‘މަލްކާ..’ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުސްކޮށްލައިގެން އިން ޒައިކް އަށް އެނަން އިވުމުން ހީވީ ކަރަންޓު ޝޮކެއް ޖެހުނު ހެންނެވެ.ކުއްލިއަކަށް އިންތަނުން ތެދުވެ އެއަޑު އައި ދިމާއަށް ބަލައިލި އެވެ. އެނަމުން ގޮވި އަންހެންމީހާއާ ދިމާއަށް ދުވެފައި ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ ފެނުމުން އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަ އެއްކޮށް ފަޑުވިއެވެ. ތެދުވި ދިމާލުގައި އަލުން އިށީނދެމުން ލޮލަށް ގިނަވި ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސްވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެނަން އިވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުން އޭނާގެ ހިތް އަވަސް ވީއެވެ.
‘މަލް.. އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްވޭ.. މިއީ ވެސް އެކަހަލަ ދުވަހެއް.. އަހަރެމެން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ދުވަސް ކަހަލަ..’ ޒައިކް ހިތާ ދިމާލުން މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލިއެވެ. އަދި އުޑާދިމާއަށް ބަލައިލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ޒައިކް އާއި  މަލްކާ ދިމާވި ދުވަހެކޭ އެއްފަދައިން އުޑުމަތި އޮތީ ބަނަވެފައެވެ. މެންދުރު ފަހު ވެހުނު ވާރޭގެ ސަބަބުން ފަޑުފަޑު ވާރޭ ދުނިއެއް އުޑުމަތީގައި އުފެދިފައި ހުއްޓެވެ. މަންޒަރަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެމުން ދިޔައީ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުކަމުން ލާފައިވާ ތުނި ރަތް ވިލާ ތަނުންނެވެ.
މަގްރިބް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އާއެކު ލޮކް ސްކްރީން ދިއްލުމުން އޭގައިވާ ވޯލް ޕޭޕަރ އަށް ޒައިކް ބަލައިލި އެވެ. އޭނަ އާ އެކު އެ ފޮޓޯގައި ހުރި މަލްކާ އަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އިށީން ތަނުން ތެދުވެ ގައިގައި ހުރި ވެލި ފޮޅާލިއެވެ. އަދި މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަވަސް ކޮށްލިއެވެ.
******
މަލްކާ މިހާރު ވަނީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ.؟ އެދެމީހުންގެ ހަޔާތުގައި ފަސް އަހަރު ކުރިން ހިގާދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހެއްޔެވެ.؟ އެދެމީހުން ވަކިވާން ޖެހުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
މިހުރިހާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ‘އަބަދުވެސް  ހިތުގައި’ މި ވާހަކައަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ……..

******

Hi. ahsalaam alaikum readers, welcome to my 1st stry in this site. Hope u guys will enjoy my stry. All positive n negetive comments are welcomed. My rooya mi site ahlaa first vaahaka ah vyma imlaa kuhthakaai e noonves kuh hurefaane, so i hope ehn liyevey kuhthah faahaga koh rangalhr kohdehvaane kamah. Insha Allah, im hoping to post a new part each Saturday. N ehves kamakaa hure up vaaleh lasvaa nama eyge sababu emme fahun upvefa in partgai inform kohdeveythw balaanan. Hope to see you lovely readers in next part. Untill then stay safe n tc.. may Allah bless you guys. Anehbayah inthizaaru kohlahvaa

❤️❤️❤️❤️

4

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!