އާޅެން

މަންޒިލް

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

މާތްވިދީނުގެ ހިޔާ ލިބުމީ ސަލާމަތުގެ އަށްސޭރިއަށް އާދެވުމެވެ.

ސީދާ މަގުންގޮސް މަންޒިލަށް ވާސިލުވާންވީއެވެ.

އީމާންކަމުގެ މާތައް ބިނދެ ހިތަށް ތަސައްލީ ހޯދާށެވެ،

ކަށިގަސްތަކުން ސަލާމަތްވެ ހިއްވަރު ލިބިގަންނާށެވެ.

ޝައިތާނީ ބާރުތަކާއި ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ބެލުންތައް ތިރިކޮށްގެން ހިގާށެވެ.

އިވޭކޮންމެ އަޑަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ.

ބަންގީގެ މަތިވެރި ކަލިމަތައް އަޑުއަހައި އިޖާބަދޭށެވެ.

ވަޢުޞާއި ދީނީ ނަސޭހަތުން ހިތްފުރާލާށެވެ.

ޒިކުރުކުރުމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެންނާށެވެ.

ދަތުރުގެ ދިގުމިން އެކަކަށްވެސް ނޭގޭނެއެވެ.

ކިތަންމެ އިމްތިހާނަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފާސްވެއްޖެނަމަ މަންޒިލް ލިބުނީއެވެ.

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!