*އެ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ހުއްޓުނީ އެ ދެ މީހުން ގެ ވެޑިން ޑިސްކަސް ކުރަން ވައި ފިނި ކެފޭ ކައިރީގައި އެވެ. “އެލީ ކޮންތާކު ގަ ތަ ވެޑިން ބާއްވާނީ” އާލިޝް އަހައިލި އެވެ. “އަހަރެން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ބީޗް ވެޑިން އެއް” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “އޯކޭ. ބީޗް ވެޑިން އިޓް އިޒް” އާލިޝް އެއްބަސް ވި އެވެ. *

 

1 ހަފްތާ ފަސް….. 

 

އެލީޝާ އާއި އާލިޝް ގެ ކައިވެނީގެ ދުވަސް ޖެހިއްޖެއެވެ.  ކައިވެނި ޕާޓީ އަށް އެލީޝާ ގެ ހުރިހާ އެކުވެރިން އައެވެ. ނަމަވެސް ގިނައިން ހުރީ އާލިޝް ގެ އެކުވެރިންނާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުން ނެވެ. “އާލިޝް އަހްމަދު! އާލިޝް އާމިނަތު އެލީޝާ އާލިޝް ގެ އަންބެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރާނަންތަ؟” ގާޒީ ސުވާލު ކުރި އެވެ. “އާން!! އަހަރެން އަނބި ގަބޫލު ކޮށްފިން” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “އާމިނަތު އެލީޝާ!! އެލީޝާ އާލިޝް އަހްމަދު އެލީޝާ ގެ ފިރި ގަބޫލު ކުރަންތަ ؟” ގާޒީ އަނެއްކާވެސް އަހައިލި އެވެ. “އާން އަހަރެން އަހަރެންގެ ފިރި ގަބޫލު ކޮށް ފިން” ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާލަށް ބަލާލާފައި ބުނެލި އެވެ. “އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް މާތް ﷲ ތި ދެމީހުންނަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން” ގާޒީ ބުނެލި އެވެ. އެ ރޭ ވެޑިން ޕާޓީ ނިންމާފައި އާލިޝް އާއި އެލީޝާ ދިޔައީ އެ މީހުން އެއް ރެއަށް ހުންނަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ހޮޓެލް އަށް ށެވެ. 

 

ކާރުން ފޭބުމަށްފަހު އެ ދެމީހުން ހޮޓެލް ތެރެއަށް ވަނެވެ. “ހައި އަހަންނަށް ކިޔަނީ އާލިޝް އަހްމަދު. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަހަރެން މި ހޮޓެލް އިން ރޫމް އެއް ނަގާފައި ވަނީ” އާލިޝް ހޮޓެލް ގެ ކައުންޓަރު ގައި ހުރި ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުނެލި އެވެ. “ދެމީހުން ނަށް އެއް ކޮޓަރި ތަ ؟” ކައުޓަރުގައި ހުރި ކުއްޖާ އަހައިލި އެވެ. “އާދެ” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “19 ވަނަ ފްލޯރ ރޫމް 17” ކައުންޓަރު ގައި ހުރި ކުއްޖާ ބުނެލި އެވެ. “ތެންކް ޔޫ” އާލިޝް ޝުކުރު އަދާ ކުރި އެވެ. ދެން ދެމީހުން ދިޔައީ ލިފްޓު އާއި ދިމާލަށް ށެވެ. ލިފްޓު އަށް އަރާފައި 19 ވަނަ ފިތަށް ފިއްތާލި އެވެ. “އެލީ ވާނެ ދޯ މިރޭ ގަ ތަންކޮޅެއް މަޖާ ކޮށްލަން” އާލިޝް އެލީޝާ ގެ މޫނަށް ބަލާ ލުމަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ. “ތި ބުނީ” އެލީޝާ ވާނުވާ ނޭންގިގެން ބުނެލި އެވެ. “އަދިވެސް ގެޓެއް ނުވޭ ތަ” އާލިޝް ބުނެލި އެވެ. “ކޯއްޗެއް ތަ؟…. އޯ ވާނެ ދޯ” އާލިޝް އިޝާރާތް ކުރުމުން އެލީޝާ އަށް ވާނުވާ އެގުނެވެ. 19 ވަނަ ފްލޯރ އަށް ފޭބުމަށް ފަހު 17 ވަނަ ރޫމް  ހޯދާފައި އެ ރޫމް އަށް ވަނެވެ. 

 

އެލީޝާ އޭނާގެ ދަބަހުން ނިދަން ލާ އެއްޗެއް ނަގާފައި ދިޔައީ ފިހާރައަށް ށެވެ. އާލިޝް އޭނާގެ ދަބަހުން ނިދަން ލާ އެއްޗެއް ނަގާފައި އެއްޗިސް ބަދަލް ކުރަން ފެށި އެވެ. އެލީޝާ ނިކުތީ ހުދު ކުލައިގެ ޓީ ޝާޓް އަކާ ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައަށް ދާ ވަރުގެ ކަޅު ކުލައިގެ ސޯޓު ކޮޅެއް ލައިގެން ނެވެ. އެވަގުތު އާލިޝް ވެސް ހުރީ ހަމަ އެއްކަލައިގެ އެއްޗިސް އެއް ލައިގެން އެވެ. “އެލީ…..” އާލިޝް ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ނުބުނެ ވުނީސް އެލީޝާ އަށް ބޮސްދިނެވެ. “އާޝް އައި ލަވް ޔޫ…. އަހަރެން ވަރަށް އުފާ ވޭ އަހަރެން އާޝް އާ ދިމާ ވީމަ… އާޝް ވިލް ޔޫ ލަވް މީ ފޮރްއެވާ ؟” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “އެލީ އަހަރެން އެލީ އާ މި އިންނީ އަހަރެން އެލީ ދެކެ ލޯބި ވާ ވަރު ބޮޑު ވީމަ އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އަހަރެމެން ގެ ރިލޭޝަން އަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އަންނާކަށް” އާލިޝް މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އެލީޝާ ގެ އުނަގަނޑުގައި އޭނާ ގެ އަތް އުޅާ ލިއެވެ. އަދި އެލީޝާ އޭނާގެ މެއާލާ ފިއްތާލުމަށް ފަހު ބޮސް ދޭން ފެށި އެވެ. 

 

އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު އެލީޝާ އަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ގައި މަޑުމަޑުން ފިރުމާތީ އެވެ. ހޭލާ ބަލާލި އިރު އާލިޝް ނިދާފައި އޮވެ އެލީޝާ ގެ ބޮލުގައި ފިރުމަނީ އެވެ. އެލީޝާ ނުވާކަމަކަށް ހަދާލާ ފައި ބާލިހެއް އެދޭ ތެރެއަށް ލިއެވެ. އަދި އޭނަ ގޮސް ފާޚާނާ އަށް ވަދެ ފްރެޝް ވެ ލައިގެން ނިކުތް އިރުވެސް އާލިޝް އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ އެވެ. “މީ ހާދަ ގިނަ އިރެއް ވާދައަށް ނިދާ މީހެކޭ އަދިވެސް ނިދި ހަމަ ނުވަނީ” އެލީޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. އެތާން ގައި ހުރި ފެން ޖަގު އެލީޝާ ގެ ލޮލަށް އަޅައިގަތެވެ. އެލީޝާ ފެން ޖަގު ނެގުމުގެ ކުރިން އާލިޝް އެލީޝާ ގެ އަތުގައި ހިފާފައި އެނދުގެ އަނެއް ފަޅި އަށް ވައްޓާލި އެވެ. “އައުޗް… އާޝް ތަދުވެޔޭ” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “ތަދުވާނެ ކަން އެނގޭ އިރު ކީއްވެ އަހަރެންގެ މޫނަށް ފެން ޖަގު އޮއްސާލަން އުޅުނީ ؟” އާލިޝް ހީލުމަކަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ. “އަހަރެން އާޝް ނުތެދުވީމަ ފޫހިވެގެން އަހަރެން އުޅުނީ އާޝް ގެ މޫނަށް ފެން ޖަގު އޮއްސާލަން… އައިމް ސޮރީ” އެލީޝާ މިހެން ބުނުމުން އާލިޝް ގެ ގާތަށް ހިނި އައެވެ. “އައި ނޯ.. މަށަށް އެނގޭ އެލީ ފޫހި ވެގެން ކަން ތި އުޅެނީ… އެލީ އަހަރެން ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ އަންނަން ފެން ވަރާލާގެން އޯކޭ… އެހާ އިރަށް އެލީ ރީތި ވެލާ ގެން ހުރޭ ކޮންމެސް އަތް މޮޔަ ކަމެއް ކުރަން” މިހެން ބުނެފައި އާލިޝް ތުވާލި ހިފައިގެން ވަނީ ފާޚާނާ އަށް ށެވެ. 

 

އާލިޝް ފެން ވަރާލާގެން ނިކުތީ ތުވާލި އޭނާގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް އަނދެ ލައިގެން އެވެ. އާލިޝް ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީ ގައި ހުރި ލޯޝަން ފުޅި ނަގާފައި އޭނާގެ ގައިގައި އުނގުޅަން ފެށި އެވެ. “އާޝް…. އާ.. ކޮބާ ތަ އާޝް ގެ އެއްޗިސް ނުލަން ތަ އަވަހަށް އެއްޗިސް ލާ ބަލަ” މިހެން ބުނެފައި އެލީޝާ އޭނާގެ ލޮލުގައި އަތް އަޅާ ލިއެވެ. “އެލީ އަހަރެމެން މީ މިހާރު ހަޒްބެންޑް އެންޑް ވައިން ކީއްވެ ތަ ލަދު ގަންނަން ވީ… ބިސައިޑްސް ލާސްޓް ނައިޓް އެލީ އަށް އިންގޭނެ އަހަރެމެން ކުރި ކަންތައް ދޯ” އާލިޝް މިހެން ބުނުމުން އެލީޝާ ގެ ދެ ކޮޅަށް ޖަންބުކުލަ އެރި އެވެ. “އާން ދެން ހަނދާން ނުކޮށް ދީ ބަލަ ޕްލީސް” އެލީޝާ ލަދުން ހުރެ ބުނެލި އެވެ. އާލިޝް އަލަމާރިން ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހަކާ ކަޅު ކުލައިގެ ފަޓުލޫނެއް ނެގުމަށް ފަހު އޭއް ޗިސް ލި އެވެ އަދި ދެ މީހުންގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ގޮސް އޭނާގެ ކާރުގެ ޑިކީ އަށް ލި އެވެ. އެލީޝާ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ކާޑުގައި އިށީނދެލި އެވެ. އާލިޝް ކާރަށް އެރުމަށް ފަހު ކާރު ސްޓާޓް ކުރި އެވެ. އާލިޝް ގޮސް މަޑުކުރީ ބޮޑު ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގަ އެވެ. “އާޝް މީ ކޮން ތަނެއް” އެލީޝާ އަހައިލި އެވެ. “މީ އަހަރެން ކުރިން އުޅުނު ގެ… މާމަ މަރުވި ފަހުން އަހަރެމެން އެ އަނެއް ގެއަށް ބަދަލު ވީ… ހިނގާ އެތެރެއަށް” އާލިޝް މިހެން ބުނެފައި އެލީޝާ ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާ ގަތީ އެތެރެއަށް ށެވެ. 

 

އެވަގުތު އެލީޝާ އުފަލުން ގޮސް ފާޅުނުވެ. “އާޝް ވާހަކަ އެއް ބުނަން ތަ ؟” އެލީޝާ އަހައިލި އެވެ. “ހްމްމް ބުނެ ބަލަ” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ހިތަށް އަރަނީ ކުރިން އަހަންނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުން ތަށް ޒިޔާން އާއި އަހަރެން ގެ ރިލޭޝަން އެހާ ގިނަ ދުވަހަކު ނުހުރި އަދި އެއް ވާހަކަ އާޝް އަލަށް އަހަރެން ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން ކީހެއް ޗިސް… މިހާރު އަހަރެން ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެ އާޝް ކަހަލަ ރަނގަޅު ފިރިއަކު އަހަންނަށް ލިބުނުތީ “އެލީޝާ މިހެން ބުނެފައި ރޯން ފެށި އެވެ.” އެލީ އައިމް ސޮރީ އަހަރެން އެލީ އާ ދިމާލަށް ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިސް ބުނެވުނު އެންޑް އަހަރެން އެލީ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ ނަން އެއީ އަހަރެންގެ ވައުދެއް “އާލިޝް މިހެން ބުނެފައި އެލީޝާ ގާގައި ބައްދާލި އެވެ.” ހިނގާ އެތެރެއަށް ވަންނަން “އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. 

 

” މީ އަހަރެންގެ ހަޔާތް އަހަންނަކީ ނިކަމެތި އާއިލާ އެއްގަ އުފަން ވި ކުއްޖެއް. އަހަރެން މީ އާމިނަތު އެލީޝާ އަހަރެން ގެ ބަދަލް ފުރިހަމަ ވެއްޖެ . ގޫޑް ލަކް ޒިޔާން އަހަރެން ކަލޭ ގެ ލައިފް މިޒްރަބަލް ކޮއްފިން ހަމަ ކަލޭ އަހަރެންގެ ލައިފް މިޒްރަބަލް ކުރި ގޮތަށް ” އެލީޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. އަދި އެއް މިޔަކަޅިން ހީލި އެވެ. 

 

❤️—ނިމުނީ—❤️

 

😊😊😊I hope you all like this story don’t worry 2 of my  story are still on going I hope you all will enjoy those story too. 🤗🤗🤗

Aminath sujau / Horror queen 👑

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!