Category: ކުރުވާހަކަ

0

ހަޔާތުގެ ދަތުރު

މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ފުރަމުންއަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަންހެންކުދިންނަށް ކެހި ލިބޭ ވާހަކަވެސް އަހަރެން އަޑުއަހައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކުދިންގެ މޮޔަކަން ކަމުގައި އަހަރެން އައީ އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރަމުންނެވެ. މީހެއްގެ...

6

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

17

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...

6

ގޮމަ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ކަތިލެވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ވާކަމެކެވެ. ކާކު ކަމެއް ނޭނގި ނަމަވެސް ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް ލެނބުން އެއީ މިހާރު އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ...

20

އެހަނދާނުގައި

އެއްވެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކުގެ ކުރިމަތީ ހުރެ އިންސާފަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން އެދަނީ ޒައިނަބްގެ މަންމައެވެ. ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދާއިރު އެފަކީރު އާދޭސް ކުރަމުން އެދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ....

12

އޮޔާ

ދެލޯ ފޮހެމުން ޓީވީޗެނަލްއަކަށް އިންޓަރވިއު ދެމުންގެންދިޔަ އަލީގެ ފައިގައި ބައްދައިގަނެގެން ރޮއެގިސްލަމުން، ތުރުތުރު އަޅަމުން އެދަނީ ނިކަމެތި މަންމައެކެވެ..އަލީގެ އަނބިމީހާ އިޔާރާއެވެ. އޭނާގެ ހާލުގެ ވާހަކަ އަހައިފި މީހެއްގެވެސް ހިތްކުދިކުދިވާވަރުވެއެވެ. ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް...

ވާ އިޝްޤް – ދެވަނަބައި
5

ވާ އިޝްޤް – ދެވަނަބައި

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މިހާރު ލިހަމްއާއި ނުހާ ވަނީ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނިންމާފައެވެ. “ނިންނީ ޓުމޯރޯ އިޒް އަ ވެރީ ސްޕެޝިއަލް ޑޭ ފޮ މީ” ލިހަމް ބުންޏެވެ. “މީޓޫ ލިމް.”...

34

މަރު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖެ މަރުހަބާކީ ހިތާމައާއި މޮޅިވެރިކަމާއެކުއެވެ. އެންމެންގެވެސް ހިތުގައި އުފެދިފައިވަނީ ސުވާލުތަކެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. 1 ޖަނަވަރީ 2018 ގެ ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލީ މާލޭގެ ގެއެއްގެ...

14

އެމަންޖެ

ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އަހަރެން ނަށް ހޭލެވެނީ ހޫނުވާވަރުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރިވެހުނެއް ކަމަކުމާގަދަޔަކަށް ވިއްސާރައެއް ނުކުރެއެވެ. އަހަރެންނަށްހޭލެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ތެދުވެ ބަލަައިލެވުނީ  ފަންކާއެބުރޭތޯއެވެ. ފަންކާގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އޭގެވަޒީފާ ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެއެވެ. މިހާހިސާބުން އަހަރެންނަަށް ………… ނޯޓް: މީ އަޅުުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަކަމަށް ވުމާ އެކު ކުދި ކުދި މައްސަލަތަށް ހުރުމަކީ އެކަށީގެން ވާ ކަމަކެވެ. ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިން ގެ ކިބައިން ވެސް އަޅުގަޑަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން………

22

މާޒީ (01)

ފެރީ ނައްޓާލީ ގަޑިން ހެނދުނު ނުވައެއްޖެހުމުންނެވެ. ފެރީ ދަތުރު ކުރަމުންދާ މަންޒިލަކީ އަރިއަތޮޅުގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ސެންދޫއަށެވެ. ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގައި ވާ ތިންގަޑިއިރަކީ ހާމް އަށް ކެތްކޮށްލަން ދަތިވި ތިން ގަޑިއިރެވެ. މުޅި...

9

ވާ އިޝްޤް (01)

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމުވަގުތެވެ. ނާއިލް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މާޔާ އާއެކު ރަށުގެ ބަނދަރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އެހުރީ ފެރީލޯންޗު އަންނަންދެކަށެވެ. އެދެމީހުންގެ އެންމެގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި ނާއިލްގެ ދޮންބެ ލިހަމް އަންނާތީއެވެ. ލިހަމް ރަށަށްއެއަންނަނީ ކިޔަވާނިމިގެން...

24

މާފުކުރާށޭ…

ރަށުތެރެޔަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ދެނަމާދު ދޭތެރެ ކަމުން މަގުމަތީގައި މީހުން ވެސް ވަރަށް މަދެވެ. ރަށުގެ ބޮޑު މަގު ހުރިގޮތަށް ހިނގަމުން އައި އަލާންގެ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސް ވެފައި ވީއިރު އޭނަގެ...

އުއްމީދު
14

އުއްމީދު

ޢުމުރުގެ ބޮޑުބައި އަހަރެން ހޭދަކުރީ އެކަނިވެރިކަންމަތީގައެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ކުޑައިރު މައިންބަފައިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ދުރުތާތިމާގެ މީހުން ކޮންމެވެސް ވަރަށް ރަށުގައި އުޅެއެވެ. މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނީންނަމެވެ. އެކަމަކު...

15

ވަގުތުގެ އިންޒާރު

އޮފީހުން ކުޑަ ޗުއްޓީ އެއް ނަގައިގެން ރައްޓެހި ކުއްޖަކާއިއެކު އޭނާގެ ރަށަށް ދިޔައީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ މަޖާކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ކުޑަ ރަށެކެވެ. އާބާދީގައި ހަސަތޭކަ މީހުންވެސް ހަމަވާނެ ކަމެއް...

52

ފައިނުފެންނަ މަގު

ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖައިބުގެ ވާހަކަ އެންމެންވެސް އަޑުއަހާނެއެވެ. އަހަރެންވެސް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ (ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ) އަޑުއަހާ އުޅެމެވެ. އެއީ އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމްގައި އަރިއަޅާލާފައި ހުންނަ ޓަވަރާއި މިސްރުގެ ޕިރަމިޑްތަކާއި ޗައިނާގެ...