ތަރުތީބެއްނެތި އުޑުމައްޗައް އުކާލެވިފައިވަނީ ވިދަ ވިދާ ހުރި ތަރިަތަކެކެވެ. އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮއްދެނީ ހަނދެވެ. މި ހުރިހާ މަންޒަރުތަކުުންް މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ހާމަވެއެވެ. އުނދޯލީގައި ދެފަރާތައް ހެއްލާލަ ހެއްލާލާ އިން ރީޝަމްގރ މޫނުން މަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަ މެވެ. އެ ދިގު ރަން އިސްތަށިގަނޑު އެއްކޮން ދޫ ކޮއްލެވިފައި ވިއިރު އެންމެ ރީތީ އޭނާގެ ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. ރީޝަމް ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އުނދޯލި ހެއްލައެވެ. މިއީ ރީޝަމްގެ އާދައެވެ. ގޭތެރޭގައި ދޭ ތެރެއަކުން ރިޒްނާ އާއި ނޫރިޝްގެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ނޫރިޝްއަކީ ރިޒްނާގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިޔެކެވެ. މި ގާތް އެކުވެރިކަމަކީ ދުވަަހަކުވެސް އަދި އެއްވެސް ދުވަހަކު ނެތިގެން ދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި އެކުވެރިކަމުގާ އުޅޭތާ މިހާރު ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެވެ. ނޫރިޝްގެ ވެސް ފަސްއަަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ހުރެއެވެ. އޭނައިކީ ނީޝް އެވެ. ލޯބިން ނީއެވެ.

ދިހައެއް ޖަހަން ގާތްވުމާއެކު ރިޒްނާ ރީޝަމް ބަލައި ބެލްކަންޏަށް އައެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްފަދައިންް މިރޭވެސް ރީޝަމް ބޮޑަ ހާކަން ފެށިއެވެ. ”މަންމީ.. ރީ ދާހިތެއްނުވޭ….” ރީޝަމް ބޮޑާހަކަމުން ދިޔައެވެ. ”ރީީ… ބޭނުންތަ؟” އާާމިިރުު އޭނާ އަތުގައި އިން ޗޮކުލެޓް އައިސްކުރީމް ތަށި ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”ޔަމް ޔަމް… ޑެޑީ… ރީ ބޭނުން ރީ ބޭނުން..” މަޑު މަޑުން ދުވެލާފައި ރީޝަމް އާމިރު ގާތަށް ދިޔައެވެ.”ނުލިބޭނޯ މާދަމާ. ލިބޭނީ….. ދެން މިގަޑީ ހިނގާ ނިދަން ދަމާ…” އާމިރު ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. ރިޒްނާވެސް ރީޝަމް ގޮވައިގެން ރީޝަމްއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައި އިން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ރީޝަމް ނިންދަވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ރިޒްނާ އެ ދެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ.

ތަނަވަސް ބޮޑު ކޮޓަރިއެކެވެ. ކޮޓަރިތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައި ވަނީ ހުދާ ކަޅުންނެވެ. ”އާދެވިއްޖެ ދޯ” އެނދުމަތީ އޮވެ އާމިރު ބްލޭންކެޓް އަޅާލިއެވެ.”ހޫމް ރީޝަމް ނިދީމަ ދޯ އާދެވޭނީ….” ރިޒްނާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.ރިޒްނާވެސް ލަސްތަކެއް ނުކޮށް ފާހަނާއަށް ވަނެ އެއްޗިހި ބަދަލު ކޮއްލިއެވެ. ދެން އެއްވެސް ލަސްތަކެއް ނުކޮއް ނިދަން ބޭނުންވާތީ ފާހަނާއިން ނިކުމެ ނިދން އޮށޯތީއެވެ.

އައު ދުަހަކަށް އިރު އެރީއެވެ. އާދައިގެެ މަތިން ހެންދުނު ހޭލައިގެން ރިޒްނާ ބަދިގޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔައެވެ. ބޭނުމަކީ އާމިރު ހޭލުމުގެ ކުރިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. އާމިރުއަށް އެންމެ މީރު ވާނެ ގޮތައް ރިޒްނާ ސޭނޑްވިޗް ހަދަމުން ދިޔައެވެ. ޓޮމާޓޯ، ބިސްގަނޑުގެ އިތުރުން ލެޓިއުސް ފަތްކޮޅެއް ބޭނުން ކޮއްގެން ހަދާ ސޭންޑްވިޗަކީ އާމިރުއަށް ވަރަށް މީރު ސޭންޑް ވިޗެކެވެ.

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުވުމުން ސުފުރާމަތީ ހުރިހާ ކާ އެއްޗެއް އަތުރާލިއެވެ.

އެއަށްފަހު ރީޝަމް ނަގައި ދަތްއުނގުޅުމަށް ފޮނުވާލިއެވެ. ދެން އާމިރު އަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ރިޒްނާ ކާ ކޮޓަރިއަށް އައިސް ގޮނޑިއެްގައި ކައްސާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން އާމިރު އައެވެ. އަދި ރީޝަމްވެސް އައެވެ. އެންމެން ހަމަވުމާއެކު ކާން ފެށިއެވެ.

މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތެވެ. ދުއްވާތަކެތީގެ އަޑު ބާރު ވަގުތެކެވެ. މީހުން މަގުތަކުގައި ހިނގާލެއް މަދެވެ. ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަންނޭގެއެވެ. ރިޒްނާ އާއި ރީޝަމް ދިޔައީ ސިޓިން ރޫމުގެ އެންމެ އޭސީގެ ފިނ ގަދަކޮއްގެން ތިބެ ޓީވީ ބަލަމުންނެވެ.ރީޝަމްގެ އަތުގައި ޗޮކްލެޓް އައިސް ކުރީމްކޮޅެއް ލައިފާ އިން ކުޑަ ކުޑަ ތައްޓެއް އިނެެވެެެެ.

 

 

 

▪-ނުނިމޭ

◼-ދެން އޮތް ޕާޓް ސަންޑޭގަ…..

64

12 Comments

 1. Luc!f3r

  July 6, 2019 at 3:56 am

  Lots of typing mistakes.. Proof reading once or twice before uploading can minimize those.. Few mistakes when it comes to Sukun kurun..

  As for the story.. Adhi hama neynge dhw vaane gotheh.. Curious..

 2. jiji

  July 6, 2019 at 5:57 am

  Typing mistakes ebahuri enge adhi…But alah liyaa liyuntheriyakaa balaafa ok…Ekan rangalhu… kohlahchey

  Nd story seems really interesting ekm… Curious to knw wats gonna be happen❤?

 3. Dhonthy

  July 6, 2019 at 10:50 am

  Dhonthee❤️❤️❤️❤️ How are you dear?? Hope you are fine ingey?????? Dhn story ge furathama part ves hama vvvvv reethi ???❤️?❤️?I just love it??????Ekamaku typing mistakes ebahri ingey… Ekamaku mee furathama faharu dhw story liyaa…. Ehenveema ekahala kudhi kudhi mistakes hunnaanekan dhonthi au ingey??????Adhi hama madumadun rangalhuvamun dhaane ingey iraadhakurevviyya?????❤️❤️Ufaaveri dhuvasthakakau edhen ingey dhonthee…. And Looove you sooo much❤️?❤️?❤️?❤️?❤️??❤️?❤️??

 4. Jasmine

  July 6, 2019 at 9:23 pm

  there are mistake I hope that will be improved
  But this part is lovely ????????????

 5. Nubunaanan

  July 6, 2019 at 11:19 pm

  Thihaa varah emoji beynun nukoh vs comment kureveyne kahneynge
  Mi site ah comment kuraa kudhin ge kamakah vaany ehchakah vaa varah knme comment akah vs emoji thah alhaalun
  Bodu varu dhw

  • Dr. Mashoor gulati

   July 7, 2019 at 12:45 am

   Dharifulhaa… Ekudhin beynunvanee writer au support dheyn… ?? Ekudhin konme hen comment colourful kuraakannooney e emojis alhanee eiy.. ??? Eves writer au dhevey ithuru hiyvareiy.. Am I right dhonthy?

  • Dr.mashoor gulati

   July 7, 2019 at 2:32 am

   Dharifulhaa.. ekudhin e ulhenee writer au support dheveythoa ey??? Ekudhin konmehennakun noolhe ey ekudhin kuraa comment thah colourful kuraakau???Ekidhin beynunvaanee ithurah writer motivate kodhdheyshey dharifulhaa….??? Am i right dhonthy?

  • Luc!f3r

   July 8, 2019 at 3:28 am

   Dear Bro/sis,
   I have said this before.. Maybe in a worse manner too.. Was asked to just not read those comments n scroll past them.. So try that.. It has lessened enough for me to be able to read now.. As in not as colourful n emoji-ly as before.. So yeah.. just try avoid reading..
   Sincerely,
   Luc!f3r

  • Dhonthy

   July 8, 2019 at 8:36 pm

   Oh come on my friend❤️❤️❤️ Dhonthi konmehennakun comment colourful kuraakah nooney emojis alhaneekee eiy??? Hama writer au ithuru hiyvareh libeynekamau heekoggen??? hehe… Adhi mee bodu vareh noon… Writer motivate vagnaa kobaatha boduvaruvefa… Hehe…. My friend… Pls understand ingey??? liyuntherinnaa eggothah kiyuntherinnaaves dhonthi vv beynun friend vaan?? I like all the readers and writers in this site… Love you all

 6. ??Doll¥??

  July 7, 2019 at 6:25 am

  Mi part ves Reethi… Masha Allah dear❤️❤️Waiting for the next part……❤️❤️??

 7. Ryn

  July 7, 2019 at 9:39 am

  Mi part ves Ehen part thakaa balaafa hama Reethi…… Insha Allah… Keep it up…. Kudakoh typing mistakes ebahuri.. Dhen faharakun rangalhu kohlaathi….. ???

 8. IsHa IsHa

  August 30, 2019 at 10:55 am

  next kon irakun

Comments are closed.