އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔަމުން އަންނަ ވާހަކަ “މިދެލޯ ފުހެލަ ދޭށޭ ލޯބިން” އަޅުގަނޑު ކުޑަ ކޯހެއް ހެދުމަށް ޓަކައި  ލިޔުން މެދު ކަނޑައިލަން ގަސްތު ކުރަމެވެ.މިކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ހަފްތާއެއް ތެރޭ ގައި ކިޔުންތެރިންނަށް މިވާހަކަ އަނބުރާ ގެނެސް ދޭނަމެވެ.އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަނބުރާ ގެނެސްދެންދެން އިންތިޒާރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަށް ތިޔަ ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

73