އިތުބާރަކީ ކޮންމެ ގުޅުމެ އްވެސް ވަރުގަދަ ކޮ އްދޭ މަ އި ތަބޭ ބުނުމަކުން  އެ އީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން  އިތުބާރެ އްނެތް ގުޅުމެ އް މާ ގިނަދުވަސް     ތަކެ އް ވަންދެން ދެމި  އޮތުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.  އަދި ހަމަ  އެހެންމެ  އެ އް ފަރާތުން ބޭނުން ވެގެން ބާ އްވާ ގުޅުމަކީވެސް ރަނގަޅަށް ކުރި އަށް ދާނެ ގުޅުމެއް ނޫންކަންވެސް ރަނގަޅަށް ވިސްނާލަ އިފި ނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  އިނގޭނެ ކަމެކެވެ.  އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގުޅުމަކަ އްވެސް  އިތުބާރަކީ ވަރަށް މުހިންމު      އެ އްޗެކެވެ.

އާދެ މި ވާހަކަ އިގަ އި  އަލި  އަޅުވާލާނީ  އުޔޫން ގެ ހަޔާތަށްށެވެ. ޅަފަތުގަ އި  އުޔޫން އުޅެމުން  އަ އި ރަނގަޅު ދިރި އުޅުން  އެފު އްމިފުށަށް ޖެހިގެން ދަނީ  އުޔޫން ދިމާވާ ފިރިހެން ކު އްޖެ އްގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުރަންވާ ކަންތަކާ ކޮ އްގެން ނުވާނެ ކަންތައް އޮޅުން ފެށީ  އެހިސާބުންނެވެ. ހިނގަންވާ މަގާ ހިނގަ އިގެން ނުވާނެ މަގުވެސް  އޮޅުނީ  އެހިސާބުންނެވެ.

ޅަފަތުގެ ދުވަސްުތަކުގަ އި ދިމާވަމުން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން  ދިރި އުޅުމުގެ ނަ އު ގެންދާނެ ދިމާލެ އް ނޭގި ނަ އު ގެ ހުންގާނުން ދޫކޮ އްލީ  އެކަމަށް މަޖުބޫރު ވެގެންނެވެ. ދިރި އުޅުން ދެކެ ފޫހިވެ ދާނެ ދިމާލެ އް ނޭގިފަ ހު އްޓާ މާތް ﷲ ރަހުމަތުން  އުޔޫންގެ  އަތުގާ ހިފާލަނީ ތިން ޖަވާހިރު ކަހަލަ  ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ތިން  އެކުވެރިންނެވެ .

އެ ތިން  އެކުވެރިންނާ އެކު ސުންނާފަތި ވެފަ އިވާ  ދިރި އުޅުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް  އުޔޫން ކުރާ މަސަ އްކަތް މި ވާހަކަ އިން ވިދާޅުވެލަ އްވާށެވެ.

***********************************

މީ  އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ އިގެ ޓްރެ އިލާ އެވެ. ކުށެ އް ފާހަގަ ވެފަ އިވާނަމަ ކޮމެންޓު ކޮ އްލެ އްވުން  އެދެން.ހުރިހާ  އެންމެނަށްވެސް މިވާހަކަ އިގެ ޓްރެ އިލާ ކަމުދާނެ ކަމަށް  އު އްމީދު ކުރަން.

މި ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު  އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ އިގެ ފުރަތަމަ ބަ އި  އަޕް    ކޮ އްލަދޭނަމެވެ.😘😘😘😘😘😘😘

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!