“ވެރީފަނީ!!!” ބިންމަތިން ތެދުވެ ދެއަތް ފޮޅާލަމުން ޒައިފް ބުނެލިއެވެ.އޭރުވެސް ޒުހާ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާ ބާރަށް ހެމުންދެއެވެ”.ތަންކޮޅެއް ބަލާލައިގެެން ދުއްވަންވީނުން މީ މަގުމައްޗޭ” މިފަހަރު ހުނުން ހުއްޓާލާފަ ވާހަކަ ދެއްކީ ޒުހާއެވެ.”ހިނގާމީހުންްވެސް ތަންކޮޅެއް ބަލާލައިން ހިނގުން ރަނގަޅު ދޯ” ޒުހާ އަށް ދޯދެމުން ހުށިޔާރުކަމާއިއެކު ޒައިފ ްެއެވާހަކަ އަަށް ރައްދުދިނެވެ.”ދެންެއެެންެެމެ ރަނގަޅޭ އައިއެެމް ސޮރީ ދެމީހުންވެސްް ނުބަލާއައީމަަ ދޯ!” އިޓްސް އޯކޭ!” ހިނިތުންވެލަމުން ޒުހާ މޫނުމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ އިސްތަށި ކޮޅު ނަގާ  ކަންފަތް ކައިރި އަށް ލަމުން ހިންގައިގަތީ ބަންދަރާއި ދިމާއަށްށެވެ.. ޒުހާ ގޮސް އޮބާލަންދެން ޒައިފް ހުރީ އެހުރިތާ ގަބުވެފަ ކަހަލަގޮތަަކަށްށެވެ. “އޭ ތީ ސުޕާރީއެއް ގަނެގެން މިއަންނަނީއޭ ކިޔާފަދިޔަމީހާ!މިހާރު ކިހާއިރެއްތަ!” ޒައިފް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރި ޝާމިން  ގެ އަޑަށްށެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ އަށް ހުރެވުނީ އެ ހުރިތަނުގައެވެ.”އަނެއްކާބިޓެއްފެނުނީތަ؟؟ “!! ސަމާސާ ރާގެއްގައި ޝާމިން ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އަކީ ވަރަށްް ސަމާސާމިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. “ހެހެހެ!! ޝާމިން ދައްކާ ވާހަކަ ދޯ!!އެކަހަލަ ކަމެއް ނޫނޭ އިންގެއެއްނުން އެކަހަލަ ކަމެއްވިއްޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނާނީ ޝާާާމިންގާތުކަން….ތިއެއްް ނޫނޭ ކޮބާތަގުރޫޕް ގެ އެހެން މީހުން މޫދަށް ދާން އުޅެފަކިހިނެއްތަ ހެދީ”؟؟ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ޒައިފް ވާހަކައިގެ މައުލޫބަދަލުކޮށްލިއެވެ.”އޭ ހިނގާ ދޯ ދަމާ! ބިންމަތީގައި އޮތްް ބައިސްކަލު ނަގާ ދުއްވަލަމުން ޝާމިންބުނެލިއެވެ.ޒައިފް ފަހަތަށް އެރުމުން އެމީހުން ވެސް މިސްރަބުޖެހީ ތުނޑިއާ ދިމާއަށްށެވެ.ޒައިފް އާއި ޝާމިން ނައިސްގެން އެހެންމީހުންތިބީ ލަސްްވެފައެވެ.އާދައިގެ މަތިން ޒުހާ އައިސް އިށީނީ ބަންދަރުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި  ތުނޑިއާއިވީފަޅީގައި ހައްދާފާއިވާ މަގޫ ގަސްތަކުގެކައިރީ އޮތް ބުޑުގަނޑު މަތީގައި ތުނޑިއާއިވީ ފަރާތަށްއެނބުރިގެންނެވެ.ދުވަހަކީ އުޑުމަތި ސާފް ރީތި ދުވަހެކެވެ.ރީތި ހިތްގައިމު ވައިރޯޅިތުން ހިތަށް ތާޒާކަން ލިބި ލިބި ހުއްޓެވެ.އެހުދު ދޮންވެލިތުނޑި ފެނުުމުން  ޒުހާ އަށް އޭނާގެ މާޒީ ގެ ހަނދާންތައްެ އަައިސް އޭނާ ވަށާލިކަހަލައެވެ.އެވަގުތު ޒުހާގެ އެރީތި ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ފޫދިގެން ދިޔައެވެ.ހަމަ އެކަހަލަ  އުޑުމަތިސާފް ރީތި ދުވަހެކެެެވެ.އޭރު ޒުހާގެއުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރެވެ.ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ބައްޕަ  ޒުހާ ގޮވައިގެން މޫދަށް ދާނެއެވެ. ބައްޕަ ގެ ހަފްތާގެ ބުރަ މަސތްކަތަށް ފަހު ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެ ދުވަހަކީ ޢާއިލާއަށް ވަގުތު ދޭ ދެ ދުވަހެވެ. ރަޝީދު މަސަތްކަތް ކުރަނީ ރަށުއޮފީހުގައެވެ.ސެކެޓްރީ އެއްގެ މަގާމުގައެވެ. ޒުހާ އަކީހުންނަ ހަމަ އެކަަނި އަންހެން ދަރިކަމުން ޒުހާ ދެެކެ ފަރީދާ އެކެ އެއްފަދައިން ރަަޝީދު އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ.މިއަދުވެސް ޒުހާ ގޮވައިން އެނާ ދިޔައީ މޫދަށް އެރެންށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް އަތިރީގައި ކުޅެން ތިބި ކުދިން ތަކެއް ފެނުމުން ޒުހާ ގަދަހެދީ އެކުދިންނާއި އެކު ކުޅެން ދިއުމަށްްށެވެ. އެހެން ކަމުން އަތިރިމަތީގައި ޒުހާއެކޭ އެއް އުމުރެއްގެ ކުދިންތަކާއެކު ކުޅެން ބަހައްޓާފަ މީހަކާއި ހަވާލުކޮށްފަ ދިޔައީ ފަޅުމަތީއޮތް އޭނާގެ ބައްތެލި ދިޔަ ހިތްކާލާފަ އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުންދެއެވެ.ގޭތެރޭގެ މަސަތްކަތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ފަރީދާ ވެސް އިނީ ގޭ ބޭރު ޖޯލިފައްޗަށް ނިކުމެ ހަނޑޫ ކޮޅެއް ހޮވާލަންށެވެ. “މިއަދު އެދެބަފައިން ހާދަ ލަސްވެއްޖޭ ދޯ އާމިނާ ޖެހިގެން އިން ޖޯލީގައި އިންް އާމިނާ އަށް ދޯދެމުން ފަރީދާބުނެލިއެވެ.އާނ އެހެންާތާވާނީވެސް ހަފްތާއަކު އެއްދުހުވިއްޔާ ރަޝީދުއަށްވެސް އެމަންޖެެ އާއި އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލެވެނީވެސް އެެހެން ވީމަލައްކާ މަޖާނަގާފަތާ ދެބބަފައިން އަންނާނީ ދޯ! ފަރީީދާއާއި ބަިވެރިވެލަމުން އައިމިނަ ވެސް ވަހަކައިގެ ފޯރި އިތުރުކޮށްލިއެވެ”.ރަޝީދު ދިޔަފަހުން މިހާރު ގަޑިއެއްހާއިރުވީއެވެ.އަސުރުވަގުތުވާން ފެށުމުން މީހުންތައް އެމީސްމީހުންގެ ގެއާއިދިމާލަށްމިސްރާބުޖަހަން ފަށާއިފިއެވެ.އަދިވެސް ރަޝީދު ގެ ހަބަރެއް ނުވާތީ ހުސޭނު ހުރީއެވެ. ޒުހާވެސް އޭނާގެ ބެލުުގެދަށުގައި ހުރުމުންނާއިވެސް އެކީގައެވެ.އެހެންޔާ ރަޝީދަކީ އެހާ ލަސްވާމީހެއްނޫނެވެ. މިއަދު އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވީބާ؟ ހިތާ ހިތާ ހުސޭނު ކިޔާލިއެވެ.ހުސޭނު އަކީ ރަޝީދުގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ.ކުޑައިރުއްސުރެން މި ދެ މީހުންނަކީ ވަރަށް އެކުގައި އުޅެ ބޮޑުވި ދެމީހުންނެވެ.މިހެންކަމުން ހުސޭނުވެސް ޒުހާ ދެކެނީ އަމިއްލަ ދަރިއެއް ފަދައިންނެވެ. “ދަރިފުޅާ ޒުޙާ ބޭބެއަށް ހީވަނީ ބައްޕަ މިއަދު އެހެން މަސަތްކަތެއްވެސް ކުރަނީކަންނޭނގެ  އެހެންވެ އެހާ ލަސްއެވަނީ ހިނގާ ބޭބެއާއި އެކު ގެއަށްދާން ދޯ؟” އާނއެކޭބުނުމުގެގޮތުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ޒުހާވެސް ހިނގައިގަތީ ހުސޭނުބެގެ ފަހަތުން ގެއަށްދިއުމަށްށެވެ.ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގެވަކިހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނާ ބާރު ހިނގުމެެއްގައި ކަތީބު  އަންނާތީފެނުނެވެ. އެހިސާބުން ފެނުން ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ކަތީބުއެެއަންނަނީ ކަމެއް ވަރަށް ގޯސްވެގެން ކަންއެނގޭނެެެއެެވެ. މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ކަތީބު އާއި އަރާހަމަވުމުންލޮލުގެ އިޝާރާތުން ހުސޭނުއަށްއެނގީ ތަންކޮޅެއްދުރަށް ޖެހިލުމަށްށެވެ.”ރަޝީދު ގެނބިގެން އޮޔާ ދަިކޮށް ދެކުނު ފަރާތު ތުނޑީގައި ތިބިި ބަޔަކަށް ފެނިގެން ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ގެން ގޮއްސި!” ސިއްރު ސިއްރުން ކަތީބު ހުސޭނުގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ބުނެލިއެެވެ.އެވަގުތު ހުސޭނަށް ހީވީ ދެފައި ދަޝުންބިންގނޑު ދެމިގެންދިޔަ ހެންނެވެ.އޭނާއަށް ހުރެވުނުތަން ވެސް ނޭނގުނެެވެ.އެންމެފުރަތަމަވެސް ދުއްވައި ގަނެވުނީ ފަރީދާ ފަހަރީގެ ހާލެއްބެލުމަަށްށެވެ. ހުސޭނު ގެއަށް ވަދުމާއިއެކު އަޑުގެ ނެތް ތަނަށް ފަރީދާ ފެެށީ ރޯންށެވެ.އާނއެކެވެ ހުސޭނު ޙަބަރާއިގެން ފޯރިއިރު އެޙަބަރު ވަނީ މާކުރިން އެމީހުންނަށް ލިބިފައެވެ.ފަރީދާ އެއައީ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޭދޮށަށްވަނީ ގިނަ އަދަަަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައެވެ. އެމީހަކާއި އެމީހެކެވެ.އަޑުން އަޑުނަގާ ރޮނީއެވެ.ކަމެއް ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެކަން ހުސޭނަށް މި އިނގުނީ ދެނެވެ.ބާުުރު ބާރަށް މީހުންތަށް އެއްކައިރި ކޮށްލުމަށްފަހު އެގެއިން ނިކުތުމަށް އެނބުރެލި ވަގުތު ދެން އެފެނުނުމަންޒަރުން ހުސޭނަށް ހީވީ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނު ޖެހުނުހެންނެވެ.

*******

ނުނިމޭ!!!

(ކުރިއަށްއޮތްބަޔަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!)

 

0

25 Comments

 1. unknown

  May 13, 2016 at 12:06 pm

  Its too short… By the waynice???

 2. aff

  May 13, 2016 at 12:27 pm

  varah kuru.. eh peragraphakah liyefa hunnaathy kada.. ..Story reethi.. next prt rangalhukohlaane kamah heekuraan.. ☺☺

 3. Shaai

  May 13, 2016 at 12:42 pm

  Kehve kurukoh story genasdhen??????

 4. xoa

  May 13, 2016 at 1:08 pm

  haadha kurey thankolheih dhigu koh genes dheeba story…bt its very nice..

 5. meesha

  May 13, 2016 at 1:24 pm

  haada kurey…. ekam nice

 6. ...Π

  May 13, 2016 at 2:07 pm

  Thankolheh kury.. bt story ix nice.. nd bold koh liyefa hunnaathy kiyan thankolheh undhagoo.. nd paragraph thakakah bahaalaafa liyefa huriyya kiyan v faseyha vaane..?
  Plx dnt take this negative…?

 7. Asurumaa

  May 13, 2016 at 2:40 pm

  Thank you all mee adhi liyan feshithaa kureekolhu v ma varah undhagoo adhi varah slow koh liyeveny ehenve lasvany dhedhuvas beynunvey adhi rangalhuvaane and pragraph thah vakin liyefa bold nukoh liyan dhen anna part ga masaikaii kuraanan faadu kiumaky kurierumeh thanks all

 8. Asurumaa

  May 13, 2016 at 2:42 pm

  Thank you all mee adhi liyan feshithaa kureekolhu v ma varah undhagoo adhi varah slow koh liyeveny ehenve lasvany dhedhuvas beynunvey adhi rangalhuvaane and pragraph thah vakin liyefa bold nukoh liyan dhen anna part ga masaikaii kuraanan faadu kiumaky kurierumeh ehves comment eh ge negetivemean nunagaanan bthanks all

 9. Appy

  May 13, 2016 at 4:32 pm

  Vaahaka v rythi thankolheh kury ….kuriyah oithaa rangalhu kuraane kamah ummedhukuran ☺

 10. Inu

  May 13, 2016 at 5:10 pm

  Haadha kurey…. Thankolheh dhigu kohlla bala v nice vaahaka eh hen hyvany

 11. Inu

  May 13, 2016 at 5:13 pm

  Thy aharen v Gaya vaa kahala vaahaka eh specially poor girls ulhenyya mom akaa dad akah libifa hunna enmme girls eh… I feel like my life…

 12. fjdjff

  May 13, 2016 at 5:38 pm

  Haadha kureyyy dhwww stryyyy…. strtyy dhigu kohlaaa… thihaa kuruvyma asl fans in kiyaaa hihh nuvaane varahhh….. n knme dhuvahaku upkohlathi dhigu kohhhh…

 13. Asurumaa

  May 13, 2016 at 5:55 pm

  Thanks inu and all dhw?? Adhi mi feshuny ehenve insha allah adhi rangalhuvaane ingey veehaaves long kureveythoa masaikaii kuraanan

  • aff

   May 13, 2016 at 10:59 pm

   ur not asurumaa.. Author in comment kuraairu inaany green kulaaga… thee varah hadi kameh.. author in name ga thi cmmnt kurany..????

  • aff

   May 13, 2016 at 11:01 pm

   ur not asurumaa.. Author in comment kuraairu inaany green kulaaga… thee varah hadi kameh.. author in name ga thi cmmnt kurany..????kuraane kameh neungigen tha thiulheni.

 14. Asurumaa

  May 14, 2016 at 9:52 am

  Nooney mee hama asurumaa neynge green colour naaranee keehve kameh
  Vaahaka liyefa comments thakah reply ves mi kurany hama alhugandu

  • shinaa

   May 14, 2016 at 2:05 pm

   ey online nuve ineema. Auther comment kuraa iru online vegen kuraanama green kula araane. Story varah reethi ekamaku baeh kanthah ragalhu kohllan jehey… meehun dhakkaafa hunna vaahaka aa paragraph akun feshun… seen thah badhalu vumun aa paragraph akun feshun. varah udhagoo mihaaru ehera gothun kiyan ves. hope to see the improvement.

 15. Nern..

  May 14, 2016 at 2:56 pm

  its tio short btw nice…

 16. Asurumaa

  May 14, 2016 at 4:37 pm

  Yeah online nuvaathy ehkula naarany and faahakohfa huri kankan rangalhu kurumah masaikai kuraanan thank you shinaa and nern

 17. Asurumaa

  May 14, 2016 at 4:41 pm

  Asurumaage namugaii hurihaa comment eh ves kurany alhugandu mi id ithuruehves beyfulhaku nugengulhey kan kiyuntheringe mauloomaathahtakaa dhannavan.. mi gothah mi notice dheyn jehuny mikamaa gulhigen baeh faraaithakun comment kuramun dhaathy eve.

 18. Asurumaa

  May 14, 2016 at 4:42 pm

  Notice:_ kiyun theringe samaalu kamah:_Asurumaage namugaii hurihaa comment eh ves kurany alhugandu mi id ithuruehves beyfulhaku nugengulhey kan kiyuntheringe mauloomaathahtakaa dhannavan.. mi gothah mi notice dheyn jehuny mikamaa gulhigen baeh faraaithakun comment kuramun dhaathy eve.

 19. asurumaa

  May 14, 2016 at 7:02 pm

  Dhimaavi kuda technical massala akaa hure mivaahaka dhen ithurah kuriyah gendheven nei vaahaka kiun theringe mauloomaathahtakaa dhannavaalan

 20. Asurumaa

  May 15, 2016 at 11:13 am

  Mathygaivaa comment aky alhugandu kohfa in comment eh nun alhugandu ge namugaii dhogu comment kuramun daathy ekan kuhveri kuran mi vaahaka kuriekeyves ehgothah kuriah dhaane vashaka dhannavan adhi mifadha dhogu comment thah liyaa farlaithug mi amalu balaidhinumah edhen….

  • Shinaa

   May 15, 2016 at 2:18 pm

   Ehenveema abadhuves online vegen comment kurey. Erun hurihaa emmenah ves ingene comment kuraairu fake author vaki kuran.

 21. harry

  May 15, 2016 at 11:06 pm

  ok dhen mi story.. hadi eh nun

Comments are closed.