Category: ކުރުވާހަކަ

8

ކިރަން

ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން މަގުތައްވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން އެއިވޭ ބަރުގޮނުގެ އަޑުން ކަންފަތް ފަޅައިގެންދާވަރުވެއެވެ. އަހަރެންގެ އަވަސް ހިނގުން މަޑުޖެހިލީ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ މާބަގީޗާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމުންނެވެ. ހިތަށް ފިނިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދެވުނުވަރުން...

8

ދީނާ -2

މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެ ފަޔަށް ލެވުނު ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ވަރަށް ފަހުން މާލޭގައި އެފެއްދުނު ބީޗެއް ކަމަށްވާ ރަސްފަންނާ ހަމައަށް ދެވުމުން ވަރުބަލިވެގެން ވެލިގަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހުއްޓާނުލާ ފައިބަ ފައިބާ...

9

އެދުވަސް

އަހަންނަށް ކުޑައިރު ވިސްނިފައި އޮތް ގޮތުގައި މާލޭ އެންމެންނަކީވެސް ވަރަށް ދީލަތި ހިތްހެޔޮ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ދުލުން އަބަދުވެސް މާލޭ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އަޑުއިވެނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ވުމެވެ....

38

މިއީވެސް އިންސާނެއް!

އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ...

10

މާއިން

ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމަށްފަހު ދެކޭނެ އެންމެ ރީތި ހުވަފެނަކީ އޭނާގެ އުނގު ފަޅުފިލުވަދޭނެ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިއެއް އުފަންވުމެވެ. ފިރާޝާވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އެދަނީ އެފަދަ ވަގުތަކަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އޭނާވަނީ...

17

ފަރުދާ 3

ޖެހިގެންއައިދުވަހު އަރައިގެންއައި އިރާއެކީ ނަތާޝާ އަހަރެންގެ ގެއަށް ޒިޔާރާތްކުރިއެވެ. ބެލްޖެހުމުން ދޮރުހުޅުވީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުފެނި އޭނާހުރީ އަނގަ ހުޅުވިގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކާއި އެއްކޮށޭ ބުނީ...

12

ޝިއުރާ

އަހަންނަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ލޯތްބާއި އެކު ލޮލުގެ ކޮއި ފަދައިން ބަލާބޮޑުކުރި ކާމިޔާބު ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މާތް ﷲ އެންމެ ފުރިހަމަ ސޫރައިގައި ލެއްވި އިންސާނަކީމެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި...

23

ނަވާ

އަހަންނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަހަންނަކީ ވެސް ﷲ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައި ހެއްދެވި އިންސާނަކީމެވެ. އެހެން މީހުން ފަދައިން އަހަންނަށް ވެސް އިޚުސާސް ކުރެވެއެވެ. ލޮލަށް ފެނެއެވެ....

8

ފަރުދާ 1

އަހަރެން އިނީ މުސައްލަ މަތީގައެވެ. ދެއަތް އުފުލާލައިގެން الله ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގައެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ލޮލުން އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަ ކޯތާފަތް ފަހަނައަޅާގޮސް ދަތްދޮޅީގެ ކޮޅުން ތިކިޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު...

14

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި 2

#ކުރީ އަދަދާއި ގުޅޭ….. ************** އެ ހުވަފެންތަށް މިއަދު ބިލާހަކަށް ވެެއްޖެއެވެ. ހިތްވަނީ ކުދި ކުދިވެފައެވެ. މި ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ކަލާ ނޫނީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝޫރާއެވެ. އުޑުގައި ހުރިއްޔާއިި...

26

އެކުވެރިން..

އެކުވެރިން ރަޙުމަތްތެރިން، އެއީ އަހަރެން މުޅި މިދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ދެބަހަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވަރަށް ކުރި އެރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން...

29

ދީނާ

ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލީ ބޭރުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާތީއެވެ. ބަނޑުހައިވެގެން ހާންތި ވަނީއެވެ. ނިދަން އުޅެއުޅެ ނުނިދުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ލެވުނު ހިއްވަރެއް ލާފައި ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުތީމެވެ. ފިޔަވަޅުގެ އަޑު...

24

އެދަތުރު

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. އިރު ފެނުން ތޮޅިލީ މުޅިގޭތެރެ ހަލަބޮލިކޮށްލަމުންނެވެ. އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލާފައި އެންމެންވެސް އުޅެމުންދިޔައީ ފުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވުމުގައެވެ. އީދު އަންނަން އަދި ދެތިން ދުވަހެއް އޮތްނަމަވެސް އަހަރެމެންނަށް...

16

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި

ޒޭންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ލިޔަމުން ދިޔަ ޖުމުލައިގެ މުހިއްމު ބައެއް މަދުކޮށްލި ކަހަލައެވެ. އެރި އައްސީގައި ކަރުދާސްގަނޑު ބޮނޑިކޮށް އެއްލާލީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށެވެ. ދެން އިވެންފެށީ އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯންފެށި އަޑެވެ....

20

ފުން ހިތާމަ

އުފުލަން ޖެހިފައި މިވާ، ހިތާމަ ތިމަރަ އަށްވުރެ ބަރެވެ. ފުރާނައެއް ނެތް ހަށިގަނޑުުގެ ބަރު އަހަރެން ހިއްސާކުރީމެވެ. އެކަމަކު ބީވުމުގެ އިޙްސާސް އަހަރެންގެ ސިކުޑިއަކާ ވަތްކެއް ނުވާނެއެވެ. ތިބާ އަވަހާރަވާންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟  މަރު...

9

ޙަޔާތް

އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީންސުރެ އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އަހަރެންގެ މާމައެވެ. މާމައަކީ އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެވެ. އަހަރެން ގުރޭޑް 6 ނިންމި އަހަރު އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ...