Category: އިއުލާން

9

އިންދިރާސް

ނޯޓް: މިވާހަކަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު 20 ހިސާބުގައި ޝާޢިއު ކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). ކިޔުންތެރިން މިވާހަކައަށް އިންތިޒާރު...

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!
3

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!

އަޅުގަނޑަކީ މީގެ ކުރިން “ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ” ގެ ވާހަކަތަށް ިޔަމުންއައި ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ލިޔަމުން އައި އައިޑީ ވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ގަސްތު ކުރަނީ މި ނަންމަތީގައި ވާހަކައިގެ ކުރިޔަށް އޮތްބައި ފުރުހަމަ ކުރުމަށްށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ދިމާވި އެނެމެހާ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

ިމި ހަޔާތް…
7

ިމި ހަޔާތް…

ޒައިޝާ އަކީ ވަރަށްބަސް އަހާ ކުއްޖެެކެވެ. ޒައިޝާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުން މެލެޝިޔާ އަށް ބަދަލުކުރިީ ޒައިޝާ އަށް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްް ދިނުމުުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ރޭލު އެކްސިރެނޓެއްގައިި ޒައިޝާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެއެވެ. ޒައިޝާ އުޅެމުން އައީ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޒައިޝާގެ ދައްތައެއް ހުންނަކަން އެނގުނެވެ… ***އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ***

13

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ ( ޓްރެއިލާ )

ލޮއެބަކީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ފޮނި އިހުސާސެކެވެ. ދުވަސްވީ އެކުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިއާންއަށް މިންހާދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. އެހެނަސް އޭރު މިންހާގެ ހިތުން ވަނީ އަލޫފްއަށް ޖާގަދެވިފައެވެ. އެމީހަކު އެންމެ ލޯބިވާ...

22

ހިތުގެ އެދުމޭތީ (ޓްރެއިލަރ)

ޒޯއީ އާއި އައިދަން އަކީ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ވަރަށް ގާތް ދެ ރަޚުމަތްތެރިންނެވެ. ޒޯއީ ދެކެ ލޯބިވީ ނަމަވެސް އައިދަން އެކަން ސިއްރުކުރެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަމަށް ނިމުމެއް އައިސްދާނެތީއެވެ. އައިދަން މާޔޫސްވީ...

35

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި ވާހަކައިގެ ކިޔުންތެރިންނަށް

އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އަޒޫ (ޙައްޔު) ގެ މިވާހަކަ ނުގެނެސްދެވި ލަސްވާ ކަމަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކަ ލަސްވަނީ އައްޒަގެ ލޮލަށް ވަރަށް ދެރަގޮތެއް ދިމާވެގެން. ފުއްޕާހަމެއް ފުއްޕަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އައްޒަގެ ލޮލުގެ އެތެރެއަށް ފަޅައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދަނީ އެކަމަށް ފަރުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އައްޒަގެ އެދުމުގެ މަތިން ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގާލީމެވެ. ލޯ ރަނގަޅު ވީހާ އަވަހަކަށް ވާހަކައިގެ އިތުުރު ބައިތަކާއެކު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. އިންޝާﷲ -ޝުކުރިއްޔާ-

6

ސަމާލުކަމަށް…

މިދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ފުލުފުލުގައި ނެގެމުން ދާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނުވެސް ބޯމަތިވެފައި ވާތީ މިދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ނުލިޔެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ނަމަވެސް އޯލެވެލް ނިމުމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް...

46

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް…(ކިޔުންތެރިންނަށް)

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިލާކަށް ލިޔަމުންދާ ޚިޔާލީ ވާހަކަ އެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކެރެކްޓަރސްތަކާއި، ވާހަކައިގައި ހިމަނާފައިވާ ޚާދިސާތައް ސިފަކޮށްދީފައިވާގޮތުން އެއީ ހިނގާފާނެ ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ވާހައެއް ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު...

24

ނާމާން ރޭގަނޑު އިއުލާން

މި ވާހަކައަށް ނަން ހުށެއެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ފިރިހެން ޖިންނިއެއްގެ ނަން އަންހެން އެއްގޮތް ދެ ނަން އައިލާ އަންހެން ދެ ފުރާވަރު ކުދިންގެ 2 ނަން ފިރިހެން ފުރާވަރު ކުދިންގެ ދެ ނަން މި ވާހަކައަށް ހުރިހާ...

14

ޝުކުރުގެ މެސެޖް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑަށް ވަދެވުނު އިރު، ވަރަށް ގިނަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯރމްތަކަށް، ވާހަކަ، މަޒުމޫނު، ޚަބަރު، ރައިވަރު ލިޔެވިފައި ވާނެއެވެ. އެގޮތުން “އެސްފިޔަ” ގަައި...

59

ހިތް މަގޭ ދެވިއްޖޭ

އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ “ހިތް މަގޭ ދެވިއްޖޭ” ގައި އުޅޭ ކެރެކްޓަރުންނަށް ނަން ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާާ ކިޔުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަރަށް ރީތި އަދި...

15

ހަޔާތުގައި އައި ގިލަންވެރިކަމުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް

ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުގެ މޮކް އެގްޒާމް ފެށޭ އަދި މި މަހު 26 ގައި އަޅުގަނޑު ކޯހުގެ އެޒާމް އޮތުމާއެކު ދެން މިވާހަކަ އަޕް ކޮށްލެވޭނީ ހުރިހާ އެގްޒާމަކަށްފަހުކަން ހިތާމައާއެކު ބުނެލަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން. އެގްޒާމްސް ނިމުނުހާއަވަހަކަށް އަޕްކޮށްލަދޭނަން. އިންޝާﷲ.

3

ލޯބިކަން ކިޔުންތެރިންނަށް

ކިޔުންތެރިންނަށް…… ލޯބިކަން މި ވާހަކައިގެ 16 ވަނަ ޕާރޓް އަޕްކުރުން ލަސް ވަމުން ދާތީ އަޅުގަނޑު ކިޔުންތެރިން ގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ.މިދުވަސް ކޮޅަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބުރަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވާތީ މިވާހަކައިގެ ސޯޅަވަނަ ޕާރޓް ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ދަނީ ވަގުތުގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ވަމުން ނެވެ.މިވާހަކައިގެ ކުރިއަށް އޮތް ޕާރޓް މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއް ވިއްޔާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު...

25

ރާސްތާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ރާސްތާ މި ވާހަކާގެ ކުރިއަށް ހުރި ބައިތައް ދެން ގެނެސްދެވޭނީ މިމަސް ނިމުމުނަކަން ހިތާމާއާ އެކީ ދަންނަވެމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. އަދި ތިޔަ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް...

17

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިންވެސް އިފޫ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދެން ވާހަކަ ގެނެސްދިނުން ލަސްވީތީ… އިފޫ މިއުޅެނީ ވަރަށް ބަލިކޮށް… އެހެންވެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުން ލަސްވަނީ… އެކަމަކުވެސް ވާހަކަ ލިޔެވޭވަރު ވިހާ އަވަހަށް އިންޝާ...