އާޅެން

ޚިދުމަތުގެ ފޮނިމޭވާ

އިސްމާޢީލްޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ޖިސްމުބަލިކަށިވެ އެތައްވޭނެއް ތަހައްމަލުކުޜީމެވެ.

ދެއްވި ރީތިސޫރަގެއްލި އޮނިގަޑަކަށް ބަދަލުވިއެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރުންފެށިގެން މައިންބަފައިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހުނެވެ.

ޒުވާން ދުވަސްވަރުންފެށިގެން ފިރިމީހާއަށް ހޭހަން ކުރީމެވެ.

ދަރިން ލިބެންފެށުމުން މުޅިޙަޔާ ވަޤުފުކުރީ އެކަމަށެވެ.

މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ބެލީ ކުޑަކުދިންނާއި އެއްގޮތަށެވެ.

އެކަކަށް ހޭހަންކޮށްދީ ނުނިމެނީސް އަނެކަކުގެ މުހުތާދު އޮވެއެވެ.

ފިރިމީހާއަށް ޚިދުމަތްދިނީ އިންތިޒާރީގެ ވަގުތުތަކާއި އެކުގައެވެ.

ފިރިމީހާ ކަމަކަށް އެދިގޮވާލަފާނެތީ ހޭލާ އިންނަމެވެ.

ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ފިރިމީހާއަށް ދިނީ އުފަލުން އިދެއެވެ.

ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިނދެ ވިހެމަކީ ވޭން އުފުލާން ޖެހޭކަމެކެވެ.

ޅައިރުއްސުރެ ހޭހަންކޮށް ހާނާހެދުމަކީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހުރިކަމެކެވެ.

ހަރުދަނާ ޝަޚުސެއް ބިނާކުރުމީ ނަފްސު ވަރުބަލި ކުރުވާ ކަމެކެވެ.

މިހުރިހާ މަސައްކަތުގެ މޭވާ ދުނިޔެމަތީ ނުލިބި ހިގައިދާނެއެވެ.

އިޚްލާސްތެރި ހިތަކުން ޤުރުބާން ވެވިއްޖެނަމަ ފޮނިމޭވާ ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފޮނިމޭވާއަކީ އާޚިރަތުގައި ލިބޭ މޭވާކަން ޔަޤީނެވެ.

 

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!