“ކިއާ ސާބަހޭ..ފަހުން ކިޔައިދޭނަން ހުރިހާ ވާހަކައެއް..އެކަމްފުރަތަމަ ހިނގާ ކްލާހަށް..”ލޫހާން ބުނެލިއެވެ.

އެއްއަހަރުތެރޭގައި ލޫހާން ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.އޭނާ ކުރިން އަޅަމުން އައި ‘ނާރޑްގްލާސް’ ވެސް ވަނީ ނަގައިލެވިފައެވެ.  އެހެނެތްކަމަކު އެ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ ވަނީ ކަޅު ލެންސް އަކުން ފޮރުވައިލެވިފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ކުރީގެ އެހުންނަ ހިނިތުންވުމަށް ވުރެ އެތައް ގުނަ ރީތި މީހުންބަލާ ފޫހިނުވާވަރުގެ ހިނިތުންވުމެއް އެ ތުންފަތް މަތީގައި ވެއެވެ. “ވަން އިޔާރ ޗޭންޖެސް އަ ލޮޓް..” ކިއާގެ ކަންފަތުގައި މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން އެންމެ އެކުވެރި ޝީން ބުނެލިބަސް ޖެހުނެވެ. ތެދެކެވެ. އެއީ ހަމަ ތެދެކެވެ. އެއްއަހަރު ވަރަށް ގިންކަންތައް ބަދުލުކޮށްލައެވެ.ޚިޔާލުތަކުގެތެރޭގައި އިން ކިއާއަށް ޚިޔާލީދުނިޔެއިންނިކުމެވުނީ ލޫހާން ކިއާގެގައިގާ ކޮށްޓައިލުމުންނެވެ. “ކޮން ވޯރލްޑްއެއްގަ؟..”ލޫހާން ހޭންފެށީ ކިއާ ސިއްސައިގެން ދިއުމުންނެވެ.

“އަމްމްމް..ކީކޭ ލޫހާން ބުނީ؟..  މި ސްކޫލަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިހުރުމުން.. އެހެންވެއައިވޯޒް ތިންކިންއެބައުޓް އިޓް..” ކިއާ އިސްޖަހައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އޯވްވްްހް.. އައި ވޯޒް ސެއިން އަދިވެސް ޑޭޑް ކިއާ އާއި ޓޯކްނުކުރޭހޭ؟” ލޫހާން އަހައިލިއެވެ. ކިއާ އިސްޖަހައިލިއެވެ.އޭނާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޯ ލޫހާން އަށް ނުދެއްކުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. “އޯ މިއެއްނު 12ޑީ؟”ކިއާ ގަސްދުގައި މައުޟޫ ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. “ޔެއާ..”ލޫހާން ބުނެލިއެވެ. “އޯ ކިއާ..ޔޫ ކޭމް؟؟..ހުރޭ..!” ކިއާގެ އެކުވެރި ޝީން ބުނެލިއެވެ. “ހޭއި ޝީން.. ހައު ހޭވްޔޫ ބީން؟؟..” ލޫހާން ކިއާ އަށްވުރެކުރިން ޝީންއާއި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ.ކްލާހަށް ޓީޗަރުދުރުވުމުން ކުލާހުގައި ތިބި ހުރިހާ ކުދިން އެކުއްޖަކު އިށީންނަން ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި އިށީނެވެ.

“ސްޓޫޑެންޓްސް ވީ ހޭވްއަ ނިއު މޭޓް.. ޕްލީޒްކަމްއިން..އެންޑް އިންޓްރޮޑިއުސް ޔުއާރ ސެލްފް..” ޓީޗަރުކްލާހަށް ވަނދެ ބުނެލިއެވެ. “ހާއި..މައި ނޭމް އިޒް މީޝާކް..” މީޝާކް ހަމައެކަނި އޭނާގެ ނަން ބުނެލުމަށްފަހު ފުއްދައިލިއެވެ. ‘މީޝާކް..ގޯ ސިޓް ނިއާރ ލޫހާން..” ޓީޗަރު އަންގައިލުމުން މީޝާކް ގޮސް އިށީނެވެ.

“ހާއި އައމް ލޫހާން..” ރިީފްގަޑިއެއް ޖެހުމުން ލޫހާން ވާހަކަދައްކަން ގަސްދުކުރިއެވެ. “ހާއި މީޝާކް..”މީޝާކް ވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ލޫހާން ސަލާމަށް ދިއްކުރި އަތުގައި ހިފައިލިއެވެ. “ލޫހާން..ޔޫ ޓޯލްޑް ޔޫ ވިލް ޓެލް.. ސޯ ލެޓްސް ގޯ..” ކިއާ ދުވެގައި ކަހަލަގޮތަކަށް އައެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން ޝީންވެސް އައެވެ. “ހާއި..އައިމް ކިއާ އެން ޝީއިޒް މައި ފްރެންޑް ޝީން..” ކިއާ މީޝާކްއަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އޯ ހާއި..ޝީން އެން ކިއާ..” މީޝާކް އަތުން ހަނާއަޅައިލިއެވެ. ޝީން މީޝާކްގެ ތިރިން ފެށިގެން މައްޗަށް ސްކޭން މެޝިނެއްގެ މިސާލުން ބަލަމުން ދިއައެވެ.

“ހިނގާ ލައިބްރަރީއަށް އޭރުން ބުނާނަން..އޯކޭ؟..” ލޫހާން ކިއާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. “ހޭއި..ވެއިޓް..” ޝީން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ކިއާމެން ކްލާހުން ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. “ދިޔައީ ދޯ..؟ ހިނގާ އައި ވޮނަ ސީ ދަ ލައިބްރަރީ.. ވިލް ޔޫ ޓޭކް މީ ދެއާރ..؟” މީޝާކް ޝީންގެ ކުރިބެއްދިއެވެ. “އަމްމްމް..ޔެއާ..ކަމް..” ޝީންގެ މޫނަށް ރަތްކުލަ ވެރިވިއެވެ. “އޯކޭ..” ޝީން ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

“ލޫހާން..ކިހިނެއްވެގެން ތި އުޅެނީ؟” ކިއާ ލޫހާން މަޑުކޮށްލުމުން ބުނެލިއެވެ…..

23

16 Comments

 1. Ameesha❤

  July 24, 2016 at 10:35 pm

  Twitty…. Mi part haadha kurey.. Ekamu vx varah nice…. Dhn upload kuraa part diguvaane kamah umeedhu kuran.. And upload it soon….

 2. Rish

  July 24, 2016 at 10:37 pm

  Ehaa gina dhuvas fahun ekam kuda thahkolhen

 3. Schamma

  July 24, 2016 at 11:33 pm

  Mi dhn vahaka eh tha vahaka eh liyan feshunyma liya vahaka eh thohchei adhivs kuru kollan fennNy

 4. Vaanuvaa

  July 25, 2016 at 12:05 am

  Meega vaanuvaa eh eba in’geytha??

  • yeaa yeaa

   July 25, 2016 at 1:42 pm

   Mashakah neynge myga vaagotheh.. Abadhuves yeaa yeaa…. lol..??

 5. Haby

  July 25, 2016 at 12:26 am

  Liyaa konmess eh bahakun liyebala

  • kk

   July 25, 2016 at 1:40 pm

   aslu ves…. mi vaahaka kiyaa iru varah bolah undhagoo vey….. eng in liyanya eng in… dhivehin liyanya dhivehin liyebala dhww… ehn liyuntherin ves eng words beynun kurey… ekam mi vareh noon… mi dhn boduvaru kanneyge

 6. Anonymous

  July 25, 2016 at 1:46 am

  Dhn vaahakaiga in gothah luhan ge pic eh leenama. Taemin and song joon ki pic eh leema kada ey. Luhan ge pic akah badhalu kuran feney.

 7. Anonymous

  July 25, 2016 at 1:48 am

  Dhn vaahakaiga in gothah luhan ge pic eh leenama. Taemin and song joong ki pic eh leema kada ey. Luhan ge pic akah badhalu kuran feney.

 8. theen

  July 25, 2016 at 8:33 am

  stroyy v reethi bt mi part maa short

 9. Abhy

  July 25, 2016 at 3:44 pm

  Hadi vaahaka eh…

 10. gui buri

  July 25, 2016 at 7:10 pm

  midhen kon kamehtha hus negative comment kurany vaadha kurany tha

 11. Addu Goo Baddaa

  July 25, 2016 at 7:16 pm

  hus negative comment ehnu dheynvy. eha kuni vaahaka eh viyya mee.. gondah dhiyaeema nimunyehnu

 12. ...

  July 26, 2016 at 1:38 pm

  Bahyeh thaa dhw.. adives hiy nufurey vihyaa.. Hus nagative baeh.. kaemen deyba gondah.. Positive comment eh deyn daskuran furathama schoolah drn ulheyy.. angagada mithurun.. Anyway twitty nice stry ingeyy.. whn nxt prt?

 13. Ashly

  July 27, 2016 at 11:20 am

  Axlu vaahaka kiyaa hiyy v pp ah SHINee boys ge pic eh laafa inyma ingey…;-) ekam stwry v v salhi…. gud luckk….

 14. Liya

  October 17, 2017 at 12:08 pm

  V.reethi

Comments are closed.