Category: ކުރުވާހަކަ

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.
6

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.

  ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައި ވާ ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ، ހަޤީޤީ ވާހަކައެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ ނަން ވާހަކައިގަ...

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…
5

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…

ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވިންދު ޖަހަމުން ދާ ހިތް އެދި ގޮވަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. އެ ހިތުގައި ކަލާޔަށް އޮތް ލޯބީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަސް ޤަބޫލު ކުރުމަށެވެ. ލޮލުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް...

ައެ ކުށުގެ ޝަޒާ
4

ައެ ކުށުގެ ޝަޒާ

އަހަރެން އިނީ ހައިރާންވެފައެވެ. ރީތިކަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގަ އަމިއްލަ ރަށްނޫން ރަށެއް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނީތާބުނިގޮތުގައި އަހަރުމެން އެރަށަށް އައީ ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ފާލަމަށް ފޭބުމަށްފަހު، އަހަރެން ކޮންރަށެއްތޯ...

7

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނިޔެ އާރާސްތުވުގައި ޤުދުރަތީ މުސީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަށް އައުންއެއީ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާން ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރުގަދަ ނިޒާމެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ތޫފާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެމުން އަންނައިރު އިންސާނީ...

8

ހިތި މާޒީ

ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުންދާ ހާލު، އެކަރުނަތަށް ފޮހެމުން މި ލިޔަނީ އަހަރެންގެ މާޒީގެ ކަޅު ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިހާރު ހިތުގައި މި އަޅާ ވޭންތަކުން އެ މާޒީ ވަރަށް...

12

މަސްވެރިގަރލް

“ތީ ކާކު؟” އަހަރެން ކުރިމަތީގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާ ގާތު އަހާލީމެވެ. ފުރަގަސްދީގެން ހުރިއިރު އަހަންނަށް ފެންނަން ހުރީ އެކުއްޖާގެ ރަންކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެވެ. އަހަރެން ކުރިއަށްދާން ފިޔަވަޅެއް އަޅާލީމެވެ. ނަމަވެސް ހުއްޓުން އެރީ ފައިގައި...

17

ޝިކާޔަތު

އޮހޮރެމުން ދިޔަ ލެއިން ވެލިގަނޑު ރަތް ވަމުންދިޔައެވެ. ބޮލުން ތަންގަނޑެއް ވަނީ ފެޅިފައެވެ. ދެލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުހުވިފައެވެ. ދިރުމެއް ނެތް ބަރު ހަށިގަނޑު ދަމަމުން ކޫއްތަމުން މަގުމައްޗަށް ނެރުނީ އަމިއްލައަށެވެ. ފައިގައި ހިފައިގެން...

13

ފޮރުވިފައިވާ ހިތާމަ

ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ގްރޭޑް 10 އެއްގައި އުޅުނު އިރު ލިޔެފައިވާ ކުރުވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަ ކިޔާލާ ވާހަކައާ މެދު ދެކޭގޮތް ބުނެލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް ވަންނަން އައި ލޯންޗް ގެ ކުރީކޮޅުގައި ރަށުގެ މަލަމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ތުންފަތް މަތިގައި ވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުން ދިޔައީ...

ބޮސް ދޭހާ ލޯބިވޭ
6

ބޮސް ދޭހާ ލޯބިވޭ

އުޑުމަތި ވަރަށް ބަނައެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭ ވެހެމުން ދެއެވެ. ހިމަ ފޮދު ވާރޭގެ ތިކިތަކުން، އުފެދިފައިވާ ކޯރުތަށް މަގުމަތީ ގިނައެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރެންގެ ވިސްނުމުގައި ވަނީ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިނގާލަން ދިޔުމަށްށެވެ. އަހަރެންގެ...

ގޭޓް ނަންބަރު 7
5

ގޭޓް ނަންބަރު 7

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. “ރަސްފަންނު”ގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. ރަސްފަންނަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ މީހަކު ނުުހުންނާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯން...

9

އަބަދު އެކުގާ ވާނީ

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ދުއްވާފައި ދިޔަ ލޯންޗުގައި ހުރި އިރު މޭލޭގެ މަލަމަތި ވަރަށް ސާފުކޮއް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އޭރު މާއިޝްގެ ހިތުގައި ވަނީ އޭނައަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ފެން ބޮވައިގެންފައި ހުރި...

9

ޔަމާނީ

ލޯތްބަކީ ހިތުން ފޮނުވައިދޭ ސިގުނަލެކެވެ. ކުރާ އިޢުލާނެކެވެ. ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރުގަދަ ޠޫފާނެކެވެ. މި އިޢުލާނުގެ އަޑު ނާހާ މީހާއަކީ މޮޔައެކެވެ. މި ތޫފާނަށް ފިލަން އުޅޭނީވެސް ކަނޑުކޮހެކެވެ. އުފަލުގައި އުޅެވޭނީ ތިމާދެކެ...

3

ހަޔާތުގެ ދަތުރު

މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ފުރަމުންއަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަންހެންކުދިންނަށް ކެހި ލިބޭ ވާހަކަވެސް އަހަރެން އަޑުއަހައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކުދިންގެ މޮޔަކަން ކަމުގައި އަހަރެން އައީ އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރަމުންނެވެ. މީހެއްގެ...

8

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

19

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...