Category: ކުރުވާހަކަ

8

ޓޫރިޒަމް ޒޯން ކޮބާ؟

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެވެ. މިއޮތީ ދޮންއަނބެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް އޮތް ފަންޑިތައަކީ މުޒާހަރާއެވެ. ނުވަތަ އިހުތިޖާޖުކުރުމެވެ. ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. މީހުން އެއްވެއްޖެއެވެ. ހާދަ ބައިމަދެވެ. މިވީ...

28

ޓެކްސީ ޑުރައިވަރު

🎵 ޖާނާ މާލުން ޤުރުބާންވީމެ ކަލާއެދުމަށް… ނެތުނީހެ ބޭނުން މިއަދު ތިޔަ ދޫކޮށްލީ… 🎵 ކުރިހާ ވައުދާ ވީހާ ލޯބި އޮޔާލީހޭ..؟ ނެެތުނީހެ ރަހުމެއް މިއަދު ތިޔަ ރޮއްވާލީ… އިވެމުންދިޔަ ލަވައަށް ގެއްލިފައި...

8

އެކުވެރިޔާ

“ވިލާ ދައުރުކުރާފަދައިން އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ އެއްޗެކެވެ. ތަޤްދީރަކީ ލިޔެވި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާގެ އާއިލާ މީހުންނާއި، ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އެކުވެރިންނަކީވެސް ހަމަ ތަޤްދީރުގައި ލިޔެވި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މި...

12

ޒީޝާން!

”ދަރިފުޅާ ޒީޝާން! މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!” ޒަމްރާ ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒީޝާން އަށް ގޮވާލައިފައި ފެން  ފޮދެއް ގެނެސްދިނުމަށް ބުނެލިއެވެ.”ދެން ކަންތަކާ މި ޖެހުނި… ތަނެއްގަ އެއްޗެއް ބަލާލަން ވެސް ނޯވެވޭނެ!” ޒީޝާން  ކުދިކިޔަމުން މަންމައަށް ފެން ތަށްޓެއް ހިފާގެން ދިޔައެވެ. ޒީޝާންގެ މަންމަ ޒަމްރާއަކީ ފައިގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުގެ  ސަބަބުން ނުހިނގޭ މީހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޒީޝާން ހުންނަނީ އޭނާގެ މަންމަދެކެ ރުޅި އާއްސައެވެ. ސުކޫލު  ދުވަސްވަރުގައި ކުލާހުގައި ތިބޭ ކުދިން އަބަދު ތިބެނީ ޒީޝާންއާ ދިމާކޮށްލަ ކޮށްލާއެވެ. ކުލާސްކުދިން ކުރާ މަލާމާތެއްގެ  ސަބަބުން ޒީޝާން އަށް އޭނާގެ މަންމައަށް ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެއީ މަންމަކަން  ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. ޒީޝާންގެ ބައްޕަވަނީ ޒީޝާންގެ އުމުރުން އެންމެ ނުވައަހަރުގައި މުުޅި އުމުރަށް އެދެ މައިންނާއި ވަކިވެފައެވެ. ޒީޝާންގެ އާއިލާގައި އިތުރުމީހަކު ނެތުމުން އެދެމައިން އުޅުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. ނުހިނގުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ޒަމްރާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާމަދަނީ ހޯދައެވެ. ޒީޝާން ، ޒަމްރާ ދެކެ ...

10

ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވިސްނިދާނެ!

ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި މިއަދަކީ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަހެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރެންނަށް މިއަދުވެސް ފަތިސްނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވުނެވެ. އަހަރެންނަކީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރާ، އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އުޅެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންމީހުންގެ ލޯތްބާއި...

ބަދަލުވި ލަތީފް
26

ބަދަލުވި ލަތީފް

އުޑުމައްޗަށް ރަތް ވިލާތައް އެރުމާއެކު މިސްކިތްތަކުން ބަންގީގެ އަޑު މުޅި ރަށު ތެރޭގައި ގުގުމައިލާފިއެވެ. ލަތީފްގެ ބައްޕަ ބަންގި ގޮއްވި އަޑުއިވުމާއެކީ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައީ ވުޟޫ ކުރަން ދިޔައެވެ....

22

ޔުމްނާ

އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ވެލިގަނޑު މަތީގައި އެޅެމުން ދިޔަ އަމިއްލަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލަމުން އަހަރެން ކުރިޔަށް ދިޔައީމެވެ. ގޮތް ހުސްވެ އެކަނިވެރިވެފައިވާ މީހެއް ފަދައިންނެވެ. ހަޔާތުގެ ހިތި ސަފުހާތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް...

3

ޢައިބެއް ނުވާ ތަސްވީރު

ރަސްކަލަކީ އިންސާފަށްލޯބިކުރައްވާ ޢާންމުރައްޔިތުންގެ އިޙުސާތަކަށް ޤަދަރުކުރައްވާ ރަސްކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަކީ ކޮރު އަދި އެއްލޯ ކަނު ބޭފުޅެކެވެ. އެއްދުވަހަކު އެސަހަރުގެ މޮޅު ކުރެހުންތެރިން އެއްކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯއެއްކުރެއްސެވުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް ޢައިބެއް...

36

ޝޫރާ – މަގޭ ހިތުގެ ރާނީ

“މިހިތުގެ ދުޢާ މީ މިތުރާ އުފަލުގާ ހެޔޮ ހާލުގައި ލައްވަވާންދޭ” “ޔާރާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ކުރަނީ މިހިތް އިންތިޒާރޭ” ދިވެހި ފިލުމު “މިހަށީން ފުރާނަދަންދެން” ގެ މި ލަވައަކީ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ލަވައެކެވެ....

18

ލޯބީގެ އިރުއޮއްސުނީމަ

  އަހަންނަށް މިހާރު ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިނުވެއެވެ. އަބަދު ކަމަކީ ހިތާމަ ކުރުމެވެ. ފިކުރު ކުރުމެވެ. އައިފާ އަހަރެންނަށް ބޭވަފާތެރިވީ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ އަވަައިގައި ޖެހިގެންނެވެ. އަހަންނަކަށް މިހާރު ހަމަ ނިދި ނުލިބެއެވެ....

13

ދައްތަގެ ޢީދު ހެދުން

ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލާއިރު، އެންމެ ހިމަ ނާރުތަކަށް ދަންދެން އަސަރުކޮށްލައެވެ. އެ އަރާމު ވަޤުތުގައި، އަހަރެންގެ އިތުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ‘ނައިޝް’ އަދި އަހަރެންގެ ދައްތަ ‘ސަރާ’ ވެސް...

18

ހިތްވަރު…

މާގަނޑުން ފައިބަމުންދިޔަ ފެންތަށް އެރީތި އޮމާން ދޮންމޫނުގައި ޖެހިފައި އޮހޮރިގެން އެދަނީ އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތިއެވެ.   މާގަނޑުދަށުގައި އެހެން އޭނާ ހުންނަތާ މިހާރު ކޮންއިރެއް ހެއްޔެވެ؟ ހީވަނީ އެއްވެސް މަންޒިލެއްނެތި ދަތުރުކުރާ މުސާފިރެއްހެން ނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ އަޔަސް، އެކަރުނަތަށް ދަނީ އޮހޮރެމުންދާާ ފެންތަކާއި އެކުވެގެންނެވެ. ނަޔާގެ މުޅި ހަޔާތް އެވަނީ ވީރާނާ ވެފައެވެ. މިއޮއް ހުރިހާދުވަހު ބިނާކުރަމުން އައި ހުވަފެންތައް އެވަނީ ބިލާހަކަށް ވެފައެވެ. މުޅި އުމުރަށް ވޭނާއި ކެކުޅުން ތަކުގައި އުޅެން ޖެހިފައެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީއަނިޔާގެ ތީރުތަށް އޭނާއާ ދިމާލަށް ދިއްކުރާ ތަނެވެ. އެހެން ހީނުވާންވި ސަބަބެއް ނެތެވެ. އާއިލާގައި ހުރިހަމައެކަނި ދައްތަގެ ފިރިމީހާގެ ޝިކާރައަކަށް   އެމައުސޫމް ކުއްޖާވާތާ މިހާރު 3 އަހަރު ވަނީއެވެ. މީހެއް ކައިރީ ބުނާނީވެސް ވަކި ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ގޭގައި އިތުރު    މީހަކު ހުރީކީނޫނެވެ. ބައްޕަ ސާހީން އަކީ ދުބާއީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ. މަންމަ ހާފިޒާ އަކީ އޭޑީކޭ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް  ނަޔާއަށް ދޭންޖެހޭވަރަށް ވަގުތެއް ނުދެވެއެވެ. އެހެންނޫނަސް އެމީހުން ވަގުތު ދޭނެހެއްޔެވެ؟ ނަޔާގެ ކިޔެވުން ހަލާކުވުމުން މަންމަމެން ނަޔާ ބާކީ ކޮށްލިއެވެ. އެމީހުން ގެ ހަޔާތުންނާއި އެމީހުން ގެ ދަތުރުތަކުން ނަޔާ ބާކީކުރީ އެހެން މީހުން ކުރިމަތީގައި އެމީހުން ލަދު ގަންނާތީކަން ނަޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމަކު އެހެންވާން ޖެހުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ.؟ ދައްތަ ގެއަށް ވެއްދި މީހާގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނާގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުގައި ނަޔާ ވާންފެށި ފަހުން ކިޔަވަން ޖެހޭވަރަކަށް ނުކިޔެވުނެވެ. ގްރޭޑް 9 އިން ފަށައިގެން “ޑީ” ރިޕޯޓް އަކައް ވެއްޓުނެވެ. އެންމެފަހުން އޯލެވެލް އިންވެސްް ފާސްވީ އެންމެ 2 މާއްދާ އިންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއަނިޔާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭއިރު ކިޔަވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ދޮންތަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކްލިނިކެއްގައެވެ. ގެއައް އާދެވެނީ ދަންވަރުއެވެ. އެނުބައި މިހާ ނަޔާއަށް ހަދާނެގޮތެއް ހަދާން ކިހާވަގުތެއް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ހީކަރުވާހެން ހިވުމުން ނަޔާ އަވަސް ކޮށްލައިގެން ގައިގައި ހުރިފެން ތަށް ފުހޭން އަވަސްވެގަތެވެ. ނަޔާގެ އެނާޒުކު ހަށިގަނޑުގެ އެތަން ތަނެއް ދުޅަވެ ބަޑި އަރައިފައި ވެއެވެ....

14

މިޝް’އަލް 2

ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްފަހު ބުޅާތަށް ދިޔުމުން އެ އެއްޗެހީގެ އަޑު ކެނޑުނެވެ. ވާނުވާ މިކްއަލްއަށް ރޭކާލީ ދެނެވެ. އުރުން މިޝްޔާ ބާލުވާ ދުރަށް ކޮށްޕާލިއެވެ. “ވަޓް ދަ**” މިޝްޔާގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް އަރުވާލި ހޫނު...

9

މިޝް’އަލް 1

ބަޑި ބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު އައު އަހަރަކަށް ރާއްޖެ ގަޑިން މަރުހަބާކިއެވެ. ގަޑީގެ ކުޑަކަށި ނަންބަރު ބާރައިގައި ޖެހުމާއެކު ހިމޭންވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް އަޑުގަދަކޮށްލީ ބަޑި ބޭހުގެ އަޑުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އިވިގެން ދިޔަ...

17

އެނބުރި އައިފަހުން

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުން ފޮނުވި ސަލާން، ކަނޑުގެ ބާނިތަކާ އެކުވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނެވެ. ދިޔަރެހުގައި ކުޅެސަމާސާ ކުރަމުންދިޔަ ރިވެލީގެ ކުލަކުލައިގެ ތަރިތައް ވިދައިބެބުޅިއެވެ. “ހޭއި. މޭން. މިތާ ކީއްވެފަ؟” ފަހަތުން އަައި...

11

މާޔޫސް ނުވާށެ

  ޢިމާރާތުގެ ދިހަވަނަ ބުރިން ފުންމާލިއިރު އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވަނީ ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިފައެވެ. ޙައްލުކުރާނެ މަގެއް ނެތި ހަމައެކަނި އަހަންނަށް ފެނުނު މަގަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ. ފުންމާލާނީ ބާ އޭ،...