އަހަންކީ ކުޑައިރުންސުރެ ސްކޫލް ކެޕްޓަން އަށް ވާން ބޭނުން ވިކުއްޖެކެވެ.މިއަދު އެކަން ހާޞިލްވެއްޖެއެވެ. އަހަންނަަަަށް 1000 ކުދިން ތެރެއިން 800 ވޯޓްލިބުނެވެ.އަހަންނަކީ ޔޫސުފްއެވެ. އަހަންނަށް އޭލެވެލް އިމްްްތިހާން އިންވެސް ވަަަރަށް މަތިން މާކުސް ލިބުނެވެ.މިހާރު ސްކޫލްދައުރުވެސް ނިމިއްޖޭއެވެ.

1އަހަރި ފަސް

އަހަންނަކީ މިހާރު ވަޒީފައިގައި އުޅޭ މީހެކެވެ.އަދި އަދަން ދާންދެންވެސް އަންހެކުއްޖަކާރައްޓެހި ނުވަމެވެ.އަހަންނަކީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެން ބޭނުން ވާމީހެކެވެ.އެކަމް އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ އަންހެންކުއްޖެށް ފެނުނީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާންނެވެ.އެއީ ލައުރީންއެވެ.އެކުއްޖާ ފުރަތަމަ ފެނުނި ދުވަހުވެސް އަހަރެން އެކުއްޖަޔާގާޔާވިއެވެ.އަހަރެން ހިތްބުނީ އެކުޖާ އަރާފައި ހުރި އުސްފައިވާނަށާއި އޭނަގެ ސިފައަށެވެ.ދޮންރީތި މޫނެކެވެ.މޫނާ އެއްވަރަށް ދޮން ހަނަގނޑެކެވ.ެއަހަަަަަަަަަަންނަ ރީތިވީ އޭނައެވެ.

ނުނިމޭ………………..

27

3 Comments

 1. Zeeen

  January 19, 2019 at 7:06 pm

  Here is the first part of visnuneeeve.feeel free to comment
  Zeen ge vvv bodu edhumehe eiy hiyaalu hushaelhun

 2. T

  January 20, 2019 at 3:22 pm

  Starting is very good…. Keep it up dear??

 3. Poli

  February 1, 2019 at 12:53 pm

  Good

Comments are closed.