“ކޮބާ؟އަދިވެސް ދޮންތަ ހުދާއްކޮއާ ސޭމްއާ އަޅުވާކީމަ ބުނަތި ޖަސްޓް ފޮރެންޑްސް އޭ.ނަތިންމަޗްއޭ.ދޮންތަމެން ޖެލަސްވަނީ ހެއްޔޭ.ދޯ ތާނ..”ހަމީދާއަށް ބުނެވުނީ މިހަހިސާބަށެވެ.

“ހުއްޓާލާ…ހުއްޓާލާ… ސާމިހު އެންޑް ހުދާއިޒް ނޮޓް އަކަޕަލް.އެންޑް ނެވާ…” މިހެން  ބުނެ ވައިސުރިއެއްހާ ހަލުވި މިނުގައި ޔައިޝް ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިޔަށް ވަދެ ދޮރުޖެހިއެވެ.އެންމެން އެންމެންގެ މޫނަށް ބަލައިގެން މިވާގޮތެއް ނޭނގިފައި ތިއްބެވެ.ވީގޮތް އެގެނީ ހަމައެކަނި ތާނިމް އަށެވެ.

“ހަމީ މިގަޑިގަ ޔައިޝް އެކަނި ބަހައްޓާ.އޭނަފަހުން އޯކޭވާނެ.އަޅާނުލިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ މިވަގުތަކަށް.”ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔާ ދިމާލަށް ހިގައިގަތް ހަމީދާގެ ހިގުން ހުއްޓުމަކަށް އައީ ތާނިމް މިހެން ބުނުމުންނެވެ.

“އެކަމަކު ދޮންތަބޭ.ކޮންމެސް ކަމެއްވީމައެއްނު ޑަމްމޭން.އައިމީން ޔައިޝް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނީ.ވެދާނެއެއްނު ހީއިޒް ގޮއިންތޫރޫ ސޮމްތިންގް.ނޫނީ ހޭވް ގޯންތުރޫ ސަމްތިން.އަހަންނަށް ފާހަގަވިއޭ ފުރަތަމަ ޔައިޝް ހުއްޓާ ދޮންތަމެން ހުދާއްކޮއާ ސޭމް އަޅުވާކީމަ އޭނަގެ މޫނަށް އައި ކުލަވަރު.ކޮންމެސް ކަމެއްވިމައެއްނު އެހެންވާނީ.އަހަރެން މިދަނީ ޔައިޝްއާ ޓޯކް ކުރަން.”މިހެން ބުނެ ހުދާ އެތެރެޔަށް ހިގައިގަތީ ދެން ކުރިމަތިވާނެ ކަމާކާމެދު ވިސްނާލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.

ހުދާއްކޮ ނޯން މިވަގުތު ނުދޭ.ހުދާއްކޮ ގޮއްސިއްޔާ ކަންތައްވާނީ އިތުރަށް ގޯސް..ތާނިމް ބުނެލިއެވެ.

އެކީއްވެ އަހަރެން ދިޔައީމަ ކަންތައް އިތުރަށް ގޯސްވާންވީ.ދޮންތަބެއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިނގޭނެ އަހަރެން މިކަހަލަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލަނި ނުހަނުކެރިގެން.ކާމިޔާބު ވަނެކަމުގެ ޔަޤީން ކަމައިގެންކަން.ކުރިންވެސް އަހަރެން ކިތައް ކުދިންނަށް މިކަހަލަ ކަންކަމުން ނުކުންނަން އެހީވިން.ދޮންތަބެއަށް އެކަން އިނގޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެސް.އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ހުދާގެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ދޮންތަބެ ކީއްވެ މިއަދު ހުދާއަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ ހުދާ ދިޔައީމަ ކަންތައް ވާނީ އިތުރަށް ގޯހޭ ތިބުނީ.ޓޮރަސްޓްމީ ނަތިން އިޒް ގޮއިންޓުބީ ރޯންގް.ނުރުހުންތެރިކަމާ އެކު ނަމަވެސް ވިސްނައިދޭފަދަ ކޮތަކަށް ހުދާ ބުނެލިއެވެ.ތެދެކެވެ.ކުޑައިރުއްސުރެން ހުދާއަކީ ސައިކޭޓްރީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކުއްޖެއްކަމުން އަބަދުވެސް ސައިކޭޓްރިކް އެއްޗެސްހޯދާ އެއަށް އަމަލުކުރާ ކުއްޖެއްކަމުން، ބޮޑުވެގެން އައިއިރު ސައިކޭޓްރިކް ވަރަށް ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ހުދާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.އުމުރުން 11 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިރީގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަސް ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ވެއްޖިއްޔާމުން،އޭގެއިން ކުއްޖަކު ނަފްސާނީގޮތުން ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުން އަރައިގަންނަން ހުދާ ވަރަށް އެހީ ވެއެވެ.މިވީ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުދާވަނީ 12 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ނަގައިދިފައެވެ.ތެރަޕީއޭ މިބުނީ ސީދާ ޑޮކްޓަރުން ދޭ ތެރަޕީގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ.ހުދާ އަމިއްލައަށް ކުދިން ގެނެސް ދިމާވާކަންކަން ހޯދައި އެހީވެދޭ ވާހަކައެވެ.

ދޮންތަބެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހުދާއްކޮ މާނަ ކުރިގޮތަކަށް ނޫން ބުނީކީ.އެކަމްވެސް … ތާނިމް ބުނެލިއެވެ.

އެކަމްވެސް؟ ދޮންތަބޭ ޓްރަސްޓްމީ.ޖަސްޓް ލެޓްމީ ޓްރައި ޕްލީޒް.ހުދާ މިހެން ބުނުމަށްފަހު މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ.

**************************

ނޫން…ނޫން.ހުދާއިޒް މައިން އެކަކަށްވެސް ހުދާނުލިބޭނެ.ޝީއިޒްމައިން.ޝީއިޒްމައިން . ނޯ ސާމިހު ނޯ ޔޫ ވޯންޓް ގެޓްހާ . ޔޫ ވޯންޓް.ހުދާ ތިހެން ނަހަދާ އަހަންނަށް.އައި.ލަވް.ޔޫ ހުދާ. އައި ލަވް ޔޫ …. ޔައިޝް މިހާ ހިސާބަށް ބުނެފައި ހުއްޓުން އެރީ މީހަލު ދޮރު ހުޅުވި އަޑު އިވިފައެވެ.ގޮރުން ވަދެގެން އައިމީހާފެނީ ޔައިޝް އެއްކޮށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ.

ހުދާ މިތާ؟ޔައިޝް ބުނެލިއެވެ.އެއަޑުގައިވަނީ ވޭނީ އުދާހެވެ.

ޔައިޝް.ހުދާ ލޯބިން ފުރިގެންވާ އަޑަކުން ގޮވާލިއެވެ.އެއަޑު އިވުމުން އެކަނިވެސް ޔައިޝްގެ ހިތް އިތުރަށް ކުދި ކުދިވިއެވެ.ހުދާ ކައިރީ  އޭނަ ލޯބިވާ ވަރުބުނަން ހިތް އެދި ރޮމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް ބުނާނެހާ ހިއްވަރެއް ނުލިބުނެވެ.

ހުދާ.އައި.. އައި..އައި… ޔައިޝް ބުނަން އުޅުނުއެތި ހުއްޓުވީ ހުދާއެވެ.

އައި..އައި ނުބުނެ ޔޫކޭންޖަސްޓް ޓޭލްމީ އިފްޔޫ އާ ގޮއިން ތުރޫ ސްމްތިން އޯ އިފް ޔޫހޭވް ވެންޓް ތުރޫސަމްތިން.ކުރިން ދެމީހުން އުޅުނު ގޮތް ހަދާން ނައްތާލާފަ. ވީކޭންބީ ފްރެންޑްސް.ރައިޓް ކޭންވީ.ހުދާ މިހެން ބުނެ ސަލާން ކުރަން އަތް ދިއްކުރިއެވެ.ޔައިޝް ހުރީ ހަދަންވީ ނުހަދަންވީ އެއް ނޭނގިފައެވެ.ޔައިޝް ހިތައް އަރަމުން ދިޔައެވެ.އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ ހެއްޔެވެ؟ހުދާއަށް ޔައިޝް އޭނަދެކެ ލޯބުވާކަން އެނގުނީ ހެއްޔެވެ؟ނުނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް އުޅެނީ ބާއެވެ.

ހުމް.. ދެވިސްނުމެއްގައި ހުރެފައި ޔައިޝް ހުދާއާއި ސަލާން ކޮއްލިއެވެ.އުމުރު ދުވަހު އެއަތުގައި ހިފައިގެން އުޅެން ޔައިޝް ބޭނުން ވިއެވެ.ނަމަވެސް އެސިކުންތު ދެމިގެން ދިޔައީ މަދު ވަގުތު ކޮޅަކަށެވެ.ހުދާ ޔައިޝްގެ އަތުތެރެއިން އޭނަގެ އަތް ނެނގިއެވެ.

ޕިސްޕިސްޕިސް.މި އޮތް ކޮޓަރިއެއް.ނަސީބެއް އެއްބަޑު ބޭބެއެއް ނެތްކަން .ނޫންނަމަ އަބަދު މިކަހަލަ ކޮޓަރިއެއް ސާފުކުރަން ކަން ނޭނގެ ޖެހޭނީ.ބަލާބަ ތާ ހިރުކަން.ޔަޤިން އިއްޔެ ލީ ޖިންސް ކަން އެއޮތީ އެތަނުގަ.ހުދާ އަގަޔަށް ގޮތް ތަކެއް ހަދަމުން އެހެން ބުނެލިގޮތުން ޔައިޝް ގާތަށް ހިނި އައެވެ.ނަމަވެސް ހުދާ ހިންހަމަ ނުޖެހިދާނެތީ ހުނުން މަތަކޮށް ލިއެވެ.ކޮންމެއަކަސް ރުޅިއައިސްގެން އެތަނުން އެހާ އަވަހަށް ހުދާ ނުކުމެގެން ދާން ޔައިޝްގެ ހިތް ނޭދެއެވެ.

*********************************

ހުދާ ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔަށް ވަން އިރުއްސުރެން ސާމިހުގެ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ.އެކޮޓަރި ތެރޭވަނީ ކީއްކަން ބަލަން ސާމިހު ހުރީ ނުހަނު ބޭނުން ވެފައެވެ.ދެތިން ފަހަރު މަތިން ތެދުވެގެން ދާންވެސް އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުޑަކޮށް ތެދުވެލާފައި ނޫން ކަމަށް ހެދިފައި އަނެއްކާވެސް އިށިދެލަނީ އެވެ.ސާމިހުގެ މި ހަރަކާތް ތާނިމްއަށް ޝައްކު ކުރެވުނު އެތި އޭނަޔަށް ޔަޤިން ކުރެވުނެވެ.މިކަމާ ތާނިމް ބޯ ގޯސްވާން ފެށިއެވެ.ސާމިހު އަދި ޔައިޝް މިދެ މީހުން ކުރެން އެކަކަށްވެސް ދެރައެއްލިބޭކަށް ތާނިމްއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.ހަމަ އެހެންމެ މި ދެމީހުންތެރޭގައި ހުދާ ބެދޭކަށްވެސް ތާނިމް އެއްބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.ކޮންމެއަކަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ވާން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަކަށް ވާނެއެވެ.ތަގުދީރުގައި ލިޔެވިފައިވާ ކަމެއް އެކަކަށްވެސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

*******************

ހުއްޓުމެއް ނެތި ހުދާ ދިޔައީ ޔައިޝްގެ ކޮޓަރި ސާފު ކުރަމުންނެވެ.ކޮންމެއަކަސް މިއަދުން އެކަނިވެސް ޔައިޝްއާ އެކުވެރިވެ އޭނަގެ އިތުބަރު ހޯދަން ހުދާ ބެނުމެވެ.

ތި ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަން ނޯވެ ހެލްޕެއް ވެދެން އާދެބަ.އެބައޮތެއްނު ހިނިއައިސްފަ.ދެން މިތަން މިހެން އޮވެގެން ނުވާނެ.ބާކި އޮތީ ހަދުވަސް ހަދުވަސް ނިމެންދެން މިތަން ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ނުގެން ގޮސް ބާއްވާތި. ދެން މިތަން ހަޑިކޮށް ފިއްޔާ އަމިއްލަޔަސް ޖެހޭނީ ސާފުކުރަން ފުރުމުގެ ކުރިން ސާފު ކުރަން ޖެހޭނެ.ނުކޮއްފިއްޔާމުން ދަބަހަށް ހުރިހާ ކުނިއެއް އަޅާނީ. އެނގިއްޖެ.އާދޭ ދެންވެސް ހެލްޕެއްވާން.ކަންނެތް މުހަޅު. ހުދާ ޔައިޝްއާ ދިމާލަށް މިހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔުމުންވެސް ޔައިޝް އޮތީ ހިރުވާލިތަން ކަހާލަންވެސް  ނުލަން ހިތު ލައިގެން ހުރިމީހެއް ހެނެވެ.ހުދާގެ ސިކުޑިއަށް މޮޅު ހިޔާލެއް އައެވެ.އަދި އެބަ އަންނަމޭ ކިޔައި ނުކުތެވެ.

އިރުކޮޅަކުން ހީބިދިބިދި ހާލުގައި ޔައިޝްގެ ކޮޓާރިޔާ ދިމާލަށް ދިޔައެވެ.މިވަގުތުވެސް ހުދާގެ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވަމުން ދިޔައީ ހުދާ މިކުރަން އުޅޭ ކަމަކުން ޔައިޝްގެ މޫނުމަތީ ހަރަކާތްތައް ހުނާނެގޮތެވެ.ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔާ އަރާ ހަމަވުމުން ހިނިގަނޑު މައިތިރި ކުރުމަށްފަހު ކޮޓަރިޔަށް ވަނެވެ.

އަދިވެސް އޮތް ތަނުން ތެދުވެވޭވަރެއް ނުވޭދޯ… ހަމަ މިހާރ ތެދުވޭ!މިހެން ކިޔައި ހުދާ އެތާހުރި ފިހިގަނޑުން ޔައިޝްގެ ބުރަކަށީގައި ބޮޑިއެއް އެޅިއެވެ.

އައްދޯއި ހުދާގަނޑާ … ތަދުވެއްޖެޔޭ! މިހެން ބުނެ ޔައިޝް ކަންނެއްކަމާ އެކު ތެދުވެގެން ގޮސް ޑްރެސިން ޓޭބަލް ކައިރީ މަޑު ކޮއްލިއެވެ.އަދި އެތަން ތަރުތީބު ކުރަން ފެއްޓިއެވެ.ހުދާ ހުރީ ޔައިޝް އެތަން ތަރުތީބުކޮށް ނިމެންދެންނެވެ.ޔައިޝް އެތަން ތަރުތީބުކޮށް ނިމިގެން އެބުރުން ތަނާ ހުދާ އޭނަގެ އަތް ފުރަގަހިން ނަގައި އަތުގައި އޮތް ލިޕްސްޓިކް އިން ޔައިޝްގެ މުޅި މޫނުގަ އުގުޅުން ގޮތަކަށް އުގުޅިއެވެ.އަދި ޕަކަޕަކަލައި ހެމުން ހެމުންގޮސް އެދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.އޭރުވެސް ޔައިޝް ހުރީ ހުދާ އޭނަގެ ؟ނޫމުގައި ހޭކީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް ނޭގި ގަބުވެފައެވެ.މިހެން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް މޫނުބަލާ ލޯގަނޑުން މޫނުބަލާ ލޯގަނޑުން މޫނު ބެލުމަށްފަހު ހަޅެއްލަވައިގަތެވެ.އަދި ހުދާ އާދިމާލަށް ހިގައި ގަތެވެ.ވަގުތު ހުދާ އެދުން ތެދުވެ ދުއްވައި ގަތެވެ.

ހުދާގަނޑާ އައޭމް ގޮން ކިލްޔޫ ގާލް…. މީހުން ކުރާކަހަލަ ކަންތައްތަ ތިކުރީ….

(ނުނިމޭ)

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!