Category: އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން

2234
4

2234

މި ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި އަދި ހިތް ދަތި ވާހަކައެކެވެ . އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރު ހުރީ ފަންޑިތަ އެއް ހަދާފައެވެ . އޭގެ އަސަރު ވަނީ ފެނި އަދި ބިރުވެރި...

15

ފާތިކް

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަޔާ ހޯދާލީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ފާތިކްއެވެ. އެއްއަތުން ފޮށީގައި ހިފައިގެން ހުރެ އަނެއްއަތުން ލޮލުގައިވާ އަވިއައިނު ރީތިކޮށްލިއެވެ. ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ފާތިކް...

5

ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި ލިބިގަންނާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަމެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނައެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން އަހަރެމެންފަދަ ނިކަމެތި އެއްޗެއް ބަލައިގަތީމައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަހަރެމެންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބަޔަކީމުއެވެ. އަހަރެމެންގެ ނިސްބަތުން ބޮޑެތި...

3

ކުރު ވާހަަކަ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން.. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އާނިކާ… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ އަކީ… އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރުވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ އިންޝާﷲ.. ލޯތްބާއި ހިތާމަ އާއި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރުންފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް ކިޔާލަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލައްވާ.. އިންޝާﷲ ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިން ލޯބި ކުރާނެ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ރީތި ވާހަަކަ ތަކެެއް ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން.. ވީމާ ތިއެންމެހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ބުނެލަ ދެއްވުން އެދެން..   ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ” އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.” އިންޝާﷲ އަޕްލޯޑްކޮށްލާނަމެވެ.

9

ބާޒާރުކޮތަޅެއްގެ ދުލުން

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުސްކުޅިޔާ އޭނާގެ ޢުމުރު ދިގުކަމާއިމެދު ހިތާމަކޮށް ރޮނީއެވެ. އަހަރެންވެސް އަހަރެންގެ ޢުމުރު ދިގުކަމުގެ މައްޗަށް ދެރަވެ ކަރުނަ އަޅަނީއެވެ. މުސްކުޅިޔާ ދެރަވަނީ އޭނާގެ ކުދިން އޭނާ ބެލުން ބުރައަކަށް...

0

އެހާރާ އި މިހާރު

އާދެ ! މިއީ ދިވެހިން .. ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިން ގެ ގޮތް ތަކެއް އަދި ދިވެހިން ގެ  އަމިއްލަ ސަގާފަތް ތަކެއް ބޭނުން ކުރާ ބައެކެވެ .  ދިވެހިންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާ ބައެކެވެ .  ފަތުރުވެރި އެއްނަމަ އޭނައަށް އިހުތިރާމް ކޮށް އެ ފަތުރުވެރި އެއް ހިތް ހަމަ ޖައްސައިދިނުމުގައި އުޅެމުން ދެއެވެ . ނުދަންނަ މީހަކަށް ނަމަ ވެސް އެމީހަކަށް އެހީތެރި ކަން ދެމުން ދެއެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ގެ ވެރި ބައެކެވެ .  ކުދި ޖަޒީރާ ރަށް ތަކަކަށް ބެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެމީޙުން ގެ އެކުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް އޮވެއެވެ . ގޭ ކާރި މީހަކު މަރު ވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ހިތާމާގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ހީވަމުން ދާނީ އެ މަރު ވެގެން ދިޔައީ އެގެއިން މީހަކެއެވެ . އަދި ދޯނި އެހެލާއިރު ގަޔާއި ބާލާ ގަޑީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން  އެކަމުގައި ބައިވެރި ވެދެއެވެ . އަދި ގެޔެއްގައި ތެލީގައި ފުލުގައި އެއްޗެއް ކާތާލާގަޑީގައި އެ އަޑު އިވޭމީހަކު އެ ގެޔެކަން ލިބެން އޮތް އެއްޗެއް ހިފައިގެން އާދެއެވެ . އެއް ސަޖިދަ އެއް ޖަހަމުން އައި އަދި އެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން އާދެއެވެ . ނަމާދު ނުކޮށް ފި ނަމަ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ  ހަފްތާ އެއް ގެ ހުކުރު ދުވަހު މޫދު ނޭރެވޭ ގޮތް ހަދައެވެ . ކުޑަ ކުއްޖެ ވެސް އަދި ބޮޑު މީހަކަސް . އެ ކަންތައް ކުރަމުން އާދެއެވެ . މީގެ 1100 އަހަރު ކުރިން ވަނީ މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލް ކޮށް ފައެވެ ނަމަވެސް ޒަމާންތައް ބަދަލު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ...

3

މާބުރުގެ އުޞޫލު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ ކުލަ ކަޅެވެ.ދިހުން ގަދައެވެ.ބޫން އަޑު ލައްވަމެވެ.ގިނަމީހުން އަހަރެން ކައިރިވެލާ އިރަށް ދެކަންފަތުގައި އަތް އަޅައެވެ.އަހަރެން ކަންފަތަށް ވަދެދާނެ ކަމަށް އެމީހުން ބިރު ގަންނަނީއެވެ.އަދި އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަކީ ސިހުރު ހަދާ...

އަހަރެން ގެ ނަޒަރުގައި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު
2

އަހަރެން ގެ ނަޒަރުގައި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު

އުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރުގައި ސްކޫލް އަށް ވައްދައެވެ . އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެން ރުއީމެއެވެ . އަދި ނުވީތަކަށް އަހަރެން ގެ މަންމަ ކާރިޔަށް ދާން އެހާ ވަރަށް ވެސް ރުއީމެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އާ މާހައުލަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުންނެއެވެ . ނަމަވެސް އާ އެކުވެރިން ތަކެއް ވެސް ލިބެމުން ދިޔައެވެ . 2 ދުވަސް ފަހުން އަހަރެން އެމީހުންނާ އެކުވެރި ވެއްޖެއެވެ . ނުލާހިކު މަޖަލުގައި އަހަރެން އުޅުނީމެވެ . ސްކޫލް ކިޔަވައިދޭ ގަޑި ދާ ގޮތެއް ވެސް ނޭގެއެވެ . ހިތް ގައިމު ދުވަސް ވަރެއެވެ . ޓީޗަރުން ނަކީ އަހަރުމެން ގެ 2 ވަނަ މައިންބަފައިންނެވެ . އެ ތަނުން ނުބާ އަދި ރަގަޅު ގޮތް އަންގައިދެއެވެ . އަދި މަޖަލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދެއެވެ . 2015 ވަނަ އަހަރަކީ އަހަންނަށް އެންމެ ހިތް ދަތި ދުވަހެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރެންގެ ކިޔެވުމުގެ ދުވަސް ވަރު ނިންމާލަން ޖެހޭ ދުވަސް ޖެހޭތީއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން ބެލީ އަހަންނަށް ކުރެވުނު މަޖަލެއް ކުރުމަށެއެވެ . އެގޮތުން އަހަރެން ގެ އެކި  ކަންކަމުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ނަން އެމީހުން ގެ ތެރޭގައި ހިގިއެވެ . އަދި އަހަރެން ނަށް ލޭބި ލިބުނެއެވެ . ދެން އަހަރެން ނިކުތީ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށެއެވެ...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 2

ްސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން  އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ .  އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރިވީމެއެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރިވާށެވެ އެތަކެއް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ...

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު
0

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު

އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެއް އަދި އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެކެވެ . އެއް ގުނަވަނެއްގައި ރިއްސާލާނަމަ މުޅި ހަށިގަނޑު އެ ވޭނުގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ދިވެހިންނަކީ މިކަހަލަ ބައެކެވެ . މީހަކަށް އެހީ...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 1

އަހަރެން ނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޒުވާނަކީމެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް މިކަހަލަ އަޑިގުނޑަނަކަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ގަބޫލް އެއް ނުކުރަމެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ނަށް ގާތް ކުރެވުނު އެކުވެރިން ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ . ރައްޓެހިންނަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލެއެވެ . ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެއެވެ . އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ވެސް އަހަރެން ދޫ ކޮއްލާފައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށެވެ  . އަދި އެއީ އަހަރެން ނާ އެކު މުޅި އުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ މީހެެއް ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެން...

9

ދަރިފުޅާއެވެ.

“ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެއްޗަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ ވަކި ވަގުތެއް އޮވެއެވެ. އުފެދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް އެ އެއްޗަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ނެތިފަނާވެދާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ދެބަސްވެވެންނެތް އިލާހީ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ....

12

އަހަރެން ނަޒަރުގައި ޕަޕްޖީ އަކީ ؟

ދުނިޔެ ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ . މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަނީ ތަރައްޤީ ވަމުންނެވެ .  އަހަރުމެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް އަންނަނީ ބަދަލު ތަކެއް ވަމުންނެވެ . ނޭގި ނަމަ ވެސް އަހަރުމެންނަށް މިވަނީ އެހެން އެއްޗެއް ދަސް ކުރަން ޖެހިފައެވެ . އަހަރުމެން މަގު ފުރެއްދުމަށް އެކި ވަސީލަތް ތައް ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ . އޭގެ ތެރެއިން އަހަރުމެން މި ގެންގުޅޭ ފޯން އަކީ ވެސް އަހަރުމެންނަށް އެކި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ . އޭގެ ތެރެއިން ގޭމް ކުޅުމާއި ، ސޯސަލް މީޑިޔާ ބަލާލުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުންވެސް އޮވެއެވެ  . ނަމަވެސް އަހަރުމެން މި ކުޑަ މުޖުތަމައުގައި ފެނިގެން ދަނީ އެހެން ސިފައެކެވެ . އެއީ އަހަރުމެން ގެ ތެރެއަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ގޭމް ކަމަށް ވާ ޕަޕްޖީ ގޭމްއެވެ . ޕަޕްޖީ އަކީ ހަގުރާމަތީ ގޭމް އެކެވެ . އަދި އެ ކުޅޭމީހާ މޮޅުވުމެއެވެ . އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި މި ގޭމް ގެ ވަބައިގައި ޖެހިގެން އެތައް ޒުވާނުން ތަކެއް ވަނީ ނަމާދު ކުރުމާ ޤާފިލް ވެފައެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ގޭމް އެއް ނުފެންނާތީއެވެ . މި މުޖުތަމައުން ގެޔަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ އަހަރުމެންނަށް އަޑު އިވިގެންދަނީ މަރާ ، އެޔޮށް ދުވަނީ ، ޖަހާ ، ތަޅާ މިހެން ކިޔާ އަޑެއެވެ . އަހަރުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން ގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ވިސްނާނެ އެކަކު ވެސް ނެތެއެވެ . ފަރުޝު ފަސް ނަމާދު އަޅާފައި މި ވަބާގައި ޖެހިގެން އުޅެއެވެ . ކާން ހަދާން ނެއްތާގައި އަހަރުމެން ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކު ތިބޭކަން ހަދާން ނެތެއެވެ . އަދި ފަރުޝު 5 ނަމާދު ކުރާކަވެސް ހަދާން ނެއް ނުވެއެވެ . މުނިފޫހި ފިލުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ...