Category: ކުރުވާހަކަ

4

މާޔާ

އެއީ ވަރަށް ވިއްސާރަ ހަވީރެކެވެ. އަހަރެން އިނީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ގައެވެ. ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އެ ރެސްޓޯރެންޓަކީ ވިއްސާރައިގެ މަންޒަރު ދުށުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ތަނެކެވެ. ކުއްލި އަކަށް އަހަރެންގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކުން ފެންކަޅިކޮށްލިއެވެ. ހަމަ...

2

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

2

އެދުވަސް އަނބުރާ އަންނާނެނަމަ

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަދުވެސް ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކުޑަ ގޮތަކަށް ސައި ބޯލައިގެން އަހަރެންގެ މަސައްކަތަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ އާދައިގެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއެކެވެ. ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަސް މިއަދު އަހަރެންނަކަށް މައްސަލައެއް...

2

އެނދުމަތި

ވަގުތަކީ ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. އަލްހަމްގެ މަންމަ އަލްހަމްގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހަމުން ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވުމަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަ ހީކޮށްގެން ހުރީ އަލްހަމް އޮތީ...

8

ގަނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފާ……

ދުވަހުގެ އެންމެފަހު ރަނގަބީލުގެ އަޑާއިއެކު ހުރިހާކުދިންވެސް އަވަސްވެގަތީ އެކުއްޖެއްގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ކުލާހުން ނުކުތުމަށެވެ. އެގޮތުން އަހަރެންވެސް އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ގެންގުޅޭ ދަބަސްގަނޑު ހިފައިގެން އެކަނިހުރެ ގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. އެހެނަސް...

10

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ. މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން...

4

ނޭނގި ލޯބި ވެވުނީ

= ހުރިހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް : މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވާނީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކަށް އަޕްލޯޑު ކުރަން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވާހަކަ ކިޔުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ކުރިން...

6

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

2

ކުށަކާނުލާ ސަޒާ

ލޯބީގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކީ ކައިވެންޏެވެ. އެކަމަކު، ހިދާ މީހެއްދެކެ ލޯބިވީ ލޯތްބަށްޓަކާ އެވެ. ކައިވެންޏާއި ފިރިމީހާ އަކީ، ހިދާގެ ސިކުނޑީގައި ގެންގުޅުނު ދެލަފުޒެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ލޯބިވަނީ އެކި ސަބަބަށްޓަކާ...

3

ލަދު ލޯބި

މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގެ ތެރޭގައި ނަަމްހާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ އެވެ. އޭރު ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖަހަނީ އެވެ. ” ނަމްހާ…...

8

މާޔޫސްކަމޭ ވަށައިގެންވީ

މިއަދު އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް މިވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފައިއެވެ. ހުންގާނެ ނެތް އޮޑިއެއްހެން އަހަރެންގެ ހަޔާތް މިދަނީ އޮޔާ ބެހެމުންނެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. މާޒީގައި ކުރެވުނެ އަދި ހެދުނު އެންމެ ކުޑަކުޑަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން...

10

މީ ތަގްދީރޭ

އާދައިގެ މަތިން ސުކޫލު ނިންމާލުމަށްފަހު އަހަރެން ގެޔަށް އައީމެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނެ ފެންވަރައިލައިގެން އަހަރެން އެނދުގައި އިށީންދެލައިގެން އިނެލީ މިއަދު ކުލާހުގައި ވީ ކަންތަކާއި މެދު ވިސްނާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް ވިސްނެނީ މުޅިން...

8

11 ފިރިހެނުން

ނޯޓް: މީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެން އަކީ އެންމެ ކުޑަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އެކްޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ޝައުޤުވެރި ވާ ކުއްޖެއް ކަމުން އަހަރެންގެ ގިނަ ވަގުތުތައް އަހަރެން ހޭދަ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެކަނި މާއެކަނި...

7

99

” ސަޕްރައިޒް ” އައިޝާގެ ލޯ މަތީގައި އަޅާފައިވާ އަތް ނައްޓައި ލަމުން ވާރިޝް ހީލި އެވެ. އެ އާއި އެކު އައިޝާ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލި އެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން...

4

ނާއިންސާފް

މާކާނޑުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ދެކިލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ރަށުގެ މަލަމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ މޫދުއެރި ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ކުދިބައެކެވެ. އެއީ ދަތުރުގޮސްގެން އުޅޭ...