Author: Eekko

1

ފަޅުގެ…[ޓްރެއިލާ]

އަކްރަމް ސައިނާ އާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގުމުން ދެންކަންތައްވެގެންދާނެ ގޮތް މި ވާހަކައިން ވިދާޅުވާނެއެވެ. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!!! ނޯޓް:މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި އަންނަ ހަފްތާގައި އަޕްލޯޑް ކޮށްދެވޭނެ ވާހަކަ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ބުނެލަމެވެ.