Category: އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 03

ވަނަވަނަ ޗާޓުގެ އިތުރު ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު...

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 02

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މަދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދާ ސީރީޒެކެވެ....

10

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ. މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން...

3

ވަނަވަނަ(ރިޕޯޓް) – ޕާޓް 01

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަލްފާޞިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިފަހަރުގެ...

4

ނާއިންސާފް

މާކާނޑުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ދެކިލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ރަށުގެ މަލަމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ މޫދުއެރި ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ކުދިބައެކެވެ. އެއީ ދަތުރުގޮސްގެން އުޅޭ...

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-
24

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-

އެއްމެ މަޤުބޫލު ފަސް ސަތޭކަ ފިލްމަށް ބަލާލާއިރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވާހަކަ ދަށްކާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ދެޖިންސު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަގުތަށް ވެސް...

11

ދުރުވާނެބާ – 1

ބޮޑު ތަނަވަސްކޮޓަރިއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ރީތި ވައިލެޓު ކުލައެއް ލާފައި ވާއިރު ފަރުނީޗަރު ތައްވެސް ހުރީ އެޔާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުކުލައިގައެވެ. ބޮޑު އަލަމާރިއެއް އެއް ބިތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު އެ...

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ
5

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ

އަހަރެން މޮޔައަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަލެޔާ ހެދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކުށްވެރި އަކަށް ވީ   ކަލެއާ ހެދެއެވެ.  އެދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އަހަރެންގެ...

4

މީ ޅެމެއް ނޫން 2

ވިހަ އޮތަކަސް ބަލި އެނދުގާ ބަލިވެފަ މަޑުމޮޅި ކަމުގާ ހެލިފެލި ނުވެވުނަސް އަދުގާ އުޅެފާ މިހިރީ ކުރިން ހަނދުގާ   މާޒީގެ ޙިޔާލަށް ގެނބިގެން ތަންމައްޗެއްގައި މަޑު އޮވެގެން ކުރުގޮތަކަށް ފޮނިކޮށް ބުނެދެން...

އިމްތިޙާން
5

އިމްތިޙާން

ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށް ފަހު ވާހަކަ ލިޔުމައިގެ އަޅުގަނޑު ( ވެނޮމް ) އަލުން ލިޔަން ފެށީމެވެ . މިޔޮށް ހާ ދުވަހު ވާހަކަ އެއް އަޕްލޯޑް ނުކުރެވުނީ ދިރިއުޅުމުގައި އެހެން ކަހަލަ...