ނޫން…އެކަމު….އިނގެއެއްނު ޒަކޫގެ ބާރުތަށް ބޭނުން ކުރަން މިހާރު ޒަކޫއައް އިނގޭކަން….ދޮންތަ ބުނި ދޮންތަ އައް ލިބުނު ފިރިހެން ކުއްޖާ އަކަށް ނޫނޭ ބާރުތަށް ލިބުނީ އަންހެން ކުއްޖާއަށޭ…އެކުއްޖާ އައް މިއަހަރު 18 ފުރުނީމަ ބާރުތަށް ބޭނުން ކުރެވެން ފަށާނެ…ދޮންތަ ބުނި ދޮންތަގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އަށާ އަންހެން ކުއްޖާއައް ވެސް އިންގޭނެއޭ އެކަން..އަނެއްކާ އެކުއްޖާ ބޭނުމެއް ނުވޭ އިންސާނަކާއި ގުޅޭކަށް…ދޮންތަ ބުނި އެކުއްޖާ ބުންޔޭ ލޯބިނުވާ މީހަކާ ވެސް ގުޅޭނަމޭ..އެކަމު އިންސާނަކާ ނުގުޅޭނަމޭ…ޒަކޫގެ ވެސް ހިޔާލު އެގޮތް….ދެން ބާރު ތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެ އެބާރުތަށް ބޭނުން ކުރަން ދަސްކުރަން….ފްރާންސްއައް އައިއްސިއްޔާ ވާނެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އިނގޭނީ އަފްލާމްއައް….ދޮންތަ މެނެ އެހެންވެ ޔޫކޭ އައް ބަދަލުވާން އެއުޅެނީ…..އަހަރެމެންވެސް ބަދަލުވާންވީނު ޔޫކޭއައް.އެލީޝާ އަފްލާމް ކައިރީ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކިޔައި ދިނެވެ.

އާން ތިއީ ރަނގަޅު ހިޔާލެއް…ކޮންއިރަކުން އެލީގެ ދޮންތަމެން ޔޫކޭއައް ދަނީ؟އަފްލާމް ވެސް އެވާހަކައާއި އެެއްބައި ވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ނެކްސްޓް މަންތްގަ ދޮންތަމެން ދަނީ އަހަރެމެން އެހެންވީމަ ހިނގާ މިމަންތްގައި ގޮސް ގެ ރެޑީކޮއްލަން.އެލީޝާ ހިޔާލެއް ދިނެވެ.

އާން..ދެން ތިވާހަކަ މާދަން ޒަކޫމެންނާ ދައްކާލާނީ…ދެން މާގިނަ އިން އެކަމާ ނުވިސްނަ އަވަހަށް ނިދާ.އަފްލާމް އެލީޝާގެ އިސްތަށި ގަނޑުގައި ފިރުމާލާފައި ލޯމަރާލިއެވެ.

**********

މޯމް…ޔޫކޭ އައް ގޮއްސަ ކޮންތާކު ތިބެނީ؟މީކާއިލް ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ.

ދެން އެއީ ސަޕްރައިޒް އެއް.ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.

އޯކޭ… މޯމް އަދި ވެސް ނުބުނަމެއްނު ކީއްކުރަން ކަމެއް ޔޫކޭއައް ދަނީ… ދެން އެއްކޮއް ބަދަލު ވަނީތަ ޔޫކޭއައް؟އިންޝާ އަހާލިއެވެ.

ޔެސް.. ދެން އެއްކޮއް ބަދަލުވާނީ ޔޫކޭއައް…. އެކަމު ރާއްޖެ އައް ވެސް އަންނާނަން ބައެއް ފަހަރު… ބައްޕަގެ ވިޔަފާރި ދެން އެކޮޅުގަ ފައްޓާނީ… ދޮންބެ އެން އިން ވެސް އެކޮޅުން ޖޮބެއް ހޯދާ…. އެން ފަހުން ކިޔައި ދޭނަން ކީއްކުރަން ކަން ޔޫކޭއައް ދަނީ. ކައިރާ ވާހަކަ ދައްކާ ނިންމާފައި ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރި އައް ވަނެވެ.

**********

ޒަކްވާން ފެންވަރައި ނިމިގެން ކޮޓަރި އައް ވަންއިރު އޭނާގެ ކޮނޑާ ހަމަ އައް ދިގު ކޮއްފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުން ފެންތިކި ތަޅައެވެ.

ޒަކަވާން ވިސްނަމުން ދިޔައީ މިއަދު އޭނަ ކައިރީ އެލީޝާ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކެވެ. އެއީ ޒަކްވާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކައެވެ. އެވެސް އޭނަފަދަ ޖިންނި އަކާއެވެ. ނަމަވެސް ޒަކްވާން އައް ނުވިސްނުނީ އެކުއްޖާ ގެންނަނީ ކޮންތާކުން ކަމެވެ. އެލީޝާ ކުރިން ބުނި ގޮތުނަ މިހާރު އެލީޝާ އާއި ޖިންނި ދުނިޔެއާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.

**********

އެނދުގައި އޮތް ކައިރާގެ ހިޔާލުތަށް ދަތުރު ކުރީ މީގެ 25 އަހަރު ކުރިއަށެވެ.

*****

25އަހަރު ކުރި

އެލީޝާ އަދި ކައިރާ އަކީ ޖިންނިންގެ ދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ 2 ޖިންނިންނެވެ. ކައިރާ އާއި އެލީޝާ އޭނާގެ މަންމަ ޒުބޭދާ އަދި ބައްޕަ އާމިރު އާއެއްކޮން ދުނިޔެއަށް އައީ އެތަނުގެ ސަޤާފަތް ބަލައިލާ ދުނިޔޭގައި ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކު މަޑު ކޮއްލާށެވެ. ފުރަތަމަ އެމީހުން ދިޔައީ ފްރާންސް އަށެވެ. ފްރާންސް އިން މީހަކު ސިހުރު ހަދާ ޒުބޭދާ އާއި އާމިރު މަރާލިއެވެ. އެގޭސަބަބުން އެމީހުންނަށް ޖިންނީންގެ ދުނިޔެއަކަށް ވެސް ނުދެވުނެވެ. އެހެންވެ އެލީޝާ އާއި ކައިރާ ނިންމީ ފްރާންސް ގައި ދިރިއުޅިމަށެވެ. އެލީޝާ އާއި ކައިރާ ފްރާންސް އިން ގެއެއް ގަނެ،އައިޑީކާޑި ހަދާ ވަޒީފާ އަކަށް ދާންފެށިއެވެ.

ނުނިމޭ

5 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލާ!

 

 

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!