Category: އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން

6

ޓިކް ޓޮކް

އަހަރެން މި މަޒުމޫން ލިޔަން ގަސްތު ކުރީ ވެސް ވަރަށް ވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައެވެ . މި މަޒުމޫނުން އެގިގެން ދާނެއެެވެ. އަހަރުމެން  މި ކުޑަ ޤައުމު އަކީވެސް ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އާ ފެޝަން ތަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން އޮވެއެވެ . ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ...

16

އަތް ދަބަހެއްގެ ހަޔާތް

އަހަރެންނަކީ ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިން މި ހަލަބޮލި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލީ އަތްދަބަހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެތަށް ކުރެހުމެއް އަޅާ އެތަށް ޖަވާހިރުތަކެއް ތަތްކޮށް ޖަރީކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރުނުއިރު އަހަރެންވެސް ވަރަށް ފޮނި...

ހަޔާތުގެ ގެ ބައެއް
1

ހަޔާތުގެ ގެ ބައެއް

އަހަރެން މިހާރު ދުނިޔޭގައި އުޅޭތާ އެތަކެއްއަހަރު ތަކެއް ވެއްޖެއެވެ .  މިޔަދު އަހަރެން އުފާވި ދުވަހެއް އަދި ނާދެއެވެ . އަހަރެން ގެ އުއްމީދު ތައް އާލާ ވެގެން ދިޔަ ކަހަލަ އެވެ . 9...

2234
4

2234

މި ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި އަދި ހިތް ދަތި ވާހަކައެކެވެ . އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރު ހުރީ ފަންޑިތަ އެއް ހަދާފައެވެ . އޭގެ އަސަރު ވަނީ ފެނި އަދި ބިރުވެރި...

15

ފާތިކް

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަޔާ ހޯދާލީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ފާތިކްއެވެ. އެއްއަތުން ފޮށީގައި ހިފައިގެން ހުރެ އަނެއްއަތުން ލޮލުގައިވާ އަވިއައިނު ރީތިކޮށްލިއެވެ. ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ފާތިކް...

5

ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި ލިބިގަންނާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަމެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނައެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން އަހަރެމެންފަދަ ނިކަމެތި އެއްޗެއް ބަލައިގަތީމައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަހަރެމެންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބަޔަކީމުއެވެ. އަހަރެމެންގެ ނިސްބަތުން ބޮޑެތި...