޅަށް އުނދަގޫކުރުމުގެ ނުބައި ރޭވުންތައް ރާވައި ހަދާނެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާއަކީ އިންސާނާއަށްހުރި ފާޅުކަންބޮޑު ޢަދުއްވެކެވެ.
އިރުކޮޅަކު ހަނުއިންނެވުމަށްފަހު ޔައުޤޫބުގެފާނު ޔޫސުފްގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ދަރިފުޅަށް ތިޔަދެއްކެވީ ވަރަށް މަތިވެރި މާތް ހުވަފެނެކެވެ. ދަރިފުޅު އެހުވަފެނަ ސިއްރު ކޮށްގެން ހުރެއްޖެނަމަ މާތްﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ދަރިފުޅަށް ވަރަށް ޚާއްސަ މަޤާމެއް ދެއްވާނެތެވެ. އަދި ހުވަފެންތަފްސީރުކުރުމުގެ ޢިލްމު ދަރިފުޅަށް ދެއްވާނެތެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން ޔައުޤޫބުގެފާނުގެ އާލުންނަށް ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައް ދެއްވާނެތެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ކާފާފުޅު އިސްޙާޤުގެފާނާއި، މުނިކާފާފުޅު އިބްރާހީމްގެފާނަށް ނަބީކަން ދެއްވި ފަދައިން ދަރިފުޅަށް ވެސް ނަބީކަން ދެއްވާނެތެވެ.

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!