ޢަޅުގަނޑުގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަސުރުމާ އިން ފަށައިން ލިބުނު ނާކާޔަބީ އަށް ފަހު އަލުން އެބުރި މި އައީ މުޅިން އާ އުއްމީދަކާއި އެކު ރީތި ވާހަކަ ތަކެއް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި ކިޔުންތެރިނާއި ހަމަައަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ްއުއްމީދުގައެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ތިޔަބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ފޭސް ބުކް ޕޭޖްއަށް ހިޔާލުތަށް ދެވޭނެއެވެ.އުއްމީދުކުރަނީވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކުގެ ހިޔާލު ލިބެގެންދިއުމެވެ ޕޭޖް ގެ ނަން މިހާރު ވާނީ ކޮޔާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
ޙުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ދެއްވާ ތަރުޙީބަށް ފަށްފަށުން ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރު ދަންނަަވަމެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ
ކޮޔާ-

44

6 Comments

 1. Maikko

  February 20, 2018 at 12:46 am

  Goood luck??

 2. Hussain Nasif

  February 20, 2018 at 4:28 am

  You are doing Great

 3. not_yours_to_love??

  February 20, 2018 at 6:11 am

  Yeah keep going. Varah avahah koyaa ge vhk eh kiyaalan libeyne kamah unmeedhu kuran❤❤❤?

 4. Koyaa

  February 20, 2018 at 12:33 pm

  Thank you all for your comments insha Allah varah avahah vaahakaeh annane inthizaaarukohlahvaa updates face book page in libivadaigannavaane

 5. Saadhu

  February 20, 2018 at 1:27 pm

  Fb page bune dheefanatha

 6. Koyaa

  February 20, 2018 at 3:27 pm

  Koyaa jahaafa search kohlahvaa mathygaa vaane photo inaane

Comments are closed.