އަހުޝަމް -(ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން)” ބޮޅު ޖެހި އަޒީޒާ ހާދަ ބޮޅު ގިނަ ހެދުމެއް ލައިގެން ”

ރީޝާ -” ކޮބާ އަދި ކިރިޔާ ގަޟޯޙާޖާ އަކަށް ގޮސް އާދެވޭ ވަރު ތިވީ؟  ފާހާނަ ތަށި ވަށާ ޠަވާފް ކުރީތަ؟ ހޫންންން މަގޭ ހެދުމުގައި ބޮޅުގިނަ ވާހަކަ ދަށްކާނެ ކަމެއް ނެތް ގޮޅި ޖެހި ގިރިޓީ ”

އަހުޝަމް -” ނޫނޭ ”

ރީޝާ -” ކޮންތާކަށް ޙައްޖު ވާން ގޮއްސަ ތިޔައީ ”

އަހުޝަމް -” ސެޓާން އަށް ”

ރީޝާ -” އެތާ ޖަންގުސަން ވަޅު ހުރޭތަ؟”

އަހުޝަމް – “ހުންނަ ކަމަށް ވަނީ”

ރީޝާ – “ނުދެކެން”

އަހުޝަމް – “މަންޖެ ދޭބަލަ ވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސް އަށް އައިނު ހައްދަން”

ރީޝާ – “ފްލާވާ ސެއިލް ގިވް ގިވްގެ އައިނު ކަހަލަ އައިނެއް މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް”

އަހުޝަމް – “އެ ކާކު ފްލާވާ ސެއިލް ގިވް ގިވް އަކީ؟”

ރީޝާ – “އޭ ބަލަ މިހިރަ ސޮރާ… އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިވެހި ކޮށްލަބަލަ”

އަހުޝަމް – “ފްލާވާ.. މާ.. ސެއިލް.. ރިޔާ.. ގިވް.. ދީބަލަ… މާ ރިޔާ ދީބަލަ ދީބަލަ”

ރީޝާ – (ހެމުން) “ގަމަރު ނިސާ… އަދި ތަންކޮޅެއް ވިސްނާލާފަ ހަމަ ޖައްސާލަބަލަ”

އަހުޝަމް – “އޭހް އޯހްހްހްހްހ އިނގިއްޖެ…. މިނިސްޓަރު ދޯ… މަންޖެ އައިނު ހާދަ ލޯ ބޮޑު ވާނޭ ދޯ”

ރީޝާ – (ހެމުން) “އާން ކަލޯ… ހޫމް ތިއެއް ނޫނޭ… ބަޔާން މޮޅުވީ ދޯ؟ ބުނޭ އެބަ ދަމޭ ފަރިވަޅު ކަށްކައިގެން”

އަހުޝަމް – “އޯހްހހް ކައްކަން ކެރިއްޖެ ދޯ…ކޯއްޗެއް ހެދިީ”

އަފްރާ -(އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) “އަހަހަހަ އައިނު ހެއްދީތަ މިހާރު؟ ބްރޯ ތީ އައިނު ހައްދާ މީހެއްތަ؟”

ރިހުލާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “ހާއި ފެށުނީތަ މިހާރު؟ ކޮބާތަ ޝޯވގެ ހޯސްޓު އެންޑް ޝޯވގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހާ.. އައި މީން އާޝް ބްރޯ އެންޑް ރަނާ ސިސް”

ރީޝާ – “ކިރުސަރުބަތާ، ސާގު ރިހަ އާ، އަލުވި ފަންޏާ ، ހޯނު ސުރުވާ އާ ،ކުރަފި މަސް ހުންޏާ ،ވެލާ ކަލިޔާ އާ…”

ރިހުލާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “ހާއި ފެށުނީތަ މިހާރު؟ ކޮބާތަ ޝޯވގެ ހޯސްޓު އެންޑް ޝޯވގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހާ.. އައި މީން އާޝް ބްރޯ އެންޑް ރަނާ ސިސް… ހެހެ މީ ހުސް ރީޝް ހެދި އެއްޗެހި ތަ؟”

އަހުޝަމް – “ނޭންގެ ރިލޫ… އެދެމީހުން މިރޭ ފީކޯއި ކުޅެނީ ތޯއްޗެއް… ނުފެނުން ހޯދާ ހޯދާ ވެސް.. ނޫނޭ އަފޫ އަހޫ އެއް ނޫން އައިނު ހައްދަނީކީ.. ޒަކީ ކައިރީ އަހާލީމަ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ… އައްޗާ ހާދަ ސަޅިއޭ ފަރިވަޅު… ހޫމް ބުނާނަން ދެފައި ވައްކޮށް ގެން އިށީންނާށޭ…އޭ މަޑުކޮށް ބަލަ.. މަންޖެގެ މެނޫ އެއް ވިއްޔާ ކިރުސަރުބަތު ހިމެނުން އެއީ ސުންނަތެއްތަ”

ރީޝާ – “އާން އާން ރިއްލޫ… ހުސް ރީޝް ހަދާފަ… ތަކުރާ އެންމެ ކުރީ ސަފުގަ އޮޒިލް ބައިންދައްޗޭ… އެސޮރަށް މަގޭ އަތުން މޮޑެފައި ނިކަން ކާންދޭ ހިތް ވޭ..އުހޫން ސުންނަތެއް ނޫން ފަރުޟެއް… ކުރުމުން ސަވާބު ލިބޭ ނުކުރުމުން އަޒާބު ލިބޭ”

ރިހުލާ – “އާން ވެދާނެ ދޯ އަހޫ ބްރޯ.. އޯހ ރީޝް ހާދަ މޮޅޭ… ރިއްލު އަކަށް ނޭންގެ ތިއެއްޗެހި ހަދާކަށް ވެސް”

ރީޝާ – “އާން އެކޭ އެ ދެ މީހުން ފާހާނަ އަށް ވަން ގޮތަށް ނުނިކުމެގެންނޭ މި އުޅެނީ”

ރިހުލާ – “ފާހާނަ އަށޭ…. ހަހަހަހާ ރީޝް ޔޫ އާރ ސޯ ފަނީ”

އަފްރާ – “ދޮން ދޮންންންން… ތި އެއްޗެހި ތެލަބަޑި އަށް ވެސް ދެއްޗޭ…. ވަރަށް މީރު ވާނެހެން ހީވަނީ”

ރީޝާ – “އާން ދޭނަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ… އަޅޭ އެއްކަލަ ދެ ގޮލާ ފާހަނައިގަ ކީއްބާ ކުރަނީ….. ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރަނީބާ؟؟.”

އަހުޝަމް – (ސްޓޫޑިއޯ އިން ނުކުންނަމުން) “ނޭންގެ މަށަކަށް… އެބަ އަންނަން ގަލޯ ހާޖާ އަކަށް ގޮއްސަ… އެ މަޖާ އިނގޭ… މަންމަ ގުޅާ އެބަ”

ރީޝާ – “ގިފިއްޔަށް ގޮއްސަ ދެ ގަޑިއިރު ކޮށްފަކާ ނޫން އަންނާނީ ކީ”

ނައިޝާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) “އަހޫ ބްރޯ އަނެއްކާ ފާހަނައިގަ ތާށި ނުވައްޗޭ”

އަފްރާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) “އަހަހަހަ އާދެވޭނެ ބާ؟؟މިފަހަރު ދާނީ ހަނދަށް ކަންނޭންގެ… ރޮކެޓެއް ވެސް ފެނިއްޖެ ދެންމެ”

ރީޝާ – “ހޫމްމްމް ހަނދަށް ތޯއްޗެއް މިފަހަރު ދިޔައީ”

ނަޔާ -(ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “އޭ އަހޫ ބްރޯ ހާދަ ވަރުގަދަ ކޯލެއްގަ އެ އިނީ”

ރީޝާ – “ނޭންގެ ކޮޔާ…. ވަގު ބިޓެއް ކަންނޭންގެ”

ޒައިޝާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “އޭ އަހޫ ބްރޯ ހާދަ ހިނިއައިއްސަ ކާކާ އެ ވާހަކަ ދަށްކަނީ”

ނަޔާ – “ތި ވާހަކަ އެއް ނު މި ދަށްކަނީ…. ރީޝް އަންގަނީ ވަގު ބިޓެއް ކަމަށް… ބިޓްވީން ކޮބާތަ ކޮބާތަ އާޝް ބްރޯ އެންޑް ރަނާ ސިސް”

ރީޝާ – “ތި ވާހަކަ އެއް ނު އަހަރުމެން މި ދަށްކަނީ… އެ ދެގޮލާ ފާހާނަ އަށް ވަދެފައި ތޮވާފު ކުރަނީ އޭ”

އަހުޝަމް – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “ކޮބާ އެންމެ ދިހަ މިނެޓެއްނު އެވީ…. އާން އޭ ދެގޮލާ މާ ބޮޑު ކަމެއް ކުރަނީ ބާއޭ”

ރީޝާ – “އޮހޯނ 11 މިނެޓު”

ޒައިޝާ – “މިނެޓް ވެސް ގުނީ؟؟؟؟ސުއްބޫ….”

އަހުޝަމް – “އާން އެވެސް ސަންތިމަރިޔަނބަށް ވާޖިބު ވެގެންވާ ކަމެއް ތޯއްޗެއް…. އާން އޭ މަޑުކޮށް ބަލަ… ކީއްވެޔޯ ކުއްލިއަކަށް އޮޒިލް އަށް އަމިއްލަ އަތުން މޮޑެފައި ކާންދޭ ހިތް ވީ؟”

ޒައިޝާ – “ވެދާނެ ދޯ އަހޫ ބްރޯ ތީ ކަމަށް ތި ވާގޮތަކީ”

ރީޝާ – “އާން އޭ… އޮޒިލް އެއީ މަގޭ ދޮށީ ދަރި އޭ…. އެ ދަރިއަށް މި ދެއަތުން ކާން ނުދޭ ތާ ތިރީހަކަށް އަހަރު ވަނީ އޭ”

އަހުޝަމް – “މަ ނުދެނަ ހުރިން މަންޖެ މީހަކާ އިން ކަމެއް… ކޮންއިރަކުތޯ ކަމަނާފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ؟؟؟”

ނަޔާ – “އާން އެކޭ އަހޫ ބްރޯ… ނަޔާ ވެސް ހިތަށް އަރައިފި ރީޝް މީހަކާ އިނީ ބާއޭ”

ޒައިޝާ – “އޯ މައި ގޯޑް… ރީޝްގެ އެލްޑަރ ދަރި ތަ؟؟؟؟”

ރިހުލާ – “ރިއްލުގެ ފަރާތުން ސަލާމް އިނގޭ އޮޒިލް އަށް”

ނައިޝާ – “ތިރީސް އަހަރޭ؟؟؟؟؟. އެހެންވިއްޔާ އޮޒިލް އަށް ހާދަ ދުވަހެއް ވާނޭ ދޯ…ތެދެއް ރީޝް ކޮން އިރަކު ތަ މެރީ ކުރީ”

ރީޝާ – “ނޭންގޭތަ؟. ރޭގަ ދަރުބާރުގޭގަ އޭ އޮތީ… ޔާ ރިއްލުގެ ސަލާމް ބުނެދޭނަން އިނގޭ …ޔާ ނައި ސިސޫ މިހާރު 34 އަހަރު ވެއްޖެ އެސޮރަށް”

ނަޔާ – “ހުވާ؟؟؟ ރީޝް ވާނެއްނު ލޯބިވާ އާންޓީ އަށް އިންވައިޓު ކުރަން”

އަހުޝަމް – “ހޫންންންން ން ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ ފަށާނީކީ ނޫން މިތާ… ކޮންތާކު އޮޒިލް އަށް 31 އަހަރު”

ނަޔާ – “ވާއޯ… އާންޓީގެ ކޮއްކި ކާކަށް ތޯ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ”

ރީޝާ – “އޯހް ނަން ނޭންގޭ ސޮރަކާ އޭ އިނދެވުނީ”

ރިހުލާ – “އޯހް އެނޮނިމައުސް އަކާ ދޯ އެހެންވީރު ތި އިނީ”

އަހުޝަމް – “ނަން ނޭންގޭ ސޮރުންނާ ވެސް މިހާރު ކައިވެނި ކުރަނީ ތަ؟… މަޑުކޮށްބަލަ މަޑުކޮށްބަލަ މަޑުކޮށްބަލަ…. ރޭގަ އިނީ… މިހާރު ތިރީސް ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިއެއް… ކޮންކަހަލަ ބޯހަމަ ނުޖެހޭ ވާހަކައެއްތަ ތި ދަށްކަނީ ގަޅި ރީސާ”

ރީޝާ – “ހޫމް އާން އެއީ މީ އަނޭއްއް…. ތިރީސް ފަސް އަހަރު ކުރިން ރަން ކިޔައިފީމޭ… އިންނަން ވެސް އިނީމޭ… ދެން ރޭގަ ޕާރޓީ ބޭއްވީއޭ”

ޒައިޝާ – “އެހެންވީރު ހާދަ ފަހަކުންނޭ ތި ޕާޓީ ބޭއްވީ!”

ނަޔާ – “ޕޭރެންޓްސްގެ ވެޑިން ޕާރޓީ ދަރިއަށް ދަށްކާލަން އުތަ؟”

ރީޝާ – “އާންންންނ އާންޓީ އަށް އެއޮއް އިނގުނީނު… އޭ ދެން މަ ދަނީ އިނގޭ…. އަހުޗަމް އާދެބަ މަ ވައްޓާލަން”

ރީޝާ – (އަހުޝަމް އައިސް އޭނާ މުށިތަކު މައްޗަށް ވައްޓާލުމުން) “އައުޗްޗްޗ….(‘މޫ’ އަށް ދަމާލަމުން) އަހުޗަމޫ…. ތުމްމްމްމްމް”

ނަޔާ ،ރިހުލާ ،ޒައިޝާ – (އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިގެން) “ކީއް ތި ކުރީ؟؟؟؟؟؟؟؟”

އަހުޝަމް – “މަ ކައިރީ ބުނީނު ވައްޓާލާށޭ”

ރީޝާ – (އުނަގަނޑުގައި އަތް އުނގުޅަމުން ތެދުވެ އަހުޝަމް ގައިގައި ހިފައިގަންނަމުން) “މަ ބުނީ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލާށެކޭ ނޫނޭ… ގެއަށް ލައިދޭށޭ”

އަހުޝަމް – (ރީޝާގެ އަތު ނުޖެހެން ވެގެން ދުއްވައިގަންނަމުން) “އޭރު ވެސް ތިހެން ބުނި ނަމަ އެއްނު ދޯ.. ސިކުނޑީގެ ބާރު ދެރަ އިރު ވެސް ޅަ ވާން އުޅޭތި ސަންތިމަރިޔަނބު ދައިތަ ގަނޑު”

ރީޝާ – (އަހުޝަމްގެ ފަހަތުން ދުވަމުން) “ދޭންންންންންންންނ”

 

**************

 

ރީޝާ – (އަނެއްދުވަހު ސްޓޫޑިއޯ އަށް އައިއްސަ އެއްވެސް މީހަކު ނެތުމުން ދޮރުފޮތި ތަށް ކަހަމުން) “ކޮބައިބާ އެއްކަލަ ދެމީހުން… އަދިވެސް ފާހާނައިގަ ބާ؟؟… ގައިމު ދެރޭ ދެ ދުވާ ވަނީ ވިއްޔަ މިހިރަ”

ރީޝާ – (ފިހިގަނޑު ނަގައި ކުނިކަހަން ފަށަމުން) “އަނެއްކާ ފާހާނައިގަ ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރަނީބާ؟؟.”

ރީޝާ – (ކުނިކޮޅު ޑަސްބިނަށް އަޅާލަން ބެލްކަންޏަށް ނުކުންނަމުން) “ފާހާނަ ތަށި މަތީ ތިބެގެން ނިދާފަ ވެސް ތިބެ ދާނެ…. ދެން ނޭންގެ…. އެންމެން ވެސް ފާހަނައިގަ ބާ މިއަދުގެ ކަންކަން އޮތީ….. (ރެއިލިންގ ގައި އަތް އަޅުވާލަމުން) ޕިސް ޕިސް ޕިސް ހުރިހާ ގޮލާ ފާހަނައިގަ ކީއްތަ ތި ކުރަނީ؟؟؟….؟ މި މީހުން ޙައްޖު ވާން ވެސް ދަނީ ފާހާނަ އަށް ވިއްޔަ… (އެތެރެއަށް ވަންނަމުން) “މަވާ ސަލާން… ދެން މަ އެކަނި މިތާ ހުރެގެން ހުސް އަނގަ ތެޅިޔަކަސް ނުވާނެ ދޯ”

ރަނާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “މަށޭ ކިޔައިގެން ވަރަށް ވާހަކަ ދަށްކައިފިން ދޯ؟؟. ހަހަ ނޫނޭ މަ މިއައީ ފާހާނަ އަކުން ނޫން”

ރީޝާ – “އޯވްންންނ އައިމިނަބީ… ރަތް އާފަލެއް ހެން މިހާރު ހީވަނީ… ވަރަށް ލޯބި ރުޅިއައީމާ… އަމް ސޮރީ އިނގޭ ބޭބީ… އައިމިނަބީ އާ ތުއްތޭ ނެތް ތަން އަޅުގަ އާ އަހުޓްސް ނިކަން ރަނގަޅަށް ފޫބެއްދީމޭ އިނގޭ..”

ޒާނާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “އޭ ރީޝް ސޮރީ އިނގޭ ރޭގަ ނާދެވުނީމަ…. އޭ ޒާނުގެ ފަރާތުން ވެސް ކޮންގްރާ ރީޝް… ދަރިއަށް ސަލާމް ބުނާތި… ނޫން ޒާނު ފާހާނައިގަ ތާއްޓެއް ނުވޭ ހެހެހެ… އެކަމު އަހޫ ބްރޯ އުޅެނީ ފާހާނައިގަ ތާށި ވެގެން ހެން ޒާނު އަށް ހީވަނީ”

ރީޝާ – “އިޓްސް އޯކޭ އިޓްސް އޯކޭ ޒާނު ދަރިޔާ… އާހާހާ އާން ބުނާނަން ޒާނުގެ ސަލާމް ދަރިއަށް… އެސޮރު ދެވަން ކަމަށް މި އުޅެނީ… އަންނަށްޗޭ ޕާޓީ އަށް… އާން ނަސީބެއް ޒާނު ތާށި ނުވިކަން… ރިއްލު ފަކީރުގެ ހާލެއް ވެސް ނޭންގެ… ޕިސް ޕިސް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސެވެން ފޭން ޖޫނިއާރ އަދި ވެސް ނުނިކުންނަނީ ހޭ ފާހަނައިންންން… އެ އާރސެނަލް ބަފައިބެ ކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޭންގެ ”

ރިއާޝް – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ)” އާޚްޚްޚް ބަނޑަށް ލުއި ވެއްޖެ… ”

ރީޝާ – (ރިއާޝް ފެނި ދެ އަތް އުނަގަނޑުގައި ވިއްދާ ލަމުން)” ޕިސް ޕިސް ޕިސް ކަލޯ ކިތަށް ޓައްޕު ފުރާ ސީލީންންން ”

ރިއާޝް -” ގެސް ކޮށްބަ… ދެރޭ ދެދުވާ ވަންދެން ފާހާނައިން ނާރާ މަ އުޅޭއިރު ކިތަށް ޓައްޕު ކީއްކުރަން… ކިތަށް ތާނގީ ފުރާ ސީ ލެވޭނެ ”

ރީޝާ -” ފަންސާހަކަށް ޓައްޕު އުޅޭނެ ދޯ؟.. ހޫމް ދެން ސީރިއަސް ކޮށް ބުނެބަ.. ކީއްވެ ނައީ… އިނގޭ ކަމެއް ނުވެ ނާންނާނެ ކަން (ކެއްސާލަމުން) “އެން މިސް ޔޫ އިނގޭ…ރަނާ މަތިން ވެސް… ކޮންތާކުން އައި ކެހިގަނޑެއް އެއީ…. ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވެސް މިތަނަށް”

ރިއާޝް – “އާން އެކޭ.. އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ވާނީ… އާން ޔެސް އަސްލު ނާދެވުނީ ފާޑެއްގެ ކަބަޑެއް ރާވަން އުޅެގެން… އިނގޭ ކްރައި ބޭބީ މިސްވާނެ ކަން… މިސް ޔޫ މޯރ ރީޝް… އެންޑް އީޗް އެންޑް އެވްރީ ކޮމެޑީ ލޭންޑް ގައި… އެހެއްހެއްހޭ މިހާރު އެއީ ވެސް ކާަންޓީނުގަ ތިބޭ އެއްޗެހި ތަ؟”

ރަނާ – “އަޅޭ އައި މިސްޑް ޔޫ އަ ލޮޓް ސަންތީ… ދެން ހުރިހާ ފޭނުން ކޮޅު މަތީން ވެސް ވަރަށް މިސް ވި… އެން ކުޑަ ކޮށް ބަލި ކޮށް މި އުޅެނީ ވެސް”

ރީޝާ – (ދެ ފަރާތަށް ގަތާ ލައިފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑު ގައި ދެ އަތުން ހިފައި އަނގަމަތީ އަޅާ ނިވާ ކުރަމުން) “އަޅޭޅޭޅޭޅޭ އެފް ޖޭ އާރް ގަނޑު މިސް ވިތަ ރީޝް މަތިން؟؟. އަޅޭ އައި މިސްޑް ޔޫ މޯރ ލޯބި ލޯބި އައިމިނަބީ.. ގެޓް ވެލް ސޫން… ކޮބާބާ ތަކުރުފާނު”

ރިއާޝް – “އޭ ޕްލޫ ކިޔާ ގޮއްޔެއް ކޮމެންޓު ކޮށްފި ކޮބާހޯ ކިޔާފަ… މިއުޅެނީ”

ރަނާ – “ސީ އާރް ސެވެން އެފް ޖޭ އާރް ކިހިނެއް ހޯ ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗޯ”

ރިއާޝް – “ހަމަ ވަރަށް ހަބޭސް… ލަވް ޔޫ މޯރ”

ރަނާ – “ވަރަށް ސަޅި ތި ލަވަ… ހަމަ ވަރެއް ނެތް.. ހަމަ ތި ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދޭ ޑިއާރ ލޯބީ…. އެހެން ޖަހާފަ ކޮމެންޓު ކޮށްފި ޕްލޫ… ރީޝް އޭ ލަވަ ކިޔާނީ ޑިއާރ”

ރީޝާ – “ރީޝް ފޮނުވާފަ ހުންނަ ކޮމެންޓްސް ތަކުން ހަމަ ހީހީ ހަލާކޯ… ކޮބާތަ ރީޝް ދިޔައީ ހޯ އޯ… ރީޝް ނުދަށްޗޭ ޕްލީޒް އޯ.. ރީޝް މިއައީ ބެލްކަނިންނޭ ލޯބީ”

ރަނާ – “ކޮމެންޓެއް ނާންނާތީވެ ހީކުރީ އޯ ރުޅި ނާންނައްޗޯ ޑިއާރ”

ރީޝާ – “ހެހެ ޔެސް ޑާރލިންގ ރުޅި އެއް ނާންނާނަމޭ އެއް ކުއްޖެއް ދެކެ ވެސް”

ރިއާޝް – “މިރޭ އެއިޓް ގަ ކޮމެންޓެއް ކޮށްލާނަމޯ ޑިއާރ ލޯބީ ބާއީ އޯ”

ރަނާ – “ރަނާ ދިޔައީ ހޯ… ނޫނޭ ޑިއާރ”

ރީޝާ – “ޕްލޫ ޑިއާރ ވަޓްސް ޔުއަރ އޭޖް”

ރިއާޝް -” 14 ޑިއާރ އޯ ޑިއާރ އަށް ކިތަށް އަހަރު ހޯ… ޑިއާރ އަށް ފަންސާސް އަހަރޯ ޕްލޫ ”

ރަނާ -” ގޮއްސި އެ ކުއްޖާ ”

ރީޝާ-” އޭ އެބަ އަންނަން ކުޑޫ އެބަހުރި އެއްކަލަ ބާ ފޯނު ހަދަން ހިފައިގެން އައިއްސަ ތިރީގައި ”

ރިއާޝް -” އޮހޯނ ހެޔޮ ނަޔަސް ”

ރީޝާ – (ފޯނު ހިފައިގެން އައިސް ފޯނުން އިންސްޓާގްރާމް އަށް ވަދެފައި އިން ތަން ފެނި އަދި ކޮމެޑީ ލޭންޑްގެ ޕޭޖަށް ޕްލޫގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކޮށްފައި ހުރި ތަން ފެނި)” ލާ ކަލޯ ކަމެއް ލައިގަނެއްޖޭ… ޕްލޫ އޭ ކިޔާފަ ކޮމެންޓު ކުރީ އެއީ މަގޭ ކޮއްކޮ ކަލޭނޭ.. އެއެއްޗަކު އަތަށް އިންސްޓާގްރާމް ގަ ކޯޑު ނުޖަހާ ދިނީމަ ބަލާބަލަ ކޮށްފަ ހުރި ކަންތަށް.. ނުލަފަ އެއްނު… ވަރަށް ރަތަށް އަރާފައި މިހުރީ މަ… އަދި ބުންޏެއްނު ނުދައްޗޭ ރީޝް ވަރަށް ރީތިކޮށް ލަވަ ކިޔައޭ.. ސާދަ އަހަރޭ…. އަށް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުޑަ މަންޖެ އެއް އެއީ… ކަލޭ މެން ވިސްނާލަބަލަ ”

އަފްރާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި)” އަހަހަހަ ދޮންދޮން ޗިލްލްލް ”

ރިއާޝް -” ސާބަސް މަންޖެ އަށް… ކަމެއް ލައިނުގަނެ ހުރޭތަ… ދެން ރަނގަޅެއްނު ކޮއްކޮ ވެސް އެ ބުނީނު ލަވަ ކިޔުން ރީއްޗޭ ”

ރަނާ -” އާހާހާ ހީވެސް ވިއޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް ހެން.. ނަމުން ވެސް ކޮމެންޓު ކުރި ގޮތުން ވެސް… ރަނާ ފޫހި ފިލުވައި ދޭން ޒުވާބެއް ފަށާބިލަ ދެން… ކޮބާތަ އަހޫ ”

ރީޝާ -” އާން މިހާރު ބުނެވިއްޖެ ރުޅިއެއް ނާންނާނަމޭ… އޭ ރޮނޑުބެ ޗޮކުންނޯލަ ދުއްވާލީ… ތެދެއްތަ. ؟”

ރިއާޝް – “އާން ސަޅި އެއްޗެއްނު ޖަހާލީ..”

ރިހުލާ -(ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން) “ހާއި ލޯބި ގާއިޒްޒް… ފަސްޓް އޮފް އޯލް ވަރަށް ބޮޑަށް މާފު އިނގޭ… އެންޑް ރިއްލު ފާހާނައިގަ ތާއްޓެއް ނުވޭ އިނގޭ ރީޝް…. އެންޑް ކިހާ އިރަކު ތަ ޕްރޮފެށަނަލީ ޝޯވ ފަށާނީ ”

ރިއާޝް -” އަށެއްގަ ދޯ ދެން.. އަހޫ ބްރޯ ވެސް އައީމާނު ފެށޭނީ”

ރީޝާ – “ސަލާން ގަލާން.. ފާހަނައިގަ ތޯއްޗެއް އެ ސޮރު ވީ”

ލަމްހާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) “މިރޭ ކޮމެޑީ ޝޯވ އޮވޭތަ… އަސްލު ވަރަށް މަޖާ އިނގޭ ތި ކުދިންގެ ޝޯވ ތަށް”

ރިއާޝް – “ޔެޕް… ތެންކްޔޫ ސިސް އޯ ބްރޯ”

ރީޝާ – “ތެންކްޔޫ ސިސް… އެއޮއް އެންގީނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަލް ޤާރީ އަލް އުސްތާޒް އަލް ޙާފިޒް ތުއްތު މަނިކުބޭ”

ލަމްހާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) “އޯހް އައިމް އަ ގާރލް އިނގޭ ހެހެ”

އަހުޝަމް – “އައްސަލާމޭ”

ޒާނާ – “އަހޫ ކޮންތާކު އުޅެފައި ތިޔައީ”

ރިހުލާ – “ތެދެއް މިއަދު އަހޫ ބްރޯގެ ޚަބަރެއް ވެސް ނުވޭ”

ރީޝާ – “ފާހާނަ ތެރޭގައި ބަޚަބަރު”

ރިއާޝް – (އަށެއް ޖެހުމުން އަޑަށް ބާރު ލާފައި) “ވަޢަލައިކުމުއް ސަލާމް”

އަހުޝަމް – “ވަރަޙްމަތު ﷲ”

ރީޝާ – “ވަ ބަރަކާތުހް”

ރިހުލާ – “ކޮބާ ފެށުނީތަ؟”

ރިއާޝް – “އާދެ އެހެން ރޭ ރެއާއި ޚިލާފަށް މިރޭގެ ޝޯވ އާއި ގެން މި ބައްދަލު ކޮށްލީ އަޅުނގަޑު ތުއްތު މަނިކުބޭ..”

އަހުޝަމް – “އަޅުގަނޑު ތަކުރުފާނު….”

ރީޝާ – “އަދި އަޅުގަނޑު ސަންތިމަރިޔަނބު… ކޮބާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ ޙާލު އަޙުވާލު”

ރިއާޝް – “ހަބޭސް”

ޒާނާ – “ހަމަ ވަރަށް ބަރާބަރު… ސަންތި ދައިތަގެ ޙާލު ކޮޅު ކިހިނެއްތޯ؟”

ރިހުލާ – “ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ… ސަންތިގެ ޙާލު ކިހިނެއްތޯ?”

ރީޝާ – “އާދެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބަރާބަރު ބާރަބުރި ބެޓެރި އިނގޭތޯ…. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކައިގެން ބޮއެގެންތޯ ތި އުޅުއްވަނީ”

އަހުޝަމް – “އަމައްޔާއި މަށެއް ނުބޮމޭ”

ނަޔާ – (ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއަށް ވަންނަމުން އައިސް ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ” ބައްލަވާ އަޅުގަނޑު ހާލެއް ނުގެންގުޅެމޭ އިނގޭތޯ… އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެ ހާލުގެ ވާހަކަ ދަށްކާ ކަށް… ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހާލު އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ”

ރީޝާ – “ބައްލަވާ އަޅުގަނޑު މަޚްރަޖުންނޭ ކީ ވެސް… އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޙާލު ކިހިނެއްތޯއޭ އިނގޭތޯ… ހާލުގެ ވާހަކަ އެއް އަޅުގަނޑު ނުދަށްކަވަމު”

ރިއާޝް – “މިރޭގެ ޝޯވ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ސަންތި އާއި އަހުޓްސް ލަވައެއް ކިޔައި ދޭންވީ ނޫންތޯ؟”

ރީޝާ – “މައްސަލައެއް ނެތް… ލަކި ލަކި ޖެހެނީ ހިތޭ”

އަހުޝަމް – “ފެނިފައި މިތުރާ އަދު ވާ ގޮތޭ”

ރީޝާ – “އިޝްގީ މަސްތުން ހިތް ފުރޭ”

އަހުޝަމް – “އަތްލީމަ ކަލާ ލޯބިވޭ… މިވަރު ފުދެއެއްނޫންތޯ؟”

ރިއާޝް – “ޝޯވގެ ތަޢާރަފަށް ބަލައިލާއިރު މިރޭ ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އެއްވަނައިގެ ޒުވާބެއް….”

ރީޝާ – “އޭ ތަކުރުފާނު މާދަން އާރސެނަލް މެޗު އެބައޮތެއްނު”

އަހުޝަމް – “ހޫމް ބަލަން ވާނެއްނު… މަންޖޭ އެކަމު ބާރސާ އެއް ނުކުޅެޔޭ”

ރީޝާ – “އޯހް ތަކުރުފާނު ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަތީ ތޯ އަޅުގަނޑު ބަލަނީ ހުސް ބާރސާ މެޗޭ..އެހެން ނެއް ނޫން އިނގޭތޯ… އެއްކޮޅުގައި ސަލާ.. އަނެއް ކޮޅުގައި ދަރި”

އަހުޝަމް – “އޯހް މީނަ ފިރިހެން ދަރި އޭ ދޯ މަގޭ ބެސްޓީ އަކީ… ގުޅުން ކަނޑާލަން ވީ ކަންނޭންގެ އެސޮރާ”

ރީޝާ – “ކަނޑާ ކަނޑައިފިއްޔާ މާ ރަނގަޅޭ… އެކަމު ބަލަން ހުންނާތި އެ ސޮރު ކިތަށް ލަނޑު ގޯނި އޮއްސާލާތޯ”

އަހުޝަމް – “ބަލާނަމޭ… ކޮން ސޮރެއްގެ ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ އަނެއްކާ”

ރީޝާ – “ސަލާ ވާހަކަ.. ބަލަން ހުރެބަަލަ ގޯލު ކަޓުވާފަ އައްޓަމަހެއް ހެން ގޮސް އެ ސޮރު ދެމިގަންނަ ގޮތް”

އަހުޝަމް – “ހޫމް ބަލާނަމޭ.. ލިވަޕޫލަށް އެންމެ ލަނޑެއް ޖެހުނަސް އެއްބުރުން ތަށި ދޭ ނަން… އެކަމު ހުރެބަަލަ ނިކަން އާރސެނަލް ނޫޑުލިސް ގަނޑެއް ހެން ގޮސް ލިވަޕޫލް ކަޓުވާ ގޮތް ބަލަން”

ރީޝާ – “އައްދޭ… އާރސެނަލް އަށް އެންމެ ލަނޑެއް ޖެހުނަސް ހުވަނދު ފެނުން ފެންވަރުވާނަން.. ސަލާ އަކީ ތި ހީކުރާ ހާ ކައްޓީ ބައްޓީ މީހެއް ނޫން އިނގޭ”

ރިހުލާ – “ވޫހހްހްހްހް ސާބަހޭ… ރީޝް ކައްޓީ ބައްޓީ އެ ކޯއްޗެއް”

ރަނާ – “ހޮއޭ… ތިހެން އުޅެފައި އިންނާނީ ކީ ނޫން”

އަހުޝަމް – “އެކަން އިނގެޔޭ ބަލާލާފަ ވެސް… ނިކަން މަންޖެ ބަލާބަލަ ކްލޮޕް އަޅައިގެން ހުރި އައިނު… އެ ޔެކޭ ދޮން ދަނގަޑު ބުރި އެކޭ ތަފާތެއް ނެތް”

ނަޔާ – “ސާބަހޭ ކުދިންނޭ….. ހަމަ ހަބޭސްސްސްސް… ތަރުހީބު ތަރުހީބު… ހޭހޭ”

ރީޝާ – “ޓީސްމްމްމް ތްރީ ކުދިން… އޭ ކްލޮޕްގެ އައިނާ ނުބެހެއްޗޭ… އައިނު ކިތަންމެ ހަޑިޔަސް އޭގެން 400 ޑިގްރީ ދުރު ފެނެޔޭ… މުޅި ޖައްވުން ވެސް އެންމެ އަގުބޮޑު އައިނު އިނގޭ ކްލޮޕް އަޅައިގެން ހުންނަނީ”

އަހުޝަމް – “އައްޗި… އެކަމު ކްލޮޕް އަށް ނޭނގުން ގޯލު ޖެހީރު ވެސް”

ނަޔާ – “އަހަހަ މަރުހަބާ މަރުހަބާ… ހަމަ ގައުމާއިގެން ކުރިއަށް… އާޝް ބްރޯގެ އަޑެއް ހާދަ ނެތޭ”

އަހުޝަމް – ” އާރޓެޓާ އެއީ ދެ ފަހަރުން އެއްފަހަރު ހަމައިގަ ހުންނަ މީހެއް ވެސް ނޫން…..  ގޯލު ޖެހީރު ވެސް އިނީ ނިދާފަ”

ރިއާޝް – “މިއުޅެނީ މިއުޅެނީ މަ ވެސް… ސާބަހޭ ސާބަހޭ ތިވަރެއް ނެތޭ”

ރީޝާ -” އޭ އަމިއްލަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ވެސް ވާހަކަ ދައްކަނީ ތަ؟ހަހަހަހަހަހަހަހަހަ ކްލޮޕް އޭ ބުނަން ވީ ތާކަށް އާރޓެޓާ އޯ.. ބަލާބަލަ ޕެޕޭ… މެޗު ފެށީރު ވެސް ބިޓަށް ގުޅައިގެން… ”

އަފްރާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި)” އަހަހަ އަނެއްކާ ސަންތި އަކީ ބާ ތި ބިޓު ”

އަހުޝަމް -” އައްޗީ… މަށަށް ވެސް ބުނެވިދާނެ ތިހެން… މެޗު ފެށިގެން ދެ މިނެޓު ނުވަނީސް ފިރްމިނޯ ނައްޓާލީ ހާޑަކަށް ”

ރީޝާ -” އައްޗީ ޗީ ޗީ.. އާރސެނަލް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީރު ހުރިހާ ސަޕޯރޓަރުން ތިބީ ފޯނާ ކުޅެން ”

އަހުޝަމް -” އައްދޭ… ލިވަޕޫލް ފަހު މެޗު ބަލަން އެންމެ މީހަކު ވެސް ނާދޭ ”

ނަޔާ -” އޭ ދެން ދަނީ އޭ ނިދަން… މާދަން ކޮލެޖަށް ވެސް ދާންޖެހޭ… ބާއި އެވްރިވަން.. ގުޑް ނައިޓް… ސްވީޓް ޑްރީމްސް ”

ރީޝާ -” އޯކޭ ބާއި އާންޓީ…. އޭ ތަކުރުފާނު މާ ފާޑު ފާޑު ވާހަކަ ނުދަށްކާ އިނގޭ… އާރސެނަލް މީހަކު ވެސް ނާދޭ މެޗު ބަލާކަށް… އަނެއްކާ ބޯޅަ ގޯލާ ދިމާއަށް އައި އިރު ލީނޯ ހުރީ ލެވޭ ނުލެވޭ ހާލުގަ ”

ރިހުލާ -” އޯކޭ ބާއި ނަޔާ… ސީ ޔޫ ޓުމޯރޯ ”

އަހުޝަމް -” އައްޗީ ކްލޮޕް ހުރީ އައިނު ލޯގަނޑު ސާފު ކުރަން ގޯލު ޖެހި އިރު ”

ރީޝާ -” ދައްކާ ޑާރޓީ ވާހަކަ… މަށަށް ވެސް ބުނެވިދާނެ.. އާރޓެޓާ އޮތީ ދެފައި ދަމައިގެން ބެންޗްގަ ނިދާފަ ”

އަހުޝަމް -” އޯހޮއްހޯ… އާރޓެޓާ ރަނގަޅަށް ނިދައޭ މެޗަށް އައުމުގެ ކުރިން… ދެން ކިހިނެއް ބެންޗްގަ އިނދެގެން ނިދާނީ… އޭ މަ ދަނީ އޭ… އާޝް ބްރޯ ހިނގާ ދާން… މެޗު ވެސް އަންނާނެ އިރު ކޮޅަކުން ”

ރީޝާ -” ނިމުނީ؟… އޯކޭ ހިނގާ ދާން.. މަޑު ކުރޭ ރައްދު ދޭނަން.. އޭގެ މާނައަކީ މެޗު ފެށޭ އިރު ވެސް އާރޓެޓާ އޮންނާނީ ހުވަފެނުގައޭ… ދެން ލަލަލަ… މަ ގެއަށް ވައްޓާލަށްޗޭ… (އަހުޝަމް އޭނާ އާއި ދިމާއަށް އަންނަން ފެށުމުން ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެމުން) “އޭ ނޯނޯ ސޮރީ… ގެއަށް ލައިދެއްޗޭ”

ލަމްހާ – (އިންސްޓާގްރާމް އިން ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) ވަރަށް ވަރަށް މަޖާ މި ރޭގެ ޝޯވ ވެސް ޑާރލިންގްސް… ނިމުނީތަ ކޮމެޑީ ޝޯވ؟”

ރިހުލާ – “ބާއި ރީޝް… ހިނގާ ދާން އެންމެން…”

އަހުޝަމް – (އެންމެން ތިރިއަށް ފޭބުމުން ސައިކަލު އިސްޓާޓު ކޮށްލަމުން) “ސަންތި މަންޖެ ކޯއްޗެއްގަ ދަނީ؟”

ރީޝާ – (ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލަމުން ހެވިފައި) “ކޯއްޗެއްގަ ދާންވީ”

ރިއާޝް – “އާދޭ މަ ސައިކަށް”

ރީޝާ – (ދާން ނުދާން ހުރެފައި އަހުޝަމް އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލަމުން ރިއާޝްގެ ސައިކަލަށް އަރަން ދަމުން) “އޯކޭ….”

އަހުޝަމް – “އޮހޯން އާދޭ މަ ސައިކަށް”

ރީޝާ – (ދުވަމުން އައިސް އަހުޝަމްގެ ފަހަތަށް އަރަމުން) “ޔޭ”

ރިއާޝް – “އަހުއްޓި ސައިކަލު ފަހަތަށް އެރީމަ މާ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބެނީތަ؟”

އަހުޝަމް – (ސައިކަލު ދުއްވާލަމުން)” އެހެން ވިއްޔާ ރަނގަޅެއްނު ދޯ ރީޝް؟”

ރީޝާ – “ޕިސް ވަރަށް އުފާ ވޭ.. ހެހެ އަސްލު ހޮންޑާއެއްް ވީމަ… އިށީނދެގެން އިންނަން ފަސޭހަ ވިއްޔަ… އަނެއްކާ ދުވާ ސްޕީޑާ އަޑު މަޑު ވުމާ ދެން އެ ހުރިހާ ކަމެއް…”

ރިއާޝް – “އޫންންންން… އެހެންވެ އެއް ވެސް ނޫންްންނ… ހަމަ އަހޫ ވީމަ….. ލޯބީގެ ރާޅެއް މަންޖެގެ ހިތަށް ވެސް ބިންދާލީ އުތަ؟”

އަހުޝަމް – “ދެން އާޝް ބްރޯ ޖޭ ވަނީ ތަ؟”

ރީޝާ – “ހޫންންންންންންންންންންން”

 

(ނުނިމޭ)

 

5

14 Comments

 1. luvza

  May 17, 2021 at 2:39 pm

  alhey………..
  comedy land up vejje dhww…. reesh hama best kuhjjeh theee…..
  dhen thi Ozil aa enmmen introduce kuranee kon irakun😂😂😂😂
  Ouch… reesh ah thaduvaane dhw vattaalaashey buneema ais bimah jeheema… ehen hadhaakah nuvaane dhw ahoobro ves🥺🥺🥺🥺🥺
  ahdhey fahun aash ge saiakalu fahathun reesh ahoobro ge saiku fahathah e eree ho hoa e dhemeehun gulhuvaa dhen hama rangalhah ves reesh ge hithah loabeege raalheh bindhaalaifi…
  ey adhi handhaaan nethifa ey mihiree kobaa tha comedy land ge star parivaar… they r missed…
  any ways i really love this part
  reesh take care
  stay safe

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 17, 2021 at 8:44 pm

   Alheyyyyyyyy…
   Aan ekey manjeyyy comedy land up vehjjey… Oh ehn thr… Reesh best dhw?! 😆thank you brw 😼😂
   Neynge ahannakah… Dhen kihineh thr introduce kuran V 🤔🤔🤔😕😕😕😕😕😕eii dhon fireheneh… 34 aharu… Half raajje.. Aneh half beyru gaumu (mashakah Neynge kon gaumeh kameh 😬) namakee Aishath ozil ibnu aboo Jaahilu..
   Ahdhihyyoooiiiii😭😭😭😭😭😭dhen hama bimah jahaa thiri aruvaalan jeheythr geah vahttaalaashey buneema dhwwww😡😡😡😡
   Ohh hoe hoeyyyyy.. Adhi neyngeynu kaakuge namehgga bindhaali raalheh kameh 😕😕😕😕
   Enme fahun episode ga dhw star parivaa gennaanee 😀😀😀kihineh vaane egoe…

   Thank you… And I really loved ur comment luvee dhoonee ❣️❣️❣️❣️K dhw luvee kiyas 😁
   Hmmm balaanan.. Manje vx care take kurey 😆
   ISA u too SS

 2. Reen

  May 17, 2021 at 3:10 pm

  Haha… 😂 saabahey saabhaey kaleymennah 😂 hee hee hama halaaku 😂😅 mifaharu naseebakun manmma shakkeh nukurey ngey 😂 BTW mibai vex vrh vrh vrh rythi 💖😍 MASHA ALLAH ❤ pis pis mihira ahushameh 😂 kn bolhu jehi axeexa eh thr 😂 sahaadheh 😅 manjey.. haadha fahakun myhakaa indhefa thi party beyvee.. no name firikalunnah adhi dhari ah vex salaam bunaathi 😉😄 Dhn vex nubunaathi vahtaalaashey.. ehn buneema libeynee landu kan knmx handhaan bahataathi kalw 😂 Miee hus faahanaiga hatharu dhamu ulhey myhun thr? yaqeeney e aash brw hunaane thaangieh furaa see laafa 😂 ahaha.. pis pis.. kokki eh athah phn dheegen waa kanthakey dw kamanaa 😂 dhn vex ehn nahadhaathi 😂 Aarn.. e aash brw JELOUS v .. 😂😲 ahah.. hmm nimunee eyy dw dhn… byee.. TATA
  waiting for the nxt prt.. 😊😘
  Luv you 💖
  SS
  SH
  TC

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 17, 2021 at 8:57 pm

   Manjeyyyy 🙋koba kaakah vote Lee.. Thivarah saabas thi kiyanee 😕😕😕
   Alhamdhu li Allah… Manma yageen dhw kuree mi faharu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣saabahey saabahey 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏hama maa ukaa varu 🌷🌹🥀🌼🌻🌺🌺🌺🌵☁️🌺🌸🌷🌻🌸🌺🌹🌺🎉🎊🎇🎆🎈🎇🎉🎉🎉🥀🌼🌷🌻🌸🌹🎈🎈🎇🎆🎊🎇🌺🎇🌹🎇🌹🎇🌹🎈🎊🎊🎊🎊hoooooooonnnnn mihira ahushamehhh😡😡😡😡😡😡😡😡Magey namakee Reesha Shareefey kiyaa iru vx konmes bolhu jehi axeexaa eko 😡😡😡aan eii mee aney… Meehakaa ineemey kurin… Ekm dhen kula gadha party eh baahvaalaa hiy v ey☺️☺️☺️☺️aan bunaanan… Iraadha kurehviyya aan OK OK reen ji.. Dhen bunaanee vahdhadheyshey… Aaaneky koyaa.. Hus thashi mathi alhaa gola in ney CL Ga ulheynee… Aan koya eii hama asla vx V gothey… E golaa mannma phn in inee Esfiya ah vadhegen cmnt kuran 😱😱haahha eyna J V o 🤣🤣🤣🤣bye bye taa taaaaaa👋👋👋
   Luv u 2
   SS
   SH TC
   TYSM
   MYSM
   YAW

 3. Nayaa

  May 17, 2021 at 3:18 pm

  reeeshoooooooo… masheh netin manje ah undhagoo kuran maa dhigu cmnt eh kuraakah… hahaa.. ekam bunelan beynun vanii……….
  ރީޝޫ މަގޭ ލޯތްބޭ ނިކަން އެޕިސޯޑް އަށެއްވެސް މީ ތެދޭ
  ރީޝޫ މަގޭ ލޯބީ އިނގޭ ދާންވާނެ ކުރިޔަށް ތިގޮތުގައި
  އާންޓީ ނިކަން މި އުފާވެޔޭ ރީޝަށްޓަކައި ކޮއްކީ އިނގޭ
  ވާށެ އުޑުގައި ރަން ކުލައިން ބަބުޅާ ވިދުން ގަދަ ތަރިޔަކަށް
  އާޝްބެ ދޯ ހަމަ ޖޭ ވަނީ އަހުޝަމްގެ ސައިކުގެ މަޑިމަތީ
  ހިއްލައިނުލެވި އިން ފަދައަކުން މަންޖޭ ތެދޭ އިންނާތިހޭ
  ހީވެސް ލެވުން އަޑު ނެތްކޮޅަށް މި ޒުވާބުތައް ކިޔުމަށް ފަހުން
  ފުޓުބޯޅައިން މި ޒުވާބުތައް ކުރުމީ ފެޝަން ކަމުގައި ހެދީ
  ކޮލެޖަށް މަ ދެން އަވަހަށް ނިކަން ވައްދާލިކަން އެނގުމަށް ފަހުން
  ހީވެސް ވިޔޭ ބޮޑު ވެއްޖެހެން އުމުރަށް ވުރެން ހަމަ އަސްލުގާ
  ލަމްވެސް އައީ މިއަދަށް ފަހުން ފެށެނީ ކަމަށް ބެލެވޭ އިނގޭ
  އަސްލު ކޮމެޑީ ލޭންޑު ދެން ވިދުމަށް ފަށަން އުޅެނީ އުތާ
  ގުޑް ލަކް އިނގޭ ލިޔުމަށް މި ލޭންޑް ހީވޭ ވަރަށް އޮބި ވާނެހެން
  ކުރިޔަށް މި ހުރި އެޕުތައް އެކީ ވެސް ގައިމެ ދެން ސަޅި ވާނެކަން
  reesh vvvvvv salhi ingey.. hama veh obi… proud of u darl… gud luck with the nxt episodes…
  LYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMMMM
  MYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMMM
  SH
  SS
  TVGC

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 17, 2021 at 8:31 pm

   Ma hama enme furataham vx reply dheynee mi cmnt ah… 😄😄😄
   Alheyyyyyyyy aunty gandu haadha rangalheyyyyy 🙆🙆🙆🙆🙆😏😏😏
   Thank you soooooo much for this lovely poem.. @and not for commenting as a khuthubaa 🙏🙏🙏❣️❣️❣️❣️❣️❣️
   އާން އޭ މަގޭ ލޮބުވެތި ނަޔާ އަށެކޭ މި އަޕްވީ ދެންމެގާ
   ފާރިސްކަރައިން ވެދުން ކުރަން މަންޖެގެ އުމުރު ބޮޑު ވީ ތިއޭ
   ތިޔަ ދެންނެވީ ރަނގަޅަށް އެނގޭ ތުއްތޭ ނިކަން ހަމަ ޖޭ ވެޔޭ
   މަ ގޮލާ އަހުއްޓިގެ ސައިކުގައި އިން ތަން ފެނި ނިކަން ޖޭ ވެޔޭ
   އަދި ނޭންގެޔޭ ތަކަހޮޅި ގޮތެއް ރުޅި އައިސް އެ ސޮރު ފުއްޕާނެޔޭ
   މަ ގޮލާ އެ ސޮރު އަންހެނުން ސައިކަލުގަ އިންތަން ފެނުމުނޭ
   އާން އޭ ކޮޔާ ދެން އޮތް ބަޔަށް ކުޑަ އިންތިޒާރެއް ކޮށްލުމޭ
   ފަސް ދުވަސް މެ ނަގާނެޔޭ ހަފްތާއެކޭ ގިނަވާނެއީ
   Klw aharumen dhe shaairun vee ma lhemakah ma vx rahdhu dheynvaanee lhemakun thaa dhw.. Dhen kuhlliakah hadhaaleemaa hama thakah nufehthunee ngey… Tyssmmmmm auntyyyyyyyy❣️❣️❣️❣️
   SS
   TC
   SH
   BS
   LYM
   MYM
   TYSM
   YAW

 4. Ra Na

  May 17, 2021 at 6:47 pm

  Vaahaka vrh reethi 👌

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 17, 2021 at 8:33 pm

   Shukuriyya dear… BTW vahtharu dhanna kuhjjakaa.. 😕

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 18, 2021 at 9:35 am

   Oh I mean… Twin eh hurey thr

 5. Ra Na

  May 17, 2021 at 9:51 pm

  Vedhaane dhanna kuhnakahvx but I don’t know you 😂

  • Ra Na

   May 18, 2021 at 12:30 pm

   I don’t have a twin

 6. 🌹Ril🌹

  May 17, 2021 at 11:26 pm

  Hellllooo ❤️❤️magey nonni❤️❤️❤️❤️
  Maa lahun dhw Masha migen cmnt eh vxx kurevuny 🥺🥺. Swry 🥺🥺🥺
  Anyways stry Hama ehn faharuthakekey ❤️❤️😃☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ehgotha vrh sali Masha Allah❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😃
  Keep it up dhooneee❤️❤️❤️🌹❤️😃
  Aleyy mee kurin kohfaa huri cmnts tha ❤️❤️❤️❤️❤️🌹❤️❤️aakohlaafaa dhw koyaaa❤️❤️❤️❤️🥺🥺🥺. Vrh miss veyyy 🥺🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Mihaaru e Gotha cmnt kureveyne konfada ❤️😃🥺🥺🥺aleyyy . ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Vrh Sali ahu bro and reessh ge zuvaabu as ❤️❤️❤️❤️❤️always .❤️ Hama worth to read. ❤️
  Enme lwbi ee fahu thankolugaa reesh ahu bro saikah araan dhiya thankoo .❤️❤️❤️❤️❤️☺️😃😃😃😃😃
  Hahahah and yaa adhi ahuu bro reesh ❤️❤️❤️❤️❤️vahtaaleemaa Ril kairi ahh hinigadu ge vahakaa dhakaakah nuvaane🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂🌹❤️❤️❤️❤️❤️ . Mibuny direy hinyeh noon ingey for information kurin bunelee . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  Reesh ah haadathaduvaaneyy vxx hitha eri . ☺️🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️
  Btw dhn in part ah waiting ingeyy lwbiii reesh ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Lysssssssmmmm❤️❤️❤️
  Myssssssmmmm❤️❤️❤️
  Stay safe ❤️❤️and tvgc❤️❤️❤️

 7. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  May 18, 2021 at 9:53 am

  Ooii magey Raheemaaaa… Manjey Ma mee manje ge nonni eh noon ngey😜ma mee Yaash dhonbe ge nonni 🤣
  Ehehe E majaa ingey ril lwbi kolhooooo❣️❣️❣️❣️
  Ey manje mihaaru friend ship ge rules thah fundanee ngey thi 😡😡😡😡No sorrys 🙅🙅🙅and laheh nuveyey koe fulhaaaa😂
  Alhe fahe kithah meehun thr miah story ekey kiyaafa govaaneeeee😡😡😡😡😡kaleyney mee vaahka eh noon… Mee show eh… Vaahaka eh namą meega feshumakaa haadhisaa akaa ninmumeh vx onnaane dhw😉mii hus dialog thakeh… Miah buneveynee hama show ekey… Ehn noony script ekey vx bnevidhaane 😉
  BTW tysm reehchey buneema Raheemaa 😘
  Aan ey koyaaa… Mee kurin kohffa huri cmnts thakeyyyyy😢😢😢miss vey dhw… Dhen Ranaa ah kihineh thr hadhan V… Hama maraalan V thr… 😢😢😢
  Dhwwwwwwwww😭😭😭😭😭😭manje firi golaa kairy bunebala thi thasbeeba oh Fathi baahvvaafa mithanah kuriekey ehgothah comments kurevey gothah hadhaasheyyyy😡😡😡😡😡Huvaa mi bunee ma mee Aarifu anhenun nama variah govaanan mithan rangalhu nukohffiyya😡😡😡😡😡
  📢📣📣📡📡📡📣📢📢koba muzaaharaiga baiveri vaa kudhin… Aadhey Esfiya kurin in gothah badhalu kurumah Aarifu gey dhoshuga muzaaharaa kuran 📢📢📢📢📣📣📣📡📡📡📡📣📣🚩🚩🚩🚩🚩📢📢📢🚩📢🚩Esfiya badhalu kurey… Esfiya badhalu kurey 📢📢📢Esfiya badhalu kurey
  Aaawwwn hama ehaa lwbi thr..?.. Eyru enmen vx ulhunee Ahu brw aa Reesh aa gulhuvaashey dhw🤣🤣🤣
  Hahaha koya naseebehnu magey kanfathaa hama ah e adu Nai kan… Mashah varihama dhirey hini ayas 🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣
  Aan klw miulhenee adhi vx burakasheega rihssaathee 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
  Ey adhi balcony ah vehtunu iru………. 🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭😭😭😭🤣🤣🤣🤣🤣
  OK wait kurey ngey lwbi Riloooo ❣️❣️❣️❣️❣️😘😘😘😘😘
  Lysssssssssssssssmmmmmmmmmmmmm ❤️💙💚💛💜🖤💜💙❤️💙💚💛💜🖤💜💛💚💙❤️
  Myssssssssssssssmmmmmmmmmmmmm❤️💙💚💛💜🖤💜💛💚💙❤️💙💚💛💜🖤💜💛💚💙❤️
  Be safe dhooneeeee

 8. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  May 18, 2021 at 8:13 pm

  Ey lamoooo🤣🤣🤣koba thr ehkala soru🤣🤣🤣🤣esoru govaigen ais maadhan vx gulhahcheyy😆😆😆😆Huvaa majaa kameh…
  Ey nayaa manjey ingey thr ma Lam mn rashu sorakaa vaahka dhehkkeenu 🤣🤣🤣🤣E sorų bunee Ma V hayaai kuda o😯🤣🤣🤣klw gayaa lwbi adekey onnanee vx🗣️🤣🤣🤣🤣
  Adhi ngey thr ehgolaa kiyanee hus magey crush inge nan.. Ma hithah ari mee Anehkka rashu golaeh baa ey vx
  Huvaa liyam aa areesh ah thure ethah thaneh e sorų rangalhu… Aan ekuveri kan mathee vaahaka dhahkaa viyya

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!