Category: ކުރުވާހަކަ

2

ކޮށްލި ސަމާސާ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   އެރޭ އަހަރެންގެ ގާތަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ.ވާހަކަފޮތެއް ނަގައިގެން ކިޔަން ފަށައިފީމެވެ. އެޔަކާވެސް މަ ގަޔާވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިދިނައުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފޫހިވާ ގޮތް ވެއްޖެއެވެ.ދެތެދުވެ ކުޑަދޮރުން...

7

މީ ހަޤީގަތެއް ނަމަ ހާދަ ދެރައޭ!

އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްކަމުން އެ ހަލަބޮލި މާލެ ވަނީ އެއްކޮށް ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ވާރޭގެ ފެންތިކިތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑުތައް ހައްދަމުން ދެއެވެ. އަހަރެން ބެލްކަނީގައި ވާރޭ ކުޅެމުންދާ އެ...

12

ފޯޓްނައިޓް (އަންޑެޑް 666)

އަލީއާއި އޭނާގެ ރައްޓިސް އަޙްމަދުއާކީި ފޯޓްނައިޓްކިޔާ ގޭމަކަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. ރެއާ،ދުވާލު،ނުކައި،ނުބޮއި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އަބަދާ އަބަދު ކުޅެމުންދެއެވެ. އެއްދުވަހުކު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައައް އެރިއެވެ. މިކަމާ އަލީ ވަރަށް  ޖޭވިއެވެ. އެހެންވެ އަލީ ގިނަގިނައިން ކުޅެގެން އަލީ ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 5ވަނައަށް ހާސިލް ކުރިއެވެ. އެކަމަކު އަލީ ޗާރްޓުގެ 5ވަނަ ހާަސިލްވިއިރު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައިގައިއެއް ނެތެވެ. އަލީ ހީކުރީ އަހްމަދު ބަލިވެގެން    ދެތިން ދުވަހައް ނުކުޅޭތީ ދައްވީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ އެގޮތަކައްނޫނެވެ. އޭނާ ސްކޫލަކައްވެސް 3ހަފްތާވީއިރުވެސް ނުދެއެވެ.  ދެން އަލީ ހީކުރީ މާލެ ދިއައީކަމަށެވެ. ދެން ގެއަށް ގޮސް މަންމަގާތުއެހުމުންބުނީ އަހްމަދު 2ދުވަސްކުރިން މަރުވިވާހަކައެވެ. ދެން  އެއްރޭ އަހްމަދުގެ ގޭގައި ހޭދަކުރިދުވަހެއްގާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮއާއެކީ ފިލްމެއްބަލަންއިދެފާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮބުނީ ” އިގޭތަ އެގޭމޭ  ދޮންބެއާއި އަޅުގަނޑުގެ ކުލާހުގާއުޅޭ މުހައްމަދުވެސް މަރާލީ ”. ” ކީކޭ؟ ” އަލީ ބުންޏެވެ. ”...

11

ޢުމުރަށްއުޅޭނަން…

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ސަމާލުކަމަށް: މިވާހަކަ އަކީ މިދިޔައަރު، ވާހަކަ ލިޔުމުގެ 30 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. 18 އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާއިން އަމިއްލަގޮތުން 3ވަނަ ވެސް ލިބިފާވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު...

7

ޙަޤީޤަތް އެނގޭނީ އެއްއޮޑީން ދަތުރު ކޮށްލީމައެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   އަހަރެން ފެނުމުން އެކަކުވެސް މިއީ ހިތާމަތަކެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އާދަތައް ހުންނަގޮތުންނެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުންލިބިފައިވާ ރަގަޅު އާދަތަކެކެވެ....

ނުތަޅުވާށެ
23

ނުތަޅުވާށެ

ހުކުރު ދުވަހެވެ. ކުރާނެ މަ ބޮޑު ކަމެއް ނެތީމަ އަހަރެން ހިޔާލު ކުރީ ވިލިމާލެ ދިއުމަށެވެ. ހެނދުނު ހެނދުނާ ތައްޔާރުވެލައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށެވެ. ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަހު ފެރީއަށް...

2

އޯގާތެރިއަތެކެވެ.

އިސްމާޢީލްޢަލީރ.ކަނދޮޅުދޫ ރީތި ނާޒުކު އަތެކެވެ.ބީހިލުމުން ހިތްގައިމު އަސަރުތަކެއް ކުރުވައެވެ.ވަރަށް ގިނައިރުވާންދެން ބޯ މޮޑެދިނެވެ.އެ ލޯބިލޯބި ހިމަހޯދި އިގިލިތަކުން ފުނާ އަޅައިދެމުންނެވެ.މިމީހުންގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް ހަމްދަރުދީގެ އަސަރުވެސް ނުހަނު މަތީދަރަޖައަކަށް އޮވެއެވެ.އިންސާނީ ޚިދުމަތް ފޯރު...

0

ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ.

އިސްމާޢިލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ހެނީއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ހުނުނެވެ.އަންހެނުންނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހިތާމަ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުއްޖަކު ފިލުވާލަ ދިނީތިއެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަޔާތައް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު...

22

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން

ޢީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ވަގުތު ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެ ރީތިކަން ކުޅެލިއެވެ. އެ މަންޖެގެ މޫނުގައި އަލިކަން ހުރީ ސާދަވަނަަ ރޭގެ ހަނދުވަރު ފަދައިންނެވެ. ދެލޮލުގައި ހުރި ތޫނު އަސަރުން ހިތްކަތިލެވިގެން...

24

އެކުވެރިޔާ

އެކުވެރި ކަމަކީ ބާރެކެ، ގަދަފަދަ ވި ގުޅުމެކޭ އެކުވެރިކަމީ ރަނގަޅު ލިބިދޭ ހެޔޮ ނަޞީބެކޭ ރަހުމަތްތެރިންނަކީ އަގުހުރި ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ނުވަތަ އަދުގެ ކުދިން ކިޔާގޮތުން...

14

އާއިލާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. ރަފާގެ ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް އޭނާގެ ބައްޕައެއް ނުހުރެއެވެ. އުޅެ ބޮޑުވީ މަންމަގެ ގާތުގައެވެ. ޚުދު ބައްޕަގެ ނަންވެސް ރަފާއަކަށް...

2

ވިސްނުމުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ.( ދެވަނަބައި )

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އެކަނި ހުރި ވަޤުތެއްގައި އަހަރެން ކޮށްލި ކުޑަކުޑަ ސަމާސާ ވިހަވާނެކަން އަހަރެންނަށް އެގޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟އެ ސަމާސާއާއި ކޮއްކޮ ވަރަށް ގަޔާވިއެވެ.އޭގެފަހުން އެފަދަ ސަމާސާތަކަށް އެދެމުންގޮސް...

27

ލީން

ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި މޭޒެއް ދޮށުގައި އަހަރެން އިނީ ވެހެމުންދާ ކުދި ވާރޭތިކިތަކުގެ ނަޒާރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ވާރޭވެހޭ މަންޒަރަކީ އަހަރެން އަބަދުވެސް ބަލާހިތްވާ މަންޒަރެކެވެ. ކުއްލިކުއްލިއަށް ވިދާފައި ގުގުރާލިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވާރޭ ބޯކޮށްލާފައި...

15

ލޯބިވާ އޭ (އެއްކޮށް)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

3

ވިސްނުމުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ   އަހަރެން އިނީ ފެންޑާގައި އެލުވާފައިވާ އުނދޯޔެއްގައެވެ.އެވަގުތު ޚިޔާލު ކުރެވެނީ ހަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއާމެދުގައެވެ.އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ ވަނީ ފޮޅޭން ތައްޔާރު ވެފައިވާ މަލެއްފަދައިން ފުރާފުރިހަމަ ވެފައެވެ.ޖަންބު ކުލައަރާ ކޯތާފަތާއި،ރަތްޖޭމެއްފަދަ ދެތުންފަތް...