މިހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު

- by - 0- May 8, 2017

މަރުވުމަށްފަހުގައި މައްޔިތާއަށްޓަކާ ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ އެ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުއާ ކޮށްދިނުމެވެ. މައްޔިތާގެ މަތިން ގިނަގިނައިން ސަދަގާތްކުރުމެވެ. އެމީހުންނަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް އެމީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމެވެ. އެމީހުން ކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ވަސިއްޔަތް ފުރިހަމަކޮށް އެމީހުންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ކަމޭހިތުމެވެ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ކުޑަ ހިދުކޮޅެއްވެސް ދައުހާ ލައްވާ އިންތިޒާރުކުރުވާކަށް ނޫރު ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހެނީ ނޫރު ބޭނުންވަނީ ދައުހާ ގެ ކުރިމަތީގައި ރިތި ނަމޫނާއެއް ދައްކާށެވެ. އޭރުން މުސްތަގުބަލުގައި ދައުހާވެސް ވަގުތަށް ކަމޭހިތާ ކުއްޖަކަށް ވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

” ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އަނބިމީހާއަށް އެހީތެރި ވުމަކީ ވަރަށް މާތް ސިފައެއް.. އެކަމުގައި އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާއަކީ ލާމާސީލު ނަމޫނާއެއް.. މާތްﷲ މުނާރްއަށް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާ މުނާރްގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެހާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ! އާމީން”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ް އަމިއްލަ މަންމައާއި ބެހޭގޮތުން ބުނެލި ޖުމްލަ ނަދީމްއަށް އެހާ ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. މައިރީން ގައިގާ ޖަހަން އަތް ހިއްލާލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މީހާ ހަމައަކަށް އަޅުވާ އެއަތް ތިރިކޮށްލިއެވެ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

” ކޮބާ އަވަސްވެފަ.. މިހާރު މައި އަށް އެކާވިސް އަހަރުވެއްޖެ.. އަނެއްކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާވެސް ފަސްއަހަރު މިވީ.. ޖޮބެއްވެސް ލިބޭނީ ވާލް ޖޮބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރީމައެއްނު.. ދުވާލު ހަތަރުދަމު ތިއުޅެނީ ރައްޓެހިންނާއެކު މަގުމަތީގަ..”

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

my next story in sha Allah soon.. 🙂

0

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hayyu ge Aisha vaahaka eii adhi mihaa thanah kiyun enme rythi vaahaka…
  Yagyn mi vaahaka ves hama ehaa rythi vaane kamah.. Waiting waiting

  ⚠Report!
 2. Varah reethi vaanehen heevany .. Kon dhuvas takehga up kuraany… Waiting 😀😀

  ⚠Report!
 3. Hayyu ge aushaa vaahaka sheryn ah v kamudhey… Ummeedhu kurann aishaa vaahaka hen mivaahaka vex reethi vaane kamah… Insha Allah .. Koh dhu gas thakeh ga up kuranii.. Eyrun faseyha vaani dhw ebunaa dhun mi vaahaka kiyaalan…. 😘😁

  ⚠Report!
 4. yes….. hayyu.. aisha nimunyyhhsure i was waiting for this.. thanks.. and all the best 🖤🖤🖤

  ⚠Report!
 5. Yeyy..
  Anehka vs reethi vaahaka eh annan dhw miulheny..
  “Aisha” vaahaka akee v kamudhiha vaahaka eh..
  Varah gina kanthah thah badhalu kohli vaahaka eh..
  V gina mauloomaathu thakeh libunu vaahaka eh..
  Ummeedhu kuran mi vaahaka vs ehaa furihama vaane kamah..
  All the best hayyu

  ⚠Report!
 6. Aisha vaahaka ekey ehfadhain iburathun furigenvaa vaahaka yakah vaane hen heevey….ma sha allah…hayyu ah mikamugai kaamiyaabu minvaru kohdhevvaashi…aameen

  ⚠Report!
 7. oh…. was waiting for yah story… waiting… hope you want stuck this story and hope it’ll be perfect as aisha… gdnyt…

  ⚠Report!
 8. hayyu haadha rahalhey vaaakaeh liyanviniima yagiiinunves aisha vahaka haafrihama vaane shahkeh ves nukuranmihaaruves mikahaia vaahakaeh liyan lasvehje avas avas avas hayyu thanku so so so much

  ⚠Report!
 9. hayyu ge aisha vaahaka akee rythi vaahkaeh.. e vaahaka kee fahun aharen v ihuthiraam kuran moonuburuga alhaagen ulhey myhunnah.. kuryga dhekeygoeh ehkoh thafaathu kurevijje..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.