Author: za

61

ބީވެދާނެބާ 9

ީ” ގިސްލަމުން ދިޔަ އާރާ ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް މިކާލް އާރާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާ ‘ޝްޝްޝް” އޭ ބުނުމުންނެވެ. އެވަގުތު ވެގެން ދިޔައީ އާރާ އާއި މިކާލް ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔަ ވަގުތަށެވެ....

33

ބީވެދާނެބާ 8 (ހަވާއީ ސްޕެޝަލް)

” މީ އަހަރުމެންގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފެށުން ކަމަށް ބަލާ…. މިދަތުރު ވާނެ އަންފޮގެޓެބްލް ދަތުރަކަށް ހަދަން…” އާރާއަށް ބަލަން އިނދެ މިކާލް ބުނެލިއެވެ. އާރާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ހޮނޫލޫލޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ބޭރުގައި...

45

ބީވެދާނެބާ 7

” ތިހެން ބުނަންވީ އަހަންނާ ދިމާލަކަށް ނޫން… މިހިރަ ފެންނަ ބޭވަފާތެރި އަންހެނާއަށް.. ތިކަން އެނގުމުން ފަވާއަށް ވާނެ ގޮތަކާ މެދު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ވިސްނާލިންތަ… އޭނައަށް އަންގާވެސް ނުލާ ތިކަމެއް ތިކުރީ...

30

ބީވެދާނެބާ 6

އާރާގެ ރުންކުރު ބަސްތަކުން މިކާލްގެ ބަސް ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. ހަޑިވެފައި ހުރި ބެޑްޝީޓާއި ބާލިސް އުރަތައް ހިފައިގެން މިކާލްގެ ކުރިމަތިން ދިޔައިރުވެސް މިކާލްއަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވުނެވެ. އެހުރި ގޮތަށް ހުރެވުނީއެވެ. ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން...

37

ބީވެދާނެބާ 5

ބާރަ ޖަހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް މިކާލް އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އާރާ ނިދާފައި އޮންނާނެކަމަށް އެނދު ބަލާލިއިރު އެނދުގައި މީހަކު އޮތް ކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފާހަނަތެރޭން ޝަވަރު ދޫކޮށްލާފައިހުރި އަޑިއިވުމުން...

12

ބީވެދާނެބާ 4

ދެތިން ފަހަރަކު ބެލް ޖަހާލުމާއެކު ބަދިގޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ މާރިޔާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ފެންނަހުރި ދަރިފުޅު ފެނުމުން މާރިޔާ ހުރިހާ ދަތްތަކެއް ފެންނަވަރަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އާރާ ވަރަށް...

17

ބީވެދާނެބާ 3

އާރާގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރު އޭނާގެ ލޮލުން ފާޅުވާން ފެށުމުން ހިންދިރުވާލާފައި މަޑުމަޑުންގޮސް އެނދުގެ ކިރިޔާ ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައި އޮށޯތެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނު ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި ބާއްވާލި ވަގުތު...

11

ބީވެދާނެބާ 2

” ވަޓް ދަ ހެލް މިކާލް… ތިހާ އިރެސްޕޮންސިބަލް ވާން އެނގުނީ މިރޭތަ… އެނގޭތަ އަހަރުމެން އެންމެން ހާސްވި ވަރު.. އެނގޭތަ ބައްޕަ ހާސްވި ވަރު.. އައި ޑިޑްންޓް އެކްސްޕެކްޓް ދިސް ފްރޮމް...

7

ބީވެދާނެބާ… 1

ޑްރެސިންގް ޓޭބަލްގެ ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އާރާގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާގެ މަންމަ މާރިޔާ ހުއްޓެވެ. އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދަރިފުޅު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުން ޕަރީއެއް ފަދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަލަތު ކައިވެންޏެއް...