ލަސްވެސްނުކޮށް އިރުވެސްމަޑުން ލޮނުގަނޑުގެތެރެއަށް ވަދެފިލުން
މަންޒަރު ދެކެން ލޯ ބޮޑު ކުރަން ގަބަރާވެފައި މަ ހުރީ މުއޭ
އަވަހަށް ހިނގާ ދިޔުމަށް ގެޔަށް ރާޔާ ބުނީ ހޭލައްވަމުން
އަވަދިވެ ބިރުން ތެޅިގެންފައޭ ހަމަކުއްލިއަށް ސިހި ވެސް ފައޭ
އަވަހަށް ހިނގާށޭ ދެން ކިޔާ އެއްބައިވެލީ ހިނިތުންވެލާ
އަވަހަށް ގެޔަށް ދުވެފައި ދިޔައި ލަސްކޮށް ނުލާ އެކުގައި މެއޭ
އިރުއޮއްސުމާ އެކު ދެން ކުރީ މަޣްރިބް ނަމާދޭ އުފަލުގައި
އިރުއިރު ތަކެއް ވަންދެން ހުރީ ކިޔަވަން މިތާ ޤުރުއާނުއޭ
އާރޫހަަކާ އެކުގާ އަނާ ހުއްޓައި ނުލާ ކިޔެވިން މަނާ
ޔާސީނު ސޫރަތްވެސް އަނާ ޝައުގާ އެކީ ކިޔެވީމުއޭ
މަންމާ ގޮވީ އަންނާށެ ކާން ރަހަ މީރުވީ ރޭގަނޑު ކެއުން
އަސްތާ ވަނީ ވައިގާ ހިފުން ރިހަ މީރުވަސް ނޭފަތުގައޭ
ކައިގެން ދިޔައި ނިދުމަށް ޓަކައި ދަތް އުގުޅުމަށް ދެން ބަސް އަހާ
ފައި ވެސް ވުމަށް ދޮވެލީ އަތާ ނިދުމުގެ ކުރިން ތާޒާ މެއޭ
އެ ޝަހާދަތާ ވި ދުޢާ ތަކޭ ލަސް ވެސް ނުކޮށް މިކިޔާލަނީ
ދެން ލޯމަރާ ލީމޭ އެދޭ ދިޔުމަށްޓަކައި ނިދި ދުނިޔެއޭ
ވީރޭދުވާ ތަކުރާރުވޭ އުފަލުގެ ހަޔާތް ކުރިޔަށްމެ ދޭ
މާޒީގެ ސޮފްހާ ކަމުވެޔޭ ދުވަހެއް ފަހުން ދުވަހެއް މެއޭ
އާރޯ ކުރީ މިހަޔާތް މަގޭ އުފަލުގެ ދުވަސްތައް ގުނި ދަނީ
އާރެއްފަދައިން އޮހިގެން ދަނީ ލޮތްބޭ މިތާ ހިނިތުންވަނީ

 

 

 

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!