އާޅެން

ތައުބާގެ ދޮރު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ފަޅުގެއަށް ވަނީ ބޯވާރެއިން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ.

ފިނިމެންދަމުގައި ތިބާގެ ހޫނުން އަރާމުލިބުނެވެ.

ތިބާގެ ނޭވާގެ މީރުކަމުގައި ހިތް ގެބެމުން ދިޔައެވެ.

ބީހުމުގައިހުރިފޮނިކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.

އަނދިރީގެ ތެރެގައި އަނދިރި ދުނިޔެއަށް ވަދެވުނެވެ.

ހޭލެވުނީ ފަތިހުގެ ހާ ގޮވާ އަޑަށެވެ.

އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ.

މުޅިތަނަށްވެރި ވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ.

ބަރަހަނާ ހާލު އެކަނިވެރިކަމުގއި ހިތަށް އެރިއެވެ.

ފާފައިގެ ފޭރާމުގައި އުފަލެއްނެތެވެ.

އެކަނިއޮންނަން ޖެހޭ ދުވަހާއި މެދު ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ.

ހިތް އެދުނަސް ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އުފާހޯދަންވާނީ އިމުގެ ތެރެއިނެވެ.

މިއަދު މިވަނީ ޝައިތާނާގެ އަނދަވަޅުގައެވެ.

އެންމެ ލޯބިވިމީހާ ކެހިދިނީމާ އިތުބާރުކުރާނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ.

ތައުބާގެ ދޮރުތައް ހުޅުވިފައި ވީހިނދު އެދޮރުން ވަންނަންވީއެވެ.

 

 

22