Author: Xeesh

"Xeesh" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ August މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Xeesh" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 16 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 152 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
497 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
6

އީލާމް-16

އީލާމް މިއުޅެނީ ރާއްޖެ ކުއްޖެއް ވަޒީފާއަށް ވައްދަން ، ކިހިނެއްވާނީ...

5

އީލާމް-15

އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ. އަބީ ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިއުމުން އީލާމް އޭނާގެ...

14

އީލާމް-14

އީލާމް ގެއަށް ދިއުމަށް ދަބަހަށް ފޯނާ އެއްޗެހި ލާ ރެޑީވެލިއެވެ.ކުރިއަށް...

11

އީލާމް-13

އީލާމް އޭނާގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ކެބިންއިން ނިކުންނަށް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ....

9

އީލާމް -12

ސްކައި ހައުސްގެ ސުފްރާމަތި ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔައިރު މެހެރޫ އޭނާގެ ދަނބި...

8

އީލާމް -11

“ބޭބީ ގާރލް ،އައިލަވް ޔޫ ، ލާސްޓް ނައިޓް ވޯސް...

7

އީލާމް -10

އީލާމް ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުތުމަށް ފަހު ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު...

16

އީލާމް-09

އަބީގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ހިތާއި ފުރާނައިން އީލާމް އާ ބަސް...

10

އީލާމް-08

” އައިޝާ ނީލާމް އަމަރް އާލަމް” ، އީލާމް ހައިރާންކަމާއެކު...