Tagged: ވާހަކަ މުބާރާތް 1438

21

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000 މުސައްނިފާ ރޯޒީ ކޮންމެ އަންހެއްކުއްޖެއްގެ ހަޔާތަކީ ފަލްސަފާއެކެވެ. އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. ރައިހާނާގެ ހަޔާތުގެ ހާދިސާތަކަކީވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ހާދިސާ ތަކުން ފުރިފައިވާ ހަޔާތުގެ...

13

ނިކަމެތި އަޅާ

“އަހަރެން އެވާހަކަތައް ޒިޔާއަށް ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެން ތައުބާވެފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ” ކުރިމަތީގައި އަހަރެންގެ އަންހެނުން ޒިޔާދާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ ބަލަމުން ބުނީމެވެ. “އެކަމަކުވެސް ނާއިޒްގެ ފަރާތުން އެކަން ނޭނގި ދުރުމީހެއްގެ...

12

ބަލި ދަރިފުޅު

” ކޮބާ އާދަނާ ޙާލު އަޙުވާލު ކިހިނެއްތަ؟ ” އިބްރާހީމްބެ އައިސް ހޮޅުއަށީގައި އިށީންނަމުން ބުންޏެވެ. ” ﷲ އިރާދަކުރެއްވީތީ މިވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު. އިބްރާހީމްބެ ކިހިނެއްތަ؟ މާލޭގައި އުޅެލާފަ ރޯދައަށް ރަށަށް...

31

އުގާނަ

މެދުގައި ހުރި އަލިފާންގަނޑަށް އަހަރެން ބަލަންހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމުން ރެކެވެން ނެތީމައެވެ. މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ހެދޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތީމައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ވަށާ ޖަހަމުންދިޔަ ހަތްވަނަ ބުރާއެކު އެމީހުން އެކުރަންޖެހޭ...

90

ފަޔާޒް

ކާލާ މަންނަ މޭޒު މަށްޗައް ވައްޓާލަމުން، ކޮބާ ތަރާވީހެއް ނެތްހޭ ކިޔައި، އަހަރެން ސަމާސާ ރާގަކަށް އެކުވެރިންނަށް ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. ތާސްކުޅުމުގެ ގަދަ ފޯރީގައި އަހަންނާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރި އަމްޖަދު، ދާނިޝް އަދި ޒާޖިލް...

32

ހިދާޔަތް

ފެން ހުސްކުރި ބިއްލޫރިތަށި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަމުން ނޫރު އެނބުރިލީ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުރި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޙުމޭރާ އާއި ވީ ފަރާތަށެވެ. ދެއުކުޅުގައި އަތް ވިއްދާލަމުން ހަށިފުރާ ނޭވައެއްލީ މީހާ ހަމަޔަކަށް އެޅިލުމަށްޓަކައެވެ....

80

ކޮޅިގަނޑު

ދިހަބުރިއަށް ނަގާފައިވާ އުސްއިމާރާތުގެ ޓެރެސްމަތީގައި ހުރިއިރު އަކްޔަންގެ ނަޒަރުހުއްޓިފައިވަނީ ހުޅަނގުފަރާތުގެ އުދަރެހަށެވެ. އޮއްސެމުންދިޔަ، އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުގެ ސަބަބުން ރަތާއި، އޮރެންޖް އަދި ރީދުލުގެ ހިތްގައިމުކުލަތަކުން އުދަރެސް ފެވެމުންދިޔައެވެ. ދުރުދުރުން އުދުހެމުންދާ ދޫނިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުން...

19

މާ ލަސްވެއްޖެ!

ފަހީމާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރީނާ ގެންގުޅެނީ ނުހަނު ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފިނިކަމެވެ. ހިތުގެ ތެޅުމެވެ. ދެދުނިޔޭގެ އުފަލެވެ. އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެކެވެ....

30

ބޮއްސުންލި ޙަޔާތް

އަހަރެން އޮތީ އެނބުރެމުންދިޔަ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި އެނދުގައި އޮތް ހަތް އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް އިރުއިރުކޮޅާ ބަލާލެވެއެވެ. އެނދުގެ އެއްކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި ހަފްސާ އިނެވެ. ސާރާގެ ބޮލުގައި އިރުއިރުކޮޅާ...

12

އަހަރެންގެ ނަސީބު

ނޯޓް: މިއީ ހަޤީޤީ ވާހަކަ އެކެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން ވާނީ އެންމެ 16 އަހަރެވެ. ގުރޭޑު 10 ނިންމިއިރު ހުރީ ހަމައެކަނި ރަހްމަތްތެރިޔާ ޝަދާ އިތުރަށް ކިޔަވަން އެހެން ރަށަކަށް ދިއުމުން...

51

މަންމަ – އަގުހުރި ނިޢުމަތެކެވެ.

މެންދުރުގެ އަވިބާރު ވަގުތެވެ. މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު މާތް للَّه ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އަހަރެން މިސްކިތުން ފައިބަން ހިނގައިގަތީމެވެ. އެއާއިއެކު ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ....

119

އަލިމަގު ލިބިގަތުމަށް ވަގުތު ފާއިތުވީބާ؟

ޒުވާންވަމުން އާއި ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ކަމުން ދިޔައީ މީހުން އަޖައިބުކުރުވާނެފަދަ އެތައް އެތައް ސުވާލުތަކަކުންނެވެ.ހަމަޤައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަހާއި ސުވާލުތަށް އެނގޭނަމަ އެކަކު ދެރަ ނުވިއަސް އަހަރެންނަށް ދީނީ...

55

ޙަޔާތުގެ މަންޒިލް

އުޑުމަތި ބަނަ ވައިގަދަ ދުވަހެކެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭވެހެން ފަށައިފާނެހެންނެވެ. ކަނޑުގެ އެ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް ރާޅުތަކުން ދޯނި ދެފަރާތައް އަރިކުރަމުން ދާއިރު، ދެތިން އަންހެނަކު ކޮތަޅު ހިފައިން ހޮޑުލާން...

101

ތަޢުބާ

ރަފާގެ ބަނަވެފައިވާ ޙަޔާތަށް ދެން އަލިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް އޭނާ އަކަށް ނެތެވެ.މިއޮއް ހުރިހާ ދުވަހު އެއްވެސް ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތި އަމިއްލަ އުފާތަކާއި ހެއްލުމުގައި ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދިޔަ ރަފާގެ...

110

ބަދަލުވި ޙަޔާތް

އަހަރެންނަކީ، އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބިފައިވާ ދެ އަންހެން ކުދިންގެތެރެއިން ދޮށީ ކުއްޖާއެވެ. އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރެވެ. ކޮއްކޮގެ އުމުރުން ދިހަ އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ ޢާއިލާއަކީ ކުޑަނަމަވެސް، އުފާވެރި، ތަނަވަސް ޢާއިލާއެކެވެ. މާލޭގައި، ބައްޕަގެ...