އާޅެން

ހިތުގެ ފުންމިނުން

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

 

މަތިވެރި އިލާހުގެ ދަރުބާރުގައި ވީމުއެވެ.

ހިތުގެ އެންމެ ފުނުން އިޤްރާރު ވީމެވެ.

ރައްބުގެ މަތިވެރިކަމާއި ބޮޑުކަމެވެ.

މިއަޅާގެ ނިކަމެތި ކަމާއި އާރެއް ބާރެއް ނެތްކަމެވެ.

މިއަޅާއަކީ ފާފަކުރާ ކުށްވެރި އެކެވެ.

މިއަޅާގެ މޫނުވަނީ ކަޅުވެފައެވެ.

ހިތުގައިވަނީ ދަމިލަ ޖަހާފައެވެ.

އިބައިލާހުގެ ރަޙުމަތުގެ ތަނަވަސް ކަމާއެވެ.

އިބައިލާހަށް ކުއްތަންވެ ދުޢާ ދަންނަވަންވީއެވެ.

ކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކަށް އިޢުތިރާފު ވާންވީއެވެ.

މަޑުމޮޅިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކުރަންވީއެވެ.

ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިވުމަށް އެދެންވީއެވެ.

39