Category: ކުރުވާހަކަ

1

ނަފުސީ އެދުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. އަާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. އިސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ފިހާރަކޮށްލުމަށް ބޭރުތެރެއަށް ނުކުތީމެވެ. މަންމައާއެކު އެވެ. ‘ބަލަައިބަލަ މިހަރަ ރީތި ފޮތިގަނޑަކަށް. ވަރަށް ގުޅޭނެ ހިޝާ އަށް. ގަންނާނަންތަ?’ މަންމަ އެ...

5

ނަފުސުގެ ޚިޔާނަތް

‍‍‍‍‍‍‍ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ހިތްފަސޭހަ ކުރުވި އެވެ. މަގުމަތީ ހިނގަމުން ގެންދިޔައީ އެކުވެރިންނާ އެކު އެވެ. މަސްފެށެވުމާ އެކުހެން ފިހާރަތަކަށް ދުވުމުގައެވެ. މުސާރަ ލިބުމާއެކު ގެނުވާ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ވަންނަ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން ކޮންމެވެސް...

7

15އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް (2ވަނަ ބައި)

ވާހަކަ ލިޔުނީ: ޢާއިޝަތް ރާނިޔާ އިބްރާޙީމް ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާތަން މަންމައަށް އެނގުނެވެ. އެތަށްފަހަރަކު އެމީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އަހަންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވިއެވެ. އެބުނި ބަސްތަކެއް އަހަންނަކަށް މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން...

8

ހިތި ހަނދާން ( ފަހުބަޔާއި އެކު )

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

11

ހިތި ހަނދާން

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

2

ވަކިކުރުވި ފާޞްލާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. މޫސުން ހަރުޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދުވަސް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ތަފާފު އަލިކަމެއް ފަތުރުއްވާފަ އެވެ. ހުދު އައްޔެކެވެ. ހަނދާައި އިރު އެކުވެ އުފެއްދުވި އީޖާދުވެރިކަމެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ވައިގަނޑުތައް...

56

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 03 ފަހުބައި

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވެ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށް އާލިކް ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވެދާނެތީ...

3

ނުގުނެވުނު ޒަމާން

‍‍‍‍ކުޑައިރު, ‍އިސްކޫލު ދައުރުގައި މިސްކިތަށް އަރާ އަދި ފައިބައި އުޅެ ދިޔުމުގައި މަގުމަތިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކަކީ އެއީ އެވެ. އެންމެން ވެސް ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ބޯސްގޯސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....

11

ކުށްވެރި ނަފުސު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ލުއިފަސޭހަ ކަމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އަރާމުކުރެވުމެވެ. ހިތް އެދޭ ވަގުތަކަށެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުގައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމެވެ. ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހު އަަައު ދުވަހަކަަށް އިރުއެރުމެވެ. ދިރިއުޅުން ނުކުޅަދާނަވެފައެވެ. ކަންނެތްކަން އޭގެ އިންތިހާގަ އެވެ....

21

ބުރިޖު ޖިންނި

ރެޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވާރޭ ކަނި ޖަހާލައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިން ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން އަޑުލައްވާލައެވެ. ވައިގައި ހިފާފައި ހުރީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ފިނިވެފައެވެ. ހަވީރު...

35

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 2

ކުރެވިފައި ހުރި މޭކަޕާއި ދޭތެރޭ އަހަރެންނަށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އެމޭކަޕު އަހަރެންނަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. ގަދަކުލައެއް ތުންފަތުގައި ޖައްސައިލުން މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ގަދަ ކުލަތައް އަހަރެންގެ ދޮން ހަންގަނޑާއި މާގުޅޭނެއެވެ....

20

ކުށްވެރިއެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

ކޮޓަރީގެ އަނދިރިކަމަށް އިތުރު އަލިކަމެއް ގެންނަން އަހަރެން ބޭނުންނުވީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތުން މިއަނދިރިކަން ފިލައިގެން ނުދާނެތީއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަހަރެންގެ މިއަނދިރި ހަޔާތަށް އަލިކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންނުވެސް ވަނީއެވެ. މިގޮތުގަ...

54

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 01

ނައިޓްކްއީން ގޭގެ ވަށައިގެން ދަމާލާފައިވާ ބޮކިފަތިތަކުން މުޅި ހިސާބަށް ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެއް ފެތުރިފައެވެ. ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ފަނުން ހަދާލެވިފައިވާ ކުޑަ އުނދޯލިގޭގެ ވަށައިގެން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވީއިރު، މުޅިތަން އަލިކޮށްލެވިފައިވަނީ ގޭގެ އަސްކެނިދަށުގައި ހަރުކޮށްލާފައިވާ...

20

މައުސޫމު ލޯބި

މީހުން ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. ލޯތްބަކީ ފޮނި އިޙްސާސެކެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު އެކަން ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ލޯތްބަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ފޮނި އިޙުސާސެކެވެ. އެ ފޮނިކަން އަހަންނަށް އިޙްސާސްކުރަން ލިބުނުނަމަވެސް އެލޯބި އޭނައާއި...

15

ފާތިކް

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަޔާ ހޯދާލީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ފާތިކްއެވެ. އެއްއަތުން ފޮށީގައި ހިފައިގެން ހުރެ އަނެއްއަތުން ލޮލުގައިވާ އަވިއައިނު ރީތިކޮށްލިއެވެ. ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ފާތިކް...