ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގެންފައި އަހަރެން ވެއްޓުނެވެ. ވެއްޓުނީ މީހެއްގެ ގައިގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާއަށް ވަރަށް ތަދުވިއެވެ. ދޮންވެލިގަނޑުމަތީގައި މީހަކު އެގަޑީގައި، އެއޮށް ބޯވާރޭތެރޭގައި އޮށޯވެގެން އޮވެދާނެކަމަށް ހީކުރާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟….. މޫނު ހިއްލާލާ ރަނގަޅަށް ބަލާލުމުން އެއީ ޒުވާން ފިރިހެނެއްކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެން ސޮރީއޭ ބުނެލަމުން އަވަހަށް ތެދުވީމެވެ. އޭނާ ވާހަކަދެއްކުމުން އެއީ ބޭރުމީހެއްކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެންވެސް ވާހަކަދެއްކީ އިނގިރޭސިންނެވެ. އޭނާވެސް ހީކުރީ އަހަންނަކީ އިނގިރޭސިއެއްކަމެވެ. ނަމަވެސް ލާފައިހުރި ހެދުމުންވެސް އަހަންނަކީ ދިވެއްސެއްކަން ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟ ހިޔާކޮށްފައި ހުރި ތަނަކާއި ދިމާލަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން އޭނާ އަހަރެންގާތު އިށީނުމަށް އެދުނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ކަހަލަގޮތަކަށް ގޮސް އެތާގައި އިށީނީމެވެ. އެއިރުވެސް ގަދަޔަށް ވާރޭވެހެމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ ނަން އޮޅުންފިލުވިއެވެ. އަހަރެންގެ ނަން ބުނުމާއިއެކު އޭނަޔަށް އަހަރެން އެނގިއްޖެއެވެ. އެވަގުތު އަހަންނަށްވެސް އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އެއީ އަހަރެންގެނައި ރިސޯޓުގެ ބޮޑުމީހާއެވެ. އެކަމަކު ބަލާބެލުމަށް އޭނަ ހީވަނީ ޅަކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ރިތި ބުރުސޫރައެއް ލިބިފައިވާ ފިރިހެންވަންތަ ބަރުއަޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ.

އެއީ އަހަރެން ގެނައި މީހާކަން އެނގުމުން އަހަރެން ލަދުގަތެވެ. އަނެއްކާ ތެދުވެ ސޮރީއޭ ބުނެލީމެވެ. އޭނާ ކަންބޮޑުނުވުމަށް ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން އިށީނީމެވެ. އެއީ ބޮޑުމީހާކަން އެނގުމުން ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރާކަށް އަހަންނަކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭނާ ސަލާމްކުރަން އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ. އަދި އޭނާ ބުނީވެސް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް މިހެންނެވެ. އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމްއޭ ބުނެލަންވެސް އަހަންނަށް ނޭނގުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އަހަންނަށް އޭނަޔަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނަޔަކީ މުސްލިމެއްކަން ބުނުމުންވެސް އަހަންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އަހަރެން އެއަތުގައި ހިފާލަމުން ސަލާމުގެ ރައްދުދިނީމެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ނަމުން އޭނާ ތަޢާރަފްވެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަތަރު އުދަރެސް އެނބުރުނުކަހަލައެވެ. އޭނާއަކީ ލަންޑަނަށް އުފަން މިލިޔަނަރެއްގެ ދަރިއެކެވެ. މުސްލިމް އާއިލާއަކަށް އުފަން މީހެކެވެ. މަންމަޔަކީ ރާއްޖޭ މީހެކެވެ. ނަމަކީ އެލެކްސްއެވެ. އެއީ ކާކުކަން އަހަންނަށް އެނގުނީ އެވަގުތުއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އެލެކްސްއެވެ. އަހަންނަށް އިނދެވުނީ އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފިގޮތަށެވެ. އެއަތުން ދޫކުރާހިތް ނުވެފައެވެ. މިއޮށްހުރިހާ ދުވަހު އިންތިޒާރުކުރަމުން ގެންދިޔަމީހާ މިއަދު އެއިނީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ހާދަރީއްޗެވެ. ހާދަ ފުރިހަމައެވެ. އަހަންނަށް ބަލައިލެވުނީ އޭނާ މެދު އިނގިލީގައި އަޅާފައިއޮތް އަނގޮޓިއަށެވެ. އެއީ ހަމަ އެއަނގޮޓިއެވެ. އަހަރުމެންގެ އެންގޭޖްމެންޓް ރިންގެވެ. އޭގައި ވަނީ އަހަރެންގެ ކުރީގެ ނަމެވެ ލާރާއެވެ. އެފަޑު އަދިރީގައިވެސް އަހަންނަށް އެއީ ހަމަ އެއަނގޮޓިކަން ފާހަނގަ ކުރެވުނެވެ.

އަހަރެން އިނީ އެލެކްސްގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަތައް އަހަންނަށް ނީވޭކަހަލައެވެ. އެއިރުވެސް އަހަރެން ހުރީ އޭނާ ސަލާމްކުރި ގޮތަށެވެ. އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔަ ހަލުވި ތުންފަތަށެވެ. އޭނާ ކިޔާ ނުކިޔާ އެއްޗެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ވީ އުފަލެއް ބަރުދާސްތުކުރަން ނޭގިފައި ގަނޑުވެފައި އަހަރެން އިންދާ އެލެކްސް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާފައި ތަޅުވާލިއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ދިރުން އައިކަހަލައެވެ. އެލެކްސް އަހަރެންގެ އަތުން ދޫކޮށްލަމުން އޯކޭހޭ އަހާލިއެވެ. އަހަރެން އާއެކޭ ބުނީމެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިއަތަކުން ދެން ކާހިތެއްވެސް ނުވާނެވެ. ދެރަކަމަކީ އެލެކްސްއަށް އަހަރެން ނޭނގުނުކަމެވެ. މައްސލައެއްނެތެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ އޭނަޔަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭންށެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ ވާހަކަތަކާއިގެން މަސްޢޫލުވެލީމެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ އޭނަގެ ޙަޔާތާއިމެދު އޮޅުންފިލުވުމެވެ. އެއީ އެއޮށް ކުޑަވަގުތުކޮޅުގައިވެސް އެލެކްސް އަހަންނާއި ރަޙްމަތްތެލިވީލެއް އަވަސްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަރަށް ހިތްހެވެއެވެ. ވަރަށް އޯގާތެރިއެވެ. އަހަރެން ލަންޑަނަށް ގެންދަނީ ކީއްވެތޯ އަހަރެން ސުވާލުކުރީމެވެ. އޭނާ ޖަވާބުދިނީ އަހަރެން ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެލެކްސް ބުނީ އަހަރެން އެކޮޅަށް ގެންގޮސް އޭނާ ޖަވާބު ދޭނެކަމަށެވެ.

އަހަންނަކީ ލާރާކަން އެލެކްސަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޝައްކެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ އަހަންނާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ސުވާލުކުރިއެވެ. އަހަންނަށް ޖެހުނީ ދޮގު ހަދާށެވެ. އަހަރެން ބުނިގޮތުގައި އަހަރެންގެ މަންމަޔާއި ބައްޕަޔަކީވެސް ރާއްޖެ ބައެކެވެ. އެކަމަކު އޭނަގެ ސުވާލަކަށްވީ އަހަންނާއި ޔޫރަޕް އެހެންކުދިންނާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްކަމެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަހަރެންގެ ޖަވާބަކަށްވީ ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ. އޭނަޔަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އަހަރެން ބުނީމެވެ. ހަމަމިކަހަލަ ކުދިން މިރާއްޖޭގައިވެސް އުޅެއެވެ. އެލެކްއަށް އަދި ނުފެންނަނީއެވެ. އެލެކްސް ބުންޏެވެ. ”އަހަރެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ ފަސްއަހަރު ވެއްޖެ. އަހަރެން މިތަނަށް އައުމުގެ ވަރަށްބޮޑު މަޤްސަދެއްވެސް އެބައޮތް. އެކަމަކު ތިކަހަލަ ކުއްޖެއް މިރާއްޖެއަކުން އަހަރެން ނުދެކެން.” ”އެއީ މިކަހަލަ ކުއްޖެއް ހޯދަންތަ ރާއްޖެއައީ؟ އަހަރެންގެ ސުވާލުން އެލެކްސް ސިހުނެވެ. ”އާނނ….. ކީކޭ؟ ކިހިނެއް އެނގުނީ؟…”އެލެކްސް އަޅައަޅައިގަންނަމުން އަހާލިއެވެ. ”އެލެކްސް ޖަވާބުދިންގޮތުން ހީވީ…” އަހަރެން ކަންބޮޑުވިއެވެ. އަވަހަށް ވާހަކަ އޮޅުވާލެވޭތޯ ބެލީމެވެ.

އަހަންނަށް ޔަގީންވީ އެވަގުތުއެވެ. އެލެކްސް ރާއްޖެ އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނަގެ ގެއްލިފައިވާ ލޯބި ހޯދުމަށެވެ. އަހަރެން އުފަލުން ފޮޅުނީމެވެ. އެކަމަކު މޫނުމައްޗަށް އެކަމުގެ އަސަރެއް ނުގެންނަމެވެ. އެއީ އެލެކްސްއަށް އަހަރެންގެ އެންމެ އިޝާރާތަކުން އަހަންނަކީ ލާރާކަން އެނގޭނެތީއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން އަންނައިރު ވާތްފަރާތުގެ ކޮލުގައި އިންނަ އަޑިކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިންނަ ކަޅުތިލައިންނެވެ. މިހާރުވެސް މުޅިމޫނުގައި އިންނަ ހަމައެކަނި ކަޅުތިލައަކީ އެއީއެވެ. މޫނުމައްޗަށް ވަރުގަދަ ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްސިއްޔާ އަހަރެން ފަޅާއަރާނެވެ. އެލެކްސް ކުރީގައި އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. އަހަރެން ނޫން އެހެންމީހެއްގެ މޫނަކުން އޭނަ އެކަހަލަ ފުރިހަމަކަމެއް ނުދެކެމެވެ.

އެލެކްސް ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތައް އަހަންނާއި ދެއްކިއެވެ. އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި ފުރާވާހަކަވެސް ބުންޏެވެ. އޭނާ ލާރާއާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރުވާހަކައެއް އަހަރެން ގާތަކު ނާހައެވެ. އަހަރެންވެސް ނާހަމެވެ. އޭނާޔަށް ޝައްކުވެދާނެތީއެވެ. އޭނާ އަހަރެން ރޫމާއިހަމަޔަށް ގެންގޮސްދިނެވެ. އަދި ގުޑްނައިޓްއޭ ބުނެފައި މާދަމާ ބައްދަލުވާނެކަމަށް ބުނެފައި ފަސްދީ ހިނގައިގަތެވެ. އަހަރެން ދޮރުކައިރީގައި އެލެކްސް ގޮސް ގެއްލެންދެން އޭނަޔަށް ބަލަންހުރީމެވެ. އޭނާހުރީ ކުރުޝޯޓެއް ލައިގެންނެވެ. ޓީޝާޓް ކޮނޑުމަތީގައި ބާއްވާފައިއޮތެވެ. ދިގުއިސްކޮޅަކާއި ފުރިހަމަ ބައްޓަމަކުން އޭނާގެ ރީތިކަން ހާމަކުރެއެވެ. އަހަންނަށް ހުރެވުނީ ހަމަބަލާށެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މާދަމާ އިރުއަރާނީ ކޮންވަގުތަކުބާވައެވެ. އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. ހެދުންބަދަލުކޮށް އެނދުގައި ޖައްސާލީ ނިދޭތޯއެވެ. އެކަމަކުވެސް ނިދޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ގަޑިން ތިނެއް ޖެހީވެސް ދެފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮއްވައެވެ. ހިތުގައި އެތަކެއް ހުވަފެންތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އުންމީދު އާލާވިއެވެ. އަހަރެންބެ ލޯބިވެރިޔާ، އަހަރެންގެ ވާންއުޅޭ ފިރިމީހާ މިއަދު އެވަނީ އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައެވެ. އޭނާޔަށް އަހަންނަކީ ލާރާކަން އެނގޭ ދުވަހަކުން ކިހިނެއްވާނެބާއެވެ؟ އެކަމަކު ހިނިތުންވުމެއްނެތި އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އުޅެން ހާދަ އުނދަގޫ ވާނެބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބި ކިހާ ދުވަހެއްވަންދެން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުން ކިހާދުވަހަކަށް ސިއްރުކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިކަހަލަ ސުވާލުތަކުން ސިކުޑި ބަރުވުމުން އަހަރެން ތެދުވެ ފޮށީގައި ހުރި ސިޓީތައް އެނދުމައްޗަށް އޮސާލީމެވެ. ދެއަހަރުވަންދެން ކިޔަސް ހުސްނުވާނެހާ ބައިވަރު ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ސިޓީތައް ރީތިކޮށް ތަރުތީބުކޮށްފައި ފޮށްޓަށް އަޅައި ދެންވެސް އޮށޯތީ ނިދޭތޯއެވެ. ފޮނިހުވަފެންތަކުގެ ޚިޔާލުގައި އޮށްވައި އަހަންނަށް ނިދުނުއިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އަހަރެން ގަޑި ބަލައިލީމެވެ. ހެނދުނު ހަތެއްޖަހީއެވެ. އެއީ އަހަންނަށް ހީވިގޮތެވެ. ނިދުނީ ދެންމެއަކުހެންނެވެ. އަހަރެން ހަނދާންވީ މާމަ މަތިންނެވެ. މިގަޑިއަކީ އަހަރެން ރަށުގޭގައި މާމައާއިއެކު ރޮށިފިހަން ހުންނަގަޑިއެވެ. މާމަމަތިން ހަނދާންވުމުން އަހަރެން ދެރަވިއެވެ. އަހަރެން މޯޅިއަކަށް ދެމިލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ރޭގެ ހަނދާންތައް އާވިއެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް އަހަންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެވުނެވެ. އެއްކަލަ ދޮންވެލިގަނޑުމަތީގައި ހިނގާފައި އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ ދެމީހުން ވާހަކަދައްކަން ތިބިތަނާއި ދިމާލަށެވެ. އަހަންނަށް އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެއީ ހުވަފެނެއް ނޫންބާވައޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ރޭގައި ވެހުނު ވާރޭގެ އަސަރުތައް ގަސްގަހުގެ ފަތްތަކުން ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ރަން ސާލެއްހެން ވިދަމުންދިޔައެވެ. އަހަރެންގޮސް ހުއްޓުނީ ދެމީހުން އިށީދެނގެން ތިބި ތަނަށެވެ. މިއީ ހަމައެތަނޭ އަހަރެންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރެންގެ މޮޔަކަމާއިމެދު އަހަންނަށް ހެވުނެވެ. އެވަގުތު އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ދާން އެނގޭނެބާވައޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ގެސްޓުންގެ މީހުން ހެނދުނު ހެނދުނާ ސަންބެޑްމަތީގައި ތިބިތަން އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. އެމީހުން ތިބިގޮތް ފެނިފައި އަހަންނަށް ޝަހާދަތް ކިޔާލެވުނެވެ. އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައީމެވެ. ނަސީބަކުން ކޮޓަރިއަށްދާން އެނގުނެވެ. ރޫމްނަންބަރ ތޭވީހަށެވެ.

ރޫމަށްވަދެ އަހަރެން ފްރެޝްވެލީމެވެ. ތައްޔާރުވެ ނިމުނުތަނާހެން މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން ދޮރުހުޅުވާ ބަލާލިއިރު ދޮރުމަތީގައިހުރީ ……………………. (ނުނިމޭ)

29

2 Comments

  1. މިލި އެޑަމް

    March 27, 2013 at 8:01 pm

    ހާދަ ފަސޭހައިން ތި ދިމާވީ

  2. kidy kidy

    October 18, 2018 at 11:22 am

    kobaa next part

Comments are closed.