އަށް ކުދިން ވެސް އެބައަކައް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއަކައް އެއްޗެހިލިއެވެ. ” ހިނގާ ކާއެއްޗެށްސައް އޯޑާރ ކުރަން އޭރުން ރަނގަޅައް ޕާޓީ ކޮށްލެވޭނީ ” ލައިލީ ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ހުރިހާ މީހުންނަށް އަޑު އިވޭވަރަށް ގޮވާލިއެވެ. ” އެހެން ބުނިމީހެށް ޖެހޭނީ ފުޑްސް އަށް އޯޑާރ ކުރަން ” އަނެށް ކޮޓަރީ އޮވެފަ އަޔާން ގޮވާލިއެވެ. ” އޯކޭ މިފަހަރު އަހަރެން ގަނެދާނަން އެކަމް މިހާރު އަޔާން ހާދަ ވާހަކަ ދަށްކައޭ ކުރިން އަނގައިން ވެސް ނުބުނާނެ ” އެމީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވިއިރު އަޔާން ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ނޫނީ ވާހަކަ ނުދަށް ކާތީ ލައިލީ ބުނއެވެ. ” ތިބުނީވެސް ތެދެށް މިހާރު ހުންނާނީ މީހަކު އެށްޗެކޭނުބުނެގެން ” ރައިޝާ ވެސް ލައިލީ އާ އެށްބާވަމުން ބުނިއެވެ. ” ދެން ވާހަކަ ނުދަށް ކަން ވީތަ ” އަޔާން ކޮޓަރިން ބޯ ދިށްކޮށްލަމުން ބުނިއެވެ. ” ނޫންންންންންންންންންންންންން ” ލައިލީ އާ  ރައިޝާ އެށް ފަހަރާ ބުނިއެވެ. ” ދެން ތިސަކަރާއި ބަހަށްޓާފަ ހިނގާ އޯޑާރ ކުރަން ” ޔައިޝް ސިޓިންގް ރޫމް އިން ބޯ ދިށް ކޮށްލަމުން ބުނި އެވެ

ހުރިހާކުދިން ސަކަރާތުގަ ތިށްބަ ގޭ ބެލްޖެހުމުން ފޮސް މީކައިލް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ” ޕިށްޒާ މިއޮތީ ” މީކައިލް ގޮވާލިއެވެ. އަޔާން އައީ ކާގެއިން ދެ ކޯކް ފުޅި ހިފައިގެންނެވެ. އަށް ކުދިން ވެސް ސްޕީކަރުން ލަވަ ޖަހައިގެން ޕިޢްޒާ ކައިގެން ނިދިއެވެ. ފޯނުތަށް އެލާމް ވާއަޑައް ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނައް ހޭލެވުނެވ. ގޮސް މީކައިލްގެ ކޮޓަރީ ޓަކި ޖެހުމުން ހަތަރު ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ހޭލެވުނެވެ. ކޮލެޖައް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ކައިރީ ހޮޓަލަކަށް ވަދެ ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރިއެވެ

ކޮލެޖަށް އެކުދިން ދިޔައީ ގަޑިޖެހިގެން ކަމުން އެށްވެސް ކުއްޖަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަށް ކުދިން ގެ މިސްރާބުހުރީ ކްލާހާ ދިމާލަށެވެ. އެކުދިން ގޮސް އިށީނދެ ވާހަކަ ދަށްކަން ފެށިއެވެ. ޔައިޝް މުދަށްރިސާ ދިމާ އެށްލި ކަރުދާސް ކޮޅު ޖެހުނީ މުދަށް ރިސް ގެ ބޮލުގައެވެ. އެ ކަރުދާސް ކޮޅު މުދށްރިސް ގެ ބޮލު ތާށި ވުމުން އަށް ކުދިން ވެސް ހެވުނެވެ. ” ވަޜް އިސް ޯފަނީ އޯވާ ދެއާރ ” މުދަށް ރިސް އަށް ކިޔަވާދެން އުނދަގޫވެގެން ހަޅށް ލަވައި ގަތެވެ. ” މަންމާ!! މަ ބިރުގަނެއްޖެ އޭނާ ހާދަ ބިރުވެރިއޭ ” މުދައްރިސް ހަޅޭއް ލަވައި ގަތުމުން އަޔާން އެކްޓެށް ޖަށްސާލިއެވެ. އެގޮތަށް ގޮސް ބްރޭކް ގަޑި ޖެހުނެވެ. ” ކިހާރެއްވައިރު ބްރޭކް ނިމެނީ؟ ” މީކައިލް ޝައުގުން ފުރިގެން ވާ ނަޒަރަކުން އޭނާގެ ރަށްޓެހިންނާދިމާ ބަލާލިއެވެ. ” ދިހަގަޑި ފަންސާހުގަ ކީއްވީ؟ ” ޖަލާ އެއްބުމަ މައްޗައް އަރުވާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” ދިހަގަޑި ސާޅިސް ނުވައެށް ވެލާހާރު އިނގޭނެ ” މީކައިލް އެށްމިޔަކުން ހީލަމުން ބުނިއެވެ. ” ހިވަނީ ވަރަށް މަޖާވަނެހެން ” ރައިޝާ ވިސްނާލަމުން ބުނިއެވެ. ” ސަތޭކަޕަސެންޓް ” އެއީ ވަރަށް މަޖާ ކަމެށް ކަން މީކައިލް ޔަގީން ކޮށްދިނެވެ. ” އޫހްހހހ ” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން އެޢްފަހަރާ އެންމެންނައް ބުނެވުނުވެ

މީކައިލް ބުނިގަޑިއާ ކައި ރިވުމުން މީކައިލް މިސްރާބުޖެހީ އަންހެން ކުށްޖަކާ ދިމާލަށްވެ ހުރިހާކުދިންގެ ލޯތަށް ވެސް ވަނީ މީކައިލް އަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ” ހެއި އާ ޓީޝާޓެށް ތަ ހީވަނީ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ވާނެހެން ” މީޝާލް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކުށްޖާއާ ދިމާ ބަލައިލަމުން ބުނިއެވެ. ދެން މީކައިލް ކޮށްލި ކަމަކުން އެންމެންނަށް އަނގަމަތީ އަތް އެޅުނެވެ

ނުނިމޭ

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!