Category: އިއުލާން

17

‘ނާއިންސާފް’ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

މޮންސްޓަރ، މި ހަފްތާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހިގެން، ‘ނާއިންސާފް’ ވާހަކަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލާނަމެެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ިކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެެދެމެެވެ. إنشاﷲ، އެނބުރި ރަށަށް އާދެވުނުހާ އަވަހަކަށް،...

41

ވާނަން އުމުރަށް……..

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މައާފަށް އެދެން……އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓް ތަކެއް އޮތުމުން އެއަށް ސަމާލިކަމެއްދޭން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު ދެން މި ވާހަކައިގެ 20 ވަނަ ބަޔާއި ރޫހާނީ ބިރުގެ 5 ވަނަ ބައިވެސް އަޕް...

އައިރީން
12

އައިރީން

މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު އެއްކޮން ލިޔެ ނިން މާފައި ވާހަކައެކެވެ. ސައިޓަށް އަޕްލޯޯޑް ނުކުރެވި ހުއްޓާ އެ ވާހަކައިގެ ބައިތައް ޑިލިޓް ވީއެވެ. އެހެން ކަ މުން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ...

10

ވާނަން އެކީގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ 2 އެޕިސޯޑު ލިޔުުމަަށްފަަހުު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުންް ވާހަކަވަނީ މެދުކެޑިފައެވެ. މާތް الله ގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ބަލިވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ވަނީ ވާހަކަ...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި. (އިއުލާން)

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ފެށޭތީ ”ހާސިލް ވުމަށް އެދި” މިވާހަކައިގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑް އަޅުގަނޑަށް ދެން ގެނެސްދެވޭނީ 10 ޖުލައިގައިއެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ތިން...

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..
4

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..

ސަލާމް.. ހުރިޙާ ކިއުންތެރިންނަށް.. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ހުރިހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން.. އިންޝާ ﷲ މާދަމާ ނޫނީ މިރޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ކިޔާލަން ލިބޭނެ...

3

ވާނަން އެކީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް… އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ބުނެފައިވާ އެޕިސޯޑު އެދުވަހު ނުގެނެސްދެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕިސޯޑު އަނގާރަ ދުވަހު ގެނެސްދޭނަމެވެ. ހުރިހައި...

4

ސަމާލުކަމަށް!

މިހާރަކަށް އައިސް ޒިދާންގެ ވާހައެއް ނުފެންނާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ޝަކުވާލިބޭތީ ދަންނަވަމެވެ. މިދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މީޑިއާ ވެބްސައިޓް “ނޫނު އޮންލައިން. ކޮމް” ލޯންޗަކުރި ދުވަސްކޮޅަށް ވީމާ، ވަރަށް ގިނަވަވުތު ވެބްސައިޓަށް ޚަބަރާއި އެ...

8

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ……..! (ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް)

އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އިޝާ މިދުވަސްކޮޅު ސްކޫލްގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނަވަގުތު އުޅެންޖެހޭތީވެ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި މިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ...

0

ަައަލްބާން

ޢައްސަލާމުޢަލައިކުމް ައަޅުގަނޑަށްވެސް ކިޔާލާ ހިތްވާކަހަލަ ވާހަކަ އެއް ލިޔެވޭނެ ކަމަށް ޤަބުލުކުރެވުނު ހިނދު އަޅުގަނޑުގެ ގެ ގަލަން ނަގާ މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އެ މަސަތްކަތަށް ފަށަމެވެ.އަޅުގަނޑުގެ އުއްމިދަކީ ކިޔާ ހިތްވާކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް...

9

އިންދިރާސް

ނޯޓް: މިވާހަކަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު 20 ހިސާބުގައި ޝާޢިއު ކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). ކިޔުންތެރިން މިވާހަކައަށް އިންތިޒާރު...

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!
3

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!

އަޅުގަނޑަކީ މީގެ ކުރިން “ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ” ގެ ވާހަކަތަށް ިޔަމުންއައި ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ލިޔަމުން އައި އައިޑީ ވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ގަސްތު ކުރަނީ މި ނަންމަތީގައި ވާހަކައިގެ ކުރިޔަށް އޮތްބައި ފުރުހަމަ ކުރުމަށްށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ދިމާވި އެނެމެހާ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

ިމި ހަޔާތް…
9

ިމި ހަޔާތް…

ޒައިޝާ އަކީ ވަރަށްބަސް އަހާ ކުއްޖެެކެވެ. ޒައިޝާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުން މެލެޝިޔާ އަށް ބަދަލުކުރިީ ޒައިޝާ އަށް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްް ދިނުމުުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ރޭލު އެކްސިރެނޓެއްގައިި ޒައިޝާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެއެވެ. ޒައިޝާ އުޅެމުން އައީ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޒައިޝާގެ ދައްތައެއް ހުންނަކަން އެނގުނެވެ… ***އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ***

13

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ ( ޓްރެއިލާ )

ލޮއެބަކީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ފޮނި އިހުސާސެކެވެ. ދުވަސްވީ އެކުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިއާންއަށް މިންހާދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. އެހެނަސް އޭރު މިންހާގެ ހިތުން ވަނީ އަލޫފްއަށް ޖާގަދެވިފައެވެ. އެމީހަކު އެންމެ ލޯބިވާ...