Category: ކުރުވާހަކަ

19

ހުޅުކޮޅު

“ދަރިފުޅާ… އާދެ ކާން…” އަހަރެން ބޭރަށް ދާން ނުކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލެވުނީ މަންމައަށް ސިއްރުން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. “ނުކާނަން…” ކުރު ޖަވާބެއްދީފައި އަހަރެން އަވަސްއަވަހަށް...

9

ޢީދު ހަދިޔާ

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ފިޒާ ދުއްވައިގަތީ އެއްލި ކަޅިއަކުން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މޫދާއި ދިމާލަށް ކުދި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދިޔަ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. 2 އަހަރަށްދާ ތުއްތު ފަރިފުޅު ނަގާ ވެލިފޮޅާލަމުން...

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..
24

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..

ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއި އެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަޙުމަތްތެރިން އައިސް ތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިނގާލުމުން ފެންނަނީ...

24

އަބަދަށް ނިމުން

ކުރިޔަށް ދަނީ ދިވެހި ގަޑިއެވެ. މުދައްރިސް ތައްޔާރުވެގެންއައީ މަޒުމޫނު ލިޔާގޮތް ކިޔައިދިނުމަށެވެ. ލުތުފީ އިނީ ކަނުލައި މުދައްރިސް ކިޔައިދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހާށެވެ. މާދަމާގެ ދިވެހި ގަޑިއަށް މަޒުމޫނެއް ލިޔަން ޖެހިދާނެއެވެ. ލިޔަން ތައްޔާރު...

23

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2

ތަމަންނާ ގޮވާލި އަޑު ވިލްދާންއަށް އިވުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނި ތާގައި އެނބުރި ބަލާވެސްނުލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ރުޅި އައިސްގެންކަމެއް ނޫނީ އެހެން އިހުސާސެއް ކަމެއް ވިލްދާނަކަށް...

10

އެ ކޮޓަރި..

ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ.ރެޑްރޯސް ގޭ އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދިޔައީ އާ ގެ އަކަށް ބަދަލުވުމަށެވެ  އެންމެންގެވެސް މުނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމެވެ.”މޯމް..ކޮބާތަ އައިގެ ހެޑްސެޓް؟..  މުނީރާ އަށް ގޮވާލަމުން މިކްޔާ ބުންޏެވެ.މިކްޔާ އަކީ މުނީރާ ގެ ހުރި އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅެވެ.”މިކޫ މަންމަ އަކަށް  ނޭނގެ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް..”މުނީރާ ބުންޏެވެ.އިރުކޮޅެއްނުވެ ކާޔާ ތައްޔާރުވެގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކައިލް ގޮވައިގެން ސިޓިންރޫމަށް އައެވެ.ކާޔާ އަކީ މުނީރާގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ.ކައިލް އަކީ ކާޔާ ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ.ކާޔާ ގެ ފިރިމީހާ ވަނީ ކާރު އެކްސިޑެންޓް އެއްގާ މި ދުނިޔެ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔާފާއެވެ.ެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ މިކްޔާ ދުވަމުން ދުވަމުން ސިޓިން ރޫމް އަށް އައެވެ.އެންމެން އައިސް ހަމަވުމުން ކާމިލް އެންމެންގެ ފޮށިތަށް ކާރަށް އެރުވިއެވެ.އަދި ދެހިވަލާ[ލަންކާގެ އަވަށެއް]ގައި ހުންނަ ގެ އަކަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.ކާމިލް މެންގެ އާއެލާ އަކީ ރާއްޖެ   ބައެކެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ދިރިއުޅެނީ ލަންކާ ގައެވެ.ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދެ ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރަކަށް ފަހު އެ މީހުންގެ މަންޒިލް ކަމުގައިވާ ލެވެނިއާ އަށް ދެވުނެވެ.އެ ގެ އަށް ދެވުމާ އެކު މިކްޔާ ދުވެފަ ގޮސް އެ ގެ އަށް ވަނެވެ.އެ ގެ އަކީ ތަނަވަސް ބޮޑު ގެ އެކެވެ.މުޅިއަކު 4 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ.މިކްޔާ ފަހަރަކު ކޮޓަރިއެއް ބަލަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހަށް އިން 4 ވަނަ ކޮޓަރި އަށް ވަންނަން ތަޅުގަ ހިފާލި އެވެ.ކޮޓަރި ތަލުލާފަ ހުރުމުން މިކްޔާ މޫނު މައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ފުރަތަމަ ކޮޓަރިއައް ވަނެވެ.ދެ ވަނަ ކޮޓިރީގަ މުނީރާ އާއި ކާމިލް އެވެ.ތިންވަނަ ކޮޓަރީގާއި ކާޔާ އާއި އޭނާގެ ދެ އަހަރަށް ދާ ކައިލް އެވެ.އެންމެން ވެސް ކޮޓަރީގަ ތިބެ ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށް ފަހު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރުމަށް ކާމޭޒު ދޮށަށް އައެވެ.”މީހާ މީރުކޮށް ކައްކާ އަތްބަކު ނުލިބޭނެ”އަނގަ އަށް ބަތް ސުވާ އެއް ލަމުން ކާމިލް ބުންޏެވެ. ކައި ނިންމާލުމަށް ފަހު ކާޔާ ފިޔަވައި އެންމެންވެސް ކޮޓަރިތަކަށް ވަދެ ނިދައިފިއެވެ.ކާޔާ އުޅެނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަސަލަސް ނުކުރެވިގެންނެވެ.ދަރިފުޅު ހުއްޓާ ނުލުމުން މަންމަ އަށް ގޮވަން ވެސް ހިތައް އެރި އެވެ.ނަމަވެސް މަންމަ ހުންނާނީ ވަރުބަލި ވެފާ ކަމުން ނުގޮވާން ނިންމީމެވެ.މިއީ ކާއިލް ދުވަހަކުވެސް އުޅުން ގޮތެއް ނޫނޭ މިކްޔާ ހިތައް އެރިއެވެ.އެވަގުތު މިކްޔާ ގެ ހިތުގައި ނޭނގި ނަމަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއް އުފެދުނެވެ.ނަމަވެސް އެކަންތައް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ ، ހިތަށް ވިސްނާ ދިނީ އެއީ އާ ތަނަކަށް ބަދަލުވުމުން އައެ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ.އަދި ދުވަސް ކޮޅަކުން ހޭނޭނެ ކަމަށެވެ. ވަރަށް އިރުން އުޅެގެން ކާއިލް ނިދައިފިއެވެ.ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ.ކާޔާ އަށް ހޭލެވުނީ ތަނެއްގަ ވަރަށް ބާރަށް ތަޅާ އަޑުއިވުމުންނެވެ.ފެނުނު މަންޒަރުން ކާޔާ ގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް ނައީ ކިރިޔާ އެވެ.ކާއިލް އެއް އެނދަކު ނެތެވެ.މަގޭ ދަރިފުޅާ އޭ ކިޔާ ކާޔާ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ.ފެނުނު މަންޒަރުން ކާޔާ ހުރީ އަންތަރީސް ވެފަ އެވެ.އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހަތަރުވަނަ ކޮޓަރީ ދޮރު ކައިރީ ހުރެގެން ބާރުބާރަށް ދޮރުގައި ޖަހަނީ އެވެ.ކާޔާ ދުވެފައި ގޮސް ދަރިފުޅު އުރައިލައިގެން  ކޮޓަރި އަށް ގެންދިޔައެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.އެންމެން ވެސް އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތައިގެން ގޭތެރޭ އުޅެ އެވެ.ދުވާލުގެ އެވަގުތު ވަރަށް ހަމަ ހިމޭން ކޮށް ދިޔަ އެވެ.ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ.ކުރީ ރެ އެވޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިރޭ ވެސް ކާއިލް ނުނިދާން ވެގެން ރޮނީ އެވެ.ކާޔާ އަށް ކާއިލް ނުހުއްޓުވިގެން މުނީރާ އަށް ގޮވިއެވެ.މުނީރާ އައިސް ކާއިލްނިންދަވާފާ ދިއުމުން ކާޔާ ހަމަ ޖެހިލައިގެން ނިދަން އޮށޯތެވެ.ރަނގަޅަށް ނުނިދެނިސް އަނެއްކާ ވެސް ތަނެއްގަ ތަޅާ އަޑު އިވިގެން ގޮސް ބެލިއިރު ކާއިލް 4 ވަނަ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގަ ތަޅަނީ އެވެ.ކާޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރު ގަތެވެ.އިތުރަށް އެތާ މަޑުނުކޮށް ކާއިލް އުރާލައިގެން  ދުވަމުން ގޮސް މަންމަ އަށް ގޮވި އެވެ.އިރުކޮޅެއްނުވެ މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުމުން ބިރުން ހުރިވަރުން މަންމަ ގައިގަ އޮޅުލަިގަނެވުނެވެ.އަދި ހަމަ އަކަށް އެޅިލަމުން މަންމަ އަށް ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކިޔާދިނެވެ. މަންމަ ހުރީ ކުރިން އެވާހާކަ ނުބުނުމުން ކުޑަކޮށް ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފަ ،ނަމަވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެކޭނުބުނެއެވެ.އެރޭ މިކްޔާ ނިދީ މަންމަ ކައިރީގަ އެވެ.އެ ރޭގެ ބާކީ އޮތް ބައި ވަރަށް ހަމަ ހިމޭން ކޮށް ދިޔަ އެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.އެންމެން ވެސް ސިޓިން ރޫމް ގަ ތިބީ ރޭ ގަ ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އާ މެދު މަސްވަރާ ކުރާށެވެ.އެންމެންވެސް ނިންމީ ފާލުބެލުމަށް ފަންޑިތަވެރިއަކު ގެނައުމަށެވެ. ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ.އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ފަންޑިތަވެރިޔާ ގެ އަށް އަންނާނެ އިރަކަށެވެ.އިންތިޒާރުގައި މާކަ ގިނަ އިރު ހުންނާކަށް ނުޖެހުނެވެ.ފަންޑިތަ ވެރިޔާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އައިސް ކާއިލް މެލުމަށް ފަހު 4 ވަނަ ކޮޓަރީ ދޮރުމަތީ ހުއްޓުނެވެ.ތަޅުލާފަ ހުރުމުން ނުވަދެވުނެވެ. އަދި ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.”މި ގެ އަކީ މީގެ 6 ަހަރު ކުރިން 1 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލާފަ އޮތް ގެ އެއް..މި ވޭތުވެ ދިޔަ 6 އަހަރުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް މިތާކު ނޫޅެވުން..އެހެން ވީމަ ވީ އެންމެ ހާ އަވަހަކަށް އެހެންތާކަށް ބަދަލުވެވޭތޯ އުޅެންވީ.. 1 އަހަރު ފަސް މިހާރު އެ މީހުން އެހެން ގެ އަކަށް ބަދަލުވެގެން އުފަލާ އެކީ ވަގުތުތަަަަަައް ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ ނިމުނީ...

20

މާޒީ

ޖެހެމުންދާ ފިނި ވައި ރޯޅިތައް ދަނީ މިންހާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރުވަމުންނެވެ. ފަސް ގަޑި ބައިވެ، އިރުއޮއްސެން ގާތްވަމުންދާތީ އެތާނގައި ތިބި މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިން ގޮވައިގެން ގެޔަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަންނަމުން ދިޔައެވެ....

32

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 1

ހަނދުވަރު ދޭ ރޭރޭގައި ބޭރަށް ނިކުމެ ބުރު ޖެހުމަކީ ވިލްދާން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އޭނާ ބުރު ޖަހަނީ ސައިކަލަކު ނޫނެވެ. އަދި ބައިވަރު ރަހުމަތްތެރިންތަކެއް ގޮވައިގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ވިލްދާން ހިނގަނީ އެކަންޏެވެ. އެކަނި ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ރަސްފަންނުގައި ހިނގާލެވުނީމާ އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުވައިދެނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި...

7

ރާޒު

‍‍‍‍އެ އަންހެނާ އެވެ. އަހުރެންގެ ގޭ ކުރިމަތީ އަވައްޓެރިޔާ އެވެ. އެހެރަ އުޅެނީ ޝިކާރަކުރުމުގައެވެ. ބަލިކަށި ކާޅެކެވެ. އަހުރެންގެ ބޯ މައްޗަށް އަރައިގަތެވެ. ބޮލުގައި ގަައުކޮޅެއް ޖެހި ތަދެއްއަރުވައިފި އެވެ. ވަލިގަނޑުމައްޗަށް ތިރި...

31

ވީރާނާވެފައިވާ ހަޔާތް މަގޭ..

  މާލޭގެ ކޮންކުރިޓް އިމާރާތްތަކާއި ހަލަބޮލި މަގުތަށް އަދި އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މާލެއައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން...

11

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ

އަހަރެން ފަންކާއާ ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އަދި ވާގަނޑަށް ދަމާލައި ރަނގަޅަށް ހަރުލާފައި ހުރިކަން ޔަގީން ކުރީމެވެ. އެއަށް ފަހު މަޅިގަނޑު ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯވެސް ބަލައިފީމެވެ. އާނ އެކެވެ. އަހަރެންނެއް މި ކެހިވެރި ދުނިޔޭގައި...

16

ބަދަލުވި ހަޔާތް – 1 –

އަހަރެންގެ އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކީއެވެ. އެދުވަހު އަހަރެން ވަރަށް ރުއީމެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމުން އަތްމަތިދަތިވެ އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ މަންމަ ބިކަވެ ހާހުގައިޖެހުނެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ...

7

ހަނދުވަރު

އަހަރެންނަކީ އެތަށް ބިރުވެރި ހާދަސާތަކާއި ކުރިމަތި ލާފައިވާާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަކީ ބިރުވެރި އެތަށް  ކަންކަމަށް ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެކެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އެންމެންނަށް ކޮންމެ ބޮޑު ޢީދަކު އަހަރެން ވާހަކަ ކިޔާދޭން ޖެހެއެވެ. އެއް ބޮޑު ޢީދަކު  އަހަރެންގެ ރަށްޓެހިންނަށް ވާހަކަ އެއް ކިޔައިދިނުމަށް އެކުދިން އެދުނެވެ.                                     ******************************************************************************** އެދުވަހު އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ރަށްޓެހިންނާއެކު ހިނގާލުމަށެވެ. އެންމެން ތައްޔާރުވެ ނިމިގެން ގެއިން ނިކުތްއިރު އިރު އޮއްސެނީއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވާވަރެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެހެންވެސް މިރޭ ހިނގާލަން ދިއުމަށް އެންމެން ކިޔަންފެށުމުން އެންމެން ހިގާލަން ދިއުމަށް އަތިރި ފަރާތަށް ނިކުތެވެ. އެންމެންގެ މިސްރާބު ހުރީ އާމަގާ ދިމާލަށެވެ. އާމަގަށް ދިޔތަނާހެން އެކަކު ބުނެލިއެވެ. ” އެންމެން އަޑުމަޑުކުރޭ. ބަލާލަބަލަ އެހުރި...

6

ބަދަލް 2

ގޭގެ ދޮރާށި ހުޅުވާލެވުމާއެކު ލޫތުއަށް ފެނުނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައިވާ އަސްލަމެވެ. އަސްލަމްގެ ބޮލާއި ދިމާލަށް ލޭ ކޯރެއް ހެދިފައިވާއިރު އޭނާގެ ގައިގައި ވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ލޭ ހޭކިފައި ހުއްޓެވެ.  ލޯމަރާލުމަށްފަހު ދެފަރާތަށް...

17

ބަދަލް 1

“އޭ ލޯބިވާއެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް ތިގެނެސްދިނީ ކޮންފަދަ އުފާވެރި ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ މި އިހްސާސްތައް އަހަރެންނަށް ވަރަށް އަލެވެ.މި އިހްސާސްތައް ގަލަމަކުން ބަޔާން ކޮށްދޭނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންގެ...

9

މަންމަގެ ދަރިފުޅު

އަހަރެންނަކީ އަނިޔާވެރި އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާ ކުއްޖެކެވެ. ބައްޕަ އާއި ބޭބެ އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަައިރުއްސުރެ ނަފްރަތުކުރެއެވެ. އަދި އަނިޔާވެސް އަހަންނަށް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ މަންމަ...