**’ކޮބާ.. މި އާދެވުނީ…’ ކާރުގެ ދުވެލި ސުމަކަށް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ޔޫނުސް ފަހަތަށް އެނބުރި ނިޒްކާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އޭނާގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.**

‘ބަލަ ނިޒޫ.. ކީއްތިކުރަނީ؟’ ކާރުގެ ކުޑަދޮރުގައި މޫނު ތަތް ކޮއްގެން ބޭރު ބަލަން އިން ނިޒްކާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭރު ވެސް ޔޫނުސް ދިޔައީ ހެމުންނެވެ. ‘ކަމް އޯން ޔޫނުސް.. މިހާ ރީތި ޕާކެއް ރާއްޖެއިން މިފެނުނީ އަދި އަލަށޭ.. ވާވް،، ބަލަ އެހެރަ ރީތީ ބުޝްތަކެއް.. އެހެރަ ފައުންޓައިން ވެސް.. އަދި އެހެރީ ލޮޓަސް ފެންގަނޑެއްވެސް.. އަޅޭ ފޮޓޯ އެއް ނަގަން ހާދަ ރީތި ވާނޭ..’ ނިޒްކާ އާށޯހު ވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑު ކަމުން އޭނާއަށް ބުނެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ‘އަދި އަލަށްތަ ބަގީޗާއެއް އެ ފެނުނީ.. ދެން ހާދަ ހެއްވައޭ މި މަންޖެ..’ ދުވާރު މަތީ ހުއްޓިގެން ކުޅި ބަލަން ހުރި އީނާލް ހިތާހިތުން ކުދި ކިޔައިގަތެވެ. ކައިރީގަ ޖެހިގެން ހުރި ނަވްރީން ދިޔައީ ޕާކުން ފެންނަމުން ދާ މަންޒަރުތައް އޭނާގެ އައިފޯން އެސް އީ އަށްރައްކާކުރަމުންނެވެ. އެއްބައިފަހަރު ސެލްފީ އެކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާ ހަމަ އަށް ދާ ގޫޗީ ހެދުމަކާއި، ކޮނޑާއި ހަމަ އަށް ދާ ގަދަ މުށި ކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު އައްސާފައިވާއިރު، ބޮލުގައި ގޫޗީ ހެޑްބޭންޑް އެއް އަޅައިލާފައިވެއެވެ. އަދި ނުވީތާކަށް  އަރާފައި ހުރީވެސް ގުޗީގެ ވެޖް އަކަށެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނަވްރީން އަކީ ގޫޗީ އަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެއްކަން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ދަނެގަނެވޭނެއެވެ.

ނިޒްކާ އަށް ކާރު ތެރެއިން ނުކުތުމާއެކު ނަވްރީން އޭނާގެ ފޯނު އަތަށް ހެޔޮވަރު ކޮއްލަމުން އެ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ‘ހޭއި މައި ނިޒް ކާޖާ.. ހިނގާބަ ސެލްފީ އެއް ނަގަން..’ ނިޒްކާ އެއްބަސް ވުމުން ނަވްރީން ފޮޓޯ ނަގަން ފެށި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ފޮޓޯ އެއްގައިވެސް ނިޒްކާ ހުންނަނީ މޫނު ކުނި ކޮށްގެންނެވެ. ނުވަތަ އެހެންކަހަލަ ވައްތަރެއް ޖައްސާގެންނެވެ. އެ ދެކުދިން ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔަ ވަގުތު އީނާލް އިރު އިރު ކޮޅާ ފޯނަށް ބަލާލައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ޓީޝާޓު ކޮޅެއްގެ މަތިން ރަތް ކުލައިގެ ޖެކެޓެއް ލާފައި ވާއިރު ޝޯލް އާއި އޭނާ ލައިގެން ހުރި ސްކިނީ ވަނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. ޓީޝާޓު ސްކިނީ އާއި ދަށަށް ޖަހާފައި ވާއިރު އޭނާ ފެންނަނީ ނުހަނު ރީތި ކޮންނެވެ. މަގުމަތިން ދާހާ ފިރިހެނަކު 16 އަހަރުގެ އީނާލަށް ބަލަމުން ދިޔަ އިރު އޭނާ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ އަޅައެއް ނުލައެވެ.

ހަމަ އެވަގުތު ޔޫނުސްގެ އެއްކަލަ މަރސީޑްސް ކާރު އެތާ ކުރިމަތީ މަޑު ކޮއްލި އެވެ. މިފަހަރު އޭގެއިން ނުކުތީ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނެވެ. ‘ޒައި، ތުގާ، ޔޫލިން ދެން ކާކުތަ މީނީ..’ އީނާލް އެ ކުދިން ފެނުމާއެކު ބުނެލި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ނުކުތް ކުއްޖާ އަށް ޖެއްސުން ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާލިއެވެ.’އަޅޭ ތިމީހުން ދިރި އެބަހުރިން ދޯ..’ ނަވްރީން އޭނާގެ ފޯނު ޖީބަށް ލަމުން އެ ކުދިންނާ ދިމާލަށްއައެވެ. ‘ބަލަ އަވަހަށް ވެސް އާދެވުނީހޭ މިތާ އުޅޭ ޓޮޑީ އަށް ނޭގުނު ވިއްޔަ އަވަސް ކުރާކަށް..’ ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާ ހަމަ އަށް ދާ ހެދުމަކާއި ކަޅު ޝޯލް އަކާއި ސްކިނީ އެއް ލައިގެން ހުރި ކުއްޖެއް ބުންޔެވެ. އޭނާގެ ދޮން މޫނުގައި މަޑު މޭކްއަޕް އެއް ކޮށްފައިވާ އިރު، ތުންފަތުގައި މަޑު ރަތް ކުލައެއް ޖައްސާލާފައި ވެއެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒައިނީ ޗުސް ތަޅަމުން ދިޔަ އިރު ތުގާ އެއަރ ޕޮޑްސް ޖަހައިގެން ބީޓީއެސްގެ ލަވަތައް އަޑު އަހަން ހުއްޓެވެ. ‘ހޫން ދެން ހެވޭ.. ހިނގާބަ އެތެރެއަށް ދާން.. ލަވްޒާ ވެއްޖެ ކަންނޭގެ އެތާ އެހުރި ބްރިޖް-އޯވަރ-ދަ-ލޭކް މަތީ..’ ޔޫލިން އޭނާ އަޅައިގެން ހުރި މަޑު ރަތް ކުލައިގެ ޝޯލް ރީތި ކޮއްލަމުން ބުނެލި އެވެ. ‘ޔާ މައި ޑިއަރ.. މިދަނީ އޭ..’ ނަވްރީން މިހެން ބުނަމުން ޕާކް ތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ‘އަދި ޖެއްސުމަށޭ ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދައިން އުޅެނީ.. ވަރަށް ފޫހި..’ ތުން އޫ ކޮށްލަމުން އީނާލް ކައިރިއަށް ދިޔަ ނައިލީ ބުނެލިއެވެ. ‘ނޫނޭ ހަމަ ނުފެނުނީ..’ އެއްލޯ މަރާލަމުން އީނާލް ބުންޔެވެ. ‘ހަމަ ނުފެނުނީ އެއްނޫން.. ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދީ..’ ބޮޑާ ހާކަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖެކޭ އެއްވަރަށް ނައިލީ ދިޔައީ ކުސްތަޅަމުންނެވެ. ‘ދެން މައި ޔަމީ ލޯބިވާ ނެސްޓަމް ނުފެނި ދާނެތަ؟’ ‘ނެސްޓަމް އޭ؟؟ އެއީ އަނެއްކާ ކޯޗެއް؟’ ނައިލީ ފާޑަކަށް އީނާލް އާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ‘ދަންނަންތަ ކުޑަކުދިން ކައި އުޅޭ އެއްޗެހި؟ އެގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް އެއީ..’ އީނާލް ހެމުން ހެމުން މިހެން ބުނެލާ އިރަށް ނައިލީގެ ލޯ ބޮޑު ވިއެވެ. ‘އައްޗީޑި.. އަދި އަހަންނަށް ކުޑަ ކުދިން ކާ އެއްޗަކާ އެއްވަރު ކޮށްފިޔޭ.. އިއޫ.. ސޯ ގްރޮސް.. ހިޔެއް ނުވޭ ދެން ހޮޑު ނުލާ ދުވަސް ނިމޭނެ ހެނެއް.. ހާދަ ފަކުރޭ.. ޖަސްޓް އިއޫ..’ ނައިލީ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅަމުން ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ. އީނާލް އެހުރި ގޮތަށް ހޭން ހުއްޓެވެ. ‘ނާންނަނީތަ؟’ ފަހަތް ބަލާލަމުން ނަވްރީން ގޮވާލި އެވެ. ‘އުހުން.. މި ދަނީ.. ކޮބާ ބާކީ ތިބި މީހުން؟ ވަނީ ތަ؟؟’ ދެކޮޅު ބަލާލުމަށް ފަހު ހިނގައިގަންނަމުން އީނަލް ބުންޏެވެ. ފަހަތުން ނައިލީ ވެސް އައެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ މޫނަށް ފާޑެއްގެ ގޮތެއް ހަދާގެންނެވެ. ‘އާނ.. އެމީހުން ތިބޭނެ ތިދެމީހުން މަރުވެ ކަފުން ކުރަން ދެކަށް ވެސް..’ ލޯ އަޅާލަމުން ނަވްރީން ބުންޏެވެ. ‘އެހެންތަ.. އެހެންވީރު ތި ވީ މާ ރަނގަޅަކަންނުން.. އަހަރުމެން މަރުވަންދެން ކައިރީގަ ބައަކު ތިބޭނެތާ..’ އީނާލް ހިނި ތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ތިން އަންހެން ކުދިންވެސް އެ ޕާކަށް ވަނީ އެކި ވާހަކައިގާ ހުރެ އެވެ. ‘އާދެވިއްޖެ ދޯ؟..’ ލޮޓަސް ފެންގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ލަވްޒާ އަތް އުރާލައިގެން ހުރެ ބުންޏެވެ. ‘ނޫން އަދި ނާދެ ވޭ ކަންނޭގެ.. ލަވޫގެ ކުރިމަތީ މިހުރީ..’ އަނެއްކާވެސް އީނާލް ކިޔައިގަތެވެ. ‘ޕިސް ދެން ތި އަނގަ ހުއްޓޭނީ ކިހިނެތް ހެދީމަ؟’ ނައިލީ އީނާލް ގެ ބޮލުގައި ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. ‘މި އަނގަ ހުއްޓޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވެ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާ ދުވަހު.’ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އީނާލް ބުންޔެވެ. ‘ހޫން ދެން ހެވޭ.. އޭތް.. މިތަނަށް ކިޔަނީ ކީކޭތަ އަނެއްކާ؟. ސަންސެޓް ޕާކް އޭތަ؟’ ނައިލީ ވާހަކަ ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެތާ ތިބި ހުރިހާ ކުދިންތައް ހޭން ފެށިއެވެ. ‘ނޫނޭ ނައި.. ސެންޓްރަލް ޕާކޭ މީ.. ސަންސެޓް ޕާކެއް ނޫން..’ ހެމުން ހެމުން ޔޫލިން ބުންޏެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސް ކެމެރާ ތަކެއް ހިފައިގެން އައިސް އެކި ތަންތާގައި ބަހައްޓަން ފެށުމުން ހުރިހާ ކުދިންވެސް ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލިއެވެ.

*ނުނިމޭ*

57

26 Comments

 1. R¥N

  October 4, 2020 at 7:26 pm

  Ryn 1 thrr kiyaalaafa com kohlaanan

  • Bulletproof Gurls

   October 4, 2020 at 8:45 pm

   yeshhh dear.. ur first… ❤️❤️❤️

 2. Maany

  October 4, 2020 at 7:33 pm

  Me too dhw anyway mi part vx varah reethi masha Allah hama speechless
  Waiting for the next
  Luv uuu girls

  • Bulletproof Gurls

   October 4, 2020 at 8:47 pm

   jazaakillah khaira maany..❤️❤️❤️❤️ thank you..❤️❤️❤️❤️❤️ lymmmm…❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 3. R¥N

  October 4, 2020 at 7:37 pm

  Maasha Allah ❤💚💜💙🧡❤💚💜💙🧡❤💚💜💙🧡❤💚💙💜🧡💚🧡❤🧡💚🧡💜🧡💜🧡❤🧡varah reethi mi part vx💙💚💜❤🧡💙💜❤🧡💙💚💜🧡❤🧡🧡💚🧡💙🧡💜💙🧡💚🧡💜speechless ❤💜💙💜💚💜💚💜❤💜❤💜❤💜💙💜💚💜💚💙🧡💙🧡❤🧡❤💜❤💜💚💚💜💙🧡❤🧡❤🧡💙🧡💚🧡💚hurihaa thanaku oith part thakah comm kurevihje ryn ah. Heheh..lysm guys 💜💚💜💚❤💚💙💚💙❤🧡❤🧡💜💙💜💙❤💙❤🧡❤💚💙💚💙💜💚💜❤🧡💙🧡💜Tc

  • Bulletproof Gurls

   October 4, 2020 at 8:49 pm

   jazaakillah khaira ryn…❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 thank you so much….💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 yessssshhhh dhw…hehe.. reply ves kohfin hurihaa comment akah… lymmmmmmmmm…❤️❤️❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜💙💙💙❤️💜💙❤️❤️

 4. 🌹Ril🌹

  October 4, 2020 at 9:34 pm

  Wow mi part ves vrh sali❤️❤️❤️
  Masha Allah keep it sisss❤️❤️❤️❤️❤️
  Aley haadha majaley Mi part heeeheee halaaku vehje😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣😍😍❤️❤️❤️❤️
  Mi hurihaa girls haadha cute eyy they are So friendly dhw aley❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍
  Btw Hama vrh sali ingey Mi part ❤️❤️❤️
  Love uuuu alll sooo much❤️❤️❤️
  Stay safe and sound❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 1:10 am

   ޝުކުރިއްޔާ

 5. ARU

  October 4, 2020 at 10:04 pm

  stry Vrh salhi Masha Allah u all are doing great job may Allah bless in you guys work
  SPECIALLY DG
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 1:10 am

   ޝުކުރިއްޔާ

 6. Am❤❤❤

  October 5, 2020 at 12:27 pm

  Mi part ves v reethi masha allah
  Keep it up
  Curiously waiting for the next part

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 1:09 am

   ޝުކުރިއްޔާ

 7. ❤️Scarlet❤️

  October 5, 2020 at 3:36 pm

  Owwww V Reethi ingey MaShaaAllah… Keep it up!
  Mihaa Reethi story genesdheythee V happy ve…. Jazakihlah khairan… I know most of you are very young kiyavamun story liyanee… Ehn kudhnnah namoonaa akah vaane thikudhn…
  Lysm ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 1:08 am

   ޝުކުރިއްޔާ

 8. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 1:08 am

  އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލަން..
  ބުލެޓް ޕްރޫފް ގަރލްސްގެ ވާހަކަތައް ލިޔާ ލިޔުންތެރިންނަކީ
  author army
  author yoon
  author blossom
  author daisy queen
  author sparkles
  author naz
  author nixx
  author dheen…
  ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ވާހަކަ ކަމުދާނެކަމަށް ހީކުރަން
  ޝުކުރިއްޔާ

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 11:46 am

   who are u

 9. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 1:11 am

  hey.. guys.. girls.. who replied to the comments?? was it one of us? lucky i just checked just saw these written in dhivehi.. who commented just shukuriyaa???
  -army-

 10. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 1:12 am

  and who wrote our names??
  -army-

 11. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 6:31 am

  aaa eee a ee kaaku thrr…???
  i mean comments thakah reply kohfa..???
  alheyyy.. dhivehin kohfa hureemaa mi ahanee…. and just shukurihyaa bunefaa…
  btw a time ga army noonee enmen nidhan gosfi ehnun..
  dhnnn kaaku alhefahe…?????
  evhk ey mikiyaneee.. aee alhugandu men thereyn kuhjeh heneh hiyehnuvey… dhn kihineh hadhaanee…..???????
  egadhee anehkaa meehaku on v thrr..????

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 11:39 am

   did someone hack our account????/

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 11:44 am

   Neygeyeyy… report kohba

  • Bulletproof Gurls

   October 6, 2020 at 11:50 am

   army reyga inee school work eh hadhan.. dhen hitha eree comments kiyaalaanee ey dhen i saw all this. at first

 12. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 11:42 am

  Mihaaru mi vee gothun alhugandumen vanee new acc eh hadhaafa eve.. hurihaa kiyuntheringe samaalu kamah mikan gennameve

 13. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 11:43 am

  there will be bulletproof girls now.. bulletproof gurls isnt us anymore.. remember dat

 14. Bulletproof Gurls

  October 6, 2020 at 11:45 am

  OII HACKER WHY U DO THIS

 15. Xaxa🥀

  October 8, 2020 at 11:46 am

  Heii guys I really need your help nixx can you call me plxx.. 🤧🤧I really need your help plxx.. Nixx nixx I need your support in something 😭😭😭😭plxx nixx plxx…. And I can’t continue my story if I can’t get through this prob…

Comments are closed.