Category: އިއުލާން

6

ކާމިޔާބު ޓްރެއިލާ

މީ ‘އައިނާ’ އަށް ފަހު އަޅުގަނޑު ނެރޭނެ ދެވަނަ ވާހަކަ ސީރީޒް އެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ! އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!! “ދަރިފުޅާ ތައްޔާރު ވެއްޖައިންތަ؟” ނައިރާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް...

8

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން (ކިޔުންތެެރިިންްނަަށްް)

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން ވާހަކަަަަަަަައިގެ ބައިތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕަޕްލިޝް ނުކުރެވިފައިވާތީ މިވާހަކަ ކިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަަށްް މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު ކިޔެވުމުގެ ކަންތަކަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ޓަކައި...

13

އައިނާ (ސަމާލުކަމަށް)

ކުރިޔަށް އޮންނަ ހަފްތާ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެގްޒާމް ދުވަސްވަރު ކަމުން އައިނާ ވާހަކަ އަޕް ކޮށްދެވޭނީ އެއްމެ އަވަހަށް ވެސް 6 ނޮވެމްބާރ 2019 ގައެވެ. އެއަށް ވުރެ އަވަހަށް ތޭރަވަނަބައި އަޕްކޮށްދޭން...

38

ވާނަން އުމުރަށް ( ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް )

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. ދެން އަންނަ ހަފްތާގައި ސުކޫލުގައި ފުލްކޮށް އެސެސްކުރެވެމުންދާނެތީވެ އަޅުގަނޑު ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންބޭނުމެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ...

7

ވާހަކަ އެލާޓް

ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔެދިނުމަށް ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް “ރިކުއެސްޓް” ލިބެމުން އަންނާތީ، ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔަމުންދާކަން ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީމެވެ. އަދި މި ވާހަކަ އިންޝާ...

17

‘ނާއިންސާފް’ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

މޮންސްޓަރ، މި ހަފްތާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހިގެން، ‘ނާއިންސާފް’ ވާހަކަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލާނަމެެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ިކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެެދެމެެވެ. إنشاﷲ، އެނބުރި ރަށަށް އާދެވުނުހާ އަވަހަކަށް،...

41

ވާނަން އުމުރަށް……..

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މައާފަށް އެދެން……އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓް ތަކެއް އޮތުމުން އެއަށް ސަމާލިކަމެއްދޭން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު ދެން މި ވާހަކައިގެ 20 ވަނަ ބަޔާއި ރޫހާނީ ބިރުގެ 5 ވަނަ ބައިވެސް އަޕް...

އައިރީން
12

އައިރީން

މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު އެއްކޮން ލިޔެ ނިން މާފައި ވާހަކައެކެވެ. ސައިޓަށް އަޕްލޯޯޑް ނުކުރެވި ހުއްޓާ އެ ވާހަކައިގެ ބައިތައް ޑިލިޓް ވީއެވެ. އެހެން ކަ މުން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ...

10

ވާނަން އެކީގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ 2 އެޕިސޯޑު ލިޔުުމަަށްފަަހުު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުންް ވާހަކަވަނީ މެދުކެޑިފައެވެ. މާތް الله ގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ބަލިވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ވަނީ ވާހަކަ...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި. (އިއުލާން)

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ފެށޭތީ ”ހާސިލް ވުމަށް އެދި” މިވާހަކައިގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑް އަޅުގަނޑަށް ދެން ގެނެސްދެވޭނީ 10 ޖުލައިގައިއެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ތިން...

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..
4

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..

ސަލާމް.. ހުރިޙާ ކިއުންތެރިންނަށް.. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ހުރިހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން.. އިންޝާ ﷲ މާދަމާ ނޫނީ މިރޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ކިޔާލަން ލިބޭނެ...

3

ވާނަން އެކީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް… އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ބުނެފައިވާ އެޕިސޯޑު އެދުވަހު ނުގެނެސްދެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕިސޯޑު އަނގާރަ ދުވަހު ގެނެސްދޭނަމެވެ. ހުރިހައި...